35.0303 – כרטיסיות נסיעה למקום השירות וחזרה – נוהל רכישה, החזקה, חלוקה וזיכוי

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

1. חייל, הזכאי להחזר הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו לפי פקודות מטכ"ל 35.0301 ו36.0521-, יקבל ביחידתו כרטיסיות נסיעה.
2. הכרטיסיות משמשות לצורך נסיעות ממקום מגורי החייל למקום השירות וחזרה וממנו. אין להשתמש בכרטיסיות נסיעה לצורך נסיעות פרטיות או לצורך נסיעות בתפקיד.
3. כרטיסיות נסיעה הניתנות לחיילים הן אישיות ואינן ניתנות להעברה.
4. מפקד היחת"ש יפקח על השימוש בכרטיסיות נסיעה ביחידתו וינקוט צעדים מתאימים לשמירת הכרטיסיות (ראה פ"מ 35.0109).
5. הפקודה קובעת את הכללים לטיפול בכרטיסיות משני סוגים:
א. כרטיסיות נסיעה הנרכשות ע"י מת"ש ומנופקות ליחידות.
ב. כרטיסיות נסיעה הנרכשות ע"י היחידות ישירות מחברות נסיעה.


כרטיסיות נסיעה הנרכשות ע"י מת"ש

6. יחידה, שבה משרתים חיילים הזכאים לקבל כרטיסיות נסיעה, תזמין כרטיסיות ע"ג טופס 3094 ממת"ש – רמ"ד היחת"שים, שהיא כפופה לו.
7. הכרטיסיות יחולקו לחיילים ביחידה. חייל, שקיבל כרטיסייה, יאשר את קבלתה בחתימתו ויחתום על הצהרה בדבר מחויבותו לאופן השימוש בכרטיסייה.
8. הניפוק יעשה בעבור 12 ימי עבודה.
9. כרטיסייה מנוצלת תוחלף רק כאשר מספר הנסיעות שנוצלו בפועל אינו גדול ממספר הנסיעות, שהחייל זכאי להן לפי מספר ימי העבודה, שעברו מיום שקיבל את הכרטיסייה ועד מועד החזרתה. שבתות, חגים, תורנויות וחופשות לא יילקחו בחשבון.
10. ביחידה ינוהלו כרטסת, דף תנועה לרישום תנועות ויתרות יומיות ודף ריכוז רשימות הניפוק לפי הנחיית מת"ש.
11. רשימות הניפוק, ריכוז הרשימות והכרטיסיות המנוצלות שהוחזרו ליחידה יועברו למת"ש.


כרטיסיות נסיעה הנרכשות ע"י היחידות

12. חיילים, הנוסעים בקווים, שבהם משתמשים בכרטיסיות נסיעה, וערכן שונה מערך הכרטיסיות המנופקות ע"י מת"ש – היחידה תרכוש עבורם את הכרטיסים ישירות מחברת התחבורה. הכרטיסים יירכשו מכספי הקופה הכללית ביחידה (פ"מ 35.0107 ופ"מ 35.0108).
13. מודגש בזאת, כי ההתחשבנות עם מת"ש על כרטיסיות הנסיעה מסוג זה היא התחשבנות כספית (המנוהלת מכספי הקופה הכללית); ואילו כרטיסיות הנסיעה המנופקות ע"י מת"ש ההתחשבנות לגביהן היא כמסמכים שווי כסף – לפי מספר הנסיעות; על כן אופן הניהול והרישום הינו נפרד לחלוטין.


אופן הניפוק והרישום

14. הכרטיסיות ינופקו בדרך שתיקבע בחוזר מת"ש.
15. חייל שקיבל כרטיסייה יאשר את קבלתה בחתימתו ויחתום על ההצהרה בדבר מחויבותו לאופן השימוש בכרטיסייה.


העברת רשימות ודו"חות למת"ש

16. רשימות התשלומים, וטופסי הריכוז יועברו למת"ש.
17. אם החזיר החייל כרטיסיית נסיעה שלא נוצלה, או שמקצתה לא נוצלה, תוחזר הכרטיסייה למת"ש.


אובדן, השחתה ושימוש שלא כחוק

18. חייל שאיבד כרטיסייה או חבילת כרטיסים או שהשחיתם, ישלם במזומן את הסכום הרשום עליהם. אם לא מצוין סכום, ייחשב ערכם לפי המקובל באותה עת.
19. חייל, שעשה שימוש בלתי חוקי בכרטיסייה או בכרטיסים (כגון נסיעה פרטית, ניקובים מזויפים, שינוי צורה או חיתוך), ישלם תמורת הנסיעה הנוספת, הנסיעה הפרטית או הניקוב המזויף. מפקד היחת"ש, רע"ן שכר חובה ויחת"שים, רמ"ד היחת"שים האזורי או רמ"ד ביקורת במת"ש יורו לחייב את החייל במקרה זה.
20. יש להעמיד לדין משמעתי את החייל בגין ביצוע המעשה הבלתי חוקי.
21. חייל ששילם תמורת הנסיעה הנוספת יקבל מיד אישור ע"ג טופס 3043 "פנקס קבלות קנס חסר או נזק לאפסנייה".
22. חייל, אשר בכרטיסייתו יימצאו שני ניקובים דומים זה אחר זה, רשאי להצהיר בפני קצין התשלומים, שהוא נוסע עם אותו נהג מדי יום. טיעונו יתקבל, אם מספר הנסיעות שנוצלו מתאים למספר ימי הזכאות לנסיעה לאותו מועד.
23. אם נפגע החייל מההחלטה לחייבו בתשלום, כאמור לעיל, הוא רשאי לפנות לראש מת"ש, וזה מוסמך לזכותו מחובת התשלום.
24. במקרה של גניבת כרטיסיות נסיעה יידרש החייל להמציא אישור ממשטרת ישראל, ובו הודעתו על הגניבה. כן יידרש מהחייל תצהיר, ובו יצוינו מספר הנסיעות שנסע, ותמורתן לא יחויב בתשלום. אישור המשטרה והצהרה בצירוף מכתב הסבר ממפקד החייל ישמשו אסמכתה לניפוק כרטיסייה חדשה ויצורפו לרשימת הניפוק (טופס 3096).
25. ביחידות, שבהן מאורגנות הסעות, ינופקו כרטיסיות נסיעה מהמקום שאליו מגיעה ההסעה ועד לביתו של החייל.
26. חייל בשירות קבע, הזכאי לרכב צבאי חלקי, יקבל כרטיסיות נסיעה בעבור הימים, שבהם אין הוא זכאי לרכב. מספר הנסיעות יחושב בהתאם לזכאותו לרכב.
27. חיילים שבידם אישור ללבוש בגדים אזרחיים וחיילות הרות יגישו חשבון ע"ג טופס 842 ויצרפו כרטיסים. תמורת הכרטיסים תוחזר להם במזומן ביחידה.
28. במקרים חריגים יקבל החייל דמי נסיעה תמורת כרטיסים של עד שלוש נסיעות. במקרים של יותר משלוש נסיעות יועבר מכתב הסבר לרמ"ד היחת"שים, בצירוף בקשה לאישור התשלום. מכתב ההסבר יהיה מהחייל ומקצין מיופה כוח או ממפקד היחת"ש. לשם קבלת תשלום כזה על החייל למלא טופס 842  (הוצאות למקום השירות וחזרה) ולצרף כרטיסי נסיעה. הטופס יאושר ע"י מפקד החייל בדרגת קצין, והתשלום יבוצע במזומן מהקופה הכללית ע"ג טופס 836.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים