35.0313 – תשלום לעדים אזרחיים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. לתשלום דמי עדים יהיו זכאים עדים אזרחיים המופיעים בפני:- א. בית דין צבאי שכונן עפ"י חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-. ב. בית דין למניעת הסתננות. ג. בימ"ש צבאי הפועל עפ"י תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945. ד. בית דין צבאי לעבירות תנועה. ה. שופט חוקר. ו. ועדת חקירה. ז. תובע צבאי או סניגור צבאי. ח. חוקרי מצ"ח. תוקף סעיף משנה ט´  מה1- יולי 66 ט. קצין שיפוט. תוקף סעיף משנה י´  מה1- פבר´ 70 י. קצין בודק. תוקף סעיף 2  מה15- אפר´ 66 2. עד אזרחי שהתייצב להעיד בפני אחד הגורמים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיה זכאי לדמי נסיעתו באוטובוס, ברכבת, ובמקרים יוצאים מן הכלל, בכלי רכב אחר, וגם לשכר בטלה או לשכר מומחה ולדמי לינה, כפי שייראו בעיני הגורם בפניו העיד העד, ובלבד שהסכומים שייקבעו לא יעלו על הסכומי המקסימום המפורטים בנספח א´ לפקודה זו. תוקף סעיפים 3 עד 20  מה25- יוני 84 3. אין בפקודה זו כדי לגרוע מהאמור בהוראות קבע מפצ"ר (14.11), בנוגע לסמכות הסניגוריה הצבאית לשלם דמי עדים בגובה, העולה על המפורט בנספח א´ לפקודה ובמסגרת התקציב המוקצב לסניגוריה הצבאית לצורך זה. 4. החליטה הסניגוריה על מתן תשלום לעד לפי האמור בהוראות מפצ"ר, לא יחולו הוראות פקודה זו. אם קיבל העד בגין אותה עדות תשלום, בהתאם לפקודה זו, יקוזז הסכום שקיבל מהסכום, שהתחייבה הסנגוריה לשלם לו. 5. הנוהל, המפרט אימתי ובאילו תנאים ישולמו הוצאות כנ"ל לעד אזרח והרישום שינוהל בקשר לכך, ייקבע:- א. בהוראות נשיא ביה"ד הצבאי לערעורים, לגבי בתי-הדין שכוננו עפ"י חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-. ב. בהוראות פרקליט צבאי ראשי לגבי:- 1) בתי-דין למניעת הסתננות. 2) בתי משפט צבאיים. 3) שופט חוקר. 4) תובע או סניגור צבאי.

תשלומים לעדים בפני בית דין צבאי - נוהל

6. מת"ש יקצה לכל בי"ד דמי מחזור חודשיים לצורך תשלום לעדים אזרחיים. דמי המחזור יופקדו בחשבון בבנק לפי קביעת בה"ד. 7. הקבי"ד ימנה, באישור מת"ש, ממונה על תשלומים (להלן "הממונה"), ודוגמת חתימתו תועבר לבנק. 8. הוראות תשלום לעד אזרחי תוכן ע"י הקבי"ד ע"ג טופס 3774 - "צו בדבר תשלום דמי עדים". 9. הוראת תשלום, כאמור, תועבר לממונה, והוא יבצע את הפעולות הר"מ:- א. יוציא לעד המחאה בסכום שאושר. ב. ירשום ההוצאות ע"ג טופס 3041  (שלושה העתקים) ויחתים את העד כאישור לקבלת התשלום. ג. ירשום את מספר ההמחאה שנופקה ע"ג טופס 3774. 10. ניצל ביה"ד 50 אחוז מדמי המחזור שהוקצו לו, תועבר פנייה לקצין מת"ש האזורי להשלמת הסכום. לפנייה יצורף עותק מטופס 3041, חתום ע"י הקבי"ד.

תשלומים לעדים בפני מוסדות משפטיים אחרים - נוהל

11. הוראת תשלום לעד אזרחי, המופיע בפני אחד המוסדות המשפטיים המפורטים בסעיף 5 סעיף משנה ב´ לעיל, תוכן ע"ג טופס 3691 או ע"ג טופס 3775 ותיחתם ע"י אב בי"ד, שופט יחיד, שופט חוקר או קצין ניהול מפצ"ר, בהתאם למקרה. 12. הוראות תשלום כנ"ל תועברנה למפקדת הפרקליט הצבאי הראשי. 13. קצין ניהול מפצ"ר יעביר למת"ש את הוראות התשלום, כשהן נושאות מספר סידורי שוטף, אשר יתחיל מחדש עם תחילת כל שנה, בצירוף טופס 3692 או בצירוף טופס 3775, שייחתם, אישית, ע"י קצין ניהול מפצ"ר. 12. מת"ש יאשר קבלת הוראות התשלום ע"ג חלק ב´ של טופס 3692, או ע"ג טופס 3775. 15. על יסוד הוראות התשלום יבצע מת"ש את התשלום לעד אזרחי בהמחאה אישית, אשר תועבר לפי כתובתו האזרחית.

תשלומים לעדים בפני ועדות חקירה - נוהל

16. אם עד אזרחי, שהוזמן למסור עדות בפני ועדת חקירה, דורש דמי עדים לכיסוי הוצאות נסיעה ו-או דמי בטלה, אשר נגרמו לו עקב הופעתו למתן העדות, ימלא יו"ר ועדת החקירה טופס בקשת תשלום לעד אזרחי, שדוגמתו ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו. 17. יו"ר ועדת החקירה יציין בטופס הבקשה את תאריך ותקופת השהיית העד, לצורך מתן העדות, ומקום קבלת העדות, ויעביר את הטופס למת"ש, בצירוף קבלות וכרטיסים, אשר נמסרו ע"י העד בקשר להוצאותיו, וכן הצהרת העד שאינו מקבל כל שכר או משכורת ממעבידו, עבור יום מתן העדות. 18. יו"ר ועדת החקירה רשאי לבקש תשלום לעד רק לאחר שהוכח, להנחת דעתו, ע"י הצגת קבלות, כרטיסים וכיו"ב, כי אכן נגרמו לעד הוצאות עקב הופעתו הנ"ל, וכן שוכנע, כי העד אינו מקבל משכורת או שכר או תשלום עבור היום שבו הוא מעיד. 19. יו"ר ועדת החקירה יעביר למת"ש הוראת תשלום. מת"ש יעביר את התשלום לחשבון הבנק של העד, ואם פרטי החשבון אינם ידועים, יעביר מת"ש את התשלום בהמחאה אישית לפי כתובתו האזרחית של העד.

תשלום לעדים בפני חוקרי מצ"ח, קציני שיפוט או קצינים בודקים

20. תשלום לעדים אזרחיים, המופיעים בפני חוקרי מצ"ח, קציני שיפוט או קצינים בודקים, יבוצע בהתאם לנוהל המפורט בסעיפים 16 ו17- לעיל.

נספח א´ לפקודה 35.0313

לוח דמי עדים

דמי עדים - פירוט

גובה תשלום מקסימלי

דמי נסיעה

מחיר נסיעה בפועל הלוך ושוב בהתאם לכרטיסי הנסיעה

שכר בטלה ליום התייצבות

**הסכומים יהיו כאמור בתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד- 1974, ויפורסמו ע"י אכ"א- פרט בתיאום עם מפצ"ר

דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו

 

 

 

 

 

שכרו של מומחה:-

 

א. 1) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך העדות.

 

     2) אולם אם מקום עבודתו של המומחה מרוחק יותר משלושים ק"מ ממקום השמעת העדות, בלבד, ייתוסף לשכר האמור.

 

ב.  כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך העדות.

 

שכרו של רופא: -

 

א. 1) בעד בדיקה או ניתוח גוויה.

 

  2) בעד בדיקה או ניתוח גוויה שהוצאה מקברה.

 

    3) בעד תעודה רפואית, שאינה מצריכה בדיקה.

 

  4) בעד חוות דעת רפואית בכתב.

 

 ב. 1) במקרים מיוחדים ניתן לאשר סכום נוסף לנקוב בסעיף א´ סעיפי משנה א´3) ו- א´4) ובלבד שהסכום לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו.

 

     2) רופא שהעיד בפני אחד מן המוסדות השיפוטיים המפורטים בסעיף 1 סעיפי משנה א´ עד ה´ לפקודה זו, על חוות דעת רפואית שנתנה בכתב, יהא זכאי גם לשכר כמומחה. וניתן לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות ודמי לינה כמפורט לעיל.

 

 

 

מספר סודר

1.

2.

3.*

4.

5.

* בתוקף מיום 10 אפר´ 81 ** תוקף התיקון מ25- ביוני 84

תוקף נספח ב מה- 10 יולי 90

נספח ב´ לפקודה 35.0313

אל: מינהל התשלומים

                   הנדון: תשלום לעד אזרח

 

 

 

 

 

 

שם פרטי

שם משפחה

עיר

רחוב

מס´

מס´ ת"ז

פרטי

העד

1. העד הנ"ל נחקר ע"י ועדת חקירה, חוקר מצ"ח, קצין שיפוט, קצין בודק*.

 2. החקירה נערכה בתאריך______משעה______עד שעה_______.

 3. העד הנ"ל דורש תשלום דמי עדים בעבור ההוצאות וההפסדים הכספיים שנגרמו לו עקב הופעתו כעד כמפורט:-

    הוצאות נסיעה ממקום__________למקום__________תמורת כרטיסים__________

    הוצאות נסיעה ממקום__________למקום__________תמורת קבלות____________

    שכר בטלה__________________________________________________________

    הוצאות לינה_______________________________________________________

    סה"כ במספרים______________________________________________________

    סה"כ במילים:-_____________________________________________________

4.  הצהרות העד על אובדן יום עבודה -

    _____________________________

    אני החתום מטה ___________________________________________________

                                שם פרטי              ושם משפחה                   מס´ ת"ז

    הגר ב - _________________________________________________________

מקום עבודתי _________________________________________________________

מצהיר בזאת, כי בתאריך ____________ נחקרתי ב - _______________________ ומשום כך נעדרתי ממקום עבודתי. אני עובד יומי ומפאת היעדרותי לא קיבלתי כל תשלום.

תאריך______________ חתימת העד:____________

______________________________________________                                   ________________ (חתימת החוקר)   (מ"א)   (דרגה)    (שם פרטי ושם משפחה)                                     חתימת מפקד המרחב

לוט - א. כרטיסים ב. קבלות

                                               _______________________ אישור      המפקד      הממונה

לשימוש מת"ש:-

                          ____________________________________________ סכום מאושר לתשלום       חתימת חשב       חתימת מבקר

* מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message