35.0813 – אימוץ יחידות צה"ל על ידי גופים אזרחיים ואימוץ גופים אזרחיים על ידי יחידות

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

מטרת האימוץ
* תוקף סעיפים 1 עד 15 מה- 2 יולי 96
1. מטרות האימוץ של יחידות צה"ל על ידי רשויות מקומיות או על ידי כל גוף אזרחי אחר ושל אימוץ גופים אזרחיים על ידי יחידות צה"ל הן הידוק הקשר בין הציבור לבין יחידות צה"ל, סיוע בהתערותם של חיילים (במיוחד של עולים חדשים) בחיי הארץ וקירוב אזרחי הארץ לצה"ל.
2. מטרות אלה יושגו על ידי טיפוח קשרים חברתיים ויחסים טובים בין יחידות צה"ל לבין הגופים האזרחיים.
אימוץ יחידות צה"ל על ידי גופים אזרחיים

 

3. הגופים המאמצים והגופים המאומצים יהיו כמפורט להלן:-
א. הגופים העיקריים המאושרים לאימוץ הם: חילות, יחידות בייעוד קדמי, כנפות וטייסות בחיל האוויר, שייטות בחיל הים ובסיסי הדרכה. יחידות נוספות ייקבעו, מעת לעת , על ידי אכ"א-רמ"ח פרט או על ידי מי שיוסמך לכך על ידו.
ב. כגופים מאמצים ייחשבו: ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, חברות, מפעלים, ארגוני עובדים, עמותות, הגופים המפורטים בסעיפים 7 – 12 להלן וכל גורם אחר שייקבע, מעת לעת, על ידי האגודה למען החייל בישראל (להלן – אל"ח), לאחר תיאום עם אכ"א-רמ"ח פרט ואישורו.
ג. אל"ח תקשר בין צה"ל לבין הגופים האזרחיים המאמצים, ותסייע בכל הנוגע לצד המעשי של האימוץ.
4. נוהל אימוץ יחידות צה"ל על ידי גופים אזרחיים
א. אל"ח, הזרוע, הפיקוד או החיל יעבירו הצעה לאימוץ יחידה על ידי גופים אזרחיים לאכ"א-מחלקת פרט-רע"ן ת"ש חו"ם.
ב. אכ"א-מחלקת פרט-רע"ן ת"ש חו"ם יתאם עם אל"ח ועם אמ"ן-מחב"ש את פרטי היחידה ואת פרטי הגוף האזרחי המאמץ. האישור הסופי יינתן על ידי אכ"א-רמ"ח פרט.
ג. היחידה המאומצת תגיש לאכ"א-רמ"ח פרט את פרטי תכנית טקס האימוץ, באמצעות הזרוע, הפיקוד או החיל.
ד. אכ"א-רמ"ח פרט יאשר תכנית זו – כולה או חלקה – רק לאחר תיאום עם אמ"ן-מחב"ש ועם דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור.
5. פעולות אימוץ יחידות צה"ל על ידי גופים אזרחיים


 

הקשר בין הגוף האזרחי המאמץ לבין היחידה המאומצת יתבטא, בדרך כלל, בפעולות האלה:-
א. השתתפות נבחרי הגוף האזרחי המאמץ במסדרים, בטקסים ובמסיבות של היחידה המאומצת, לאחר קבלת אישור דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור ואמ"ן-מחב"ש.
ב. ביקורים של נציגי הגוף האזרחי המאמץ אצל חיילים פצועים או חולים של היחידה המאומצת.
ג. ביקורים של נציגי הגוף האזרחי המאמץ אצל חיילי היחידה, בזמן שהותם בשדה ובמוצבים, בתיאום מוקדם עם מפקד היחידה.
ד. ביקור חיילי היחידה במוסדות ובמפעלים של הגוף האזרחי המאמץ.
ה. השתתפות חיילי היחידה בפעולות אימוץ של הגוף האזרחי המאמץ.
ו. קיום פעולות תרבותיות משותפות, בתיאום עם אל"ח.
ז. סיוע לשיפור תנאי הרווחה של היחידה, בתיאום עם אל"ח.
ח. שיפור מועדונים וחדרי מגורים לחיילים, בתיאום עם אל"ח.
ט. קביעת הנחות והטבות לחיילי היחידה המאומצת, בשטח שיפוטה של הרשות המקומית, במוסדות תרבות, ספורט ובידור.
י. סיוע בקליטה כלכלית או בהשגת דיור בשטח שיפוטה של הרשות המקומית, לחיילי היחידה המשתחררים.
יא. כל פעולה אחרת שתאושר על ידי אכ"א-רמ"ח פרט.
יב. ככלל, כל העברת כספים מהגוף האזרחי המאמץ ליחידה המאומצת, שתהיה במסגרת פעולות האימוץ, תיעשה באמצעות אל"ח, אלא אם כן החליט אכ"א-רמ"ח פרט אחרת.
6. אישור פעולות אימוץ:-
א. פעולה במסגרת אימוץ, הנוגעת לאחד הנושאים המפורטים להלן, מחייבת את אישורו של אכ"א-רמ"ח פרט לאחר התייעצות עם דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור ואמ"ן-מחב"ש:-
1) עריכת מסדר, מצעד או מפגן.
2) פרסום בעיתונות או ברדיו.
3) מודעות, הזמנות וכל פרסום אחר.
4) נאומים מפי אנשי צבא.
5) הזמנת מוזמנים אזרחיים.
6) תערוכות ותצוגות נשק.
7) השאלת ציוד צבאי לגורמים אזרחיים, לפי נוהל השאלה, שייקבע בהוראות קבע אט"ל.
8) כל פעולה פומבית אחרת.
9) הקצאת חיילים לפעולות של הרשות המאמצת, לרבות הצבת זקיפים לפני מוסדות אזרחיים או לטקסים המאורגנים על ידי גורם אזרחי.
ב. יחידה, שקיבלה אישור לאימוץ ומבקשת לערוך פעולות אימוץ כאמור בסעיפים 5 ו- 6 סעיף משנה א לעיל תעביר בקשה מפורטת לאכ"א-מחלקת פרט-ראש עמו"ם כאמור בסעיף משנה ג להלן, באמצעות מפקדת הזרוע, מפקדת פיקוד או מפקדת החיל.
ג. הבקשה תכלול את הפרטים האלה:-
1) מטרת האירוע.
2) פירוט המקום, היום והשעה.
3) שמות משתתפים ומוזמנים.
4) פרטי האירוע (מסדר, מצעד, מפגן, תערוכה, הופעות אומנותיות, אירוח וכד´).
5) אחריות הביצוע.
6) מקורות התקציב.
7) אמצעים מוקצבים על ידי גורמים אזרחיים, ואמצעים נוספים הנדרשים מצה"ל.
8) נואמים ומברכים.
9) פרסומים (הזמנות ומודעות).
10) נושאי ביטחון שדה, לאחר תיאום עם קצין הביטחון הפיקודי, קצין הביטחון הזרועי או קצין הביטחון החילי.
11) המלצת הזרוע, הפיקוד או החיל.
ד. אכ"א-מחלקת פרט-ראש עמו"ם יעביר את המלצתו לאכ"א-רמ"ח פרט.
ה. לאחר בחינת התכנית המפורטת ולאחר אישור ותיאום עם דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור ועם אמ"ן-מחב"ש בנושאים שבתחום אחריותם, יחליט אכ"א-רמ"ח פרט על אישור התכנית – כולה או חלקה – ויודיע על החלטתו למפקדת הזרוע, למפקדת הפיקוד או למפקדת החיל, שיעבירו את ההודעה ליחידה.
ו. פעולה, שאושרה, תוצא לפועל באחריות מפקדת הזרוע, מפקדת הפיקוד או מפקדת החיל, למעט פעולות, הקשורות בפרסום בעיתונות או ברדיו, שיוצאו לפועל באחריות דו"ץ-רע"ן קישור לעיתונות.
ז. דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור ונציג אמ"ן-מחב"ש יכולים, לאחר תיאום עם אכ"א-רמ"ח פרט, להכניס שינויים בתכנית פעולת אימוץ שאושרה בנושאים שבתחום אחריותם. אם השינויים דרושים באופן דחוף, בגלל שינוי הנסיבות, יורו על ביצוע השינויים לגורמים המבצעים במישרין.
ח. פרסומן של פעולות אימוץ בעיתונות או ברדיו יורשה רק לאחר אישור דו"ץ-רע"ן קישור לעיתונות, ולפי הנחיותיו.
ט. לא תבוצע פעולת אימוץ במתקנים צבאיים, שסוגם הביטחוני מעל "מוגבל", אלא אם כן יינתן לכך אישור אמ"ן-מחב"ש.
י. גוף צבאי, שסוגו הביטחוני מעל "מוגבל", יבצע פעולות אימוץ בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי אמ"ן-מחב"ש.
יא. אין לשתף גורמים אזרחיים בפעולות ובאירועים, שסוגם הביטחוני מעל "מוגבל".
יב. מפקד היחידה המאומצת אחראי לנקיטת כל האמצעים, בהתאם להנחיות ביטחון שדה, כדי למנוע הגעת ידיעות, שסוגן הביטחוני מעל "מוגבל", לידיעת גורמים אזרחיים, תוך פעולת האימוץ.

אימוץ יחידות צה"ל על ידי עמותות

 

7. עמותה בפקודה זו – עמותה, שנרשמה לפי חוק העמותות, התש"ם1980-, שאחת ממטרותיה היא לסייע  ליחידה צבאית בנושאי רווחת הפרט, לפעול לשיפור תנאי השירות ביחידה, או ליזום פעילויות תרבותיות, ספורטיביות, אמנותיות וכד´, למען חיילי היחידה.
8. לעניין פקודה זו תיחשב כגוף מאמץ עמותה, שאושרה לכך על ידי אכ"א-רמ"ח פרט, בתיאום עם אל"ח.
9. יחידה, לרבות כל חייל בה, לא תפעל בשיתוף עם עמותה, לא תקבל ממנה כל תרומה או טובת הנאה בכסף או בשווה בכסף ולא תשתתף בפעולות המאורגנות על ידי העמותה, אלא אם כן הדבר נעשה במסגרת פעולות האימוץ ובאישור אכ"א-רמ"ח פרט.
10. אישור של אכ"א-רמ"ח פרט, כאמור בסעיף 6 לעיל, נדרש לכל פעולה במסגרת פעולות האימוץ של העמותה, לרבות כל פעולה משותפת לעמותה וליחידה, העברת כספים, תרומות או כל טובת הנאה אחרת מן העמותה ליחידה, השתתפות היחידה בפעילות המאורגנת על ידי העמותה וכד´.
11. חייל בשירות קבע רשאי להיות חבר בעמותה, להצביע בבחירות למוסדותיה ולשלם כל סכום שיחויב בו בתוקף חברותו. חברותו של חייל כאמור בעמותה כפופה להוראות פ"מ 33.0112, פ"מ 33.0116 ופ"מ 33.0148.
12. אופן קיום טקס האימוץ ופעילות עמותה יתבצע כמפורט בסעיפים 3 – 6 לעיל, אלא אם כן החליט אכ"א-רמ"ח פרט אחרת.
אימוץ גופים אזרחיים על ידי יחידות צה"ל

 

13.
א. יחידות צה"ל, באישור אכ"א-מחלקת פרט, יוכלו לאמץ את הגופים האזרחיים האלה:-
1) יישובי ספר.
2) יישובי עולים חדשים.
3) שכונות או פרברים, שיש בהם נוער טעון טיפוח.
4) כל יישוב או גוף אחר.
ב. אל"ח יקשר בין צה"ל לבין הגופים האזרחיים המאומצים, ויסייע בכל הנוגע לצד המעשי של האימוץ.
14. נוהל האימוץ ואישור פעולות האימוץ יבוצעו כמפורט בסעיפים 4 – 6 לעיל.
15. הקשר בין היחידות המאמצות לבין הגוף המאמץ יתבטא, בדרך כלל, בפעולות האלה:-
א. פעילות חברתית ותרבותית.
ב. החזקת מועדון.
ג. ארגון והחזקת קייטנה בתקופת החופשה.
ד. שיעורי עזר לתלמידים.
ה. לימוד עברית למבוגרים.
ו. טיולים משותפים.
ז. הזמנת היחידה (מסיבות, תערוכות וכד´).
ח. כל פעולה אחרת, שתאושר מלכתחילה על ידי אכ"א-רמ"ח פרט.


 

""

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים