38.0123 – סיוע לקרובי חיילים המאושפזים בבתי חולים בשעת רגיעה ובשעת חירום

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל, מאמרים בנושא זכויות רפואיות

הגדרות
תוקף סעיפים 1 עד 41 מה- 31 במאי 2000
1. בפקודה זו:
א. "חייל" – חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל.
ב. "קרוב" – אדם, שקרבתו לחייל המאושפז הינה כמפורט להלן:
1) בן או בת זוג, לפי העניין.
2) בנים ובנות ביולוגיים או בנים ובנות מאומצים על-פי חוק אימוץ ילדים,
התשמ"א1981-.
3) הורים ביולוגיים או הורים מאמצים על-פי חוק אימוץ ילדים,
התשמ"א1981-.
4) אחים ואחיות.
ג. "אשפוז" – לכל זמן שהוא, למעט אשפוז יום מתוכנן.
ד. "מצב רפואי אנוש", "מצב רפואי קשה", מצב רפואי בינוני" ו"מצב רפואי קל" ?
כהגדרתם בפ"מ 38.0102.

כללי

2. קרובים של חייל המאושפז  בבית -חולים  בשעת רגיעה או בשעת חירום, למעט אישפוז בגין
לידה, זכאים לקבל סיוע מצה"ל בכלכלה, בלינה ובנסיעה ממקום המגורים או ממקום הלינה
לבית החולים ובחזרה. הפקודה מפרטת את המדדים לפיהם נקבע הסיוע וכן את אופן מתן
הסיוע.
3. עם הכרתו של חייל כנכה צה"ל על ידי משהב"ט-אגף השיקום ושחרורו או פיטורו משירות
ביטחון, יקבלו קרוביו סיוע ממשהב"ט בלבד, בהתאם לנוהלי משהב"ט-אגף השיקום. חייל
בשירות קבע הממשיך בשירותו הצבאי אף שהוכר כנכה צה"ל על ידי משהב"ט-אגף השיקום
– ימשיכו קרוביו לקבל סיוע מצה"ל בלבד.
4. הסיוע בנסיעה, בכלכלה ובלינה יינתן על ידי ספקים אזרחיים, עימם התקשר משהב"ט לצורך
זה, כמפורט בהמ"ב 50.30 (להלן – המ"ב). רק במקרים בהם יינתן הסיוע על ידי ספקים
אזרחיים, שמשהב"ט לא התקשר עמם לצורך זה, ישתתף צה"ל בהוצאות קרובי החייל
המאושפז והתשלום יועבר אליהם באמצעות משהב"ט-אגף הכספים, בהתאם להוראות פקודה
זו ולהוראות ההמ"ב.
5. מספר קרובי החייל המאושפז ומספר הפעמים בשבוע בהם יינתן הסיוע, נקבעים בהתאם
למצבו הרפואי של החייל המאושפז, כמפורט להלן. בכל מקרה, מספר קרובי החייל הזכאים
לקבל סיוע מכל סוג שהוא (נסיעה, כלכלה או לינה), לא יעלה על מספר קרובי החייל נזכאים
לקבל סיוע בנסיעה, כמפורט להלן.

סיוע לקרובי חייל מאושפז שמצבו הרפואי הוגדר "אנוש" או "קשה"

6. לסיוע בנסיעה זכאים שישה קרובים, לכל היותר, עבור ביקור בבית-חולים מדי יום, לפי
הצהרתם.
7. לסיוע בכלכלה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, מדי יום, עבור שלוש ארוחות ביום, לכל
היותר, כל עוד הם שוהים על יד החייל המאושפז, לפי הצהרתם.
8. לסיוע בלינה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, מדי יום, בתנאי שמקום אותם קרובים מרוחק
מבית החולים ארבעים קילומטרים, לפחות, לפי הצהרתם.

סיוע לקרובי חייל מאןושפז שמצבו הרפואי הוגדר "בינוני"

9. לסיוע בנסיעה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, עבור שלושה ביקורים בשבוע לכל היותר,
לפי הצהרתם.
10. לסיוע בכלכלה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, עבור שלושה ביקורים בשבוע ועבור שתי
ארוחות בכל ביקור, לכל היותר, כל עוד הינם שוהים על יד המאושפז, לפי הצהרתם. קרובים
שאושרה להם לינה, כמפורט בסעיף 11 להלן, זכאים לסיוע בכלכלה עבור שלוש ארוחות ביום
בימים בהם הם לנים, לפי הצהרתם.
11. לסיוע בלינה זכאים שני קרובים, לכל היותר, בתנאי שמקום מגוריהם מרוחק מבית החולים
ארבעים קילומטרים, לפחות, לפי הצהרתם, עבור:
א. שלושה לילות מיום הגדרת המצב כבינוני, בהתאם לשיקול דעת מפקד ר"ם 2.
ב. במקרה בו החייל המאושפז זקוק לניתוח – שני לילות נוספים, לילה לפני הניתוח
ולילה אחריו.

סיוע לקרובי חייל מאושפז שמצבו הרפואי הוגדר "קל"

12. לסיוע בנסיעה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, עבור שני ביקורים בשבוע, לכל היותר,
לפי הצהרתם.
13. לסיוע בכלכלה זכאים שני קרובים, לכל היותר, עבור שני ביקורים בשבוע, לכל היותר, ועבור
ארוחה אחת בכל ביקור, לכל היותר, כל עוד הם שוהים על יד החייל המאושפז, לפי
הצהרתם.
14. לסיוע בלינה זכאים שני קרובים, לכל היותר, עבור לילה אחד, בתנאי שמרחק מקום מגורי
המשפחה מבית החולים הוא 200 קילומטרים, לפחות, לפי הצהרתם.

סיוע לקרובי חייל המאושפז בבית חולים שיקומי או במחלקת שיקום של בית- חולים כללי

15. קרוביו של חייל, המאושפז בבית חולים שיקומי או במחלקת שיקום של בית-חולים כללי
זכאים לסיוע כמפורט להלן:
א. לסיוע בנסיעה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, עבור ביקור בית החולים מדי יום,
לפי הצהרתם.
ב. לסיוע בכלכלה זכאים שני קרובים, לכל היותר, מדי יום, כל עוד הם שוהים על יד
החייל המאושפז, לפי הצהרתם:
1) כשהחייל מאושפז במצב רפואי בינוני או חמור יותר – עבור שתי ארוחות
בכל ביקור, לכל היותר.
2) כשהחייל מאושפז במצב רפואי קל – עבור ארוחה אחת בלבד בכל ביקור.
3) קרובים שאושרה להם לינה מדי יום, כמפורט בסעיף משנה ג להלן, זכאים
לסיוע בכלכלה עבור שלוש ארוחות ביום בימים בהם הם לנים, לפי
הצהרתם.
ג. לסיוע בלינה מדי יום זכאים שני קרובים, לכל היותר, של חייל המאושפז במצב
רפואי בינוני או חמור יותר, בתנאי שמקום מגוריהם מרוחק מבית החולים ארבעים
קילומטרים, לפחות, בהתאם להמלצה רפואית של הרופא המטפל ובהתאם להצהרתם.

סיוע לקרובי חייל המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית של בית חולים כללי

16. קרוביו של חייל, המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית של בית חולים
כללי זכאים לסיוע כמפורט להלן:
א. לסיוע בנסיעה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, עבור שלושה ביקורים בשבוע,
לכל היותר, לפי הצהרתם.
ב. לסיוע בכלכלה זכאים שלושה קרובים, לכל היותר, עבור שלושה ביקורים בשבוע
ועבור ארוחה אחת בכל ביקור, לכל היותר, כל עוד הם שוהים על יד החייל
המאושפז, לפי הצהרתם. קרובים הזכאים ללינה מדי יום, כמפורט בסעיף משנה ג
להלן, זכאים לסיוע בכלכלה עבור שלוש ארוחות ביום בימים בהם הם לנים, לפי
הצהרתם.
ג. לסיוע בלינה זכאים שני קרובים, לכל היותר, מדי יום, בתנאי שמקום מגוריהם מרוחק
מבית החולים ארבעים קילומטרים, לפחות, בהתאם להמלצה רפואית של הרופא
המטפל ובהתאם להצהרתם.

סיוע לקרובי חייל החולה במחלה קשה ומקבל טיפולים אמבולטוריים

17. קרוב אחד המלווה חייל החולה במחלה קשה כהגדרתה בהק"א 38-01-12 , לקבלת טיפולים
אמבולטוריים בבית-חולים (כימותרפיה, הקרנות וכד´), יהי זכאי לסיוע, כמפורט להלן:
א. לסיוע בנסיעה, עבור ליווי החייל לבית החולים מדי יום, לפי הצהרתו.
ב. לסיוע בכלכלה מדי יום, עבור ארוחה אחת ביום, לכל היותר, לפי הצהרתו.
ג. לסיוע בלינה עבורו ועבור החייל מדי יום ולסיוע בכלכלה עבורו בעבור שלוש
ארוחות ביום, לכל היותר,  אם מקום מגורי החייל מרוחק מבית החולים ארבעים
קילומטרים, לפחות, בהתאם להמלצה רפואית של הרופא המטפל ובהתאם להצהרתם.

סיוע לקרובי חייל מאושפז שנפטר

18. נפטר חייל בהיותו מאושפז בבית-חולים, וקרוביו, ששהו לצידו (ללא הגבלת מספרם), זקוקים
להסעה- יסייע מפקד יחידת ר"ם 2 או ממלא מקומו בהסעתם ליעדם, באמצעות מונית מתחנת
מוניות הכלולה בהסדר עם משהב"ט. נסיעות אלה ימומנו בהתאם להסדר עם משהב"ט-
היחידה להנצחת החייל.
19. אחת לחודש יעביר מקרפ"ר-רע"ן התקציבים למשהב"ט- היחידה להנצחת החייל דוח ובו ריכוז
הוצאות נסיעות במונית של קרובי חיילים שנפטרו במהלך אישפוזם, תוך פירוט הנוסעים ויעדי
הנסיעות, ויקבל ממנה החזר בהתאם.

סיוע בנסיעה

20. החזר הוצאות נסיעה יינתן לקרובי חייל מאושפז עבור נסיעה באוטובוס, ברכבת, במונית
שירות ובכלי רכב פרטי, הנמצא בבעלותם או בבעלות הקיבוץ, אם הם מתגוררים בקיבוץ, או
השכור על ידם. עבור טיסה בתחומי הארץ ישולם החזר הוצאות בהתאם לתעריף נסיעה
באוטובוס.
21. במקרים המפורטים בסעיפים 20 לעיל ו- 23 להלן, ובמקרים חריגים שיאושרו, כמפורט
בסעיפים 39 ו- 41 להלן, יוסעו קרובי החייל במונית מיוחדת מאחד הספקים עימם מקיים
משהב"ט הסדר הסעה, בהתאם להמ"ב.
22. קרוביו של חייל מאושפז אינם זכאים לסיוע בנסיעה מבית החולים למקום מגוריהם וחזרה
עבור הימים בהם בחרו לקבל סיוע בלינה (למעט עבור נסיעה הלוך ביום הראשון ללינה וחזור
ביום האחרון ללינה). בימים אלה הם זכאים לסיוע בנסיעה מבית החולים למתקן ההלנה
וחזרה, רק אם מתקן ההלנה ממוקם מחוץ לבית החולים.
23. קרוביו של חייל מאושפז שאושרה להם לינה ושאין ברשותם כלי רכב פרטי, יהיו זכאים
לנסיעה במונית מבית החולים למתקן ההלנה וחזרה בימי שבת וחג בשעות בהן אין תחבורה
ציבורית. זכות זו היא לנסיעה אחת של כלל הזכאים יחדיו, במונית אחת, מבית החולים למתקן ההלנה בערב שבת או חג וממתקן ההלנה לבית החולים למחרת בבוקר.
24. החזר הוצאות נסיעה יינתן לקרובים הזכאים על סמך הצהרה על טופס "ריכוז סיוע לקרובי
חייל מאושפז", שדוגמתו ניתנת בנספח לפקודה זו. לבקשה להחזר הוצאות עבור נסיעה
במונית שאינה כלולה בהסדר עם המשהב"ט, יצורפו קבלות. לבקשה הראשונה שתוגש על ידי
קרובי החייל המאושפז עבור נסיעה בתחבורה ציבורית, יצרופו כרטיסים, לצורך עדכון מחיר
הנסיעה.
25. החזר ההוצאות עבור נסיעה בכלי רכב פרטי יחושב לפי המרחק בקילומטרים ממקום המגורים
או ממתקן ההלנה בו שוהים קרובי החייל המאושפז, לבית החולים. ההחזר יינתן לפי התעריף
לקילומטר, כפי שיעודכן, מעת לעת, על ידי היועכ"ל, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד
האוצר ובהתאם להמ"ב.

סיוע בכלכלה

26. החזר הוצאות כלכלה יינתן לקרובים הזכאים על סמך הצהרה, שתינתן על טופס "ריכוז סיוע
לקרובי חייל מאושפז", שדוגמתו ניתנת בנספח לפקודה זו.

סיוע בלינה

27. קרוביו של חייל מאושפז, הזכאים ללינה, יופנו על ידי יחידת ר"ם 2 לאחד ממתקני ההלנה,
עימם מקיים משהב"ט הסדר הלנה.
28. במקרים בהם יעדיפו הקרובים ללון במתקן הלנה שאינו כלול בהסדר עם המשהב"ט, יינתן
להם החזר הוצאות בהתאם לתעריף ההתקשרות בין משהב"ט לבין מתקן הלנה הכלול בהסדר
בו הוצעה למשפחה לינה על ידי יחידת ר"ם 2.
29. במקרים בהם לא ניתן להלין את הקרובים באחד ממתקני ההלנה, הכלולים בהסדר, יינתן החזר
הוצאות לינה לקרובי החייל הזכאים, בהתאם לגובה הסכום, שייקבע על ידי היועכ"ל, בכפוף
לסעיף 14 בהמ"ב.
30. החזר הוצאות הלינה יינתן לקרובים הזכאים לפי קבלות מתאימות ועל סמך הצהרה, שתינתן
על טופס "ריכוז סיוע לקרובי חייל מאושפז", שדוגמתו ניתנת בנספח לפקודה זו.

ביצוע החזרי הוצאות לקרוביו של חייל מאושפז

31. בקשות להחזר הוצאות של קרובים, כמפורט בפקודה זו, יוגשו על ידי הקרובים ליחידת ר"ם 2
בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחצי שנה לאחר גריעת החייל מיחידת ר"ם 2.
32. יחידות ר"ם 2 ירכזו את פירוט הסיוע, שניתן לקרובי החייל המאושפז במסגרת ההסדר עם
משהב"ט, וכן את פירוט ההחזר המגיע להם בגין הוצאות ששילמו מכספם, על-פי הצהרתם
שתינתן על טופס "ריכוז סיוע לקרובי חייל מאושפז", שדוגמתו ניתנת בנספח לפקודה זו. טופס
זה ימולא בשלושה עותקים: עותק אחד יימסר לקרובים, עותק שני יישלח למקרפ"ר-ענף
התקציבים ועותק שלישי יישמר ביחידת ר"ם 2.
33. מקרפ"ר-רע"ן התקציבים יעביר למשהב"ט-אגף הכספים את פירוט הסיוע שניתן לקרובים ואת
פירוט ההחזר המגיע להם בגין הוצאות ששילמו מכספם, וידאג להעברה תקציבית בהתאם.
34. תשלום החזרי ההוצאות לקרובי החייל יבוצע על ידי משהב"ט- אגף הכספים, בהתאם לפירוט
שיתקבל ממקרפ"ר-רע"ן התקציבים.

תחולה

35. הזכאות על-פי פקודה זו חלה גם על קרוביהם של:
א. שוטרי משטרת ישראל בשירות חובה, כולל שוטרי מג"ב.
ב. חיילי צד"ל המאושפזים בבתי חולים בארץ.
ג. מלש"בים שנפגעו במהלך קורסים קדם צבאיים או בתהליכי מיון ליחידות מובחרות/
ד. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, נשות קבע שילדו ושמשך אשפוזן הוארך בשל סיבוך
במצבן הרפואי בעקבות הלידה.
ה. למען הסר ספק, פקודה זו חלה גם על קרוביהם של חיילים בשל"ת ובחל"ת, למעט
סעיפים 36 ו- 39 בפקודה, שאינם חלים על חיילים בחל"ת.
36. בשעת חירום יחולו הוראות פקודה זו גם על קרוביהם של חיילים
המאושפזים במחנות החלמה ומוצבים ביחידות ר"ם 2 של מחנות אלה,
וקרוביהם של חיילים שאושפזו באגף שיקום צבאי בבתי חולים כללים.

סיוע לקרובי חייל המקבל טיפול רפואי בחוץ לארץ

37. במקרה בו אושרה לחייל על ידי מקרפ"ר-ענף הרפואה קבלת טיפול רפואי בחו"ל, שלא
במסגרת חל"ת ושאינו ממומן באופן מלא על ידי צה"ל, זכאים קרוביו להחזרי הוצאות כלכלה,
לינה ונסיעה ממקום הלינה בחו"ל לבית החולים ובחזרה, בהתאם לתנאים המפורטים בפקודה
זו, ובכפוף לתעריפים המקובלים בארץ.
38. הבקשות להחזרי ההוצאות יופנו ישירות לאישור מקרפ"ר-רע"ן התקציבים, שידאג לביצוע
התשלום לקרובי החייל.

אישורים מיוחדים

39. ביומיים הראשונים לאשפוז, מוסמכים מפקדי יחידות ר"ם 2 לאשר בקשות לסיוע בכלכלה,
בנסיעה ובלינה לשני קרובים, לכל היותר, שלא לפי המגבלות הקבועות לעיל.
40. במקרים חריגים יוכלו אכ"א-רמ"ח הנפגעים או מי שהוסמך לכך על ידו, לאשר לקרוביו של
חייל המאושפז במצב רפואי "אנוש", "קשה" או בינוני, ביצוע שיחות טלפון לקרובים מדרגה
ראשונה, הנמצאים בחוץ לארץ. תדירות השיחות ומשכן ייקבע על ידי אכ"א-רמ"ח הנפגעים
בתיאום עם קשר"ר.
41. מעבר לאמור בסעיפים 39 ו- 40 לעיל, בסמכות אכ"א-רמ"ח הנפגעים או מי שהוסמך לכך על
ידו, להוסיף על הזכויות המפורטות בפקודה זו לגבי סיוע לקרובי חיילים המסופחים ליחידות
ר"ם 2 או מוצבים בהן.

תוקף הנספח מה- 31 במאי 2000

מספר סידורי: ____________
נספח לפ"מ 38.0123
טופס ריכוז סיוע לקרובי חייל מאושפז (בכלכלה, בלינה ובנסיעות)
1. להלן פרטי החייל המאושפז, בגינו מבקשים קרובי החייל סיוע:
____________________________________________________________________________________
(מספר אישי)       (מספר זהות)          (שם משפחה)            (שם פרטי)            (יחידה)           (בית חולים)
2. פירוט תאריכי האשפוז ומצבו הרפואי של החייל המאושפז:

 

סוג אשפוז

 

מצב רפואי

 

עד

 

גופני

 

נפשי

 

שיקומי

 

אנוש/קשה

 

בינוני

 

קל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריכי אשפוז

 

 

מ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ריכוז סך ההוצאות לתשלום:
לינה ___________                  כלכלה ____________              נסיעה  ______________
סה"כ ___________                  שולם בהמחאה מספר ____________
4. יש להעביר התשלום לפקודת:
___________                          ____________                          ______________
מספר זהות                                שם משפחה                                    שם פרטי
_____________                      ____________                         _______________
קרבה למאושפז                         כתובת מלאה                                      טלפון
_______________                  _____________
מספר חשבון בנק                      שם סניף הבנק

5. אם טופס זה הוא טופס ביניים או טופס סופי, שלפניו מולאו טופסי ריכוז סיוע קודמים, יש לציין את
המספרים הסידוריים של הטפסים הקודמים ואת סכומי ההחזר, כמפורט להלן:

 

סכום החזר

 

מספר טופס

 

הערות

 

 

תקופת החזר

 

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים