38.0121 – חיילי מילואים שנפגעו במהלך גיוסם בשעת חירום

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל, זכויות רפואיות

כללי

1. חייל מילואים, אשר נפגע במקום ההתייצבות או בדרך ממקום ההתייצבות למחנה או במחנה עצמו, וטרם עבר שלבי חיולו (טרם מולא לו טופס 429), יירשם כחייל שנפגע בעת היותו בשירות פעיל. 2. חיילי מילואים כנ"ל יהנו מכל הזכויות המוקנות בהתאם לחוק ובהתאם להוראות שיהיו בתוקף בכל עת. 3. הנוהל המפורט בהוראה זו יחול על חיילים, אשר נקראו לשירות פעיל בכל דרך שהיא, גם אם לא היה צו בידם, ובכלל זה גיוס פומבי. 4. אין הוראה זו חלה על חיילי מילואים, אשר נפגעו בכל מקום שהוא בדרך למקום, שבו היה עליהם להתייצב. לגבי נפגעים אלה יחול חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט1959-, או חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י1950-. במקרה מוות, לפיו רואים חבלה שנגרמה לאיש מילואים כחבלה שנגרמה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו, גם אם אירעה בדרך אל מקום התייצבותו, זכאי הנפגע להנות מזכויות השיקום הקבועות בחוק.

חיילים שנפגעו במקום ריכוז או ביחידה 5. בכל מקרה שבו קיים מידע ברור בדבר היפגעותו של חייל, כאמור בסעיף 1 לעיל, ימלא שליש היחידה, ביוזמתו, טופס 429. 6. האמור לעיל בדבר קיום בירור על היפגעותו של חייל תוך ודאות על שיוכו ליחידה ייתכן במקרים כלהלן:- א. כאשר החייל נפגע במקום ריכוז, היינו: מקום שבו נמצאים נציגי היחידה הקולטים את המתייצבים. ב. כאשר החייל נפגע בעת נסיעתו ברכב בדרכו ליחידה, כאשר קיימת הסעה מרוכזת ממקום ההתייצבות או הריכוז וברכב נמצאים נציגים או חיילים אחרים מאותה יחידה, המסוגלים למסור את המידע. ג. כאשר החייל נפגע בתחומי המחנה אליו הגיע לצורך התייצבות לשירות. 7. טופס 429 יועבר לתעודתו בצירוף מכתב, שיסביר את נסיבות העברת הטופס ללא חתימת החייל, וכסיבה לכך תצוין עובדת היפגעותו. 8. במקביל ידווח שליש היחידה על פציעה או על חלל בהתאם למקרה, כנהוג לגבי כל חייל שנפגע בשירות, בהתאם לנוהלי הדיווח המחויבים בפ"מ. איתור חיילים שנפגעו 9. אותר חייל ביוזמת היחידה (אם כפצוע או כחלל) במקום ההתייצבות או בדרך ממקום ההתייצבות למחנה או במחנה עצמו, תפעל היחידה בהתאם לסעיפים 5 עד 8 לעיל בכל הקשור בהעברת טופס 429 ודיווח על הפגיעה. 10. לא אותר החייל כאמור, יטופל כלהלן:- א. הגיע לבי"ח פצוע הטוען שנפגע בדרכו להתייצבות, יעביר על כך ר"מ 2 הודעה לשל"ר, אשר תקבע מעמדו של הפצוע בהתאם לכללים המפורטים לעיל. החליטה השל"ר לחיילו - ייחשב יום הפגיעה כתאריך החיול ותחילת השירות הפעיל. ב. נודע ליחידה במסגרת איסוף נפקדים, כי החייל עזב את ביתו לצורך ההתייצבות אך לא הגיע ליחידה, ייחשב החייל כנעדר מיחידתו וידווח אליו בהתאם לנוהל המפורט בפ"מ "38.0112 - נעדרים ושבויים בשעת חירום - נוהל". ג. מסרה המשפחה באמצעות קצין עיר, כי אין קשר עם החייל מאז יציאתו לשירות, ולאחר בירור עם היחידה הסתבר, כי לא התייצב כלל לשירות, יועבר המקרה לטיפול מרכז איתור נעדרים. מידע על תוצאות הטיפול יועבר למרכז קשר למשפחות לעדכון המשפחה באורח שוטף. 11. אותר החייל, והסתבר, כי נפגע במקום ההתייצבות או בדרך ממקום ההתייצבות למחנה או במחנה עצמו לפני שהיה סיפק בידו למסור את טופס 429, תורה מחלקת נפגעים את של"ר על עדכון הרישומים לגבי היותו של החייל בשירות בעת הפגיעה. 12. אותר חייל, והסתבר, כי נפגע בדרך למקום ההתייצבות, לא תיעשה פעולת חיול, אולם יחול לגבי הנפגע חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) כמוסבר לעיל.

השארת תגובה

Leave a Message