בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0822 – חיילים בשירות חובה – טיפול בראיונות, בבקשות ובפניות, איתור בעיות פרט

35.0822 – חיילים בשירות חובה – טיפול בראיונות, בבקשות ובפניות, איתור בעיות פרט

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. מפקד יחידה, מפקד יחידת משנה וכל מפקד בדרגת רב"ט, לפחות, שכפופים לו חיילים, אחראי ליזום פעולות לאיתור בעיות פרט ומצוקות חיילים, לטפל בהן בדחיפות ולהסתייע במפקדיו ובבעלי תפקידים מקצועיים ביחידה.
2. הפקודה קובעת את חובותיו של המפקד בנושא ראיונות חיילים וטיפול בבעיות פרט.
3. הפקודה קובעת את זכויות החייל בנוגע לפנייה למפקדו ולרשויות הצבא.איתור בעיות פרט


4. מפקד היחידה יפעיל את השליש, את קצין הניהול, את קצינת הת"ש, את קצין החינוך, את קצינת הח"ן, את רופא היחידה, את הפסיכולוג הצבאי, את הקב"ן, את הרב הצבאי ואת כל מפקדי יחידות המשנה על מנת לאתר כל סימן מצוקה של הפרט.
5. על המפקדים לראיין, אחת ל3- חודשים, את החיילים האלה:-
א. בעלי כושר בריאותי עם סעיפי ליקוי נפשי.
ב. בעלי ציון קושי הסתגלות.
ג. עולים חדשים.
ד. חיילים בודדים.
ה. חיילים, שברשותם אישורים להקלות ולהטבות בתנאי השירות (קל"ב, בן יחיד, בן למשפחה שכולה).
ו. חיילי מקא"ם וחיילות הגיוס המיוחד.
6. כל מפקד או בעל תפקיד, שהוזכרו לעיל, אשר איתרו סימן של מצוקה, יביאו את הנושא לידיעת מפקד היחידה או מפקד ממונה שדרגתו לפי תקן סרן, לפחות, וזה ישקול ויחליט לגבי המשך הטיפול בחייל.
7. בכל מקרה יזומן החייל, בתוך יממה ממועד הבאת המקרה לידיעת מפקד היחידה, לראיון אישי אצל מפקד היחידה או אצל סגנו או אצל בעל תפקיד בדרגת קצין, שייקבע לכך ע"י מפקד היחידה.ראיונות אישיים


כללי
8. לגבי כל חייל שירואיין יוצא סיכום ראיון בכתב. סיכום הראיון יתויק בתיק ראיונות ביחידה, והעתק נוסף יתויק במעטפת המסמכים של החייל.יוזמת החייל


9. כל חייל רשאי ליזום ראיון אישי עם מפקד יחידתו, עם סגנו או עם קצין שייקבע לכך, אשר יקיימו מדיניות "דלת פתוחה" כמפורט להלן:-
א. חייל, שיפנה בע"פ או בכתב בבקשה לראיון אישי, יזומן לראיון לא יאוחר מ48- שעות ממועד פנייתו.
ב. במקרים שאותרו סימני מצוקה יתקבל החייל לראיון באופן מיידי.
ג. חיילים, הנמצאים בהכשרה בסיסית, זכאים אף הם לראיון כמפורט.


מפקד לצורך סעיף זה - מפקד פלוגה או מפקד במסגרת הדרכה מקבילה.יוזמת מפקדים


10. כל מפקד יחידה או מפקד ממונה, שדרגתו לפי תקן סרן, לפחות, יקיים ראיונות אישיים עם חייליו, כפי שיפורט בפקודות הקבע של היחידה, ובמקרים האלה:-
א. עם קבלת החייל ליחידה.
ב. עם שובו של החייל מקורס.
ג. כאשר סיים החייל לרצות עונש מחבוש או עונש מאסר.
ד. כאשר שוחרר החייל בתום אשפוז.
ה. כאשר חזר החייל מחופשה מיוחדת, שנמשכה 30 יום או יותר.
ו. כאשר חזר החייל מחופשת אבל.


ראיון במקרים המפורטים לעיל ייערך לא יאוחר מ7- ימים מיום חזרת החייל ליחידה.
11. בבסיס טירונות ובהכשרה ראשונית ירואיין החייל ע"י מ"מ או מ"פ, מייד, ולא יאוחר מ48- שעות מעת הגעתו לבסיס.
12. הראיונות נועדו להקשיב לחייל, לאבחן מקרים חריגים, לשמוע את דרישותיו ואת ציפיותיו, לאתר בעיות ביחסי אנוש ולהורות על הטיפול המתאים.
13. אם הראיון האישי יתקיים בנוכחות מפקד נוסף למפקד המראיין, לא תהיה דרגתו נמוכה מזו של המרואיין.
14. תמצית הראיון תירשם ותיגנז בתיק מיוחד, שינוהל עפ"י סדר א"ב של שם המשפחה במשרדו של מפקד היחידה, במשרדו של השליש או במשרדו של קצין הניהול.
15. החייל זכאי לקבל העתק של סיכום הראיון, מאושר בחתימת המפקד, השליש או קצין הניהול.
16. עיקרי הראיון יופצו לידיעת בעלי תפקידים ביחידה בסיווג אמון "אישי". אם הדברים דורשים טיפול, יוודא המפקד שהפעולות, שהורה לבצע, אכן בוצעו.


ראיונות חתך


17. כל מפקד יחידה יקיים ראיונות תקופתיים עם מספר חיילים מיחידתו, כפי שנקבע בפקודות הקבע של היחידה.שיחות חתך


18. כל מפקד יקיים, אחת לחודש, שיחת חתך עם חיילי היחידה.
19. במסגרות הדרכה יקוימו שיחות חתך אחת לשבוע.
20. שיחת החתך תקוים באווירה נינוחה, במסגרת של דיון, שאלות ותשובות, ומטרתה זהה למטרת הראיונות האישיים.
21. בתום שיחת חתך יורה המפקד על ביצוע פעולות, המתחייבות מלקחי שיחתו, ויוודא את ביצוען.שיחת מפקד


22. מפקד ברמת רס"ן, לפחות, יקיים שיחה קבוצתית עם חיילי היחידה אחת ל3- חודשים, לפחות (בקורס או בהכשרה - אחת לחודש ,לפחות).
23. מטרת השיחה לתת מידע על הנעשה ביחידה ועל תכניות פעילותה בעתיד הקרוב, לשנן ולרענן פקודות והוראות בנושא זכויות החייל וחובותיו, להצביע על בעלי התפקידים והדרכים, שנועדו לתמוך בחיילים ולהשיב לשאלות החיילים.
24. כל העולה משיחת מפקד והדורש פעולה יופץ בכתב מטעם המפקד לבעלי התפקידים המתאימים; המפקד יעקוב אחר ביצוע ההוראות.תיבת פניות


25. בכל יחידות צה"ל תוצב תיבה, ובאמצעותה יוכלו חיילי היחידה לפנות בכתב למפקד היחידה, שלא באמצעות מפקדם הישיר.
26. התיבה תהיה נעולה ותיקבע בסמוך, ככל האפשר, למשרד מפקדת היחידה.
27. התיבה תרוקן פעם ביום, לפחות, בשעה שתיקבע ע"י מפקדת היחידה ותצוין על התיבה.
28. מפקד היחידה ימנה אחד מחייליו להיות אחראי על הרקת התיבה. תוכנה יושם בשקית ויובא במישרין ע"י החייל ללשכת המפקד.
29. האמור בפקודה אינו פוגע בזכותו של חייל לפנות למפקדיו בצינורות הפיקוד המקובלים, בהתאם לאמור בפקודה זו.טיפול בבקשות הפרט


30. כל פנייה של חייל למפקדו, בכתב או בעל-פה, תיעשה ע"י החייל עצמו ובשמו.
31. פנייה משותפת של שני חיילים או יותר אסורה, גם אם העניין נוגע למספר חיילים.
32. מפקד היחידה יאשר לחייל, בכתב, את קבלת הפנייה.
33. פקודה זו אינה חלה על בקשות בנושאים, שנקבע להם נוהל אחר בהוראות הצבא.פנייה ישירה למפקד


34. כל חייל רשאי לפנות בכל בקשה למפקדו הישיר בכתב או בעל-פה.
א. אם תשובת המפקד הישיר אינה מניחה את דעתו של החייל, או אם חלפו 24 שעות ממועד הגשת הבקשה, והמפקד הישיר לא השיב לפנייה, רשאי החייל להפנות את בקשתו בכתב למפקד הממונה על המפקד הישיר.
ב. במקרים דחופים במיוחד רשאי החייל לפנות למפקד הממונה על מפקדו הישיר לפני מועד תום 24 השעות, כדי שהבקשה תטופל בדחיפות.
35. פנייה למפקד הממונה תיעשה באמצעות המפקד הישיר, וזה יעביר את בקשת החייל למפקד הממונה. עם קבלת הבקשה יאשר המפקד הממונה את קבלתה בכתב לחייל.
36. אם החייל המבקש לא קיבל הודעה מהמפקד הממונה, בתוך 3 ימים מיום שהגיש את הבקשה למפקדו הישיר, שהבקשה הגיעה אליו - רשאי החייל לפנות בכתב, במישרין, למפקד הממונה על מפקדו הישיר.
37. אם תשובת המפקד הממונה אינה מניחה את דעתו של החייל, או אם המפקד הממונה לא השיב כלל על בקשת החייל בתוך 3 ימים, רשאי החייל לפנות בבקשה בכתב למפקד בדרגה גבוהה יותר וכן הלאה, עד לראש המטה הכללי. פנייה כנ"ל חייבת להיעשות בהתאם לנוהל, שפורט לעיל.פנייה ישירה לרשויות הפרט


38. רשות מטפלת - רשות המטפלת בנושאי פרט, כגון: מפקדה ממונה, מקשל"ר, אכ"א-פרט, מפקד בקו"ם או ראש מקא"ם, לפי המקרה.
39. חייל, שהגיש בקשת העברה, בקשה לשיבוץ קל"ב, בקשה להכרה כחייל בודד, בקשה לקבלת תמיכה משפחתית או בקשה אחרת בנושאי פרט (להלן - הבקשה), רשאי לפנות ישירות לרשות המטפלת בבקשה שהגיש, אם פנייתו לא נענתה בתוך פרק הזמן שנקבע בפקודות כמשך טיפול מרבי בבקשה, או בתוך 45 יום ממועד הבקשה - אם לא נקבע פרק זמן מרבי לטיפול בבקשה מסוג זה.
40. החייל יצרף לפנייתו הישירה העתק מבקשתו המקורית וכן את המסמכים שהציג ויפרט שוב, בקצרה, את הבעיה.
41. רשות מטפלת שקיבלה פנייה ישירה כאמור תסיים את הטיפול בה על סמך הפנייה ועפ"י חומר קודם שיאותר על ידה. הרשות המטפלת תודיע את החלטתה לחייל הפונה ולידיעת מפקדיו בתוך 21 יום ממועד קבלת הפנייה.ראיונות של חיילות ע"י סגל ח"ן - נוהל


42. חיילות רשאיות לפנות גם בצינורות הח"ן עד קצינת הח"ן הראשית, וכן רשאיות לפנות, בכתב, ישירות לקצינת הח"ן הפיקודית, לקצינת הח"ן החילית או לקצינת הח"ן הראשית.
43. קצינות הח"ן ברמות השונות רשאיות לראיין, ביוזמתן, חיילות שבתחום אחריותן.
44. מפקד אינו רשאי למנוע מחיילת לפנות אל קצינת ח"ן, ואף אינו רשאי לדרוש ממנה פרטים על סיבת הפנייה.
45. בקשה לראיון עם קצינת הח"ן הפיקודית או עם קצינת הח"ן החילית תוגש ע"י החיילת בכתב או בע"פ באמצעות קצינת הח"ן היחידתית או באמצעות קצינת הח"ן המרחבית, וזו תתאם את מועד הראיון בידיעת מפקד היחידה.
46. חיילת, המבקשת ראיון עם קצינת הח"ן הראשית, תגיש את הבקשה בכתב לקצינת הח"ן היחידתית או לקצינת הח"ן המרחבית. הבקשה תועבר לקצינת הח"ן הראשית באמצעות קצינת הח"ן הפיקודית או באמצעות קצינת הח"ן החילית. מועד הראיון אצל קצינת הח"ן הראשית יתואם ע"י קצינת הח"ן הפיקודית או ע"י קצינת הח"ן החילית ויובא לידיעת מפקד היחידה באמצעות קצינת הח"ן היחידתית או באמצעות  קצינת הח"ן המרחבית.
47. קצינת ח"ן במפקדה הממונה, הרוצה לראיין חיילת ביוזמתה, תתאם את מועד הראיון עם יחידת החיילת.
48. נוהל טיפול בחיילת, שנפגעה על רקע מיני - כמפורט בפ"מ 33.0145.פניות לגורמים מיוחדים המטפלים בבעיות פרט


49. בכל יחידה תפורסם על לוח המודעות רשימת הגופים שאליהם רשאי חייל לפנות, לפי פקודות הצבא, באופן ישיר, בנוסף על המפורט בפקודה. הגופים הם אלה:-
א. נציב קבילות החיילים - עפ"י חלק י"א לחש"ץ, תשט"ו1955-, וכאמור בפ"מ 33.0336.
ב. הפרקליט הצבאי הראשי.
ג. קצינת פניות הציבור בלשכת ראש אכ"א.
ד. מצ"ח.
50. כמו כן תובא לידיעת החיילים האפשרות להגיש קבילה, כמפורט בפ"מ 33.0301.הסברה ושינון


51. פקודה זו תובא לידיעת כל חייל, הנקלט ביחידה.
52. פקודה זו תשונן אחת ל3- חודשים בכל יחידות צה"ל.

השארת תגובה

Leave a Message