שימוש בסמים בצה”ל – שחרור ממעצר עקב אי הוצאת תעודת חיסיון

| 01/03/2014 | עבירות סמים בצבא, סמים פסיקה

בבית הדין הצבאי

מחוז שיפוט דרום        תיק מספר דר/256/06

 

בעניין שבין:

התובע הצבאי

      נ ג ד

סמ"ר סמואל מרסר

 

החלטה

מונחת בפני בקשת התביעה הצבאית לעצור עד תום ההליכים את הנאשם, סמ״ר סמואל מרסר. לנאשם מיוחסת שורת עבירות סמים. בין הצדדים מצויה מחלוקת מסוימת אשר להיקף העבירות לה בסיס לכאורי מספק בחומר החקירה. לגישתה המרחיבה של התביעה ישנן ראיות להספקה, בתוך היחידה, של חצי סיגריה ממולאת בקנביס לחייל אחר, לאספקת סם לחייל אחר ביחידה בהזדמנות נוספת, לשלושה מעשי שימוש בסם זה ביחידה, ולעשרים מעשי שימוש בסם בנסיבות אזרחיות (יצויין כי לכתחילה יוחסו לנאשם מעשים נוספים אולם בדיון בפני לובנו הדברים וזו עמדתה דהיום של התביעה). הסניגור מצידו סבור כי את מעשה האספקה השני יקשה לבסס שכן לא ידוע מה סופק. להשקפתו הנאשם הודה בעשרים מעשי שימוש בנסיבות אזרחיות רק בשל השפעה לא הוגנת של החוקר ולמעשה יש להתבסס , לצורך שאלת המעצר רק על אמרה מאוחרת יותר בה הודה הנאשם בחמישה מעשי שמוש בלבד - שלושה ביחידה ושניים בנסיבות אזרחיות. גם אז, הסכים הסניגור, לפי ההלכה הנוהגת, יוצדק ברגיל מעצרו עד תום ההליכים של הנאשם במעצר ממשי.

כתב האישום מתבסס כאן על דבריו של סוכן מצ״ח שהופעל ביחידתו של הנאשם ומסר פרטים מפלילים גם על הנאשם (אין חולק כי לא בשל הנאשם הגיע הסוכן לפעול, שכן שמו של הנאשם לא הופיע בידיעות המודיעיניות שעמדו בבסיס הפעלת הסוכן). משהחלה חקירה גלויה ונחשפה פעולת הסוכן נחקר הנאשם והודה, כאמור במעשים מסוימים ואחר כך שינה היקף הודאתו.

הנאשם עצור מזה 38 ימים. הוא נעצר תחילה בעת החקירה כ-10 ימים . מאז הגשת כתב האישום נעצר בהסכמת הצדדים , כדי ליתן סיפק בידי הסניגור ללמוד את חומר החקירה וכדי לאפשר לתביעה, בד בבד, להשלים הליכי הוצאת תעודת החיסיון על פרטי הסוכן והקשור בהפעלתו. התובעת מסרה כי הבקשה להוצאת תעודת החיסיון מונחת על שולחן שר הבטחון מזה כשבועיים וכי אינה יודעת מתי תיחתם. התובעת ציינה כי התעודה לא תיחתם השבוע.

להשקפת הסניגור, באין תעודה, אין הוא יכול לקבל את מלוא הפרטים הנחוצים לעיצוב הגנת הנאשם. תקופת מעצרו של הנאשם עד היום ארוכה והאיזון, המצדיק את המשך המעצר, ולו באופן קצוב, כדי להשלים את הליכי הוצאת התעודה הופר. הסניגור טען גם טענות בדבר הפליית הנאשם כלפי נחקרים או נחקרים פוצנציאליים אחרים. לא מצאתי כי טענות אלה בוססו.

דעתי כדעת הסניגור. המדובר במסכת עבירות נטענות שלפי כל אחת מן הגישות שהובאו בפני ע״י הצדדים היתה מצדיקה מעצר- המדובר בריבוי מעשי שימוש בסם, ביחידה ומחוצה לה ובהחזקת סם ואספקתו ביחידה. אין מחלוקת כי בהודאה ובעדויות הסוכן היה ברגיל כדי להוות תשתית ראייתית מספקת.

אין חולק כי בהעדר תמונה שלמה אודות היקף החומר הראייתי אין הסניגור יכול לכלכל צעדיו כראוי - התביעה אינה מעבירה לעיונו את פרטי הסוכן ופרטי הפעלתו ואינה מציגה לו, מנגד תעודת חסיון. הסניגור אינו מקבל את החומר ואף אינו יכול לפנות לביה״ד ולעתור לקבלו. הוא אינו יכול לגבש עמדה אשר לקו ההגנה הראוי ולעוץ עיצה נבונה למרשו.

הפרקטיקה הנוהגת, נוכח הקושי הפרקטי בישום ההלכה המחייבת הצגת תעודת חיסיון עובר להגשת כתב האישום, מאפשרת לתביעה תקופה קצרה להוצאת התעודה, לאחר הגשת כתב האישום. במקרים הראויים נעצרים הנאשמים במהלך אותה תקופה, על פי רוב בהסכמת באי כוחם.

לטעמי הנאשם עצור כאן פרק זמן ארוך, באופן מוחלט ובודאי באופן יחסי להיקף העבירות המיוחסות לו. המועד בו תוצא תעודת החסיון אינו ידוע ולפיכך אין ניתן לדעת מתי יחל המשפט ומתי יסתיים.

בנסיבות אלה איני מוצא להעתר לבקשת התביעה. לטעמי (ובניגוד לעמדת הסניגור המבקש לדחות את עמדת בתביעה במלואה) ניתן בשלב זה לבחור בחלופת מעצר אשר תאזן בין הטעמים המצדיקים מעצר בנסיבות דומות להשתהות כאן. אני מורה כי הנאשם יעצר במעצר פתוח ביחידתו עד יום 19/10/06 . עד אז תבחן התביעה את עניין הוצאת התעודה ואת עמדתה אשר למעצרו של הנאשם. אם תראה התביעה לבקש את המשך המעצר תודיע על כך מבעוד מועד ולפחות יום קודם למזכירות בית הדין.  מובהר לנאשם כי אל לו ליצור קשר עם מי מהמעורבים בחקירתו. הנאשם לא יועסק בעת מעצרו הפתוח בנהיגה.

בשל השעה המאוחרת יוחזק הנאשם היום בתנאי מעצר פתוח בבס״כ 394 ויועבר מחר למעצר פתוח ביחידתו.

ניתנה היום, 12/10/06.

                                         

דורן פיילס, אל"ם

      שופט

השארת תגובה

Leave a Message