35.0806 – בקשות פרט – חיילי מילואים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי  

1. חייל בשירות מילואים, המבקש להגביל את שיבוצו במילואים מטעמים אישיים, מטעמים משפחתיים או מטעמים רפואיים, יוכל להגיש בקשה למפקד יחידתו על טופס 55  (טופס בקשת העברה). 2. אין הפקודה מתייחסת לחיילים, שיש בידם צו לשירות מילואים פעיל. לגביהם יש לפעול על פי פ"מ 31.0607.

  הגדרות   3. בפקודה זו חייל - חוגר או קצין בשירות מילואים. 4. רשות מאשרת:- א. לגבי חוגרים - מפקד בקו"ם או מי שהוסמך על ידו. ב. לגבי קצינים - רמנה"ס או מי שהוסמך על ידו.   מגבלת שירות   5. ההגבלות שיכולות לחול על מוגבל שירות הן אלה:- א. שירות ביחידה, המרוחקת לא יותר משישים ק"מ ממקום מגוריו של החייל. ב. לינה בבית בכל לילה. ג. הגבלת שעות הפעילות לשעות שבין 08:00 ל- 17:00, אלא אם החליט הגורם המוסמך לאשר הגבלת שעות אחרת. ד. הקפאת שירות מילואים פעיל. 6. הגורם המוסמך יכול להחליט לאשר את כל ההגבלות, או את חלקן בלבד.   תוקף האישור   7. הרשות המאשרת רשאית לאשר מגבלות שירות לתקופה, שאינה עולה על חמש שנים.   הכרה במוגבלי שירות   8. הרשות המאשרת תכיר בחיילים בשירות מילואים כזכאים להגבלת שירות, על פי הסיבות האלה:- א. סיבות רפואיות, שאינן באות לידי ביטוי בפרופיל רפואי או בסעיפי הליקוי של החייל, או סיבות רפואיות, הקשורות לקרוב משפחתו מדרגה ראשונה, ושיועץ רפואי של הרשות המאשרת אישר אותן. ב. סיבות משפחתיות:- 1) גרושים ואלמנים, שילדיהם בחזקתם. 2) פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שהביאה לשינוי בתפקוד המשפחה - לבן משפחה שכולה תאושר, בכל מקרה, הקפאת שירות מילואים פעיל בשנת האבל הראשונה. ג) סיבות אישיות מיוחדות, על פי החלטת הרשות המאשרת. 9. הטיפול הכולל בבקשת חייל מילואים, שהוגשה על טופס 55, לא יעלה על שישים יום ממועד הגשת הבקשה למפקד היחידה ועד לקבלת תשובתה של הרשות המאשרת (אלא אם אישרו מפקד בקו"ם, ראש מנהל הסגל, או מי שהוסמך לכך על ידם, תקופת טיפול ממושכת יותר, כמפורט בסעיף 20 לפקודה זו). בקשה דחופה במיוחד, תועבר ללא שהיות, בכל שלבי הטיפול בה (לדוגמא: בקשה, הנובעת ממקרה אסון במשפחת החייל). 10. טופס 55, שהטיפול בו על ידי אחד הגופים, המפורטים בפקודה זו, הסתיים, יועבר בו ביום להמשך טיפול, כמפורט בסעיפים 14-22.   שלבי הטיפול בבקשה   11. חייל, המבקש להגביל את שירותו מסיבות, המפורטות בסעיף 8 לעיל, יגיש בקשה על טופס 55, בשלושה העתקים. לבקשה יצורפו אישורים ומסמכים מתאימים ועדכניים. 12. העתק מהבקשה יישאר בידי החייל, והמקור והעתק נוסף יועברו להמלצת מפקד היחידה. 13. מפקד היחידה יבחן את הבקשה, ויפעל כך:- א. אם מצא שהבקשה מוצדקת, ישבץ את החייל במידת האפשר במסגרת יחידתו בתפקיד או במקצוע, שיתנו מענה לבעיית החייל, ויפעל במקביל ובהתאם לצורך שינוי מקצועו, על פי הנהלים והפקודות. ב. אם אין אפשרות לפתור את בעיית החייל במסגרת היחידה, או אם מתנגד מפקד היחידה לבקשת הגבלת השירות, יעביר את הבקשה למפקדה הממונה, לא יאוחר מעשרה ימים מיום הגשתה על ידי החייל, בציון המלצתו.   הפעולות במפקדות הממונות   14. הבקשה תועבר בצינורות הפיקוד למפקדות הממונות ולסמכות התגבורת החילית בכל מפקדה ממונה. בסמכות התגבורת תישקל האפשרות למציאת פתרון לבעיה במסגרת סמכותה. 15. אם לא יימצא פתרון לבעיה, תועבר הבקשה למפקדה הממונה הבאה, וכך הלאה, בסופו של דבר תועבר הבקשה לבקו"ם או למנה"ס בהתאם. משך הטיפול בכל מפקדה ממונה לא יעלה  על שבעה ימים ממועד קבלת הבקשה. 16. בקשות חיילים, המשתייכים למאגרי בקו"ם, יועברו להחלטת רע"ן תגבורת מילואים בבקו"ם.   החלטות הרשויות המאשרות   17. הרשות המאשרת תבחן את הבקשה, בהתייעצות עם גופים מומחים (לדוגמה: ענף מיון רפואי, מחלקת בריאות הנפש, וכד´). 18. סמכויות רמ"ד פרט מילואים בבקו"ם ורמ"ד מילואים במנה"ס:- א. לשלול את הבקשה, אם לא מצאו הצדקה להגבלת השירות. ב. לאשר "הקפאת שירות מילואים פעיל" עד שנים עשר חודשים. ג. לאשר "מגבלת שירות", כמפורט בסעיף 5, לתקופה של עד שנתיים. 19. סברו רמ"ד פרט מילואים בבקו"ם או רמ"ד מילואים במנה"ס, שיש מקום לאשר "הקפאת שירות מילואים פעיל", או שיבוץ ב"מגבלות שירות" לתקופה ארוכה יותר מהמפורט לעיל - יעבירו את הבקשה, בצירוף המלצתם, להחלטת רע"ן תו"ש מילואים בבקו"ם - לגבי חוגרים, או לרע"ן מילואים בבקו"ם ולרע"ן תגבורת במנה"ס - לגבי קצינים.   סמכויות רע"ן תו"ש מילואים בבקו"ם ורע"ן מילואים ותגבורת במנה"ס:- א. לאשר "הקפאת שירות מילואים" עד עשרים וארבעה חודשים. ב. לאשר "מגבלת שירות" לתקופה של עד חמש שנים. 20. מפקד בקו"ם מוסמך - במקרים חריגים, ובהתאם להנחיות מחלקת תכנון - להורות על מתן פטור לחייל מילואים, המבקש מגבלת שירות. 21. החלטת הרשות המאשרת תינתן בתוך עשרים ואחד יום ממועד קבלת הבקשה. במקרים שבהם יש צורך במידע נוסף, מוסמכים מפקד בקו"ם או ר´ מנה"ס לאשר טיפול ממושך יותר בבקשה, אך לא יאוחר משלושים יום ממועד קבלת הבקשה. 22. הרשות המאשרת תעביר את החלטתה ליחידת החייל, בצירוף העתקים למפקדות הממונות, ותזין דבר ההחלטה לקובץ רישום אישי (על פי המפורט בסעיף 26 לפקודה זו). 23. אושרה לחוגר "מגבלת שירות", ואין היא מאפשרת לו להמשיך ולתפקד במסגרת סמכות התגבורת אליה הוא משתייך - יקבע ענף תו"ש מילואים שיבוץ מחדש, בהתאם ל"מגבלת השירות" שאושרה לחוגר. 24. אם "מגבלת השירות" אינה מאפשרת לקצין להמשיך ולתפקד במסגרת סמכות התגבורת אליה הוא משתייך, ישבצו רע"ן מילואים ותגבורת במנה"ס מחדש, בהתאם למגבלה האמורה. 25. התקבלו ברשות המאשרת פנייה ישירה של חייל מילואים או פנייה מגופים אחרים (קצין נפגעים, עובדת שיקום וכד´) - יבחנו רמ"ד פרט מילואים בבקו"ם או במנה"ס, בהתאם, את הבקשה, על פי האמור בסעיף 17, ויפעלו באחת מהדרכים האלה:- א. במקרים דחופים יטפלו מייד בפנייה, ויידעו את היחידה בדבר קבלת הפנייה, ובדבר אופן הטיפול בה. ב. במקרים שאינם דחופים, יעביר רמ"ד פרט מילואים את הפנייה ליחידה, וינחה את היחידה בה, בהתאם להוראות סעיפים 11 ו- 13 לפקודה זו.   הזנות   26. החליטה הרשות המאשרת לשלול את הבקשה - תוזן החלטת "בקשת פרט מילואים שלילי" לנגררת פרט. 27. החליטה הרשות המאשרת לאשר את הבקשה - תוזן אחת מהאינדיקציות האלה, בציון משך זמן המגבלה:- א. הקפאת שמ"פ. ב. "מגבלת שירות", באמצעות נגררת השארה. ג. פטור משירות ביטחון.   מימוש ההחלטה לשינוי שיבוץ   28. על היחידה לבצע את החלטת הרשות המאשרת בתוך שישים יום, לכל היותר, מיום מתן ההחלטה. 29. אם לא ניתן לבצע את החלטת הרשות במסגרת הסמכות, תפעל הרשות המאשרת כך:- א. לגבי חוגרים - רמ"ד פרט מילואים יפרסם פקודת הצבה חזויה ליחידה המתאימה למגבלת השירות שאושרה לחייל. ב. לגבי קצינים - יורה הגוף המאשר במנה"ס לגרוע את הקצין מיחידתו, ולהציבו בימ"ם 7061 בענף תגבורת מילואים במנה"ס. הקצין ישובץ על ידי הימ"ם בהתאם למגבלת השירות שאושרה לו.   בקשה חוזרת   30. לא אושרה בקשתו של החייל - יוכל להגיש בקשה חוזרת, אם השתנו נתוני היסוד של בקשתו, או אם יש בידו מסמכים נוספים, שלא היו בידו בעת הגשת הבקשה הראשונה.   ערעור   31. החייל או היחידה רשאים להגיש ערעור על ההחלטה. הערעור יידון על ידי מפקד בקו"ם - לגבי חוגרים, ועל ידי רמנה"ס - לגבי קצינים.   בקרה   32. בקו"ם-רע"ן תו"ש מילואים - לגבי חוגרים, ומנה"ס-רע"ן תגבורת מילואים - לגבי קצינים, יבצעו בקרה על ביצוע ההחלטות לשיבוץ מחדש, וכן יבצעו בקרה על המגבלות שפג תוקפן, בהתאם להנחיות עתכ"א מילואים.

השארת תגובה

Leave a Message