35.0816 – שוחרים בבתי ספר צבאיים – תנאים וזכויות

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

 

1. שוחר בפקודה זו – גם שוחרת, אלא אם כן יצוין אחרת.

 


הגדרות
תוקף סעיף 2  מה25- יוני 87
2. שוחר – מתנדב לאימון וללימוד קדם-צבאי במסגרת בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל, אשר טרם נקרא להתייצב לשירות סדיר עפ"י חוק שירות ביטחון, או אשר שירותו הסדיר נדחה עפ"י סעיף 36 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986- והלומד כתלמיד מן המניין באחד ממוסדות ההכשרה הקדם-צבאית, המנויים בנספח א´ להק"א ק- 37-02-01 "פקודות קבע כלליות לשוחרים בבתי ספר קדם-צבאיים".
3. תקופת שוחרות – התקופה שבין יום תחילת הלימודים ובין יום הגיוס לצה"ל, ובלבד שתקופת החופשה או ההמתנה לגיוס לא תעלה על 3 חודשים ממועד תום הלימודים.
4. בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל – בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל, לרבות פנימייה צבאית, שהלימודים העיוניים במסגרתה מתקיימים בבי"ס אזרחי.


 
זכויות וחובות של שוחרים

 

5. זכויות וחובות השוחר, ביטוח ותביעות עפ"י חוקי השיקום, טיפול רפואי, משטר ומשמעת וכו´ מפורטים בהק"א ק- 37-02-01 "פקודות קבע כלליות לשוחרים בפנימיות ובבתי ספר קדם-צבאיים" ובהוראות קבע למיתקני מטכ"ל-אכ"א מג, פרק 10.

 

 

 

 

 

35.0817   בוטלה (בחוזר מס´ 162)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים