מתי לערער על החלטות הנוגעות לאנשי קבע?

| 24/12/2011 | מאמרים בנושא זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                       
וע׳ 11/10

בעניין:

רס״ן(מיל') י. ש.
 
נגד

צבא ההגנה לישראל

החלטה

ביום 16.9.2010 הגיש העורר, באמצעות בא כוחו, את הערר אשר מונח בפנינו.

עניינו של הערר בבקשת העורר כי יינתן לו סעד הצהרתי, לפיו הינו זכאי לקצבת פרישה מצה״ל החל ממועד הגיעו לגיל 40 או לחלופין לפיצוי בשווי קצבה כאמור ולחילופי חילופין, זכאי הוא להטבות המגיעות למי ששוחרר מן הצבא בנוהל השחרור לגילאי הביניים.

כל זאת לאור טענות העורר, כי חרף שנמסר לו שישוחרר מהשירות ביוזמת צה״ל במסגרת נוהל גילאי הביניים וכך יהיה זכאי להטבות כספיות מוגדלות, הוצג בפניו מצג שווא שכן עמדת רשויות צה״ל הינה כי השתחרר משורותיו ביוזמתו הוא, וכן לאור הטענה לפיה לו ידע כי לא ישוחרר משירות במסגרת נוהל זה (ולפיכך לא יקבל הטבות מוגדלות), היה ממשיך בשירות עד לגיל 40־ מועד שבו יכול היה לפרוש מצה״ל ולקבל קצבה.

סעיף 4 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל(הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש״ע-2010(להלן: ״החוק״), קובע כי חייל בשירות קבע רשאי לפנות לועדת הערר כאשר הוא חש שנפגע מהחלטה של גורם מוסמך בצה״ל אשר נתקבלה בעניינו, כדלקמן:

״4. (א) חייל בשירות קבע הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניינים […] רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר […]
 (2) סיום שירות הקבע בעילה מהעילות הקבועות בפקודות הצבא.
(ב) הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניין […] רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר״.

ב״כ העורר לא הצביע בכתב הערר על החלטה או הבטחה של גורם מוסמך בעניין קביעת זכאותו של העורר לקצבת פרישה או לחילופין בעניין זכאותו להטבות המוגדלות המוענקות למי ששוחרר בנוהל גילאי הביניים (ראו הפ״ע 3.0508, המפנה להפ״ע 3.0501 של שחרור ביזמת הצבא (ראו סעיפים 14 ו- 15 להפ״ע 3.0508) ׳• לעניין הבטחה מנהלית ראו: בג״ץ 714/06 רב סרן אמיר זיו נ׳ ר׳ אגף תקשוב בצה״ל(פורסם בנבו, 2007).

לפיכך, בהעדר החלטה של גורם מוסמך בצה״ל, ינמק ב״כ העורר בתוך 14 ימים מדוע אין למחוק את הערר או לחליפין יצביע מיהו הגורם המוסמך שנתן לו את ההחלטה, כאמור בסעיפים 15-34 להפ״ע 3.0508.

ב״כ המשיבים יעבירו תגובתם בתוך 14 ימים נוספים.

גיתנה היום, י׳׳ח סיון, תשע״א(20.6.2011), בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

השופט(בדימוס) משה רביד           גב׳ לינדה שפיר, עו"ד                              מר יהודה שגב

יו״ר הוועדה                                          חברת ועדה                                            חבר ועדה

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים