בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0803 – קופה להלוואות ולמענקים לסיוע לחיילים בשירות חובה

35.0803 – קופה להלוואות ולמענקים לסיוע לחיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי * תוקף סעיפים 1 עד 6 מה- 12 נוב´ 95 1. בכל מפקדות הפיקודים והחילות ינוהלו קופות להלוואות ולמענקים לסיוע לחיילים בשירות חובה. 2. קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי מוסמכים לתת הלוואות ומענקים לחיילים, השייכים ליחידות שהם מופקדים עליהן, אם שוכנעו, לאחר בדיקה, כי יש במתן סיוע זה לפתור את בעייתם או להקל עליה. 3. קופות אלה יתבססו על דמי מחזור, שיוקצבו על ידי אכ"א-פרט מתוך תקציב המיועד ל"פעולות סעד ביחידות", בשיעור שייקבע בהתאם לצרכים. 4. הקופות מיועדות לסייע לחיילים בשירות חובה, בלבד, על ידי מתן הלוואות ומענקים, וכן למענק נישואין ומענק לעריכת חוזה לחיילים בודדים (כהגדרתם בפ"מ 35.0808)

תנאים למתן סיוע כספי

5. סיוע כספי לחיילים יינתן בהתאם לעקרונות האלה:- א. הלוואה - הלוואה תינתן רק באותם המקרים, שבהם נראה לקצין הת"ש הפיקודי או לקצין הת"ש החילי, כי יתרת השירות הסדיר, שעל החייל לשרת בעת מתן ההלוואה, ושיעורי התשלומים שנקבעו להחזרתה, יאפשרו לחייל לעמוד בהחזר ההלוואה לפני תום תקופת שירותו. ב. מענק - מענק יוענק לחייל, רק אם שוכנעו קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי, כי הנסיבות המיוחדות של המקרה מצדיקות מתן מענק, וכי סיוע באמצעות הלוואה אינו מעשי. ג. הלוואה ומענק גם יחד יינתנו לחייל רק במקרים או בנסיבות מיוחדים, המצדיקים זאת לפי שיקול דעתם של קצין הת"ש הפיקודי או של קצין הת"ש החילי. 6. שיעור ההלוואה הוא כשיעור שכר טוראי בשירות חובה, ואילו המענק יהיה מחציתו של שיעור זה. יחד עם זאת, בסמכות קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי לאשר לחייל מענק בסך משכורת טוראי בחובה, וכן הלוואה בסך שתי משכורות טוראי בחובה. * תוקף סעיף  7 מה- 26 אבג´ 97 7. אם לדעת קצין הת"ש החילי יש לאשר לחייל סכום, העולה על הסכום שבסמכותו לאשר, תועבר הבקשה לאכ"א-מחלקת פרט-רמ"ד רווחה, שבסמכותו לאשר מענק בסך שתי משכורות טוראי בשירות חובה, והלוואה בסך ארבע משכורות טוראי בשירות חובה. במקרים קשים במיוחד תתכנס ועדת חריגים, בראשות אכ"א-מחלקת פרט-רע"ן ת"ש חו"מ, אשר בסמכותה לאשר מענק חד פעמי בגובה של שש משכורות טוראי לכל היותר. * תוקף סעיפים 8 עד 21 מה- 26 נוב´ 95 8. ככלל, לא תינתן לחייל הלוואה, אם טרם סיים לפרוע הלוואה קודמת, וכן לא יינתן לחייל מענק יותר מפעם אחת בכל שנת שירות, אלא באישור מראש של אכ"א-פרט-עת"ש חו"ם-רמ"ד רווחה. ניהול הקופה

9. האחריות לניהולה היעיל של הקופה מוטלת על קצין הת"ש הפיקודי או על קצין הת"ש החילי במפקדה המתאימה. 10. התקציב בנושא הלוואות ומענקים לחיילי חובה יועמד מידי שנה על ידי היועץ הכספי לרמטכ"ל. 11. קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי יערכו רישום מדויק של כל הלוואה או מענק שיינתנו.

נוהל הגשת בקשה לקבלת הלוואה או מענק ואישורם

12. בקשה לקבלת הלוואה או לקבלת מענק תמולא על ידי החייל, ותועבר לקצין הת"ש או לרכז הת"ש ביחידתו. רכז הת"ש יעביר את הבקשה, עשרה ימים, לכל היותר, מיום הגשתה, לקצין הת"ש הפיקודי או לקצין הת"ש החילי. 13. הבקשה תמולא על טופס 845 - "בקשה והתחייבות להלוואה או למענק מקופת הלוואות", בשני העתקים. העתקים מהטופס יתויקו במעטפת הת"ש של החייל (טופס 1/408). 14. יחידת החייל תקיים מעקב אחר הבקשה ביומן מעקב ת"ש (טופס 409).

פעילות קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי

15. קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי ידונו בבקשתו של החייל, ויודיעו לקצין הת"ש או לרכז הת"ש היחידתי את החלטתם בתוך שבוע מיום קבלת הבקשה. 16. קצין הת"ש הפיקודי או קצין הת"ש החילי ירשמו את מתן המענק בספריהם ובטופס הבקשה, ירכזו את טופסי הבקשות וההתחייבויות המקוריים למת"ש (טופס 845), ויעבירו אותם - מיד ובצירוף טופס ריכוז הלוואות (שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו) - למדור שכר חובה במת"ש, שיבצע את העברת התשלום לחשבונות הבנק של החיילים. במתן הלוואה ינקטו באותה דרך, למעט העברת שני העתקים של טופס 845, שאחד מהם הוא המקור.

פעולות מת"ש

17. מדור שכר חובה במת"ש יבצע את ההעברה לחשבונות הבנק של החיילים למשכורת הקרובה ביותר שעתיד החייל לקבל. כמו כן, יישלחו הודעות אישיות לחיילים אודות הזיכויים שבוצעו לחשבונם, לרבות פרטי הבנק, סכום, תאריך הזיכוי ומספר הטלפון לבירורים. 18. במקרים דחופים, שיאושרו על ידי רמ"ד רווחה באכ"א-פרט, יינתן הסיוע לחייל באמצעות המחאה ידנית. 19. כמו כן, ישלח מדור שכר חובה במת"ש דוח חודשי על הפעולות בקופת ההלוואות והמענקים לאכ"א-פרט-ענף ת"ש חו"ם. הדוח יישלח לאכ"א-פרט, אחת לחודש עד ה- 15 בכל חודש, נכון לחודש הקודם. פרעון ההלוואה

20. פרעון ההלוואה ייעשה בניכוי ישירות ממשכורתו של החייל. מועדי פרעון ההלוואה ומספר התשלומים ייקבעו על ידי קצין הת"ש בטופס הבקשה - בעת מתן ההלוואה, ובידיעת החייל הלווה - לפי אחת מן הדרכים האלה:- א. עד חמישה תשלומים, כך שגובה כל החזר מהווה  עשרים אחוזים, לפחות, מסך ההלוואה. ב. על ידי פרעון חד פעמי, של כל הסכום במועד קבוע מראש.

טיפול בחובות שלא הוחזרו

21. השתחרר חייל בטרם סיים להחזיר הלוואה שקיבל לפי פקודה זו - יועברו הפרטים על ידי רמ"ד שכר חובה במת"ש למתן הוראות של אכ"א-פרט.

* תוקף נספח א´ מה- 12 נוב´ 95

נספח א לפקודה 35.0803 פיקוד/חיל תאריך ימולא בשני עותקים מת"ש-מדור הנה"ח-חוליית ביצוע

הנדון: ריכוז הלוואות ו/או מענקים מקרן פיקודית/בודדים 1. רצ"ב _________________ טופס בקשה להלוואות ו/או מענקים כמפורט מטה. 2. נא להעביר את הסכומים לחשבון החיילים בבנק, בהקדם.

מספר אישי

שם  פרטי

שם משפחה

סכום הלוואה מאושרת

סכום מענק מאושר

מקרן פיקודית/ בודדים

הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר סודר

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

השארת תגובה

Leave a Message