03.0202 – דרגות קצינים- הגדרות – שירות סדיר ומילואים

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

תוקף סעיף 1  מה15- דצמ´ 69 1. תקן - כל תקן כוח אדם אשר הוצא או אושר ע"י אג"ת-מחלקת תקינה או כל הוראה מיוחדת מאת אג"ת-מחלקת תקינה הבאה במקום תקן או בהשלמה לתקן קיים או כל תקן אשר הוצא ע"י סמכות, אשר אושרה לכך ע"י ראש המטה הכללי.   2. תפקיד - כל תפקיד המופיע בתקן היחידה.   תוקף סעיף 3  מה15- דצמ´ 69   3. מינוי לתפקיד - כל מינוי, אשר אושר ע"י הרשות המוסמכת לאשר מינויים לפי הפירוט שלהלן:-   א. מינוי מלא - מינוי קבוע לתפקיד שהוצא בהתאם להפ"ע 3.0221.   ב. מינוי ממלא מקום זמני - מינוי זמני לתפקיד כמפורט בהפ"ע 3.0222, כאשר אין בכוונת הרשות הממנה למנות את הקצין באופן קבוע לתפקיד זה.   ג. מינוי ממלא מקום - מינוי לתפקיד כמפורט בהפ"ע 3.0222, כאשר בכוונת הרשות הממנה או רשות המאשרת להוציא מינוי מלא בעקבות מינוי זה (הסמכויות להוצאת מינוי זה כמפורט בהפ"ע 3.0221).   ד. מינוי משנה - מינוי הניתן לקצין בשירות סדיר, לתפקיד משנה ביחידת מילואים, בנוסף לתפקידו ביחידה סדירה, כמפורט בהפ"ע 3.0223.   ה. מינוי חירום - מינוי הניתן לקצין עם הכרזת מצב כוננות לתפקיד תיקני או לתפקיד זמני לצורך כיסוי פערים, כמפורט בהפ"ע 3.0242.   תוקף סעיפים 4 עד 9  מה2- ספט´ 79   4. דרגת קבע - הדרגה הבסיסית של הקצין, אשר ממנה לא ניתן להורידו אלא עפ"י הוראות מיוחדות,   הקבועות בהוראות הפיקוד העליון.   5. רשות ממנה - המפקד אשר הוסמך בהתאם להפ"ע 3.0221 להוציא מינויים או לבטלם.   6. רשות מאשרת - ראש המטה הכללי או מפקד אשר הוסמך על ידו לאשר מינויים.   7. שירות מילואים רגיל - שירות בכוחות המילואים, כמפורט בחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) סעיפים  20 ,21 ,19 ו22-.   8. שירות מילואים פעיל - שירות פעיל, שמשרת קצין, לפי הוראות מפקדו, באימונים או שירות אחר כלשהו, בין במחנה או במיתקן צבאי ובין מחוצה לו.   9. שירות מילואים נוסף - פירושו שירות פעיל בהתנדבות מעל לחובות המוטלות ע"י חוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) סעיפים 19, 20, 21 ו ? 22.

השארת תגובה

Leave a Message