41.0201 – תעסוקת אזרחים – קבלה לעבודה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי  

1. הפקודה קובעת את הנוהל לקליטת עובדי צה"ל תקניים ועובדי צה"ל משימתיים. 2. הגדרות לצורך פקודה זו:- א. עובד יומי - מוגדר בדירוגים: עובדים מאומנים, אוגדן עובדים מקצועיים ועיסוקים מיוחדים, במהלך תקופת הזמניות, ומקבל שכר על בסיס "יום עבודה". ב. עובד חודשי - כל עובד, שאינו מוגדר כעובד יומי ומקבל שכר על בסיס חודשי. 3. עובד צה"ל יוכל להיקלט באחת ממסגרות התקציב האלה:- א. תקציב משימתי - תקציב, שבו מועסקים עובדים עפ"י משימות המתורגמות לחודשי עבודה, כפי שהוצגו לסמכויות ע"י מחלקת תכנון באכ"א ובמסגרת השיא התקציבי שנקבע לסעיף התקציבי. ב. שיא רגיל - איוש תפקידים עפ"י הפרסום בתקני היחידות. התקן מאושר ע"י מקשל"ר - ענף קבע - לגבי נגדים, או ע"י מנה"ס - לגבי קצינים.

  נוהל קליטת מועמד להעסקה   4. דין קבלת עובד תקני או עובד משימתי במקום עובד אשר פוטר או שהתפטר הוא כדין קליטת עובד חדש. 5. אם בכוונת היחידה לקלוט עובד חדש עפ"י צורכיה, יודיע על כך מפקד היחידה לוועד העובדים. ועד העובדים רשאי להציע למפקד לאייש את התפקיד ע"י אחד מעובדי היחידה וליידע את מרכז תע"צ, אשר יבחן את הצורך בשינוי תפקידו של העובד המוצע לתפקיד. 6. היחידה תפנה ללשכת העבודה של שירות התעסוקה הקרובה למקום חניית היחידה, כדי לאתר מועמדים לתפקיד המוצע. בנספח א´ לפקודה זו ניתנת רשימת לשכות העבודה של שירות התעסוקה. 7. מועמדים לעבודה, שנשלחו ליחידה ע"י לשכת העבודה, ירואיינו ע"י מפקד היחידה. אם אין המועמד מתאים, תודיע היחידה למועמד על דחייתו. אם נמצא המועמד מתאים, תעביר היחידה בקשה להעסיקו למרכז תע"צ 9508 - ענף תנועה ופרט. לבקשה זו יצורפו: א. סיכום ראיון המועמד להעסקה כע"צ. ב. אישור תקן ממקשל"ר - ענף קבע (לגבי עובד המועמד לתפקיד חוגר), או ממנה"ס (לגבי עובד המועמד לתפקיד קצין) והצטרפות המפקדה הממונה לבקשה, לגבי עובדים משימתיים. ג. תעודות המעידות על סיום לימודים (בית ספר מקצועי, לימוד טכנאות, לימודים אקדמיים). ד. אישורים ממקומות עבודה קודמים. באישור יפורט מקום העבודה, תחום העיסוק, אחוז המשרה ותקופת ההעסקה. ה. אישורים על שירות בצה"ל (תעודת שחרור, תעודת פטור או תעודת מילואים, צו התייצבות בלשכת גיוס - לגבי עולה חדש שטרם חויל).   בדיקת המועמד ע"י מרכז תע"צ   8. מרכז תע"ץ לא יאשר את העסקתם של מועמדים השייכים לאוכלוסיות האלה: א. אדם שאינו אזרח ישראלי. ב. מי שלא התגייס מיוזמתו מסיבות מצפון. ג. מי שפוטר מחש"ב מסיבת אי התאמה אדמיניסטרטיבית, כגון: נרקומן, בעל עבר פלילי אזרחי או חוסר נתונים מתאימים לחיול. לא ייכלל במסגרת זו מי שלא גויס מסיבות סוציאליות בלבד. ד. חיילת, שנישאה לפני תום שירות החובה, ורצונה להיות מועסקת בצה"ל כע"צ, תתבקש להתנדב לסיים את שירותה הצבאי או שתשתחרר ותמתין עד שימלאו לה 20 שנה. ה. אזרחית, שנישאה לפני מועד גיוסה לצה"ל, לא תוכל להתקבל כע"צ, עד שימלאו לה 20 שנה, או עד שתתנדב ותשרת שירות חובה בצה"ל. ו. ככלל, אדם שפוטר משירות הביטחון מסיבות רפואיות או מועמד בעל פרופיל, הכולל סעיף ליקוי נפשי, לא יועסק בצה"ל. כל מקרה ייבדק לגופו, וההחלטה היא בידי מרכז תע"צ - רע"ן תנועה ופרט. ז. מועמד, אשר פוטר מצה"ל בגין עבירה פלילית או מסיבת אי התאמה, לא יתקבל לעבודה. ח. אדם, אשר שירותו הצבאי כלל עריקות או שהתנהגותו הינה כמעט טובה או פחות ממנה. 9. אישור של ביטחון שדה: - א. אדם בעל סיווג ביטחוני בסוגים:- 04, 03, 02, 01,  יתקבל לעבודה ללא תחקיר ביטחוני לפני העסקתו (ובתנאי שמועסק עד סיווג שמור). במקרה זה יש לצרף לבקשה להעסקה אישור קב"ט המגדיר את סיווג העסקתו. לאחר תחילת ההעסקה יש להעביר שאלון להוצאת תעודת כניסה (טופס 2230). ב. אדם בעל סיווג ביטחוני בסוגים:-  00,09 ואדם חסר סיווג ביטחוני יופנו לתחקיר ביטחוני לפני העסקתם ולא יועסקו עד לקבלת אישור קב"ט מרחבי. 10. בדיקת הרשעות אזרחיות במשטרת ישראל - אם ימצאו לאדם זיהוי פלילי באזרחותו ואם הורשע בגין עבירות אלו - לא ייקלט כעובד צה"ל. 11. בדיקה רפואית - א. עובד יתקבל לעבודה, רק אם מבחינה רפואית הוא מסוגל לעבוד בתפקיד או במקצוע, שבו הוא עתיד להיות מועסק. ב. עובד, המתקבל לעבודה בעלת אופי קבוע ונמצא מתאים, חייב לעבור בדיקה רפואית בתוך שבועיים ממועד תחילת העסקתו. תוצאות הבדיקה יועברו למרכז תע"צ 9508 - ענף תנועה ופרט בתוך חודשיים מיום תחילת העבודה. ג. העובד יישלח לבדיקה רפואית לסניף קופת חולים - המחלקה לרפואה תעשייתית, הקרוב למקום מגוריו, לביצוע הבדיקות הרפואיות. רשימת סניפי קופת חולים ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו. ד. מפקד היחידה יפנה את העובד לבדיקה בצירוף טופס 797  (בדיקה רפואית לעובד צה"ל) בהעתק אחד. פרטי העובד בכל חלקי הטופס ימולאו ע"י היחידה. חלק א´ של טופס 797 ימולא ע"י מפקד היחידה, וחלק ב´ ימולא וייחתם ע"י העובד. ה. בשעת הבדיקה הרפואית, על העובד להודיע לרופא על כל המחלות, שחלה בהן ואת המגבלות הרפואיות, שמהן הוא סובל, לפי מיטב ידיעתו. ו. בגמר הבדיקה על העובד לקבל את חלק ד´ של טופס 797, ממולא וחתום ע"י הרופא הבודק. הטופס ישמש אישור על עריכת הבדיקה. העובד ימסור את האישור למפקד היחידה בשובו מהבדיקות. אישור זה יועבר ע"י היחידה למרכז תע"צ. ז. עם סיום הבדיקה תעביר המחלקה לרפואה תעשייתית את טופס 797, ממולא ע"י הרופא למרכז תע"צ. לטופס יצורף גליון הבדיקה. ובו יציין הרופא את הערותיו בדבר התאמת העובד לתפקיד המוצע ופרטים על מגבלות רפואיות, שהתגלו אצל העובד. ח. עם קבלת תוצאות הבדיקה הרפואית מקופת חולים יחליט מרכז תע"צ, אם לאשר העסקתו של העובד או לפטרו מסיבת אי התאמה. הודעה מתאימה תישלח ליחידה, שבה מועסק העובד. ט. עובד שנתגלה, שהוא סובל ממגבלות רפואיות, ובכל זאת אישר מרכז תע"צ להעסיקו, יהיה כפוף בתשלום דמי מחלה בהתאם למגבלותיו. עובד זה יהיה זכאי לפרישה לגמלאות מסיבת מחלה אם עבד 3 שנים, ומחלתו או מותו לא נגרמו כתוצאה מתאונת עבודה. י. אישור העסקתו של עובד בעל מגבלות יכלול את סעיפי המגבלות ויישלח בהעתק ליחידת העובד. העתק נוסף יימסר לעובד ע"י מפקד היחידה, ויוסברו לו תנאי העסקתו. יא. אם העלים העובד בבדיקה רפואית את מצב בריאותו הלקוי, מום או מחלה שחלה בה בעבר, או שהוא חולה בה בעת הבדיקה - יהיה צפוי לפיטורין ללא פיצויים. יב. עובד, המבצע את הבדיקות הרפואיות לשם קבלתו לעבודה בשעות הפעילות הרגילות של היחידה, לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בעבור השעות, שבהן נעדר מעבודתו.   קבלת מועמד ששוחרר משירות קבע כעובד צה"ל   12. מי ששוחרר משירות קבע בצה"ל, יוכל להתקבל כעובד צה"ל לאחר אישור מוקדם כמפורט:- א. לגבי תפקיד קצונה - אישור של מינהל הסגל. ב. לגבי תפקידים אחרים - אישור של מקשל"ר - ענף קבע. 13. אם לא ראה מינהל הסגל או מקשל"ר מקום לאשר את ההעסקה, יהיה מפקד המפקדה הממונה על היחידה, המבקשת להעסיק את האיש, רשאי לערער על ההחלטה בפני ראש אכ"א. הערר יועבר בצינורות הפיקוד לראש אכ"א. 14. האמור לעיל מתייחס לעובד, שהתקבל לעבודה בסמוך למועד שחרורו משירות קבע. ואולם אם חלפה תקופה של 12 חודשים, לפחות, ממועד שחרורו, יהיה דינו כדין עובד חדש המתקבל לעבודה (ללא צורך בקבלת אישור מוקדם). 15. האמור בסעיף זה אינו חל על משוחרר משירות קבע עקב שירות בעתודה האקדמית וכן על בוגר בית ספר מקצועי, שהיה חתום לשירות קבע של שנה אחת, עקב שיבוץ במקצוע בעת שירותו בסדיר. דינו - כדין עובד חדש המתקבל לעבודה לאחר ששוחרר משירות חובה.   העסקת פורשים משירות קבע כעובדי צה"ל   16. פורש משירות קבע, שיחידתו מבקשת להעסיקו כעובד צה"ל, נבחן כך: א. אם פרש לפני גיל 45 - טעון הדבר אישור של סגן ראש אכ"א. הבקשה תועבר לסגן ראש אכ"א באמצעות ראש מרכז תע"צ. ב. אם פרש לאחר גיל 48 - יידון עניינו כשל עובד רגיל ע"י ראש מרכז תע"צ.   אישור המועמד ע"י מרכז תע"צ   17. אם לא ענה המועמד על המדדים שצוינו לעיל - תימסר תשובה שלילית, בכתב, ליחידה, והיחידה תעביר את התשובה למועמד. 18. אם נמצא המועמד מתאים, יקבע מרכז תע"צ את דירוגו ואת דרגתו ויפרט את תנאי קליטתו בטופס תנאי העסקה, שיישלח ליחידה (בשני העתקים). 19. אם התקבל ביחידה טופס תנאי העסקה ממרכז תע"צ, יזמן מפקד היחידה את המועמד ויחתימו על תנאי ההעסקה, שאושרו ע"י מרכז תע"צ. 20. אם הביע המועמד את נכונותו להתקבל לעבודה בתנאים שפורטו, תועבר הבקשה לאישור סופי של ראש מרכז תע"צ.   העסקת העובד ביחידה   21. עם קבלת האישור הסופי ביחידה, רשאית היחידה להעסיק את המועמד. מפקד היחידה יוודא את ביצוע הפעולות האלה:- א. מילוי טפסים:- 1) שאלון אישי של עובד צה"ל - טופס 800  (4 העתקים). 2) טופס בקשה להוצאות נסיעה וזמן נסיעה - טופס 3156  (בהעתק אחד). 3) שאלון להוצאות תעודת כניסה - טופס 2230  (3 העתקים). 4) טופס בקשה לאחזקת רכב. 5) טופס בקשה להצטרפות לקרן השתלמות, שלה זכאי המועמד עפ"י דרוגו ודרגתו. 6) כרטיס אישי לעובד אזרח - טופס 80. 7) טופס בדיקה רפואית לעובד צה"ל - טופס 797. 8) ייפתח לעובד תיק אישי ביחידתו. ב. המסמכים הנ"ל יופצו לגופים האלה:- 1) העתק מטופס 800 - יישאר ביחידה, ו3- העתקים יישלחו למרכז תע"צ - מדור קליטה. 2) טופס 797 - יועבר למרפאה התעשייתית. 3) טופס 80 - יישאר ביחידה. 4) שאר הטפסים וכן מכתב הפנייה להעסקתו מלשכת העבודה יועברו למרכז תע"צ, בתוך שלושה ימים מיום תחילת העסקתו.   העברת עובד ממעמד עובד זמני למעמד עובד קבוע   22. אם התקבל עובד לעבודה במעמד של עובד קבוע, יימצא העובד בתקופת ניסיון ב12- החודשים הראשונים להעסקתו. בתקופה זו רשאית המערכת לפטר את העובד, ובתנאי שהודיעה לו על כך בפרקי זמן, כמפורט בהסכם העבודה הקיבוצי. 23. בתקופת הניסיון יבדוק מפקד היחידה את התאמתו של העובד לתפקידו מהבחינות האלה:- א. התאמה מבחינה מקצועית. ב. התאמה ביטחונית עפ"י אישור מהקב"ט הפיקודי, מהקב"ט החילי או ממפקד יחידת ב"ש 990, כאמור בסעיף 9 לעיל. ג. התאמה רפואית - עובד, אשר לא סיים את הבדיקות הרפואיות - תוארך לו תקופת הניסיון, בהסכמת נציגות העובדים עד לסיום הבדיקות. 24. בכל מקרה של הארכת תקופת הניסיון יובא הדבר לידיעת העובד בכתב, לאחר קבלת אישור לכך ממרכז תע"צ (דוגמה ניתנת בנספח ג´ לפקודה זו). 25. לגבי תקופת עבודה של עובד כעובד זמני - ראה פ"מ 41.0202.   קבלת נוער עובד   26. ראה פ"מ 41.0804.   נספח א´ לפקודה 41.0201      

לשכות

סניפים

  ירושלים

 

  בית שמש

 

  טבריה

 

  יבניאל

 

  צפת

 

  חצור

 

  קרית שמונה

 טבריה עילית, מנחמיה

 

       נוה עובד

 

 

 

 

 

      מטולה

  נצרת עילית

 

  עפולה

 

  בית שאן

 

 

     עפולה עילית

  נצרת

 

  חיפה

 

 

 

  יקנעם

 

 

 

  מגדל העמק

 

  עתלית

       עיר תחתית, הדר, קרית ים,

 

      טירת הכרמל, קרית טבעון,

 

      קרית אתא, כפר חסידים,

 

      קרית חיים, תל-חנן, טירה

 

 

 

 

 

 

  עכו

 

  כרמיאל

 

  נהריה

 

  שלומי

 

  מעלות

       שיכון מזרח, משמר ים

  חדרה

 

  גבעת עדה, אור עקיבא

 

  פרדס חנה, זכרון יעקב,

 

  כרכור, בנימינה

       גבעת אולגה

  נתניה,

 

  קדימה, כפר יונה, אליכין,

 

  אבן יהודה, תל-מונד,

 

  פתח תקוה

 

  כפר סבא

 

  הוד השרון

 

  רעננה

       חבצלת

 

 

 

 

 

      יהודיה, ראש העין, עמישב,

 

 

 

 

 

      כפר חרוצים

אזור

  ירושלים

  הגליל העליון

  עמק יזרעאל

  נצרת

  חיפה

  הגליל המערבי

  השומרון

  השרון הצפוני

     

 

 

לשכות

סניפים

   רמת גן

 

  בני ברק

 

  לוד

 

  רמלה

       אור יהודה

 

       קרית אונו

  תל אביב

 

 

 

 

 

  הרצליה

 

  חולון

 

  ראשון לציון

       שכונת התקוה, גבעת עלייה,

 

       יפו, בת ים, הדר יוסף,

 

       רמת השרון

 

       הרצליה ב´

 

       אזור

 

      בית דגן, עזרא וביצרון,

 

      באר יעקב

  אשדוד

 

  יבנה

 

  אשקלון

       קרית מלאכי

 

      שדרות

 

      קרית גת

  רחובות

 

 נס ציונה

 

 גדרה

 

 גן יבנה

       קרית עקרון

 

 

 

      בני עיש

  באר שבע

 

  ערד

 

  דימונה

 

  ירוחם, אופקים

 

  מצפה רמון, נתיבות

אזור

  דן

  תל אביב

  הדרום

 רחובות

  הנגב

השארת תגובה

Leave a Message