35.0311 – העסקת מתנדבים ישראליים בצה”ל

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. הפקודה קובעת את נוהל ההתנדבות של אזרחים או של תושבים ישראליים (להלן - מתנדבים) והעסקתם בצה"ל. 2. פרק ט2- לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח1968-, קובע, שמי שפעל בהתנדבות שלא בשכר, למען זולתו, לפי הפניה מאת משרד ממשלתי, למטרות, שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, ונקבעו בתקנות ככאלה (להלן - המטרות הקבועות בתקנות), זכאי לגמלאות על פי החוק, אם ייפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות או בדרכו למקום ההתנדבות או בחזרתו ממנו. תוקף סעיף 3  מה25- יוני 87 3. פקודה זו אינה חלה על התנדבות לשירות ביטחון לפי סעיף 17 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-. התנדבות לשירות ביטחון, כאמור, תהיה לפי תקנות שירות ביטחון (התנדבות לשירות ביטחון), התשל"ד1974-, ובהתאם לפ"מ 31.0108, לפ"מ 31.0110, לפ"מ 31.0115 ולפ"מ 31.0213. 4. התנדבות והעסקת מתנדבים בצה"ל יהיו אך ורק למטרות הקבועות בתקנות, ואלה הן:- א. כאשר פעולת ההתנדבות היא בשטח ישראל:- 1) סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, בעבודות במחסני חירום, בעבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו. * תוקף סעיף משנה  א´ 2) מה- 1 פבר´ 96 2) פעולות תרבות על ידי אמנים ביחידות צה"ל ובמחנותיו, או פעולות כאמור ביישובי ספר, בתקופה בה מתנהלות באותו אזור פעולות איבה. 3) טיפול בחיילים ובמשפחותיהם. 4) טיפול במשפחות שכולות. 5) התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה, כמשמעו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז1967-. 6) עזרה לקיבוצים או ליישובים חקלאיים או ליישובי ספר על ידי שמירה וסיוע בעבודות ביצורים, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות לפי סעיף משנה זה הינה ארעית, ואורכה שישה שבועות רצופים, לכל היותר. ב. כאשר פעולת ההתנדבות היא מחוץ לשטח ישראל:- 1) עבודות ביצורים, שמירה, עזרה והדרכה ביישובים עירוניים, שהוקמו בסיוע המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים במשרד השיכון, וכן ביישובים חקלאיים, שהוקמו בעזרת המחלקה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. 2) סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, בעבודות במחסני חירום, בעבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו. 3) טיפול בחיילים ובמשפחותיהם.

הפניית מתנדבים, קליטתם ורישומם

5. צה"ל מוכר כגוף המוסמך להפנות מתנדבים לפי סעיף 198 ה(1) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח1968-, בהיותו כפוף למשרד הביטחון. הפניית המתנדב ליחידה ואישור התנדבותו ייעשו באמצעות אכ"א-פרט-עת"ש חו"ם (להלן - "הגורם המאשר"). 6. בכל פיקוד או חיל ייקבע בעל תפקיד, שישמש, בנוסף לתפקידו, כקצין קישור למתנדבים, והוא שיתאם את העסקת המתנדבים ביחידות הפיקוד או החיל, ויוודא שהעסקתם תהא בהתאם לאמור בפקודה זו. 7. מפקד יחידה, המבקש להעסיק מתנדבים ביחידתו, יפנה, בכתב, לגורם המאשר, בבקשה לאשר העסקת מתנדבים. בפנייתו יציין מפקד היחידה את הפרטים האלה:- א. שם המתנדב, מספר זהותו וכתובתו. ב. התפקיד בו יועסק המתנדב. ג. מספר ימי פעילות בחודש. ד. מועד תחילת ההתנדבות ומועד סיומה המשוער. 8. הגורם המאשר יעביר ליחידה את ההפניה, שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו, שתהווה אישור ליחידה להעסיק את המתנדב. 9. לא יועסק מתנדב ביחידה בטרם יינתן אישור הגורם המאשר. 10. יועסקו מתנדבים שגילם ארבע עשרה שנים, לפחות. * תוקף סעיפים 11 עד 13 מה- 1 פבר´ 96 11. בכל יחידה, בה יועסקו מתנדבים, ייקבע בעל תפקיד, שיהיה אחראי על ניהול הרישום של פרטי המתנדבים ועל מעקב אחר מספר הימים שעבדו. 12. מתנדב, המיועד לתפקיד שמירה ביישוב בישראל, באזור יהודה ושומרון או באזור חבל עזה - יש לפעול לגביו, בנוסף לנוהל הקבוע לעיל, גם בדרך שנקבעה בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א1961- - לגבי יישובים בישראל, בצו בדבר הסדרת השמירה ביישובים (יהודה ושומרון) (מספר 432), התשל"א1971- - לגבי יישובים באיו"ש ובצו הסדרת השמירה ביישובים (רצועת עזה) (מספר 377), התשל"א1971- - לגבי יישובים באזח"ע. 13. לגבי מתנדבים אמנים, המתנדבים ביחידות צה"ל ובמחנותיו, בנוסף לנוהל הקבוע לעיל, יש לבקש אישור להעסקתם ממקחג"ר-ענף תרבות.

נוהל הוצאת תקציב להעסקת מתנדבים

14. הגורם המאשר יורה למת"ש להעביר ליחידה, שאושר לה להעסיק מתנדבים, תקציב מיוחד עבור הוצאות ארגוניות לצורך הפעלת מתנדבים, הכוללות:- א. החזר הוצאות נסיעה למקום בו מבוצעת פעולת ההתנדבות וחזרה ממנו (כנגד הצגת כרטיסי נסיעה). ב. תשלום דמי כיס (כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי אכ"א-פרט, בתיאום עם היועכ"ל), עבור כל יום של התנדבות. ג. הוצאות אחרות (כגון: תעודות, סמלים וכד´), באישור מראש של הגורם המאשר. 15. התקציב יוקצה ליחידה מראש, לתקופה של כשלושה חודשים בכל פעם. 16. מידי חודש תדווח היחידה לגורם המאשר על אופן ניצול התקציב שהוקצה לה.

שגרת מחנה ומשמעת

17. מובהר בזאת, כי המתנדב אינו חייל, אין מוטלות עליו חובות וזכויות של חייל, ואין הוא כפוף לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, אלא אם כן נמסר לו נשק מטעם הצבא, והוא עשה בו או לגביו מעשה, המהווה עבירה כאמור בסעיף 7 לחוק זה. 18. המתנדבים ישולבו במסגרת הפעולות היומיומיות ביחידות ולפי נוהלי השגרה ביחידות, ובלבד שלא יועסקו, אלא במידת יכולתם וכפי רצונם. 19. היחידה רשאית לצייד את המתנדבים בבגדי עבודה ובנעלי עבודה, ואלה ישמשו את המתנדבים בתחום המחנה בלבד. 20. המתנדבים יתכלכלו במחנה לפי לוח הזמנים והנהלים הקבועים ביחידה.

נוהלי ביטחון שדה

21. קליטת מתנדב ביחידה תהיה באישור קב"ט היחידה ולפי הנחיותיו.

טיפול רפואי

תוקף סעיף  22 מה- 1 פבר´ 96 22. לא יועסק מתנדב ביחידה, בטרם וידא קצין השלישות היחידתי, כי המתנדב חבר באחת מקופות החולים. 23. מתנדב, הנזקק לטיפול רפואי דחוף, יופנה לטיפול רופא צבאי במרפאה הצבאית הקרובה ביותר, ובמידת הצורך למתקן הרפואי הקרוב: מגן דוד אדום, בית חולים או קופת חולים. 24. מתנדב, שנפגע שלא תוך כדי ועקב פעולת התנדבותו או שלא בדרכו לפעולת ההתנדבות או בחזרתו ממנה, מכוסה בביטוח רפואי על ידי קופת החולים בה הוא חבר. יש, איפוא, לנהוג כמתחייב מחברותו של המתנדב בקופת החולים, ולאשפזו בהתאם. 25. פינוי מתנדב לצורכי טיפול רפואי ייעשה על ידי היחידה. * תוקף סעיף  26 מה- 1 פבר´ 96 26. בכל מקרה של פציעה או אשפוז, ידווח קצין השלישות היחידתי, מיידית, לגורם המאשר, על האירוע, על פרטי הפגיעה ועל מקום האשפוז.

הגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי

27. מתנדב, שנפגע תוך כדי ועקב פעולות ההתנדבות או בדרך למקום בו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרתו ממנה, ימלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מאת המוסד לביטוח לאומי. 28. במקרה שאין ביכולתו של המתנדב להגיש תביעה לסניף הביטוח הלאומי, עקב אשפוזו, יוודא קצין הקישור הפיקודי או קצין הקישור החילי שתוגש תביעה. * תוקף סעיפים 29 ו- 30 מה- 1 פבר´ 96 29. קצין השלישות היחידתי ייתן בידי המתנדב שנפגע מסמכים אלה:- א. העתק מטופס הפנייתו ליחידה, כאמור בסעיף 8 לעיל. ב. אישור בדבר נסיבות הפגיעה, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו. 30. הנפגע יעביר את טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף 29 לעיל, לסניף המוסד לביטוח לאומי, הסמוך למקום מגוריו. 31. מתנדב, שנפגע תוך כדי פעולת שמירה ביישוב, זכאי לבחור בזכויות הניתנות לשומר על פי חוק הסדרת השמירה ועל פי צווי הסדרת השמירה, המפורטים בסעיף 12 לעיל.

נספח א לפקודה 35.0311

 מטכ"ל  אכ"א  344 מחלקת          פרט ענף    תנאי   שרות חובה      ומילואים _______________ _______________

מפקד היחידה _____________

הנדון:  הפניית מתנדב בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (נ"מ), התשכ"ח1968-

1. בתוקף סמכותי לפי פ"מ 35.0311 הנני מאשר בזאת להעסיק את מר/גב __________________ מספר זהות _____________ כתובת ________________, כמתנדב/ת ביחידתך, בתפקיד _____________. 2. תחילת ההתנדבות מיום________________________________________________.

3.       תקציב מיוחד עבור הוצאות ארגוניות להעסקת המתנדב/ים, כאמור בסעיף 13 לפ"מ 35.0311, יועבר בנפרד.

4.       שיעור דמי הכיס, שישולמו למתנדב, הינם____________________ שקלים חדשים לכל יום  התנדבות.

3. תשומת לבך להוראות פ"מ 35.0311.

______________ (חתימה)

___________________________________________________ (תפקיד)         (דרגה)         (שם פרטי)         (שם משפחה)

נספח ב לפקודה 35.0311 צבא  הגנה  לישראל יחידת   דואר   צבאי ________________ ________________

לכבוד המוסד לביטוח לאומי ____________________

הנדון: פגיעת המתנדב

____________________________________ (מספר זהות)      (שם פרטי)      (שם משפחה)

1. הנני מאשר, כי הנ"ל, המועסק ביחידתי בהתנדבות, בהתאם לאישור אכ"א-פרט, בתפקיד נפגע בנסיבות                                                                .

2.       אישור זה נועד אך ורק לצורך הגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה מאת המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לפרק ט2- לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח1968-.

בברכה

______________ (חתימה)

_____________________________________________________ (דרגה)          (שם פרטי)          (שם משפחה)          (תפקיד)

35.0312   בוטלה (בחוזר מס´ 173)

השארת תגובה

Leave a Message