35.0816 - שוחרים בבתי ספר צבאיים - תנאים וזכויות

כללי   1. שוחר בפקודה זו - גם שוחרת, אלא אם כן יצוין אחרת.   הגדרות תוקף סעיף 2  מה25- יוני 87 2. שוחר
כללי   1. שוחר בפקודה זו - גם שוחרת, אלא אם כן יצוין אחרת.  

הגדרות תוקף סעיף 2  מה25- יוני 87 2. שוחר - מתנדב לאימון וללימוד קדם-צבאי במסגרת בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל, אשר טרם נקרא להתייצב לשירות סדיר עפ"י חוק שירות ביטחון, או אשר שירותו הסדיר נדחה עפ"י סעיף 36 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986- והלומד כתלמיד מן המניין באחד ממוסדות ההכשרה הקדם-צבאית, המנויים בנספח א´ להק"א ק- 37-02-01 "פקודות קבע כלליות לשוחרים בבתי ספר קדם-צבאיים". 3. תקופת שוחרות - התקופה שבין יום תחילת הלימודים ובין יום הגיוס לצה"ל, ובלבד שתקופת החופשה או ההמתנה לגיוס לא תעלה על 3 חודשים ממועד תום הלימודים. 4. בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל - בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל, לרבות פנימייה צבאית, שהלימודים העיוניים במסגרתה מתקיימים בבי"ס אזרחי.

  זכויות וחובות של שוחרים   5. זכויות וחובות השוחר, ביטוח ותביעות עפ"י חוקי השיקום, טיפול רפואי, משטר ומשמעת וכו´ מפורטים בהק"א ק- 37-02-01 "פקודות קבע כלליות לשוחרים בפנימיות ובבתי ספר קדם-צבאיים" ובהוראות קבע למיתקני מטכ"ל-אכ"א מג, פרק 10.           35.0817   בוטלה (בחוזר מס´ 162)
עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה