בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0307 – השתתפות בשכ”ד, בשכר חדר או בהוצאות בעבור אחזקת דירה – חיילים

35.0307 – השתתפות בשכ”ד, בשכר חדר או בהוצאות בעבור אחזקת דירה – חיילים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. חייל - חייל (לרבות חיילת, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת) בשירות חובה. 2. שכר דירה (שכ"ד) - דמי השכירות בעבור שכירת דירה. 3. שכר חדר (שכ"ח) - דמי השכירות המשולמים בעבור שכירת חדר, לרבות תשלומים לוועד הבית. 4. הוצאות בעבור אחזקת דירה - הוצאות המשולמות על מים, חשמל, גז ומיסים, לרבות תשלומים לוועד הבית.

הזכאות להשתתפות בשכ"ד או בהוצאות בעבור אחזקת דירה

5. חייל, שאושר לו סיוע בתשלום שכ"ד, והוא צד בחוזה שכירות, זכאי לדמי השתתפות בשכ"ד והוצאות בעבור אחזקת דירה. חייל, המתגורר בדירה שהיא בבעלותו, יהיה זכאי רק להוצאות בעבור אחזקת דירה, ובתנאי שמתקיים לגבי כל אחד מהם אחד מהתנאים האלה:- א. הוכר כ"חייל בודד" בהתאם לפ"מ 35.0808 לצורך סיוע בשכ"ד. ב. חייל נשוי. 6. חיילת נשואה לחייל בשירות חובה זכאית להשתתפות בשכ"ד בגין בעלה. בני הזוג לא יזוכו בתשלום כפול. 7. חייל, שיש לו דירה ואשר השכיר את דירתו לאחר, לא יהיה זכאי לשכ"ד בדירה אחרת ששכר, אלא להשתתפות בהוצאות בעבור דירה בלבד. 8. חייל בודד, אשר הוכר לצורך סיוע בשכ"ד, לא יהיה זכאי להשתתפות בשכ"ד או שכ"ח אם שכר דירה או חדר מקרוב משפחה בדרגה ראשונה. חייל נשוי יהיה זכאי להשתתפות בשכ"ד או בהוצאות אחזקת דירה בכל מקרה.

המרת זכאות להלנה בשכ"ח

9. חייל יהיה רשאי להמיר זכאותו להלנה בשכ"ח בתנאים האלה:- א. חייל, הזכאי להלנה קבועה בהתאם לפ"מ 35.0306, רשאי להמיר את ההלנה בשכ"ח רק באישור מראש של מקשל"ר - רע"ן פרט. לגבי חיילות יש לצרף לבקשה, המועברת לאישור מקשל"ר - רע"ן פרט, חוות דעת של קצינת חן פיקודית או חילית או קצינת ח"ן במפח"ש. תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אפר´ 91 ב. חייל, אשר אושר לו להמיר הלנה בשכ"ח, רשאי לשכור חדר במרחק שלא יעלה על 20 ק"מ ממקום שירותו. 10. חייל, שאושר לו סיוע בשכ"ד או בשכ"ח, ואין באפשרותו לשכור דירה או חדר, אלא באמצעות תשלום מראש, יהיה זכאי לקבל את התשלום מראש, אם הוא מחויב בתשלום כזה עפ"י חוזה השכירות שהוא צד בו. אולם לחייל כאמור לא יעודכן סכום ההשתתפות של צה"ל, אף אם חלו בו שינויים במהלך תקופת השכירות. 11. במקרים בהם מתגורר חייל עם שותפים לדירה (למעט אשתו) יקבל החייל את חלקו היחסי בשכ"ד או בהוצאות אחזקת דירה. הסך הכולל של דמי ההשתתפות, אשר יאושרו לכל הדיירים, שהינם חיילים באותה דירה, לא יעלה על שכר הדירה המשולם בפועל.

נוהל הגשת בקשה תוקף סעיף 12  מה1- אפר´ 91 12. חייל, המבקש השתתפות בשכ"ח או בהוצאות בעבור אחזקת דירה, יגיש בקשה, בכתב, למפקדו באמצעות קצינת ת"ש או רכזת תנאי השירות ביחידה על טופס אישור על שכירת דירה או חדר (טופס 833-1).הבקשה תוגש בשני העתקים. לבקשה להשתתפות בשכ"ח יש לצרף אף העתק של חוזה שכירות, חתום ומבויל כחוק. 13. בבקשת החייל בטופס 833-1, בחלק א´, יש להחתים את בעל הדירה על גובה התשלום בעבור שכ"ד או שכ"ח. תוקף סעיף 14  מה1- אפר´ 91 14. העתק ראשון של טופס 833-1, בצירוף העתק מחוזה שכירות חתום ומבויל כחוק, יועבר למקשל"ר-ענף פרט - מדור תשמ"ש. 15. חייל, המבקש השתתפות בשכ"ד או שכ"ח מראש, יהיה חייב להגיש בנוסף לטופס 833-1, הצהרה, שדוגמתה ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. תוקף סעיף 16  מה1- אפר´ 91 16. העתק שני של טופס 833-1 והעתק מהחוזה יצורפו לתיק ת"ש של החייל ביחידה (טופס 408-1). 17. קצינת ת"ש או רכזת ת"ש ביחידה תציין ביומן המעקב (טופס 409), בעמודה המתאימה, שהטפסים נשלחו. 18. במקרה שחייל מבקש תשלום שכ"ד או שכ"ח מראש, על קצינת ת"ש או רכזת הת"ש להביא אישית את הטפסים למקשל"ר-ענף פרט - מדור תשמ"ש, לטיפול מיידי.

נוהל אישור התשלום

19. מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש יאמת את עובדת זכאותו של החייל המבקש השתתפות בשכ"ד, בשכ"ח או בהוצאות בעבור אחזקת דירה, לתשלום ותקפותו, הכל בהתאם למקרה. תוקף סעיף 20  מה1- אפר´ 91 20. מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש יבדוק את החוזה, שצירף החייל לבקשתו להשתתפות בשכ"ד או בשכ"ח, ויוודא שהוא תקף. 21. חייל, המתגורר בדירה השייכת לחברה ממשלתית, כגון: "עמידר" או "עמיגור", יעביר טופס -1833 חתום בחותמת החברה, במקום המיועד לחתימת המשכיר, ולא יחויב בהמצאת חוזה שכירות. אם יוגש חוזה שכירות - עליו להיות חתום ומבויל כחוק. 22. מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש יאשר תשלום לזכאי להשתתפות בשכ"ד כאמור בסעיפים 5 עד 7 לעיל, עפ"י חוזה חתום, לתקופה מירבית של שנה מראש או עד סיום שירות החובה של החייל, הכל לפי המוקדם. 23. אישור המרת הלנה בשכ"ח, כאמור בסעיפים 8 ו9- לעיל, יינתן ע"י מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש לתקופה מרבית של 6 חודשים מראש, או עד סיום שירות החובה של החייל, הכל לפי המוקדם. תוקף סעיף 24  מה1- אפר´ 91 24. מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש יאשר תשלום בעבור הוצאות אחזקת דירה לתקופה מרבית של עד שנה או עד סיום שירות החובה של החייל, לפי המועד המוקדם יותר. התשלום יועבר למשכורתו של החייל אחת לחודש. 25. מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש רשאי לאשר תשלום שכ"ד או שכ"ח בדיעבד לתקופה, שאינה עולה על 6 חודשים. 26. אישר מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש את הבקשה, יוציא הוראת תשלום להזנה בממכ"א. 27. העותק מהוראת התשלום יועבר לידיעת מפקד החייל אשר הגיש את הבקשה. 28. קצינת ת"ש או רכזת ת"ש תמסור לידי החייל תזכיר, שבו תפרט את הוראת התשלום, תוך מתן הסבר לחייל על תקופת אישור התשלום ועל הצורך בחידוש הבקשה לקראת תום מועד האישור. 29. הוראת התשלום תתויק בתיק ת"ש של החייל (טופס 408-1); התשובה תצוין בעמודה המתאימה ביומן המעקב (טופס 409). 30. תשלום השתתפות בשכ"ד, שכ"ח או הוצאות אחזקת דירה יבוצע לחייל יחד עם תשלום שכרו החודשי. 31. תשלום שכ"ד או שכ"ח, שאושר לחייל מראש ע"י מקשל"ר-ענף פרט - רמ"ד תשמ"ש, יבוצע באמצעות מת"ש - מדור שכר חובה במתן המחאה ידנית לידי קצינת ת"ש או רכזת ת"ש או החייל. ההמחאה תוצא ע"ש החייל או ע"ש בעל הדירה בהתאם למקרה ולבקשת קצינת או רכזת ת"ש המייצגת את החייל. 32. קצינת ת"ש או רכזת ת"ש תקיים מעקב אחר אישור הבקשה ומימושה, תנחה את החייל בחידוש הבקשה כאשר פג תוקפה ותוודא העברת הבקשה להמשך תשלום ואישורה עפ"י פקודה זו.

חריגים

33. קשל"ר או סגן קשל"ר או מי שהוסמך לכך על ידם יאשר תשלום במקרים חריגים, לאחר בדיקת כל מקרה ונסיבותיו. כחריגים ייחשבו המקרים האלה:- א. חייל איננו צד בחוזה השכירות. תוקף סעיפי משנה ב´ ו-ג´  מה1- אפר´ 91 ב. אישור השתתפות בשכ"ד, שכ"ח או הוצאות אחזקת דירה בדיעבד מעל שישה חודשים. ג. חריגים שאינם זכאים לפי פקודה זו להשתתפות בשכ"ד, שכ"ח או הוצאות אחזקת דירה.

שיעורי ההשתתפות תוקף סעיף 34  מה1- אפר´ 91 34. דמי השתתפות בשכ"ד או בשכ"ח, שיאושרו לחייל, יהיו בשיעור שכ"ד או שכ"ח שמשלם החייל בפועל. דמי ההשתתפות בשכ"ד או בשכ"ח שיאושרו לחייל בודד, לחייל נשוי או לחייל, שהמיר את זכאותו להלנה בשכ"ח, לא יעלו על הסכום שהוא זכאי לו עפ"י קביעת אכ"א-פרט - ענף ת"ש חו"מ באישור היועץ הכספי לרמטכ"ל. עדכון הסכום יפורסם בחוזר מפ"ע או בחוזר של אכ"א-פרט. דמי ההשתתפות בהוצאות אחזקת דירה ייקבעו ע"י אכ"א-פרט באישור היועץ הכספי לרמטכ"ל.

הפסקת תשלום

35. חדל חייל למלא אחר התנאים המפורטים בפקודה זו, המזכים אותו בתשלום, הוא חייב להודיע על כך למפקדו באמצעות קצינת ת"ש או רכזת ת"ש ביחידה, ומפקדו יודיע בכתב למקשל"ר-ענף פרט - מדור תשמ"ש על הפסקת זכאותו של החייל לתשלום עפ"י פקודה זו. 36. אין הנ"ל גורע מאחריותו של המפקד וגורמי הת"ש ביחידה לדווח למקשל"ר, במקרה שנודע להם על השינוי שלא מפי החייל עצמו. 37. חייל לא יהיה זכאי להשתתפות בשכ"ד, שכ"ח או הוצאות בעבור אחזקת דירה בתקופות אלה:- א. תקופה, שאינה נמנית לצורך חישוב זמן השירות, לפי סעיף 18 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, למעט מאסר בשל עבירת תנועה שעליה נדון חייל לתקופה שאינה עולה על 60 יום. עבירת תנועה לפי סעיף זה - כמשמעה בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-, או כל חקיקה אחרת שתבוא במקומה. ב. תקופת חופשה ללא תשלום העולה על חודש. 38. הפסקת התשלום תיעשה ע"י מקשל"ר-ענף פרט - מדור תשמ"ש או ישירות ע"י המערכת הממוכנת, עם קבלת דיווח על הימצאות החייל במעמד שאינו מזכה בתשלום.

נספח א´ לפקודה 35.0307

בקשה לתשלום מראש בעבור שכ"ד, שכ"ח* חלק א´ - פרטי החייל

 

 

 

שם משפחה

  פרטי

מספר זהות

 

מספר אישי

חלק ב´ - הצהרת החייל

א. אני הח"מ מצהיר בזאת, שמיציתי את כל האפשרויות בחיפוש דירה בשכר חודשי. למרות מאמצי לא הצלחתי ונאלצתי לשכור דירה חדר בתשלום מראש (ראה חוזה מצורף). ב. הנני מצהיר, שהכסף שאקבל מצה"ל יהיה לתשלום שכ"ד, שכ"ח* מראש או לכיסוי חובות, ששולמו על ידי בעבור שכ"ד, שכ"ח* בעת חתימת החוזה. ג. הנני מצהיר בזה, שהפרטים שמסרתי לעיל בדבר תשלום שכ"ד, שכ"ח* מראש הם אמיתיים, מדויקים ונכונים. ד. ידוע לי, שמוטלת חובה על חייל למסור לרשויות הצבא רק פרטים מלאים, מדויקים, נכונים ואמיתיים. חייל שלא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים שקבועים בחוק. ה. ידוע לי, שאם בתקופת הזכאות לשכ"ד, שכ"ח* אהיה במעמד שלא אהיה זכאי בגינו לקבל שכר מהצבא (כגון: מאסר או מחבוש) - תפקע זכאותי לגבי אותה תקופה לקבל שכ"ד, שכ"ח* מצה"ל. לאור זאת ידוע לי, שאם אקבל שכ"ד, שכ"ח* מראש ינוכה סכום כסף בשל תקופת חוסר הזכאות מכל זכות כספית, שתגיע לי מצה"ל. ________________    _____________________ (תאריך)      (חתימת החייל) *מחק את המיותר

חלק ג´ - המלצת מפקד היחידה

         ________________ (יחידה) ם אני הח"מ מאשר שאימתתי את הפרטים הנ"ל. ם הנני ממליץ לאשר תשלום שכ"ד, שכ"ח* מראש לחייל ם אינני ממליץ לאשר תשלום שכ"ד, שכ"ח* מראש לחייל הערות __________________________________________________________

   ________________________________________________________________ ________________  ______________________________________________ (תאריך)        (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה) (חתימת המפקד)

35.0308-309   בוטלו

השארת תגובה

Leave a Message