36.0507 – העברה בין שירות הקבע בצה"ל ושירות המדינה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרות1. שירות קבע – שירות צבאי עפ"י התחייבות לשירות קבע בהתאם להפ"ע 3.0501.
2. שירות המדינה – שירות אזרחי עפ"י חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט1959-.
3. חייל – חייל המשרת עפ"י התחייבות לשירות קבע.
4. חייל מועבר – חייל ששירת שירות קבע בצה"ל ואשר:-
א. התחייבותו לשירות קבע הותרה, ביוזמת צה"ל או ביוזמתו, או שתקופת התחייבותו הסתיימה והוא הוכר ע"י אכ"א-פרט כמועבר מצה"ל לשירות המדינה.
ב. פרש לקיצבה לפי חוק שירות בצה"ל (גימלאות), תשי"ד1954-, והוכר ע"י אכ"א-פרט כמועבר מצה"ל לשירות המדינה.
5. תקשי"ר – תקנות שירות המדינה המתפרסמות ע"י נציבות שירות המדינה.
6. פקודה זו דנה ברציפות זכויותיהם של חיילים, שהועברו לשירות המדינה או שהתקבלו לעבודה בשירות המדינה בעקבות מכרז.
7. חייל לא יגיש את מועמדותו למכרז שפורסם ע"י נציבות שירות המדינה או ע"י גורם ממשלתי או ציבורי אחר, אלא לאחר שיקבל אישור, מראש, ממנה"ס – לגבי קצינים או משל"ר – לגבי חוגרים.סעיף זה אינו חל על חייל, אשר פרישתו לגימלאות אושרה ע"י ראש-אכ"א.
תנאי העבודה לשירות המדינה8. במקום להעביר עובד משרד אחר למילוי משרה פנויה לפי סעיף 11.5 בתקשי"ר, לאחר שלא נמצא מועמד מתאים במכרז פנימי, מותר להעביר או לקבל למשרה הפנויה חייל מועבר שלא בהתאם לסעיף 11.9 בתקשי"ר, בהסכמתם של החייל והאחראי על המשרד, שאליו מתכוונים להעביר את החייל, אם התמלאו כל התנאים הר"מ:-
א. החייל שירת, ערב קבלתו לשירות המדינה, לפחות שנת שירות קבע אחת בצה"ל.
ב. החייל עבר לשירות המדינה, לפני תום תקופת שירות הקבע שלו בצה"ל.
ג. הוא חייל מועבר ומתקבל לשירות המדינה, תוך 12 חודשים מיום שחרורו משירות קבע.
ד. החייל עמד במכרז פומבי כדין; או
ה. החייל עמד בבחינה בפני ועדת בחינה בהרכב של מכרז פומבי, לאחר מכרז פנימי, כאשר רמת המשרה, שאליה הוא מתקבל בשירות המדינה, זהה לדרגתו הצבאית עפ"י משכורת היסוד (הדרגה הגבוהה במתח הדרגות הצמוד למשרה אליה הוא מתקבל); או
ו. כאשר דרגתו הצבאית של החייל, עפ"י משכורת היסוד, היא ברמת הדרגות של לשכת העבודה לפי סעיף 11.912  (ב) בתקשי"ר, והוא התקבל למשרה מתאימה בשירות המדינה לאחר בחינות כניסה כמקובל.רציפות זכויות (לקראת או עקב) העברה לשירות המדינה9. דרגת חייל בשירות קבע בצה"ל, שהועבר לשירות המדינה בהתאם לסעיף 11.6 של התקשי"ר לא בדרך של מכרז פומבי, תהיה דרגת המשרה שאליה התקבל. אם הדרגה המקבילה של החייל גבוהה מהדרגה הצמודה למשרה שאליה התקבל, תקבע נציבות שירות המדינה לחייל המועבר את הדרגה שמעל לדרגת שכר היסוד של אותה משרה, כדרגה אישית, אם הנסיבות מצדיקות זאת, בהתאם לכללים המקובלים לגבי העברת עובדים.
10. משכורת היסוד (לרבות תוספת הוותק) של חייל מועבר בדרגתו החדשה תהיה משכורת היסוד (לרבות תוספת הוותק) שקיבל בצה"ל ערב העברתו, או משכורת היסוד התחלתית של הדרגה החדשה, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שמשכורת היסוד (לרבות תוספת הוותק) שלו לא תהיה גבוהה משיא דרגתו החדשה.
11. חייל מועבר לשירות המדינה בהתאם לפקודה זו יקבל מצה"ל את כל אשר מגיע לו עבור תקופת שירותו בצבא; כן יקבל מצה"ל, לפני העברתו, את מלוא ימי החופשה הרגילה שהוא זכאי לה ערב העברתו; אולם אם ביקש האחראי על המשרד, שהחייל מועבר אליו, לבצע את ההעברה בטרם היתה אפשרות לתת לחייל את חופשתו (כולה או מקצתה), ישלם צה"ל לחייל פדיון חופשה עבור ימי החופשה שלא קיבל.
12. היה החייל המועבר זכאי למענק שחרורין בהתאם להפ"ע 3.0502 – לא ישולם לו מענק השחרורין, אם החייל ביקש בכתב שלא ישולם לו. אולם חייל כאמור יקבל את מענק השחרורין, אם ביקש זאת, תוך שנה מיום העברתו לשירות המדינה.
13. חייל, שלא קיבל מענק שחרורין ואינו מקבל קיצבת פרישה מצה"ל – תצורף תקופת שירותו בשירות קבע מצה"ל לתקופת עבודתו בשירות המדינה, לצורך חישוב פיצויי פיטורין ולצורך קבלת זכויות לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל1970-, וכן לצורך זכות צבירה של ימי מחלה שלא נוצלו.
14. חייל, שקיבל מענק שחרורין, יידרש להחזירו בהתאם לתקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות עבור תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א1961-, אם ירצה לצרף את תקופת שירותו בצה"ל לתקופת עבודתו בשירות המדינה.
15. ראש היחידה הרפואית של עובדי המדינה רשאי לפטור חייל מועבר מחובת בדיקה רפואית בתנאים שנקבעו בסעיף 13.424 בתקשי"ר.
16. זכויותיו של חייל מועבר לתשלום גימלאות משירות המדינה בעד תקופת שירות קבע בצה"ל מפורטות בסעיפים 85.161 ו85.162- בתקשי"ר.
17. שנת עבודתו הראשונה של חייל מועבר בשירות המדינה תיחשב כתקופת ניסיון (ראה סעיף 13.8 בתקשי"ר). פוטר החייל בתקופת הניסיון – ישלם לו צה"ל מענק שחרורין, אם החייל לא קיבלו קודם לכן, והיה זכאי לו בהתאם להפ"ע 3.0502.
18. בכפוף לאמור לעיל, תיראה כתקופת שירות הקבע של חייל מועבר כתקופת שירות לצורך קביעת  הזכויות כלהלן, הקשורות בוותק בעבודה, גם אם בחר החייל לקבל מענק שחרורין:-
א. מכסת חופשת המנוחה לפי סעיף 33.11 בתקשי"ר.
ב. הזכות לקצובת הבראה ונופש לפי סעיף 28.2 בתקשי"ר.
ג. משכורת לעובדת שיצאה לחופשת לידה לפי סעיף 33.337 בתקשי"ר. 
19. התקבל חייל לשירות המדינה, בלי שהוכר כחייל מועבר – ניתן להתחשב בתקופת שירותו בצה"ל, אם צרף אותה לפי התקנות הנזכרות בסעיף 14 לעיל, פרט לזכות לימי מחלה.
20. חייל שאושרה לו על ידי צה"ל חופשה ללא תשלום, לצורך העסקתו בתקופת החופשה בשירות המדינה על פי חוזה מיוחד – יישמרו לו הזכויות הנובעות משירותו בצה"ל, לצורך חוק שירות הקבע בצה"ל (גימלאות), התשי"ד1954-, או לצורך תשלום מענק שחרורין, וזאת בלי שיידרש לרכוש את התקופה שעבד בשירות המדינה (לא יהיה חייב לשלם לצה"ל 18.5 אחוזים, כדי לשמור על זכויותיו). חייל כאמור לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין משירות המדינה עבור תקופת עבודה כאמור.
העברת פרטים לנציבות שירות המדינה
תוקף סעיף 21 מה- 25 במאי 88
21. לאחר קבלת הסכמתו של החייל בכתב, כאמור בנספח א לפקודה זו ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולתקנות שהותקנו על פיו, ימציא אכ"א-פרט לנציבות שירות המדינה ולאחראי על ענייני עובדים של המשרד שהחייל מועבר אליו, ידיעות מפורטות על תקופת שירותו של החייל בצה"ל, כדי לאפשר קביעת ותק בשירות וזכותו לפיצויי פיטורין. כן ימציא למשרד ולנציבות השירות, על פי דרישתם, את כל הידיעות שבידיו על החייל (שאינן בגדר סוד צבאי) ושיאפשרו לעמוד על הערכת עברו של החייל, אופיו, כישוריו וכושר עבודתו.  36.0508 בוטלה  
 
תוקף הנספח מה- 25 במאי 88
נספח לפ"מ 36.0507
לנציבות שירות המדינה אני הח"מ:_______________________________________________________________ 
                    (מספר אישי)      (דרגה)       (שם פרטי)        (שם משפחה)       (כתובת)מסכים בזאת, כי צה"ל יעביר לנציבות שירות המדינה ולאחראי על ענייני עובדים
של המשרד, שאני מועבר אליו, ידיעות מפורטות על תקופת שירותי בצה"ל, כדי
לאפשר את קביעת ותק שירותי וזכותי לפיצויי פיטורין. כמו כן אני מסכים, כי
צה"ל ימציא למשרד ולנציבות שירות המדינה, על פי דרישתם, את כל הידיעות
שבידיו עליי (ושאינן בגדר סוד צבאי), שיאפשרו להם להעריך את עברי, אופיי
כישוריי וכושר עבודתי.         ______________                              ______________ 
               (תאריך)           (חתימה) 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים