03.0228 – הקצונה בצה”ל – עקרונות קידום – שירות סדיר

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

1.הקצונה בצה"ל היא התשתית עליה נשענים איכותו וכושרו של צה"ל. ממנה נגזרת שדרת הפיקוד כמו גם המנהיגות המקצועית והניהולית של הצבא. הקצונה מכתיבה נורמות התנהגות וסטנדרטים של רמת ביצוע, ומקרינה ערכים על כלל צה"ל. על הקצין לשמש כמופת להזדהות, והנעת פיקודיו תיעשה על בסיס מנהיגותו, ניסיונו, כישוריו, סמכותו המקצועית וערכיו. לפיכך יש לוודא שהקצין יוכשר, ישובץ ויקודם באופן שיקנה לו מטען הניסיון, הידע והערכים הדרושים למילוי נאות של תפקידו.

2.הוראה זו קובעת את מסגרת העקרונות לקידום הקצונה בצה"ל על פי הידע והניסיון הנדרש לכל דרגה ורמת תפקיד. יישום העקרונות ופירוטם למסלול קידום חילי - מפורט בהוראות הצבא ובפקודותיו.

תנאים לאישור מינוי ולהעלאה בדרגה - עקרונות

3.התנאים לאישור מינוי ולהעלאה בדרגה הם אלה:-א.השכלה. ב.קורסים והכשרות. ג.עמידה במבחנים. ד.פרק זמן מזערי בדרגה. ה.מחזור תפקידים. ו.פרק זמן מוגדר בתפקיד.

עקרונות תפקידים ומחזורי תפקידים כתנאי להעלאה בדרגה

4.תפקידי קצינים בצבא הם בתחומי הפיקוד, ההדרכה והמטה.

5.ככלל, יידרשו קצינים, שדרגתם מדרגת סגן עד סא"ל (כולל) למלא, בכל דרגה, שני תפקידים, לפחות, רצוי תפקידים שונים, כמפורט במסלולי השירות בחילות שונים.

6.תקופת לימודים תיחשב כתפקיד במחזור תפקידים, כמוגדר בהוראות קבע אכ"א.

 

פרקי זמן בתפקיד

7.פרק זמן מזערי - פרק הזמן המזערי הנדרש בתפקיד.

8.פרק זמן רצוי - פרק זמן הרצוי למילוי התפקיד.

9.פרקי הזמן המזעריים, הנדרשים בתפקיד, הם תנאי לקבלת מינוי.

10.פרקי הזמן הרצויים הם בסיס לתכנון מסלול התפקידים ולשיבוץ בהם. פרקי הזמן הרצויים ארוכים בדרך כלל מפרקי הזמן המזעריים, והם נקבעים על ידי החילות על פי מסלולי הקידום.

11.בכל מקרה לא יהיו פרקי הזמן הרצויים בתפקיד קצרים מפרקי הזמן המזעריים בתפקיד.

 

פרקי זמן בתפקיד

12.      

            א.פרקי זמן מזעריים בתפקיד (פז"ם) (בחודשים):-

דרגה בתפקיד לפי תקן

תפקיד

 

פיקוד

תפקיד

 

הדרכה

תפקיד

 

מטה

 סגן

 12

 12

 18

 סרן

 18

 *12

 18

 רס"ן

 18

 *12

 24

 סא"ל

 18

 18

 24

 אל"ם

 24

 24

 24

 תא"ל

 24

 24

 24

מספר

 

סודר

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 

 

* תפקידי הדרכה/קצין אג"ם/קמב"ץ/סמג"ד.

 

 

ב.פרקי זמן הרצויים בתפקיד (בחודשים):-

דרגה בתפקיד לפי תקן

תפקיד

פיקוד

תפקיד

הדרכה

תפקיד

מטה

 סגן

 12

 12

 24

 סרן

 18

 18

 24

 רס"ן

 18

 18

 24

 סא"ל

 24

 24

 24

 אל"ם

 24

 36

מספר

 

סודר

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

השארת תגובה

Leave a Message