03.0226 – הדחה, השהייה והעברה מתפקיד

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון


נספח א´ להוראה 3.0226


""הודעה בדבר השעיה לאלתר

 

אני החתום מטה,

 

 

 

________________________________________________________________________

 

(מספר אישי)                 (דרגה)               (שם פרטי)                 (שם משפחה)          (תפקיד)

 

 

 

מפקד מוסמך להשעות לאלתר, מודיע בזאת, כי השעיתי לאלתר את:

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

(מספר אישי)               (דרגה)                (שם פרטי)                 (שם משפחה)          (תפקיד)

 

 

 

מתפקידו בצה"ל.

 

 

 

תוקפה של ההשעיה למשך _________ ימים (בכל מקרה לא תעלה ההשעיה לאלתר על 14 ימים).

 

 

 

ואלה נימוקי ההשעיה:

 

 

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 

 

טענות החייל:

 

 

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

___________                                       ___________

 

(תאריך)                                                (חתימה)


""


נספח ב´ להוראה 3.0226


""כתב השעיה זמנית/כתב הארכת השעיה זמנית*

 

אני החתום מטה,

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

(מספר אישי)             (דרגה)              (שם פרטי)                (שם משפחה)           (תפקיד)

 

 

 

מפקד מוסמך, משעה בזאת/מאריך בזאת את השעייתו של*:

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

(מספר אישי)             (דרגה)               (שם פרטי)                (שם משפחה)          (תפקיד)

 

 

 

מתפקידו בצה"ל למשך _________ ימים.

 

 

 

ואלה נימוקי ההשעיה/הארכת ההשעיה*:

 

 

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 

 

 

 

___________                                       ___________

 

(תאריך)                                                (חתימה)


""


נספח ג´ להוראה 3.0226


""כתב הדחה

 

 

 

אני החתום מטה,

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

(מספר אישי)             (דרגה)              (שם פרטי)                (שם משפחה)           (תפקיד)

 

 

 

מפקד מוסמך, מדיח בזאת את:

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

(מספר אישי)             (דרגה)               (שם פרטי)                (שם משפחה)          (תפקיד)

 

 

 

ההדחה היא לגבי:

 

א. מילוי תפקיד _______________ *
ב. סוג מסוים של תפקיד (פרט) ____________ *
ג. למשך זמן של ____________/בלתי מוגבל בזמן*
 

ואלה נימוקי ההדחה:

 

 

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 

 

ממליץ/אינני ממליץ* להעביר את עניינו לוועדה להתרת התחייבות לשירות קבע בצה"ל.

 

 

 

___________                                       ___________

 

(תאריך)                                                (חתימה)


תוקף סעיפים 1 עד 36 מה- 10 אוק´ 2001

 

הגדרות

 

1. בהוראה זו:

 

א."דרגה" – כמשמעותה בהפ"ע 3.0201.

 

ב. "חקירה" -
1) בדיקה על ידי מצ"ח או על ידי קבו"ד.
2) חקירה על ידי ועדת חקירה, כהגדרתה בסעיף 537 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, או על ידי ועדת חקירה שהוקמה על-פי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט1968-.
3) חקירה על ידי שופט חוקר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, או כהגדרתו בחוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958.
4) חקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל.

 

ג."הליכים" -
1) הליך בהליכים משפטיים בבית דין צבאי או בבית משפט.
2) העמדה לדין משמעתי.
3) התרת התחייבות לשירות קבע ביוזמת הצבא.

ד."סיום הליכים" -
1) פסק דין סופי שאינו ניתן עוד לערעור בבית דין צבאי או בבית משפט.
2) פסק דין סופי בדין משמעתי או סיום הליך התרת התחייבות לשירות קבע.

 

ה."חייל" – כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.
ו."מעשה" – לרבות מחדל.
ז."השעיה" – הפסקה של מילוי תפקיד בצה"ל.
ח. "הדחה" – פעולה סופית וקבועה שמשמעותה העברתו של חייל מתפקידו כתגובה על מעשה המיוחס לו.
ט. "העברה מתפקיד" – פעולה המתבצעת עקב אי-התאמה מקצועית או אישית של החייל לתפקידו.

 
כללי

 

2. השעיית חייל, השעייתו לאלתר, הדחתו או העברתו מתפקידו, ייעשו רק בהתאם לאמור בהוראה זו.

3. המפקדים הבאים מוסמכים להשעות חייל לאלתר (להלן – מפקד המוסמך להשעות לאלתר):
א.לגבי כל חייל – הרמטכ"ל.
ב.לגבי חוגרים ולגבי קצינים עד דרגת סרן ועד בכלל – מפקדם שדרגתו אל"ם, לפחות.
ג. לגבי קצינים עד דרגת סא"ל ועד בכלל – מפקדם שדרגתו תא"ל, לפחות.
ד. לגבי קצינים עד דרגת אל"ם ועד בכלל – מפקדם שדרגתו אלוף.

4. המפקדים הבאים מוסמכים להשעות חייל או להדיחו (להלן – מפקד מוסמך):

 

א. לגבי כל חייל – הרמטכ"ל.
ב.לגבי חוגרים ולגבי קצינים בשירות חובה – מפקדם שדרגתו אל"ם, לפחות.
ג. לגבי נגדים ולגבי קצינים בשירות קבע עד דרגת רס"ן ועד בכלל – מפקדם שדרגתו אלוף.
ד. לגבי קצינים בדרגת סא"ל – מפקדם שדרגתו אלוף, באישור הרמטכ"ל.

 

5. המפקדים הבאים מוסמכים לאשר העברה מתפקיד (להלן – הסמכות המאשרת):
א. לגבי כל חייל – הרמטכ"ל.
ב. לגבי חוגרים בשירות חובה – מפקד החייל שדרגתו רס"ן, לפחות.
ג.לגבי נגדים ולגבי קצינים עד דרגת רס"ן ועד בכלל – קצין החיל הראשי, לגבי חיילי ח"א – רלכ"א ולגבי חיילי ח"י – רמכ"א.
ד. לגבי העברת נגדים בכירים מתפקיד בכיר לתפקיד שאינו בכיר – רח"ט הסגל.
ה. לגבי קצינים עד דרגת סא"ל – ראש אכ"א.

 
השעיה

 

6. השעיה היא הפסקה של מילוי תפקיד בצה"ל. השעיה יכולה להיות השעיה לאלתר או השעיה זמנית.
א. השעיה לאלתר -
מפקד המוסמך להשעות לאלתר רשאי להשעות חייל לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, אם היה לו  יסוד סביר להניח כי החייל עשה:
1)מעשה המהווה, לכאורה, עבירה על החוק, ויש בו כדי לפגוע במשמעת היחידה, במורל היחידה או ביעילות פעולתה.
2) מעשה המערער חמורות את משמעת היחידה, את מורל היחידה או את יעילות פעולתה, בין אם יש בו, לכאורה, משום עבירה על החוק או על פקודות הצבא ובין אם לא.
3) מעשה הפוגע בטוהר המידות או בערכי הצבא, בין אם יש במעשה, לכאורה, משום עבירה על החוק או על פקודות הצבא ובין אם לא.
4) מעשה החורג מאמות המידה הנדרשות מחייל בדרגתו או במעמדו בצבא, או שיש במעשה משום סטייה בולטת מהנדרש מחייל במילוי תפקידו.

 

במשך תקופת ההשעיה לאלתר או בסיומה, רשאי מפקד המוסמך להשעות לאלתר ליזום נקיטת
אמצעים שיש להם אופי קבוע (כגון: הדחה, התרת התחייבות לשירות קבע או קביעת שיבוץ אחר)
ולסיים את ההשעיה לאלתר.
ב. השעיה זמנית -
1) השעיה זמנית היא השעיה הננקטת באורח מיידי כאמצעי זמני עד סיום בירורה של חקירה או עד סיום בירורם של הליכים, כהגדרתם בסעיף 1, סעיפי משנה ב ו- ג.
2) אין השעיה זמנית בלי קיומה של חקירה או בלי קיומם של הליכים המתנהלים נגד החייל.
3) תקופת ההשעיה הזמנית תהיה כפי שיקבע מפקד מוסמך, אולם לא תעלה על שישים ימים.
4) על אף האמור בסעיף קטן 3 לעיל, רשאי מפקד מוסמך להאריך את תקופת ההשעיה הזמנית, כל עוד לא נסתיימו החקירה או ההליכים נגד החייל, בתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישים ימים, ובלבד שסך כל תקופות ההשעיה הזמנית לא יעלה על שנה.
5) במשך תקופת ההשעיה הזמנית או בסיומה, רשאי מפקד מוסמך ליזום נקיטת אמצעים שיש להם אופי קבוע (כגון: הדחה, התרת התחייבות לשירות קבע או קביעת שיבוץ אחר) ולסיים את ההשעיה הזמנית.
ג.השעיה זמנית בעקבות השעיה לאלתר -
1) נסתיימה תקופת ההשעיה לאלתר ונפתחה בינתיים חקירה או שנפתחו הליכים נגד החייל בקשר למעשה שבגינו הושעה לאלתר או בקשר למעשה אחר, כאמור בסעיף משנה א לעיל, רשאי מפקד מוסמך להשעות את החייל השעיה זמנית.
2) התקופה שבה היה החייל מושעה לאלתר תבוא במניין תקופת ההשעיה הזמנית לצורך האמור בסעיף משנה ב לעיל.
 

נוהל ההשעיה

 

7. השעיה לאלתר -
א.חייל יושעה לאלתר רק לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא את טענותיו לעניין המעשה המיוחס לו ולעניין ההשעיה בפני המפקד המוסמך להשעות לאלתר. המפקד המוסמך להשעות לאלתר יקבע אם התייחסותו של החייל תתקבל בכתב או בעל-פה.
ב. עם קבלת ההחלטה בדבר השעייתו של חייל לאלתר, יודיע על כך המפקד המוסמך להשעות לאלתר או מי שיוסמך לכך על ידו לחייל.
ג. ההשעיה לאלתר תיכנס לתוקפה במועד מסירת ההודעה לחייל, כאמור בסעיף משנה ב לעיל.
ד. מפקד שהורה על השעייתו לאלתר של חייל, יעביר, תוך 24 שעות ממועד ההשעיה (לא כולל שבתות וחגים), הודעה בדבר ההשעיה, בצירוף התייחסות החייל המושעה, כמפורט בנספח א להוראה זו, לגורמים המפורטים להלן:
1) למפקדה הממונה.
2) לרח"ט הסגל – לגבי קצינים ונגדים.
3) למפקד הבקו"ם – לגבי חוגרים.
4) ליוהל"ן – לגבי חיילות.
5) לקצין החיל הראשי, לגבי חיילים המשרתים בח"א – לרלכ"א ולגבי חיילים המשרתים בח"י – לרמכ"א.
6) למפקד מז"י – לגבי קצינים ששיוכם החילי הוא אחד מחילות השדה של מז"י.
7) לראש אט"ל – לגבי קצינים ששיוכם החילי הוא אחד מארבעת החילות הכפופים לאט"ל.
8) לפרקליט הצבאי הראשי.

 
8. השעיה זמנית -
א. וידא המפקד המוסמך כי נגד החייל מתנהלת חקירה או כי נפתחו הליכים בקשר למעשה, יחליט אם להשעות את החייל לתקופה שיקבע, כמפורט בסעיף 6, סעיף משנה ב לעיל.
ב.חייל יושעה זמנית רק לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא את התייחסותו ואת טענותיו לעניין המעשה המיוחס לו ולעניין ההשעיה בפני המפקד המוסמך. המפקד המוסמך יקבע אם התייחסותו של החייל תתקבל בכתב או בעל-פה.
ג.החליט המפקד המוסמך להשעות חייל השעיה זמנית – יגיש לו כתב השעיה זמנית, כמפורט בנספח ב להוראה זו.
ד. ההשעיה הזמנית תיכנס לתוקפה עם מסירת כתב ההשעיה הזמנית לידי החייל.
ה. העתק מכתב ההשעיה הזמנית, בצירוף טענותיו של החייל, יועבר, תוך 24 שעות ממועד ההשעיה, לגורמים האמורים בסעיף 7, סעיף משנה ד לעיל.

 
9. השעיית קצין שדרגתו אל"ם, לפחות:
החלטת הרמטכ"ל להשעות זמנית קצין שדרגתו אל"ם, לפחות, תינתן לאחר קבלת חוות דעתו של ראש אכ"א.

 
10. פעולות עקב השעיה -
א. הושעה חייל מתפקידו (בין אם השעיה לאלתר ובין אם השעיה זמנית) – יועבר לתפקיד זמני אחר, אלא אם יוחלט שלא להעסיקו בכל תפקיד.
ב. ההחלטה שלא להעסיק חייל בתקופת השעייתו, תינתן רק אם יימצא כי התקיים אחד או יותר מהסעיפים המפורטים להלן:
1) המעשה המיוחס לחייל הוא כה חמור ומטיל בו דופי באופן שהמשך העסקתו בתפקיד כלשהו בצה"ל אינו מתיישב עם העקרונות שעליהם מושתת השירות הצבאי.
2) אין זה ראוי לשבץ את החייל בתפקיד אחר, בהתייחס לדרגתו ולמעמדו הצבאי.
3) אין אפשרויות מעשיות למצוא לחייל תפקיד ההולם את כישוריו ואת יכולתו, ולו גם באופן זמני.
ג. ההחלטה, כמפורט בסעיף משנה ב לעיל, תינתן על ידי:
1) הרמטכ"ל – לגבי קצין שהושעה על ידו או באישורו ולגבי קצינים שדרגתם סא"ל, לפחות.
2) רח"ט הסגל – לגבי נגדים ולגבי קצינים עד דרגת רס"ן ועד בכלל.
3) מפקד הבקו"ם – לגבי חוגרים.
ד. הושעה חייל לאלתר – לא יתמנה ממלא מקום או ממלא מקום זמני לתפקיד שממנו הושעה החייל. הושעה חייל השעיה זמנית – יחליט המפקד המוסמך לגבי מילוי מקומו הזמני של החייל בתפקיד שממנו הושעה.

 
11. שכר וזכויות בתקופת השעיה או עקב הדחה -
א.
1) רח"ט הסגל רשאי להפחית עד כדי מחצית משכרו של חייל בשירות קבע המושעה מתפקידו, ושהוחלט שלא להעסיקו בתקופת השעייתו. כמו כן, רשאי רח"ט הסגל להורות שחייל לא יהנה בתקופת השעייתו ממענקים ומהלוואות הניתנים על ידי צה"ל או באמצעותו, לא יזוכה בתוספת פעילות ולא יהיה זכאי להשתמש ברכב צבאי שהועמד לרשותו לצרכים פרטיים, לפי החלטת רח"ט הסגל.
2) ההחלטה בעניין שלילת חלק מהשכר או שלילת חלק מהטבות השירות, כמפורט בסעיף קטן 1 לעיל, תהיה לתקופה שתיקבע על ידי רח"ט הסגל. בכל מקרה, לא יישללו חלק מהשכר או חלק מהטבות השירות, אלא בתקופה שהחייל מושעה מתפקידו ואינו מועסק בצבא.
3) רח"ט הסגל יחליט בעניין שלילת חלק מהשכר או שלילת חלק מהטבות השירות, לאחר שיעיין בחוות דעתה של הוועדה המייעצת שימנה לשם כך (להלן – הוועדה המייעצת).
4) חברי הוועדה המייעצת יקבעו בעצמם את סדרי עבודתם, אולם בכל מקרה תזמן הוועדה את החייל להופיע בפניה ותאפשר לו להשמיע את טענותיו, אלא אם ויתר החייל בכתב על זכותו זו.

 

ב.
1) הושעה חייל מתפקידו והוחלט שלא להעסיקו בתקופת השעייתו, כאמור בסעיף 10 לעיל – רשאי רח"ט הסגל להורות על יציאתו של החייל לחופשה על חשבון ימי חופשתו הרגילה וימי חופשתו הצבורה.
2) ניצל החייל את חופשותיו הרגילות ואת ימי החופשה הצבורה העומדים לזכותו – רשאי רח"ט הסגל להורות על יציאתו של החייל לחופשה מיוחדת ללא תשלום עד תום תקופת ההשעיה.
3) הורה רח"ט הסגל על יציאתו של חייל לחופשה מיוחדת ללא תשלום, כאמור בסעיף משנה ב, סעיף 2 קטן לעיל – ימליץ כי יותר לחייל לעסוק בעבודה פרטית מחוץ לצבא. היתר לעבודה פרטית יינתן באישור אכ"א-ראש מחלקת הפרט.

 

ג.הגשת ערעור -
1) החלטת רח"ט הסגל בדבר שלילת חלק מהשכר או שלילת חלק מהטבות השירות, וכן ההחלטה להוציא את החייל לחופשה ללא תשלום, ניתנות לערעור על ידי החייל בפני ראש אכ"א, תוך שבעה ימים, לכל היותר, מהיום בו נמסרה לחייל הודעה עליהן.
2) אין בהגשת הערעור כדי לעכב את ביצוע החלטתו של רח"ט הסגל, אלא אם הורה אחרת בהחלטתו.
3) ראש אכ"א יחליט בערעורו של החייל לאחר שיעיין בחוות דעתה של ועדה שימנה לצורך זה (להלן – ועדת הערעורים המייעצת).
4) לוועדת הערעורים המייעצת יהיו כל הסמכויות הנתונות לוועדה המייעצת, והחייל יוזמן להשמיע את טענותיו בפניה, אלא אם ויתר בכתב על זכותו זו.
5) ערעורו של החייל יועבר בכתב, באמצעות רח"ט הסגל, לוועדת הערעורים המייעצת.
6) ראש אכ"א רשאי, במקרים חריגים, להתיר ערעור בפני הרמטכ"ל על החלטתו בערעור.
7) התיר ראש אכ"א ערעור בפני הרמטכ"ל – יורה אם לעכב את ביצוע החלטתו.
8)  ערעור ברשות לרמטכ"ל, יוגש באמצעות ראש אכ"א, תוך שבעה ימים מהיום בו נמסרה לחייל הודעה על ההחלטה להתיר ערעור.
9) הרמטכ"ל יחליט בערעור לאחר שיעיין בחוות דעתו של ראש אכ"א לעניין זה.

 

ד. השבת שכר שנשלל -
1) הסתיימה חקירת המעשה שבעטיו הושעה חייל ולא הוגש בעקבותיה כתב אישום נגדו, זוכה החייל בדין או התקיימו נסיבות מיוחדות אחרות – רשאי רח"ט הסגל, לפי בקשתו של החייל, להורות כי יזוכה החייל בשכר שנשלל ממנו בתקופת השעייתו, כולו או חלקו.
2) הוחלט לזכות חייל בחלק השכר שנשלל ממנו בתקופת השעייתו, כולו או חלקו – ינוכו מסכום זה הכנסותיו מעבודה פרטית מחוץ לצבא, אם היו כאלה.

 
12. סמכויות וקידום בתקופת השעיה -
א. בתקופת השעיה תותלה כל סמכות שניתנה לחייל בקשר לתפקיד שממילויו הושעה.
ב. לא יקודם חייל בתקופת השעיה בדרגה ולא יאושר מינויו לתפקיד המחייב, לפי תקן, דרגה הגבוהה מדרגתו.

 
13. תום תקופת השעיה -
א.
1) השעיה לאלתר תסתיים תוך 14 ימים ממועד כניסתה לתוקף, אלא אם החליט המפקד שהשעה את החייל לאלתר, להפסיקה קודם לכן.
2) תמה תקופת ההשעיה לאלתר או הופסקה קודם לכן – רשאי המפקד המוסמך להחליט אם להשעות את החייל השעיה זמנית, בהתאם לאמור בהוראה זו, או לנקוט פעולות בעלות אופי קבוע.

 

ב.
1) השעיה זמנית תסתיים בתום התקופה שקבע המפקד המוסמך בהחלטתו, אלא אם החליט להפסיקה לפני כן או להאריכה, בהתאם לאמור בהוראה זו.
2) החליט מפקד מוסמך להאריך את תקופת השעייתו של החייל – ימסור בידי החייל כתב הארכת השעיה, שדוגמתו ניתנת בנספח ב להוראה זו, ויפעל לפי נוהל השעיה זמנית, כמפורט בסעיף 8 לעיל, ולפי השינויים המחויבים.
3) אם טרם חלפה התקופה שנקבעה על ידי המפקד המוסמך להשעייתו הזמנית של החייל, אולם החקירה הסתיימה או שהסתיימו ההליכים נגדו – יורה המפקד המוסמך על סיום ההשעיה הזמנית.
4) תמה תקופת ההשעיה הזמנית או שהופסקה קודם לכן, רשאי המפקד המוסמך לנקוט פעולות בעלות אופי קבוע.

 
14. קידום לאחר תקופת השעיה – בתום תקופת ההשעיה יקודם חייל בהתאם לעקרונות הקבועים בפקודות הצבא.

 

15. ערעור -
א. כל החלטה להשעות חייל ניתנת לערעור בפני מפקדו של המפקד המוסמך. הוראות  סעיף 21 להלן יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי ערעור על החלטה להשעות חייל.
ב. אין בהגשת הערעור כדי לעכב השעיה, אלא אם הורה המפקד המשעה אחרת.

 
הדחה

 

16. הדחה היא פעולה סופית וקבועה שמשמעותה העברת חייל מתפקידו כתגובה על מעשה המיוחס לו. הדחה יכולה להיות:
א. מתפקיד מסוים שממלא החייל באותה עת.
ב. מסוג מסוים של תפקידים בצה"ל, הכל בהתאם לאמור בהוראה זו.

 

17. ניתן להדיח חייל בהתקיים האמור בהוראה זו, אף בלי קיומו של הליך נוסף, וניתן גם לנקוט כלפי חייל אמצעים אחרים, בנוסף להדחה.

 

18. מפקד מוסמך רשאי להדיח חייל, אם הוא סבור כי הכרחי להדיחו מסיבות משמעת, ולאחר ששוכנע כי התקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 6, סעיף משנה א לעיל.

 

19. מפקד מוסמך רשאי להורות על הדחת חייל מסוג מסוים של תפקידים ולתקופה שיקבע, לאחר ששקל את הדברים הבאים:
א. מידת חומרתו של המעשה, משמעותו הכוללת והשלכותיו לאורך זמן.
ב. תפקודו של החייל.
ג. מידת התאמתו של החייל לתפקידים מהסוג שהוא ממלא.
ד. השפעתו של המעשה על נורמות ההתנהגות והמשמעת ביחידה.
ה. מידת היותו של המעשה מאפיין את התנהגותו ואת אופיו של החייל.
ו. מידת החשש כי החייל ישוב וייכשל במעשה דומה.

 
20. נוהל הדחה -
א. מפקד מוסמך לא ידיח חייל, אלא אם שוכנע מעבר לספק סביר שהחייל ביצע מעשה, כמפורט בסעיף 6, סעיף משנה א לעיל.
ב. חייל לא יודח, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא את התייחסותו ואת טענותיו, בכתב או בעל-פה, בהתאם להחלטת המפקד המוסמך, לעניין המעשה המיוחס לו ולעניין ההדחה בפני המפקד המוסמך.
ג. החליט מפקד מוסמך להדיח חייל – ימסור לו כתב הדחה, כמפורט בנספח ג להוראה זו.
ד. ההדחה תיכנס לתוקפה עם מסירת כתב ההדחה לידי החייל.
ה. העתק מכתב ההדחה, בצירוף התייחסותו וטענותיו של החייל, יועבר תוך 24 שעות ממועד ההדחה, לגורמים האמורים בסעיף 7, סעיף משנה ד לעיל.
ו. מפקד מוסמך רשאי לקבל את חוות דעתו של המפקד הממונה ישירות על החייל, וכן את חוות דעתו של הפרקליט הצבאי בכתב, בטרם יחליט בעניין הדחתו של חייל. היה המפקד המוסמך הרמטכ"ל – רשאי הוא לקבל את חוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי לעניין זה.

 
21. ערעור על החלטת הדחה -
א. חייל שהודח רשאי לערער על ההחלטה בפני מפקדו של המפקד המוסמך, תוך שלושה ימים מהיום בו נמסרה לו ההודעה על ההחלטה. על החלטת הרמטכ"ל להדיח חייל ניתן להגיש לרמטכ"ל בקשה לעיון חוזר.
ב. אין בהגשת הערעור כדי לעכב את ההדחה, אלא אם נאמר אחרת בכתב ההדחה.
ג. ערעור של חייל יועבר בכתב, באמצעות המפקד המוסמך הרשאי לצרף לערעור את הערותיו.
ד. מפקד מוסמך הדן בערעור על ההדחה רשאי:
1) לקבל את הערעור, לבטל את ההדחה ולהחזיר את החייל לתפקידו.
2) לדחות את הערעור.
3) לצמצם את תחולתה של ההדחה, אם ההדחה חלה על סוג מסוים של תפקידים.
ה. החלטת המפקד המוסמך הדן בערעור היא סופית ואינה ניתנת לערעור נוסף.

 
22. פעולות עקב הדחה – הודח חייל מתפקידו או מסוג מסוים של תפקידים – יתמנה לתפקיד אחר בדרך הקבועה בפקודות הצבא, ובכפוף למגבלות שנקבעו לגביו בהחלטת ההדחה.

 
23. סמכויות וקידום עקב הדחה -
א. עם ההדחה, ניטלת מהחייל כל סמכות שקיבל בעקבות התפקיד שממילויו הודח.
ב. חייל שהודח יקודם בהתאם לכללים הקבועים בפקודות הצבא, ובכפוף להחלטת ההדחה שהתקבלה לגביו.
ג. חייל שהודח ימונה אך ורק לתפקיד בהתאם להחלטת ההדחה שנתקבלה לגביו, אלא אם ניתן אישור מיוחד לחרוג מההחלטה על ידי הגורמים הבאים:
1) ניתנה החלטת ההדחה על ידי מפקד מוסמך בדרגת אלוף – ראש אכ"א.
2) ניתנה החלטת ההדחה על ידי מפקד מוסמך באישור הרמטכ"ל – הרמטכ"ל.
3) ניתנה החלטת ההדחה על ידי הרמטכ"ל – הרמטכ"ל.

 

24. ביטול הדחה או צמצום תחולתה -
א.בכל מקרה שמתעורר ספק במעשה ששימש עילה להדחה, על-פי מימצאי חקירה או על-פי תוצאות הליכים, רשאי המפקד המוסמך שהדיח חייל לבטל את ההדחה או לצמצם את תחולתה, לפי העניין.
ב. החליט מפקד מוסמך לבטל את הדחתו של חייל או לצמצם את תחולתה, יגיש לו כתב ביטול הדחה, כמפורט בנספח ד להוראה זו.
ג. העתק מכתב ביטול הדחה יועבר לגורמים האמורים בסעיף 7, סעיף משנה ד לעיל.
ד. החלטתו של מפקד מוסמך שלא לבטל את ההדחה או לצמצם את תחולתה ניתנת לערעור על ידי החייל, בדרך הקבועה בסעיף 21 לעיל.

 
העברה מתפקיד

 

25. העברה מתפקיד היא פעולה שמתבצעת עקב אי-התאמה מקצועית או אישית של החייל לתפקידו.

 

26. הנוהל הקבוע בסעיפים 27 עד 35 להוראה זו, לעניין העברה מתפקיד, לא חל על העברה מתפקיד של חיילים חוגרים בשירות חובה.

 
נוהל העברה מתפקיד

 

27. חייל לא יועבר מתפקידו, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא את התייחסותו ואת טענותיו לעניין המעשה המיוחס לו ולעניין ההעברה מהתפקיד בפני הסמכות המאשרת, כמפורט בסעיף 5 לעיל. הסמכות המאשרת תקבע אם התייחסותו של החייל תתקבל בכתב או בעל-פה.

 

28. מפקדו של נגד בכיר או של קצין שדרגתו לפי תקן סרן, לפחות, מוסמך להמליץ על העברתם מתפקידם, רק אם שירתו בפועל, תחת פיקודו, במשך שלושה חודשים, לפחות.

 

29. המפקד הישיר ימלא חוות דעת מיוחדת, ויצרף לה סיכום ראיון שבו יפורטו נימוקים והסברים. חוות הדעת וסיכום הראיון יישלחו למפקדה הממונה.

 

30. המפקדה הממונה תעביר את הבקשה לסיום תפקידו של החייל לקצין החיל הראשי. קצין החיל הראשי יעיין בבקשה, יאשרה ויעביר אותה לסמכות המאשרת, כמפורט בסעיף 5 לעיל, בהתאם לדרגת החייל.

 

31. הסמכות המאשרת תחליט אם לאשר את העברת החייל מתפקידו.

 

32. אם יוחלט להעביר את החייל מתפקידו, תקבע הסמכות המאשרת אם התפקיד יימנה במחזור התפקידים, במסגרת מסלול השירות.

 

33. קצין שבמהלך שירותו הומלץ פעמיים להעבירו מתפקידו – יובא עניינו בפני הוועדה להתרת חוזים, והיא תחליט על המשך שירותו בצה"ל.

 

34. קצינים עד דרגת רס"ן, ועד בכלל, יוכלו לערער על החלטת קצין החיל הראשי בפני רח"ט הסגל.

 

35. קצינים שדרגתם סא"ל, לפחות, יוכלו לערער על החלטת ההעברה בפני הסמכות המאשרת, כמפורט בסעיף 5 לעיל.

 

36. הוראות שונות -
א. אין באמור בהוראה זו כדי לשלול נקיטת הליך של הפסקת שירותו של חייל או התרת התחייבותו לשירות קבע ביוזמת הצבא, כאמור בהפ"ע 3.0501.
ב. הוראה זו לא תחול על שופט צבאי משפטאי, כמשמעותו בסימן ב´ לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-. על שופט צבאי משפטאי, תחול הוראת סעיף 192 לחוק האמור.

 
תוקף נספח א מה- 30 בדצמ´ 90


 

""
"" "" ""

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים