35.0819 – ביטוח אבטלה לחייל משוחרר ולמי שקיבל פטור משירות סדיר או דחיית שירות

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

ביטוח אבטלה לחייל משוחרר
תוקף סעיף 1  מה25- יוני 87
1. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח1968-  (להלן החוק), מעניק זכות לדמי אבטלה למובטל, שהיה חייל, ששירת שירות סדיר עפ"י חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן – חייל משוחרר).
2. לחייל משוחרר נקבעו בחוק שתי הקלות בתנאים המזכים בדמי אבטלה, לעומת התנאים הנדרשים ממובטלים אחרים:-
א. אין נדרשת ממנו תקופת הכשרה הנדרשת ממובטלים אחרים.
ב. בדרך כלל זכאי לדמי אבטלה רק מובטל שמלאו לו עשרים שנה, אולם חייל משוחרר זכאי להם, בתנאים שיפורטו להלן, אף אם טרם מלאו לו עשרים.
3. בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג1972-, נקבע, כי חייל ששוחרר משירות סדיר בצה"ל יהיה זכאי לדמי אבטלה, אף אם טרם מלאו לו עשרים שנה, אם שוחרר שלא בגלל אי התאמה, שיש עימה התנהגות רעה חמורה.
4. שחרור בגלל התנהגות רעה חמורה פירושו שחרור משני הטעמים הר"מ, כמשמעותם בפ"מ -30.0117:
א. אי התאמה.
ב. גירוש מהצבא.
5. חייל משוחרר, שטרם מלאו לו עשרים שנה, והוא מובטל ומעוניין בדמי אבטלה, יפנה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו ויציג את תעודת השחרור שלו (טופס 807).
6. חייל משוחרר, שאין לו תעודת שחרור, מאחר ששירת תקופה שאינה עולה על 3 חודשים, והוא מעוניין בדמי אבטלה, יפנה לשל"ר-ענף ארגון ורישום ויקבל שם הודעה אודות הסיבה לשחרורו. סיבת השחרור תצוין בהתאם לפ"מ 30.0117. 
את ההודעה האמורה יציג החייל בסניף המוסד לביטוח לאומי, שבו יגיש את תביעתו לדמי אבטלה. השל"ר תנהל רישום ומעקב אחר כל הפניות אליה ע"י חיילים כאמור וההודעות שניתנו להם.
7. אם סיבת השחרור המצוינת בתעודת השחרור אינה "אי התאמה" או "גירוש מהצבא", זכאי החייל לדמי אבטלה.
ביטוח אבטלה למי שקיבל פטור משירות סדיר או דחיית שירות
8. החוק והתקנות, הנזכרים בסעיפים 1 ו3- לעיל, מקנים זכות לדמי אבטלה לאדם בגיל שמונה עשרה עד עשרים שנה, שאינו חייל משוחרר, אשר קיבל פטור משירות סדיר מטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות ביטחונית או מטעמים, הקשורים בצורכי המשק הלאומי, או ששירותו נדחה לפי בקשתו. בניגוד לחייל משוחרר, נדרשת מאדם כזה תקופת הכשרה.
9. להלן סוגי האוכלוסיות המקבלות פטור משירות סדיר או דחיית שירות ושל הטפסים הנמסרים להם, המעידים על הפטור או הדחייה שקיבלו:-
א. מי שהתגייס לצה"ל, והמשך שירותו נדחה לפי בקשתו בהתאם לפ"מ 31.0601 – מצויד בתעודת דחיית שירות (טופס 730).
ב. מי ששירותו הסדיר נדחה לפי בקשתו לפני גיוסו – מצויד בצו התייצבות לשירות סדיר (טופס 7053), ובו מצוין, כי מועד התייצבותו לשירות סדיר נדחה.
ג. מי שפוטר משירות ביטחון (הן משירות סדיר והן משירות מילואים) מצויד באחת מאלה:-
1) בתעודת פטור (טופס 7052) – בה מצוינת הסיבה לפטור שקיבל.
2) בתעודת פטור לאישה מטעמים שבהכרה דתית (טופס 7051).
ד. מי שפוטר משירות סדיר והוצב לשירות מילואים מצויד בפנקס מילואים.
10. המוסד לביטוח לאומי יקבע, בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, אילו מבין האוכלוסיות המפורטות בסעיף 9 לעיל יהיו זכאיות לדמי אבטלה.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים