35.0816 – שוחרים בבתי ספר צבאיים – תנאים וזכויות

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי   1. שוחר בפקודה זו - גם שוחרת, אלא אם כן יצוין אחרת.  

הגדרות תוקף סעיף 2  מה25- יוני 87 2. שוחר - מתנדב לאימון וללימוד קדם-צבאי במסגרת בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל, אשר טרם נקרא להתייצב לשירות סדיר עפ"י חוק שירות ביטחון, או אשר שירותו הסדיר נדחה עפ"י סעיף 36 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986- והלומד כתלמיד מן המניין באחד ממוסדות ההכשרה הקדם-צבאית, המנויים בנספח א´ להק"א ק- 37-02-01 "פקודות קבע כלליות לשוחרים בבתי ספר קדם-צבאיים". 3. תקופת שוחרות - התקופה שבין יום תחילת הלימודים ובין יום הגיוס לצה"ל, ובלבד שתקופת החופשה או ההמתנה לגיוס לא תעלה על 3 חודשים ממועד תום הלימודים. 4. בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל - בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל, לרבות פנימייה צבאית, שהלימודים העיוניים במסגרתה מתקיימים בבי"ס אזרחי.

  זכויות וחובות של שוחרים   5. זכויות וחובות השוחר, ביטוח ותביעות עפ"י חוקי השיקום, טיפול רפואי, משטר ומשמעת וכו´ מפורטים בהק"א ק- 37-02-01 "פקודות קבע כלליות לשוחרים בפנימיות ובבתי ספר קדם-צבאיים" ובהוראות קבע למיתקני מטכ"ל-אכ"א מג, פרק 10.           35.0817   בוטלה (בחוזר מס´ 162)

השארת תגובה

Leave a Message