חיילים בודדים – עקרונות, זכויות ונהלים – שירות חובה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

חיילים בודדים – עקרונות, זכויות ונהלים


תוקף סעיפים 1 ו2-  מה1- דצמ´ 85 1. הפקודה חלה לגבי קצינים וחוגרים בשירות חובה שאינם נשואים. 2. בפקודה זו – א. קרובים מדרגה ראשונה – הורים, ילדים, וכן אחים ואחיות לא נשואים, העומדים ברשות עצמם. ב. חייל בודד – 1) חייל הנזקק לסעד, אשר אין לו בארץ קרובי משפחה מדרגה ראשונה. 2) חייל, למעט חייל בשירות חובה בתנאי קבע, אשר בא לארץ מחו"ל, ולפני בואו לא היה חייב גיוס עפ"י הנחיות גיוס, שהוצאו ע"י מינהל גיוס, התגייס לצה"ל, וכל קרובי משפחתו מדרגה ראשונה נשארו בחו"ל, ומקום מגוריהם הקבוע הוא בחו"ל (למעט בני שליחים מטעם המדינה, מוסדות ציבור או מפעלים).


תוקף סעיף משנה ב´ 3) ו4-)  מה1- אוג´ 88 3) חייל, שאין לו בארץ קרובי משפחה מדרגה ראשונה, מאחר שהם נמצאים בחו"ל בשליחות ציבורית או פרטית, או חייל, המתגורר לבדו מכל סיבה אחרת, אשר לא הוכר כחייל בודד עפ"י ההגדרות בסעיף משנה ב´ 1) ו2-) לעיל – הוועדה להכרה בחיילים בודדים במקשל"ר רשאית להכיר בו כחייל בודד, שלא לצורך הטבות כספיות. חייל זה יזוכה בתעודת חייל בודד בהתאם לפקודה זו. 4) חייל, שיש לו בארץ קרובי משפחה מדרגה ראשונה, ורמ"ד תשמ"ש ובודדים או הוועדה להכרה בחיילים בודדים במקשל"ר הכירו בו כחייל בודד באופן חריג, בהתאם להנחיות אכ"א – פרט. תוקף סעיפים 3 עד 27  מה25- יוני 84 3. רשות מאשרת – א. לגבי מלש"ב – מפקד לשכת גיוס איזורית, לגבי מקרים, העונים להגדרות שבסעיף 2 סעיפי משנה ב´ 1) עד 3) לעיל.


תוקף סעיף משנה ב´  מה5- ספט´ 89 ב. לגבי חיילים הנמצאים בסמכויות תגבורת שבאחריות בקו"ם, וההגדרות שבסעיף 2 סעיפי משנה ב´ 1) עד 3) לעיל נכונות לגביהם – רמ"ד ת"ש בבקו"ם.


תוקף סעיפי משנה ג´ עד ו´  מה1- אוג´ 88 ג. לגבי חיילים וחיילות – מקשל"ר-ענף פרט – מדור תשמ"ש ובודדים. ד. בכל מקרה שמתעורר ספק לגבי זכאות החייל להטבות עפ"י פקודה זו, תועבר הפנייה לדיון בוועדה להכרה בחיילים בודדים-חריגים, במקשל"ר-ענף פרט, בהשתתפות רמ"ד תשמ"ש ובודדים, רמ"ד רווחה באכ"א-פרט וקצין ת"ש פיקודי או חילי. ה. כל ערעור על החלטת הרשות המאשרת יועבר, בצירוף נימוקים, לדיון בוועדה להכרה בחיילים בודדים-חריגים. ו. במסגרת הוועדה להכרה בחיילים בודדים-חריגים יוכרו חיילים כבודדים לצורך כל ההטבות או חלקן, הכל בהתאם למצב ולשיקול הדעת של הוועדה המחליטה, אשר תפעל בהתאם לקריטריונים, שנקבעו לצורך זה ע"י אכ"א-פרט.


 


 הטבות


4. הוכר חייל כחייל בודד ע"י הרשות המאשרת, יהיה זכאי לזכויות מיוחדות, כולן או מקצתן, כמפורט להלן:- א. מענק חודשי קבוע, הניתן כתוספת לשכר החודשי של החייל. גובה המענק הינו בסך של 100 אחוז משכר יסוד של טוראי בשירות חובה. ב. השתתפות בשכ"ד או בשכ"ח והוצאות הכרוכות באחזקת דירה, כגון: חשמל, גז, מים ומיסים (לפי פ"מ 35.0307). ג. השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת חוזה לשכירת דירה. מענק זה יינתן לחייל המבקש, באמצעות קצין הת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי, מקרן הלוואות ומענקים אשר באחריותו. ד. חייל בודד, הנישא תוך כדי שירות חובה, יהיה זכאי למענק מיוחד חד-פעמי, אשר יינתן ע"י קצין הת"ש הפיקודי, קצין הת"ש החילי או ע"י קצין הת"ש הגיסי מקרן הלוואות ומענקים, בנוסף למענק נישואין רגיל, שכל חייל, הנישא בהיותו בשירות חובה, זכאי לו. ה. גובה סכומי ההטבות, אשר יינתנו לחייל בודד, ייקבעו ויעודכנו, מזמן לזמן, ע"י אכ"א-פרט. 5. חופשות בארץ – א. בעת יציאה לחופשה רגילה או מיוחדת וכן בחופשת סוף שבוע ארוכה יהיה חייל בודד זכאי להלנה ללא תשלום באכסניות של האגודה למען החייל, באמצעות קציני ערים, בתנאי שיש מקומות פנויים ללינה. בימי שבת וחג, בהם מזדמן חייל בודד ללינה באכסניות של האגודה למען החייל, אשר אין בהן כלכלה, תסייע לו האגודה למען החייל במענק כספי בסכום, שייקבע על ידה מפעם לפעם. ב. מזמן לזמן ולפחות פעם אחת בחודשיים יש לאפשר לחייל בודד חופשה מיוחדת בת יום אחד או יותר, מעבר לחופשה הרגילה, שזכאי לה כל חייל בשירות חובה, לביצוע סידורים אישיים, הנובעים ממעמדו המיוחד. חופשה זו תינתן ע"י המפקד לפי בקשה מיוחדת, בהתאם לנסיבות מוצדקות ועפ"י המלצה של קצינת ת"ש או רכזת ת"ש ביחידה. ג. בעת יציאה לחופשת סוף שבוע או חג יש להקפיד, שהחייל יצא לחופשה בשעה סבירה, שתאפשר לו להגיע למקום מגוריו עד השעה 12.00, כדי להתארגן ולערוך קניות לפני כניסת השבת או החג. 6. חופשה לביקור הורים בחו"ל


תוקף סעיפי משנה א´ עד ד´  מה30- אוג´ 90 א. חייל, שהוכר כחייל בודד לפי ההגדרה, שבסעיף 2 סעיפי משנה ב´ 1) עד 3), זכאי לחופשה מיוחדת של 21 יום לביקור קרוב מדרגה ראשונה, המתגורר בחו"ל, פעם אחת בכל שנת שירות. ב. מעבר לאמור לעיל, יוכל חייל כנ"ל לצאת לחו"ל במסגרת חופשה אחרת, המגיעה לו לפי פקודות הצבא, בהמלצת מפקד היחידה ובאישור קשל"ר או סגנו. ג. יציאה לחו"ל במקרים מיוחדים ויציאה לחו"ל לתקופה ארוכה מ21- יום תהיה במסגרת דחיית שירות. ד. לחייל בודד, שהוכר לפי ההגדרה שבסעיף 2 סעיפי משנה ב´ 1) או 2), הנוסע לחו"ל לבקר את הוריו, תינתן אפשרות להסתייע במטוסי חיל-האוויר. הבקשה תופנה על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו, תאושר ע"י רמ"ח פרט באכ"א ותמומש, במידת האפשר, בכפוף ללוח הזמנים והקיבולת במטוסי חיל-האוויר היוצאים לחו"ל. 7. חופשה במקרה אבל – תוקף סעיף משנה א´  מה1- דצמ´ 85 א. בכל מקרה שנפטר קרוב אשר קרבתו מחייבת ישיבת "שבעה" בחו"ל, יוטס החייל הבודד לחו"ל על חשבון צה"ל, כדי לאפשר לו להשתתף בהלוויה ובימי האבל. במקרה זה על החייל להגיע מיידית לאכ"א-פרט, בליווי קצינת ת"ש או רכזת ת"ש, נהג ורכב, מצויד בדרכון ובטופס 56, חתום ע"י מפקד היחידה, וכן הנושא חותמת ביטחון שדה, המעידה, כי החייל קיבל תדריך ביטחוני.


תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אוג´ 88 ב. לנסיעה זו תאושר לחייל חופשה מיוחדת ע"י הקשל"ר או סגנו לתקופה שבין 14 עד 30 יום, בהתאם להמלצת מפקד היחידה. חופשה זו תינתן לחייל הבודד, גם אם ניצל כבר את חופשותיו לנסיעה לחו"ל, כאמור בסעיף 6 לעיל. תוקף סעיף 8  מה1- אוג´ 88 8. אימוץ – א. חייל בודד, המעוניין באימוץ ע"י משפחה מאמצת – תפנה אותו קצינת ת"ש או מש"קית ת"ש ביחידתו למדור אימוץ במקא"ם. ב. התשלום עבור האימוץ יועבר ישירות למשפחה המאמצת בהתאם להוראות קבע אכ"א. חייל, אשר אומץ, כאמור בפקודה זו, אינו זכאי להשתתפות בשכ"ד. ג. מומלץ לאשר לחייל, אשר אומץ ע"י משפחה, לצאת לחופשה קצרה במסגרת חופשה רגילה או מיוחדת, כדי לסייע בהסתגלות לביתו החדש. חופשה זו תינתן עפ"י בקשת החייל ובהתאם לשיקול דעתו של מפקד היחידה. 9. הטבות לחייל עולה חדש – א. חייל בודד, שיש לו זכויות עולה חדש, זכאי למענק נוסף וכן להשתתפות נוספת בשכ"ד ממשרד הקליטה.


תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אוג´ 88 ב. חייל בודד, שהוא עולה חדש, אשר בני משפחתו נמצאים בחו"ל, יקבל בעת שהותו בטירונות 10 איגרות דואר אוויר, אשר יישלחו לו ע"י מקשל"ר-ענף פרט, בהתאם לדרישות רכזות ת"ש בבסיסי הטירונים. ג. חייל בודד, שהוא עולה חדש, אשר בני משפחתו נמצאים בחו"ל, זכאי ליום חופשה בזמן הטירונות, כדי להתקשר טלפונית עם משפחתו בחו"ל על חשבונו. 10. שיחות טלפון פרטיות – תוקף סעיף משנה א´  מה1- דצמ´ 85 א. חייל בודד זכאי לשיחת טלפון בינלאומית פרטית לאחד מקרובי משפחתו המתגוררים בחו"ל, לרבות אח או אחות נשואים. ב. שיחות כאמור יבוצעו עפ"י נוהל הזמנת שיחות טלפון בינלאומיות, המפורט בפ"מ 3.0403.


תוקף סעיף משנה ג´  מה1- דצמ´ 85 ג. חייל, כאמור בסעיף משנה א´ לעיל, זכאי לשיחה, אחת ל3- חודשים. משך השיחה יהיה 3 דקות, אלא אם כן הגורם המאשר את השיחה, עפ"י האמור בסעיף משנה ב´ לעיל, אישר לחייל, בהתאם לנסיבות המקרה, משך שיחה ארוך יותר, אשר בכל מקרה לא יעלה על 7 דקות. 11. מפקדי היחידות יקפידו על התייחסות נאותה בכל הנוגע לטיפול החייל הבודד. 12. פירוט ההטבות לחייל הבודד יעודכן מידי פעם באיגרת לחייל הבודד, המתפרסמת ע"י אכ"א-פרט.


 


 נוהל הגשת הבקשה ואישורה


13. בלשכות הגיוס האזוריות – א. מלש"ב, שנתמלאו לגביו התנאים להכרה כחייל בודד, או מלש"ב, המבקש שיכירו בו כחייל בודד, ימלא טופס 7304, ביוזמת רכזת ת"ש. תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אוג´ 88 ב. רכזת ת"ש בלשכה תחווה דעתה בחלק ד´ של הטופס ותעבירו עם דו"ח חקירת בית או מסמכים מתאימים, הכל בהתאם למקרה, להחלטת מפקד הלשכה, ובמקרים חריגים – להחלטת הוועדה להכרה בחיילים בודדים במקשל"ר. ג. אם הוחלט להכיר במגיש הבקשה כחייל בודד, יקבל על כך אישור מלשכת הגיוס. התשובה תישלח למקום מגוריו של המלש"ב. ד. עובדה זו תדווח לרב-קובץ מלש"ב ע"י לשכת הגיוס; כמו כן תירשם עובדה זו בכרטיס הת"ש (טופס 408), אשר יועבר ליחידת החייל עם מעטפת מסמכים אישיים (טופס 4-77). אם הוכר החייל במסגרת הוועדה, יצורף העתק מהחלטת הוועדה לתיק תוטבע חותמת חייל בודד, בציון תקופת הזכאות וההטבות שבהן זוכה. ה. ביום הגיוס, בזמן הכנת "תועדת משלוח יוצאי צבא" (טופס 7041) לבקו"ם ע"י לשכת הגיוס, יירשם ליד שמו של החייל, שהוכר כבודד – "חייל בודד". ו. בעת קליטתו בבקו"ם יכין ענף תגבורת סדיר תעודת "חייל בודד" יחד עם הכנת פנקס חוגר ויצמיד אותה אל פנקס החוגר, בצירוף "איגרת לחייל הבודד". בתעודה יהיה רשום תאריך גיוסו של החייל ותוקף ההכרה בו כחייל בודד; כמו כן יימחקו מעל גבי התעודה ההטבות, שהחייל אינו זכאי להן. תוקף סעיף משנה ז´  מה1- אוג´ 88 ז. מקשל"ר – מדור פרט תשמ"ש ובודדים יעביר לבקו"ם-ענף תגבורת סדיר כמות ספורה של תעודות תמורת חתימה. לאחר הגיוס, יעביר בקו"ם למדור תשמ"ש ובודדים את מספרי התעודות שחולקו לחיילים, שמות החיילים וחתימת רמ"ד קליטה המאשרת, שקיבלו תעודה. ח. רכזת ת"ש, הקולטת חיילים בבסיסי הטירונות, חייבת לתת לחייל הסבר אישי, מייד עם קליטת החייל, על הזכויות, שהוא זכאי להן, ולהקפיד על מימושן. 14. ביחידה – א. חייל, המבקש שיכירו בו כחייל בודד, ימלא "שאלון הכרה לחייל בודד" (טופס 62) ב2- העתקים, בפני קצין או רכזת ת"ש ביחידתו. ההעתקים יופצו להלן: 1) העתק ראשון – יישלח, מיידית, לקצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי (לצורך פקודה זו – קצין ת"ש פיקודי). 2) העתק שני – יתויק בתיק תנאי השירות של החייל (טופס 408-1). ב. קצינה או רכזת ת"ש יחידתית תרשום את הגשת הבקשה ביומן הת"ש (טופס 409), ובעזרתו תנהל מעקב אחר הבקשה; כמו כן תמלא את הפרטים הדרושים לגבי הבקשה בכרטיס הת"ש (טופס 408). תוקף סעיף משנה ג´  מה1- אוג´ 88 ג. כל החלטה, שתתקבל במקשל"ר לגבי בקשת החייל להכיר בו כחייל בודד, תובא לידיעת החייל ע"י רכזת ת"ש ביחידה. במקרה של החלטה חיובית תיידע רכזת ת"ש את החייל באשר לזכויותיו ותוודא את מימושן. 15. בפיקוד, בזרוע או בחיל – כשתגיע הבקשה אל קצין ת"ש הפיקודי, יבדוק קצין ת"ש את הבקשה וינהג כמפורט להלן:- תוקף סעיף משנה א´  מה1- אוג´ 88 א) אם בקשת החייל להכיר בו כחייל בודד עונה להגדרה, כאמור בסעיף 2 סעיף משנה ב´ 1), 2) או 3), ירואיין ע"י קצין ת"ש הפיקודי, הזרועי או החילי, שיעביר את השאלון, בצירוף המסמכים המתאימים ובציון המלצותיו, תוך 7 ימים לכל היותר מיום הגשת הבקשה ע"י החייל, למקשל"ר-ענף פרט – מדור תשמ"ש ובודדים. ב) בכל שאר המקרים ירואיין החייל ע"י קצין ת"ש הפיקודי, הזרועי או החילי, ובמקביל לזימונו לראיון יפנה קצין ת"ש לקצין העיר, בבקשה לביצוע חקירת בית, וידרוש אישורים נוספים, כגון: דו"ח סוציאלי, דו"ח קצין מבחן, אישורים מבטל"א, הכל בהתאם למקרה. ג) קצין העיר יבצע את חקירת הבית המבוקשת, תוך 21 יום לכל היותר מיום הגשת הבקשה, ויעבירה לקצין ת"ש הפיקודי, הזרועי או החילי. ד) קצין ת"ש הפיקודי, הזרועי או החילי יחווה דעתו ב"שאלון הכרה לחייל בודד" (ראה נספח א´ לפקודה זו) וינמק את המלצותיו, לחיוב או לשלילה, בהסתמך על הראיון שערך, חקירת הבית והראיות שנאספו בנושא. תוקף סעיף משנה ה´  מה1- אוג´ 88 ה) השאלון, הדו"ח על חקירת הבית והמסמכים המתאימים יועברו, לא יאוחר מ30- יום מתאריך הגשת הבקשה, למקשל"ר-ענף פרט – מדור תשמ"ש ובודדים. 16. במקשל"ר – תוקף סעיף משנה א´  מה1- אוג´ 88 א. מקשל"ר – מדור תשמ"ש ובודדים יבדוק את הבקשה ויתן את החלטתו, תוך 10 ימים מתאריך קבלת הבקשה במקשל"ר או ממועד המצאת אישורים נוספים, שנדרשו ע"י מקשל"ר לצורך קבלת ההחלטה, עפ"י המועד המאוחר יותר. אם יוחלט לזמן את החייל לראיון בפני הוועדה להכרה בחיילים בודדים, תינתן ההחלטה עד 10 ימים, לכל המאוחר, מתאריך הראיון. ב. ההחלטה, חיובית או שלילית, תועבר לקצין ת"ש פיקודי, חילי או גיסי, והעתק ממנה יישלח ליחידת החייל. תוקף סעיף משנה ג´  מה1- אוג´ 88 ג. ככלל, יוכר חייל בודד לתקופה של עד שנה. עם זאת, חיילים שהם עולים חדשים או יתומים, ואין להם קרוב מדרגה ראשונה בארץ, יוכרו כחיילים בודדים לתקופה של עד שנה וחצי. בתום התקופה, כאמור, ייבדק שוב הצורך בחידוש ההכרה בחייל כחייל בודד. ד. בכל מקרה של תשובה חיובית, תצורף להודעה המועברת לקצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי תעודת "חייל בודד", אשר תצורף לפנקס החוגר או לתעודת הקצין של החייל, וכן "איגרת לחייל הבודד", המפרטת את זכויותיו, שתפורסם ותעודכן מידי פעם ע"י אכ"א-פרט. תוקף סעיפי משנה ה  מה1- אוג´ 88 ה. מקשל"ר – מדור תשמ"ש ובודדים ידווח על הזכאות למענקים למת"ש – מדור שכר חובה. מת"ש-מדור שכר חובה יזין למערכת שכר חובה את עובדת ההכרה בחייל כחייל בודד לצורך מענקים. במקביל יזין מדור תשמ"ש ובודדים במקשל"ר לקובץ רישום אישי – ממכ"א, מידי יום, פרטי החיילים, שהוכרו כחיילים בודדים במשך אותו היום ע"ג טופס הזנה קיבוצית. ו. מקשל"ר – מדור תשמ"ש ובודדים ינהל מעקב על קליטת ההזנה למערכת הממוכנת. תוקף סעיפים 17 עד 28  מה1- אוג´ 88 17. ועדת ערעורים – א. חייל רשאי לערער על החלטת הרשות המאשרת באשר להכרתו כחייל בודד. ב. כל ערעור על החלטת הרשות המאשרת יועבר ע"י קצין ת"ש הפיקודי, הזרועי או החילי, בצירוף נימוקים, לדיון בוועדת ערעורים במקשל"ר, המתכנסת בראשות רע"נ פרט ובהשתתפות רמ"ד רווחה באכ"א פרט וקצין ת"ש פיקודי, זרועי או חילי. ג. החלטת ועדת ערעורים תהיה מנומקת וסופית, אלא אם כן חלו שינויים בנתונים, ואלה יחייבו דיון מחדש בוועדה להכרה בחיילים בודדים חריגים.


 


 הכרה בחייל בודד, בדיעבד


18. בכל מקרה לא תאושר הכרה בחייל בודד מעל 3 חודשים, בדיעבד, אלא אם כן שוכנעה הרשות המאשרת, כי הבקשה הועברה באיחור, שלא באשמת החייל.


 


 נוהל הפסקת ההכרה בחייל כחייל בודד


19. חייל בודד, שהשתנו הנסיבות, שגרמו להכרתו כחייל בודד, יהיה חייב לדווח על כך לרכזת ת"ש ביחידתו. 20. רכזת ת"ש ביחידה תודיע על הפסקת זכאותו של החייל למקשל"ר-ענף פרט ותצרף להודעה את תעודת החייל הבודד, שהיתה ברשות החייל. העתק מהודעה זו יישלח לקצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי. 21. מקשל"ר ידווח על הפסקת הזכאות למת"ש – מדור שכר חובה ולממכ"א – קובץ רישום אישי. 22. מקשל"ר – רמ"ד תשמ"ש ובודדים תוודא הפסקת תשלומי מענקים ושכ"ד לחייל, שהפסיקו להכיר בו כחייל בודד.


 


 נוהל מתן הטבות


23. מענק חודשי – ישולם לחייל בודד יחד עם תשלום שכר חובה. 24. מענק נישואין – חייל בודד, אשר נישא תוך כדי שירות, ימלא טופס שינויים משפחתיים (טופס 19) בהעתק נוסף על הנדרש לפי פ"מ 30.0303; העתק זה יועבר לקצין ת"ש פיקודי, חילי או גיסי, אשר ישלם לחייל מקופת מענקים והלוואות פיקודית את מענק הנישואין לפי פ"מ 35.0803. במקביל תועבר תעודת חייל בודד בצירוף הסבר למקשל"ר – רמ"ד תשמ"ש ובודדים, בציון מועד נישואין, וההכרה בחייל כחייל בודד תופסק. 25. שכר חדר או שכר דירה – על החייל להגיש טופס 833-1  בצירוף חוזה שכירות מבויל למקשל"ר – מדור תשמ"ש ובודדים, בהתאם לפ"מ 35.0307, ויקבל את ההוצאות עם תשלום שכר חובה. 26. הוצאות החזקת דירה – חייל בודד יזוכה בהשתתפות בהוצאות אחזקת דירה, עם תשלום שכרו. 27. מענק עבור עריכת חוזה – ישולם לחייל ע"י קצין הת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי עם הצגת קבלה על הוצאות, שהוצאו עקב עריכת חוזה. טיפול בקצינים   28. הטיפול בבקשת קצין להכרה בו כבודד ייעשה באמצעות מקשל"ר-ענף פרט. נספח א´ לפקודה 35.0808 חלק א´ שם היחידה___________ תאריך_______________   אל: מפקד היחידה   מאת: ______________________________________ (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   הנדון: .בקשה לטוס לחו"ל במטוס ח"א – חייל בודד   1. אבקש לאשר לי לטוס לחו"ל במטוס ח"א, במסגרת חופשה מיוחדת אשר אושרה לי, לביקור משפחתי.   2. הנימוקים לבקשה______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________   _________________ (חתימה)   ________________________________________________________________________       חלק ב´   המלצת מפקד היחידה   1. הנני ממליץ, אינני ממליץ* על הטסתו לחו"ל של הנ"ל במטוס ח"א – מהנימוקים הר"מ:-   ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________   _________________ (חתימה)   _______________________________________ (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   * מחק את המיותר ________________________________________________________________________ חלק ג´   קצין ת"ש פיקודי או חילי_______   המלצת קצין ת"ש פיקודי, חילי או גיסי   1. הנני ממליץ, אינני ממליץ* על הטסתו לחו"ל של הנ"ל, המוכר כחייל בודד, במטוס ח"א.   _________________ (חתימה)   _______________________________________ (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   2. להלן הפרטים המבוקשים:-   א. משרת ביחידת שדה, שק"ד, עודפי.   ב. גויס לשרות חובה ב-____________________.   ג. מועד השחרור משירות חובה________________.   ד. כתובת המשפחה בחו"ל (כולל מס´ טלפון)______________________________   _________________________________________________________________   ______________                                                                   __________________________ (תאריך)                                                                                  (חתימת קצין תנאי שירות)   ______________________________________ (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   * מחק את המיותר ________________________________________________________________________   חלק ד´   המלצת קצין שלישות פיקודי, חילי, גיסי   1. הנני ממליץ, אינני ממליץ* להטיס את החייל הנ"ל לחו"ל במטוס ח"א מהנימוקים הר"מ:-   ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________   _______________                                                                                   _________________ (תאריך)                                                                                                    (חתימה)   _______________________________________ (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   * מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים