הפ"ע 33.0320 ועדה לעיון בעונש-זימון ודרכי פעולה

| 17/09/2004 | מאמרים בנושא הליכים לאחר משפט


תפקידי הוועדה
1. תפקידי הוועדה לעיון בעונש וסמכויותיה הוגדרו בסעיף 510 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-.
* תוקף סעיף 2 מה- 16 בפבר´ 97
2.  הרכב הוועדה:
א. שופט צבאי משפטאי, שימנה נשיא בית הדין לערעורים – יו"ר.
ב. אדם בעל ניסיון בתחום הטיפול באסיר, שימנה שר הביטחון – חבר.
ג. קצין שדרגתו סא"ל, לפחות, שימנה ראש אכ"א, בהתאם לסמכות שהאציל לו הרמטכ"ל בהפ"ע 5.0103 – חבר.
תוקף סעיפים 3 עד 5 מה – 28 במארס 99
3. מפצ"ר-רמ"ד חנינות ייזום על פי הצורך את מועדי כינוסה של הוועדה, בתיאום עם יושב ראש הוועדה וחבריה.
4. כדי לאפשר לוועדה לשקול כיאות את עניינו של האסיר, ימציא מקמצ"ר לוועדה את הפרטים האלה:
א. חוות דעתו של מפקד בית הסוהר על התנהגות האסיר בבית הסוהר. *
ב. חוות דעתו של קצין השיקום – לגבי אסירים המרצים עונשם בכלא צבאי, וחוות דעתו של עובד סוציאלי –  לגבי אסירים המרצים את עונשם בבית סוהר אזרחי.
ג. חוות דעתו של רופא.
ד. תאריך שחרורו של האסיר.
5.
א. לצורך מתן החלטה בעניינו של אסיר, רשאית הוועדה לעיין בכול חומר שתמצא מתאים, ולשמוע כל גורם שתמצא מתאים ושמבקש להגיש לוועדה את חוות דעתו או להשמיעה בפניה, לרבות:
1) חוות דעתם של אמ"ן-רמחב"ש או של נציגו, כשהאסיר הורשע באחת או יותר מהעבירות הבאות:
א) עבירה לפי סעיפים 43, 45 ו- 57 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-.
ב) עבירה לפי פרק ז לחוק העונשין, התשל"ז1977-.
ג) עבירה אחרת הנוגעת לענייני ביטחון שדה.
2) חוות דעתם של שר הביטחון או של נציגו, כשהאסיר הורשע בעבירה הנוגעת לתחום פעילותו של משרד הביטחון.
3) חוות דעתם של ראש השב"כ או של נציגו, כשהאסיר הורשע בעבירה הנוגעת לתחום פעילותו של השב"כ.
ב. בנוסף, רשאית הוועדה לזמן בפניה כל גורם שתמצא מתאים.
* תוקף סעיף  6 מה- 16 בפבר´ 97
6. הוועדה רשאית לדרוש, כי קצין השיקום ו/או העובד הסוציאלי וכן הרופא יופיעו בפניה.
7. במועד כינוס הוועדה, יובא בפניה האסיר שבמקרהו דנה הוועדה, ותינתן לו אפשרות להשמיע את דברו.

 

שיקולי הוועדה
* תוקף סעיף 8 מה- 28 במארס 99
8. בבואה לדון בעניינו של אסיר, תתחשב הוועדה, בין היתר, במדדים האלה:
א. התנהגותו של האסיר.
ב. סיכויי שיקומו של האסיר.
ג. שינוי לטובה באורח חיי האסיר.
ד. מצב בריאותו של האסיר.
ה. החלטות הוועדה בנוגע לשותפיו של האסיר למעשה העבירה.
ו. עברו הפלילי של האסיר, לרבות מהות העבירות, תכיפות ביצוען, חזרה על אותן עבירות, והעונשים שהוטלו עליו בגינן.
ז. מהות העבירה או העבירות בגינן מרצה האסיר עונש מאסר.
ח. קיום תיקים פליליים תלויים ועומדים כנגד האסיר.
ט. דיונים קודמים בוועדה בעניינו של האסיר.
י. חומרת העבירה או העבירות בגינן מרצה האסיר עונש מאסר.
יא. טיב שירותו הצבאי של האסיר טרם ביצוע העבירה ועד מתן גזר דינו.
יב. האם פוטר האסיר משירות ביטחון.
יג. הגנה על שלום הציבור ועל ביטחונו.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים