גיוס לצה”ל עם רישום פלילי באזרחות

| 18/04/2012 | חובות וזכויות חיילים

הורים רבים פונים אל משרדנו בשאלה האם צה"ל יגייס את בנם/בתם בהגיעם לגיל גיוס, וזאת למרות שהסתבכו בעבר בפלילים והם מחזיקים בידם רישום פלילי מהמסגרת האזרחית. משום כך, ראינו לנכון להביא, בתמצית, את עיקרי הדין החל על הסוגיה הנ"ל. ייאמר מראש, כי מדובר בנושא סבוך למדי, אשר מצריך, על פי המלצתנו, היוועצות עם עורך דין העוסק בתחום ואשר מנוסה בטיפול במקרים ייחודים כגון אלה מול הגורמים המוסמכים בצה"ל. למעשה, חוק שירות ביטחון, המסדיר את סוגיית גיוסם של מלש"בים (מיועדים לשירות ביטחון) לצה"ל, כלל אינו מתייחס לנושא העבר הפלילי או הרישום הפלילי של מלש"ב בטרם גיוסו לצה"ל. מלש"ב מוגדר בסעיף 1 לחוק שירות ביטחון כ"מיועד לשירות בטחון"אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי וטרם קיבל פטור משירות ביטחון מחמת גיל לפי סעיף 36א, ואשר עדיין לא התייצב לשירות ביטחון". על פי החוק, רשאי פוקד שהוסמך לכך ("פוקד", בהקשר זה הינו מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו) להעניק למלש"ב פטור משירות צבאי, וזאת על בסיס מכלול הנתונים הנוגעים למלש"ב (מצב אישי, מצב סוציואקונומי, נתונים אישיים, מוטיבציה לשירות וכיוצ"ב). על בסיס סמכות זו להעניק פטור למלש"ב, מוענקים מדי שנה פטורים למלש"בים הנושאים רישום פלילי בגין הסתבכות פלילית באזרחות. בחלק מן המקרים, מעונין המלש"ב בפטור האמור נוכח אי רצונו לשרת בצה"ל מלכתחילה. ואולם, רבים הם המקרים בהם טיפל משרדנו בשנים האחרונות, בהם ביקש המלש"ב לשרת בצה"ל ואולם בשל הסתבכותו בעבר – נמנעת ממנו האפשרות להתגייס ובכך למעשה נמנע שיקומו של המלש"ב מן המעשה הפלילי שארע בעברו. רבים הם המקרים, שהתערבות משפטית נכונה – הובילה לביטול מתן הפטור ולגיוסו של המלש"ב על אף התיק הפלילי שבעברו. במסגרת פעילות משרדנו בנושא זה, הצלחנו לאתר את ההנחיה המקצועית שעל פיה פועלות לשכות הגיוס בצה"ל בנושא גיוסם של נערים ונערות בעלי עבר פלילי מהמסגרת האזרחית. מן הראוי להדגיש כי מדובר בהנחיה פנימית שאינה מפורסמת בשום מקום מחוץ לכותלי לשכת הגיוס! ההנחיה הרלוונטית הינה הוראת קבע אכ"א שמספרה מ"ג (מנהל גיוס) 09-07 (להלן: "ההנחיה")אשר תוקנה לאחרונה בשנת 2003. על פי הנחיה זו, ישנם קריטריונים סדורים שעל פיהם על לשכת הגיוס לפעול מקום בו מתברר כי למלש"ב יש רישום פלילי קודם. בנוסף, לא רבים יודעים כי בצמוד להנחיה קיימת גם טבלה ובה פירוט של כלל העבירות הפליליות הקיימות בחוק הישראלי – ולצד כל עבירה קיים ניקוד מספרי, על פי חומרתה. הערך המספרי של המרשם הפלילי הינו בעל משמעות משפטית מן המעלה הראשונה, באשר לגבי ניקוד שונה קמה סמכות שונה של לשכת הגיוס להעניק פטור משירות ביטחון. בנוסף, קיימת בהנחיה פרוצדורה סדורה ביחס לקיום ראיון פרונטלי עם המלש"ב בטרם קבלת החלטה. כמו כן, לגבי עבירות פליליות שונות יש בעלי סמכות שונים המוסמכים להעניק פטור. ישנם מקרים בהם לשכת הגיוס מטפלת ברישום פלילי מסוים וישנם מקרים בהם העניין מועבר לעיונו של ראש מנהל גיוס בצה"ל או סגנו – ואשר להם סמכות ייחודית לדון במלש"ב בעל עבר פלילי מסוים. לאחרונה, נתקלנו במספר רב של מקרים בהם ביטלה לשכת הגיוס האזורית צו גיוס של מלש"בים ימים ספורים טרם מועד הגיוס לצה"ל – וזאת על בסיס פתיחת תיקים במשטרה גם במקרים בהם טרם החל הליך משפטי כלשהו כגון הגשת כתב אישום פלילי ו/או משפט פלילי כנגד המלש"ב. חשוב לציין כי בשנים האחרונות התהדק עד מאוד הקשר בין לשכות הגיוס ובין משטרת ישראל כך שבכל מקרה בו נפתח "תיק משטרתי" – מוזן הדבר במחשב המשטרתי ומופיע באופן אוטומטי במחשבי לשכת הגיוס. נוכח הידוק הקשר הנ"ל – נוכחנו לגלות כי צווי גיוס מבוטלים על ידי לשכת הגיוס גם אם נפתח תיק משטרה ימים בודדים טרם הגיוס !!! וזאת אך בשל פתיחת התיק במשטרה, וללא כל קביעה משפטית ביחס לאשמתו של המלש"ב בביצוע העבירה. ראוי להדגיש בהקשר זה, כי מלש"ב המעוכב על ידי משטרת ישראל לתחנת המשטרה ומתוחקר ביחס לביצוע עבירה כלשהי (החזקת סמים, שתיית אלכוהול במקום ציבורי, אלימות, עבירות מחשב וכיוצ"ב) – אף אם לאחר התחקור הוא משוחרר לביתו בלא כל הליך אחר – מוזן הדבר כ"תיק משטרה" או כפי שמכונה בעגה המקצועית "תיק מב"ד (ממתין לבירור דין) – והדבר מתעדכן אוטומטית בלשכת הגיוס, הנדרשת לדון בו במקום באם לבטל את צו הגיוס שהוצא למלש"ב. מיותר להסביר אודות חשיבות נושא גיוסם לצה"ל של נערים ונערות ואודות המשמעות האדירה בשיקומם של כאלה שהסתבכו בעבר ומעוניינים לשרת בצה"ל, כחלק מהליך שיקומי שהם עוברים למען השתלבות מרבית בחברה הישראלית, בין היתר בעזרת השירות הצבאי. אי לכך, מקום בו מתעורר קושי מול לשכת הגיוס בנושא שקילת הגיוס לצה"ל עקב תיקים שנפתחו במשטרה ו/או עקב הרשעה פלילית בעבר – מן הראוי להיוועץ בעו"ד צבאי מנוסה מהתחום, וזאת מאחר וניתן בהחלט לפעול למען ביטול החלטה להעניק פטור למלש"ב בעל רישום פלילי קודם, ואשר מעונין לשרת בצה"ל.  
  • האמור במאמר זה מנוסח בלשון זכר ואולם מתייחס לזכר ונקבה, כאחד.
  • אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי הולם.

השארת תגובה

Leave a Message