03.0905 אותות מלחמה- זכאויות

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

הגדרות

תוקף סעיפים 1 עד 31 מה- 16 במארס 2000

1. בהוראה זו:

א. "שירות סדיר" ו"שירות מילואים" – כמשמעותם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשי"ט1959-.

ב. "שירות קבע" – כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצה"ל (גימלאות), התשי"ד – 1954.

ג. "חוק" – חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל, התש"ל1970-.


כללי

2. הוראה זו קובעת את הכללים לזכאות חייל או אזרח עובד צה"ל או שארי בשרם לאותות מלחמה.

אות הקוממיות

3. אות הקוממיות מסמל את השתתפות החייל במלחמת השחרור בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל צה"ל.

4. אות הקוממיות מוענק:

א. לכל אדם ששירת בצה"ל במשך תקופה של ארבעה חודשים, לפחות, בין התאריכים ה- 1 בפברואר    1948 וה- 10 במארס 1949 (הוא יום כניסת חיילי צה"ל לאילת).

ב. לכל חללי מלחמת השחרור מבין חיילי צה"ל. האות נמסר לשאר בשרו הקרוב ביותר של החלל, כמפורט בסעיף 6 (ב) לחוק.

ג.  לאנשים שלא מתקיימים לגביהם כל תנאי סעיף משנה א לעיל, אך ששירתו בצה"ל ושהשתתפו בפועל בקרבות במלחמת השחרור – זכאותם לאות תיבדק בכל מקרה ומקרה בנפרד.

5. אות הקוממיות לא יוענק לאדם, שבין התאריכים ה- 1 בפברואר 1948 וה- 10 במארס 1949 היה, במשך כל תקופה שהיא, עריק, ושהועמד על כך לדין והורשע בעריקה (בהתאם לתקנה 94 מחוקת השיפוט, התש"ח) או בהשתמטות משירות (בהתאם לתקנה 80 מחוקת השיפוט, התש"ח).

אות סיני

6. אות סיני מסמל את השתתפות החייל במערכת סיני.

7. בסעיפים 8 ו- 9 להלן: "התקופה הקובעת" – תקופה רצופה של 72 שעות, לפחות, בתוך פרק הזמן שמיום כ"ד בחשון התשי"ז ( 29 באוקטובר 1956) עד ליום ב´ בכסלו התשי"ז (6 בנובמבר 1956).

8. אות סיני מוענק:

א. לחייל ששירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל במשך התקופה הקובעת.

ב. לחייל שנפל חלל במערכת סיני. האות נמסר לשאר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6 (ב) לחוק.

ג.  למי שנמנה עם הסגל הפיקודי של הג"א, אף אם אינו חייל כאמור בסעיף משנה א לעיל, ששירת במשך התקופה הקובעת באחד מסוגי השירותים שנקבעו לצורכי הוראה זו על ידי ראש הג"א, בהתאם להנחיות מטכ"ל-אכ"א.

ד. לעובד צבא ששירת ביחידה צבאית ולאזרח שהתנדב לשרת כנהג של רכב אזרחי מגויס, וששירתו במשך התקופה הקובעת.

ה. למי שהשתתף במערכת סיני במשך התקופה הקובעת ושאינו משתייך לאחד מסוגי האנשים המפורטים לעיל, בהתאם להוראות מיוחדות של מטכ"ל-אכ"א.

9. על אף האמור לעיל, לא יוענק האות לאלה:

א. למי שתוך כדי התקופה הקובעת נעדר לתקופה כלשהי משירותו ללא צידוק (כולל עריק או נעדר מהשירות שנענש על כך כחוק), אלא אם כן ניתנה לגביו הנחיה מיוחדת אחרת על ידי מטכ"ל-אכ"א.

ב. למי שהיה במשך כל התקופה הקובעת מוצב באחת מהרשימות המקובצות האלה: ר"ם 1, ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 6א, ר"ם 6ב, ר"ם 6ד, ר"ם 7 ור"ם 8, אלא אם כן ניתנה לגביו הנחיה מיוחדת אחרת על ידי מטכ"ל-אכ"א.

ג.  לאוכלוסיות נוספות שייקבעו על ידי מטכ"ל-אכ"א.


אות מלחמת ששת הימים

10. אות מלחמת ששת הימים מסמל את השתתפות החייל במערכת ששת הימים.

11. בסעיפים 12 ו- 13 להלן: "התקופה הקובעת":

א. חיילים ומתנדבים – תקופה רצופה של 24 שעות, לפחות, בתוך פרק הזמן שמיום כ"ו באייר התשכ"ז (5 ביוני 1967) עד ליום ג´ בסיוון התשכ"ז (11 ביוני 1967).

ב. אזרח עובד צבא – מעמד של עובד צה"ל החל מ- ז´ באדר ב´ התשכ"ז (1 באפריל 1967) ועד ליום ג´ בסיוון התשכ"ז (11 ביוני 1967), לפחות.

12. לאות מלחמת ששת הימים זכאי אדם שבתקופה הקובעת נמנה על אחת מאלה:

א. חייל ששירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים מיוחד, כולל חייל בשירות ללא תשלום.

ב.  חייל שנפל חלל או שנפצע במערכה, אף אם שירת בה רק בחלק מהתקופה הקובעת, וכן חייל שנפל חלל בין ח´ באייר התשכ"ז (18 במאי 1967) לבין תחילת התקופה הקובעת. נפל החייל, או נפטר בטרם נמסר לו האות – יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6 (ב) לחוק.

ג. עובד צבא, למעט נוער עובד.

ד.  אזרח שהתנדב לשרת כנהג של רכב אזרחי מגויס וחייל מילואים שפוטר משירות ביטחון ושהתנדב לשירות פעיל ביחידה צבאית ושירת בפועל.

13. על אף האמור לעיל, לא יהיה זכאי לאות:

א. מי שתוך התקופה הקובעת נעדר לתקופה כלשהי משירותו ללא צידוק, בין אם הוצב לר"ם 6 ב´ , ובין אם לאו (כולל עריק או נעדר מהשירות שנענש על כך כחוק), אלא אם כן ניתנה לגביו הנחיה מיוחדת על ידי מטכ"ל-אכ"א.

ב. מי שהיה במשך כל התקופה הקובעת מוצב באחת הרשימות המקובצות המפורטות להלן: ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 6ב, ר"ם 6ג, ר"ם 7, ר"ם 8 ור"ם 9, אלא אם כן ניתנה לגביו הנחיה אחרת על ידי מטכ"ל-אכ"א.

אות מלחמת יום הכיפורים

14. אות מלחמת יום הכיפורים לציון השתתפותו של חייל במלחמת יום הכיפורים הוא אות מערכה.

15. "יום חתימת הסכם הפרדת הכוחות" –

א. בחזית הדרום – יום כ"ד בטבת התשל"ד (18 בינואר 1974).

ב. בחזית הצפון – יום י´ בסיוון התשל"ד (31 במאי 1974).

16. בסעיפים 21-17: "התקופה הקובעת" – תיחשב התקופה שבין יום י´ בתשרי התשל"ד (6 באוקטובר  1973) לבין יום כ"ח בתשרי התשל"ד (24 באוקטובר 1973).

זכאים לאות מלחמת יום כיפורים

17. לקבלת אות מלחמת יום הכיפורים, כאמור, יהיו זכאים חיילים ששירתו בשירות סדיר, בשירות מילואים או בשירות קבע, ושנמנים עם אחד מהסוגים המנויים להלן:

א. חייל ששירת בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים, לפחות.

ב. חייל ששירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אם שירות זה נסתיים כתוצאה מאחד מאלה:

1) חבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו לו בתקופת שירותו עקב שירותו.

2) מוות כתוצאה מהסיבות האמורות בסעיף משנה ב, סעיף קטן 1 לעיל.

3) נעדר עקב שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו.

ג.  חייל שבפרק הזמן שבין התקופה הקובעת לבין יום חתימת הסכם הפרדת הכוחות נחבל, חלה או שמחלתו הוחמרה, מת או נעדר, הכול בנסיבות האמורות בסעיף משנה ב לעיל, בזמן שירותו בחזית הדרום או בחזית הצפון, יהא מספר ימי שירותו אשר יהא.

אות מלחמת יום הכיפורים אישי לנמנה עם קבוצה

18. כל אדם שעבד בתקופה הקובעת 18 ימים רצופים, לפחות, ושהוא נמנה עם אחת מהקבוצות המנויות להלן, יהיה זכאי לאות מלחמת יום הכיפורים:

א.  עובדים אזרחים בשירות צה"ל.

ב.  עובדי משרד הביטחון.

ג.  עובדי התעשייה הצבאית.

ד.  עובדי רפא"ל.

ה.  עובדי מפעלים ממלכתיים או סוגי מפעלים שעליהם הורה שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והודעה על כך נמסרה למנהלי אותם מפעלים.

ו.  עובדי התעשייה האווירית.

ז.  עובדי שק"ם שפעלו בסיוע ישיר לדרגי השדה.

ח. עובדי האגודה למען החייל שפעלו בסיוע ישיר לדרגי השדה.

ט. חברי ועדת הביטחון של ההתיישבות העובדת.

י.  פעילי מערך מל"ח.

יא.עובדי ממשל בשטחים המוחזקים בידי צה"ל, שהם תושבי ישראל וקציני מטה בשטחים האמורים.

יב.מתנדבי מד"א (מגן דוד אדום).

אות מלחמת יום הכיפורים אישי לבודדים

19. אדם שאינו נמנה עם אחת מהקבוצות המנויות בסעיף 18 לעיל, ושבתקופה הקובעת פעל 18 ימים רצופים, לפחות, בסיוע ישיר לדרגי שדה, ושהוכיח זאת להנחת דעתו של מי ששר הביטחון הסמיכו לכך, יהיה זכאי לאות מלחמת יום הכיפורים.

אות מלחמת יום הכיפורים לנפגעים

20. אדם הנמנה עם אחת מהקבוצות המנויות בסעיף 18 לעיל, או שחל עליו סעיף  19 לעיל, יהא מספר ימי  שירותו אשר יהא, זכאי לאות מלחמת יום הכיפורים אם נתקיים בו אחד מאלה:

א. שירותו הסתיים עקב פציעה או עקב מוות שאירעו לו בתקופת שירותו ועקב שירותו בתקופה הקובעת.

ב. לאחר יום כ"ח בתשרי התשל"ד (24 באוקטובר 1973) ולפני חתימת הסכם הפרדת הכוחות נפצע או מת בנסיבות, כאמור בסעיף משנה א לעיל, בתקופת שירותו ועקב שירותו בחזית הדרום או בחזית הצפון.

אות מלחמת יום הכיפורים קבוצתי

21. לאות מלחמת יום הכיפורים קבוצתי יהיו זכאויות קבוצות שנטלו חלק במאמץ המלחמתי בסיוע הישיר לדרגי שדה, אם המליץ עליהן השר הנוגע בדבר בתיאום עם הגורם הצבאי המתאים.

אות מערכת שלום הגליל

22. אות מערכת שלום הגליל המציין את השתתפותו של חייל במערכת שלום הגליל הוא אות מערכה.

23. בסעיפים 30-24 להלן: "התקופה הקובעת" – לצורך סעיפים 30-24 היא התקופה שבין יום י"ד בסיוון התשמ"ב (5 ביוני 1982) לבין יום י"ב בתשרי התשמ"ג (29 בספטמבר 1982).

24. לקבלת אות מערכת שלום הגליל יהיה זכאי חייל ששירת בתקופה הקובעת בשירות סדיר או בשירות מילואים, ושנתקיים בו אחד מאלה:

א. שירת בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים, לפחות.

ב. שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אולם:

1) נעדר בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו.

2) נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו.

3) נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או שמחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו.

ג.  נפל בפעולה קרבית, נעלם או נשבה בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת – כל עוד ערוכים כוחות צה"ל בגזרה זו.

ד.  שירת בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת וראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו הורו כי יהיה זכאי לקבלת אות מערכת שלום הגליל, לאחר ששוכנעו כי נתקיימו נסיבות מיוחדות על פיהן יש להעניק לו את האות.

זכאי שנפטר

25. נפטר זכאי לאות מערכת שלום הגליל, לפני הענקת האות – יימסר האות לשאיר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6 (ב)לחוק.

אות מערכת שלום הגליל – קביעת אזרחים זכאים

אות מערכת שלום הגליל אישי לנמנה עם קבוצה

26. אדם שעבד או שפעל בתקופה הקובעת 21 ימים רצופים, לפחות, ושנמנה עם אחת הקבוצות המנויות להלן – יוענק לו אות מערכת שלום הגליל:

א. עובדים אזרחים בשירות צה"ל.

ב. עובדי משרד הביטחון.

ג. עובדי התעשייה הצבאית.

ד. עובדי התעשייה האווירית.

ה. עובדי רפא"ל.

ו.  עובדי מפעלים ממלכתיים או סוגי מפעלים, כאמור, שקבע שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ושהשתתפו במאמץ מערכת שלום הגליל.

ז.  עובדי שק"ם שפעלו בסיוע ישיר לדרגי שדה.

ח. עובדי האגודה למען החייל ומתנדביה שפעלו בסיוע ישיר לדרגי השדה.

ט. פעילי מערך מל"ח שהשתתפו במאמץ מערכת שלום הגליל.

י.  מתנדבי מד"א (מגן דוד אדום) שפעלו בסיוע ישיר לדרגי הגליל.

יא. חברי ועדות לתיאום שירות מילואים.

יב.  עובדי קרן לב"י ופעיליהם שהשתתפו במאמץ מערכת שלום הגליל.

יג. נהגים עובדי חברות תובלה שפעלו בסיוע ישיר לדרגי השדה.

יד. עובדי מימשל וקציני מטה ביחידת הקישור ללבנון.

אות מערכת שלום הגליל אישי לבודדים

27. אדם שאינו נמנה עם אחת מהקבוצות המנויות בסעיף 26 לעיל, ושבתקופה הקובעת פעל 21 ימים רצופים, לפחות, בסיוע ישיר לדרגי שדה, ושהוכיח זאת להנחת דעתו של מי שהוסמך לכך על ידי שר  הביטחון – יוענק לו אות מערכת שלום הגליל.

אות מערכת שלום הגליל לנפגעים

28. אדם הנמנה עם אחת מהקבוצות המנויות בסעיף 26 לעיל, או שחל עליו סעיף 27 לעיל – יוענק לו אות המערכה אם עבודתו הסתיימה עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת עבודתו ועקב עבודתו, אף אם לא סיים 21 ימי עבודה או פעילות רצופים.

אות מערכת שלום הגליל קבוצתי

29. קבוצות שנטלו חלק פעיל במאמץ המלחמתי – יוענק להן אות מערכת שלום הגליל באופן קבוצתי, אם המליץ עליהן השר הנוגע בדבר, ואם אושרו בידי שר הביטחון או בידי מי שהוסמך לכך על ידו.

מי שאינם זכאים לאות מערכת שלום הגליל

30. על אף האמור בסעיף 24 לעיל, לא יהיה זכאי לאות:

א. מי שגויס לשירות סדיר בצה"ל ביום י´ בתמוז התשמ"ב (1 ביולי 1982) או אחריו, אלא אם כן הורה  ראש אכ"א אחרת.

ב. מי שבמשך התקופה הקובעת –

1) ריצה עונש מחבוש לתקופה העולה על 28 ימים;

2) נעדר לתקופה כלשהי מהשירות ונענש על כך כדין.

3) היה מוצב או מסופח לתקופה העולה על שלושים ימים לאחת הרשימות המקובצות הבאות, כמשמען בפקודות הצבא: ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 7 ור"ם 8, אלא אם  הורה ראש אכ"א אחרת.

ג. מי שראש אכ"א הורה כך לגביו, אם הורשע בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עימה קלון, או אם התנהג בתקופה הקובעת או לאחריה באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מחייל, וניתנה על כך חוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי.

סייג לתחולה

31. האמור בסעיפים 30-26 לעיל, לא יחול על מי שביום י"ד בסיוון התשמ"ב (5 ביוני 1982) טרם מלאו לו 18 שנים.

יהודה אראל12/03/2023 בשעה 10:42

שלום. סבא שלי לחם במלחמת יום הכיפורים ויש לו כמה סיפורי גבורה שלפי דעתי ראוי שיקבל על כך אות/ צל"ש/ עיטור. בזמן הזה היה הרבה בלאגן ולכן לא על הכל יודעים. למי פונים כדי להגיש בקשה שיקבל עיטור וכדו'?

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים