37.0105 – הדרכה לידיעת הארץ בצה"ל

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

 

1. צה"ל רואה צורך להקנות לחייליו את מורשת העם והארץ.
2. לשם כך מקצה צה"ל ליחידותיו מדריכים, אמצעי תובלה ועזרים אחרים.


 
מטרה

 

3. לפרט את נוהלי התכנון והארגון של פעילות ידיעת הארץ ביחידות.
4. להגדיר ולפרט את היעוד ואופן השימוש באמצעי התובלה, בביצוע הפעילות לידיעת הארץ.

 
תכנון סיורי ידיעת הארץ

 

5. לקראת כל שנת עבודה חדשה יגישו היחידות, החילות או הפיקודים תכנית סיורים לידיעת הארץ, עפ"י עקרונות העבודה החינוכית הכוללת, לאישור הגורמים הר"מ:-
א. לענף תורת הדרכה במפקדת קצין החינוך הראשי – לגבי תוכני הסיורים ואופן השתלבותם בתכנית החינוך הכוללת.
ב. לענף ארגון הדרכה במפקדת קצין החינוך הראשי – לגבי הקצאת מדריכי ידיעת הארץ ואמצעי תובלה לביצוע הפעילות.
6. אישור מדריכים ואמצעי תובלה מותנה בכך, שענף תורת הדרכה יאשר את תכנית הסיורים לידיעת הארץ במסגרת תכנית החינוך היחידתית, החילית או הפיקודית הכוללת.

 
ביצוע סיור לידיעת הארץ

 

7. סיור לידיעת הארץ יתבצע עפ"י הכללים הר"מ:-
א. מסלול הסיור המתוכנן יאושר ע"י מדור ידיעת הארץ שבמפקדת קצין החינוך הראשי.
ב. לסיור הוקצה מדריך לידיעת הארץ מטעם מדור ידיעת הארץ, או שיש ליחידה, לחיל או לפיקוד מדריך לסיור הנדון, מטעמם.
ג. מבוצעות כל הוראות הבטיחות המתחייבות מנספח 2 לפקודות מטכ"ל.
ד. בוצע תיאום עם גורמי האג"מ בפיקוד, שבתחומו יתבצע הסיור.
ה. מונה קצין כמפקד הסיור ע"י מפקד היחידה, שחייליה אמורים ליטול חלק בסיור.
ו. מפקד יחידה יוכל למנות רס"ר כמפקד הסיור במקרים מיוחדים בתנאים הר"מ:-
1) קבלת אישור, מראש ובכתב, מרע"ן ארגון הדרכה במפקדת קצין החינוך הראשי.
2) הרס"ר, שמונה כמפקד הסיור, ממלא ביחידה תפקיד פיקודי.

 

הזמנת מדריך לסיור ידיעת הארץ

 

8. הזמנת מדריך לידיעת הארץ ממדור ידיעת הארץ תיעשה ע"י קצין החינוך היחידתי, באמצעות המפקדה הממונה.
9. ההזמנה חייבת להגיע למדור ידיעת הארץ עד 10 בכל חודש, לגבי החודש הבא אחריו.

 
אמצעי תובלה

 

10. ייעוד אמצעי התובלה:-
א. מפקדת קצין החינוך הראשי תאשר מתקציב ימי התובלה, העומד לרשותה באג"א-תחזוקה, ימי תובלה באוטובוסים לסיור.
ב. האישור יינתן בתיאום עם אג"א-תחזוקה, על מנת לבצע סיורים לידיעת הארץ שמשכם יום שלם או יותר, מלווים ומודרכים ע"י מדריך, שנקבע לכך מטעם מפקדת קצין החינוך הראשי.
ג. מפקדת קצין החינוך הראשי לא תאשר אמצעי תובלה למטרות פעילות בעלת אופי מינהלתי, כגון: נסיעות לחופשות, נסיעות לסדרות חינוך או נסיעות לאימונים, גם אם במהלך הנסיעה בעלת האופי המינהלתי מתבצעת או אמורה להתבצע פעילות הדרכה לידיעת הארץ.
ד. האמור בסעיף משנה ג´ לעיל מתייחס גם לנסיעות מחופשות, מסדרות חינוך ומאימונים חזרה ליחידה

 
הזמנת אוטובוסים

 

11. הזמנת אמצעי תובלה לסיור תבוצע ישירות ע"י היחידה, שתפנה לקצין האספקה במפקדת הפיקוד, אשר יעביר את ההזמנה למדור משאיות במרכז ההובלה.
12. אופן הקצאת אישור ימי תובלה:-
א. בתחילת כל שנת עבודה חדשה יאשר ענף ארגון הדרכה במפקדת קצין החינוך הראשי מכסת ימי תובלה לכל יחידה, חיל או פיקוד, בהתאם להקצאת אג"א-תחזוקה למפקדת קצין החינוך הראשי.
ב. מכסת ימי התובלה שאושרה תחולק לארבעה רבעונים, בני 3 חודשים כל אחד, ותוזרם בנוהלי תחזוקה ישירות לגורם התחזוקתי ביחידה, בחיל או בפיקוד, אחת ל3- חודשים, ללא אפשרות צבירה.
ג. ימי תובלה שלא נוצלו ייתוספו למכסת ימי התובלה, שענף ארגון הדרכה יקצה לרבעון הבא, בתיאום עם אג"א-תחזוקה, לכלל יחידות צה"ל.
ד. עם זאת רשאי מפקד יחידה, חיל או פיקוד לבקש בתחילת שנת העבודה החדשה להעביר מכסת אישורי ימי תובלה מרבעון אחד לרבעון אחר, בהתאם למתחייב מתכנית החינוך השנתית, היחידתית, החילית או הפיקודית, בתיאום עם רע"ן הדרכה במפקדת קצין החינוך הראשי.
ה. ההעברה, כאמור לעיל, תאושר לאירועים כגון: – ימי חיל, ציון אירועים יחידתיים וכו´, ותיתכן רק עבור סיורים לידיעת הארץ.

 

דיווח

 

13. יחידה, חיל או פיקוד יעבירו דו"ח על סיורים לידיעת הארץ, שייכלל בדו"ח החודשי של הפעילות החינוכית, למדור ידיעת הארץ ולמרכז בקרה במפקדת קצין החינוך הראשי.
14. דיווח לגבי חריגים יועבר באופן מיידי למדור ידיעת הארץ – במקרה של תקלה בהדרכה, ולמדור תחזוקה במפקדת קצין החינוך הראשי – במקרה של תקלה בתובלה.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים