05.0301 – סמכויות קציני שיפוט וסייגים לסמכויות קציני שיפוט

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 139 (2), 140 ו- 158 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, הנני מעניק בזה סמכויות קצין שיפוט זוטר וקצין שיפוט בכיר ומסייג סמכויות הנתונות לקצין שיפוט, כמפורט להלן:

 

פרק א: עקרונות וכללי פרשנות

הגדרות

              1.               בהוראה זו:

                              א.          החוק - חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-;

                               ב.          חייל - חייל בשירות סדיר או חייל בשירות מילואים פעיל;

                                ג.          חיילת בשירות קבע - חיילת המשרתת בשירות קבע  לפי הפ"ע 3.0501;

                               ד.          חיילת - חיילת, שאינה בשירות קבע (לרבות חיילת בשירות חובה, חיילת בשירות מילואים, חיילת בשירות סדיר נוסף, בין בתנאי חובה ובין בתנאי קבע);

                              ה.          יחידת משנה, יחידת רישום - כהגדרתן בהפ"ע 1.0103;

                                ו.          יחידה - יחידת רישום או יחידת משנה, לרבות כל יחידות הרישום וכל יחידות המשנה הכפופות להן, בין כפיפות מלאה ובין כפיפות מוגבלת;

                                ז.          מתקן כליאה - בית סוהר צבאי או מחנה מעצר צבאי;

                               ח.          נידון - אדם העומד לדין משמעתי;

                               ט.          עבירות משמעת, הופעה ולבוש - עבירות על הפקודות המפורטות להלן:

                                                  1)                     פ"מ 30.0106 "תעודות צבאיות אישיות - משמעת החזקה";

                                                  2)                     פ"מ 30.0120 "כרטיס חיסונים - (טופס 404)";

                                                  3)                     פ"מ 30.0122 "לוחיות זיהוי אישיות";

                                                  4)                     פ"מ 33.0102 "חיילים בחופשה משמעת";

                                                  5)                     פ"מ 33.0118 "משמעת - גילוח ותספורת";

                                                  6)                     פ"מ 33.0119 "משמעת - הסעת חיילים";

                                                  7)                     פ"מ 33.0120 "נסיעה ברכב ציבורי";

                                                  8)                     פ"מ 33.0130 "תחבושת אישית - ופנקס כיס לחייל - חובת נשיאה";

                                                  9)                 פקודות מטכ"ל 33.0501 עד 33.0813 - הוראות בנושאי תלבושת, תגים סימנים, סמלים ואותות.

                                י.          קצין שיפוט זוטר - (להלן - קש"ז) קצין בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל, שדרגתו:   

              לגבי חיילים - סגן או סרן שאינו במינוי רס"ן;

              לגבי חיילות - סג"ם או סגן;

 

                            יא.          קצין שיפוט בכיר (להלן - קש"ב) - קצין בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל שדרגתו:

 לגבי חיילים - סרן במינוי רס"ן או במינוי רס"ן ומעלה;

 לגבי חיילות - סרן ומעלה;

 

                            יב.          קש"ב מיוחד - קש"ב בדרגת רס"ן או במינוי סא"ל ומעלה;

                             יג.          שירות סדיר - שירות חובה או שירות קבע לפי הפ"ע3.0501.

לשון זכר - לרבות נקבה

              2.        האמור בהוראה זו בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, זולת אם נאמר במפורש או במשתמע אחרת בגוף ההוראה.

דין קצינים שדרגתם נמוכה מאלוף והכפופים במישרין לרמטכ"ל

              3.        המפקדים המנויים להלן ייחשבו לעניין הוראה זו כמפקדיהם של הקצינים המפורטים בצידם:

                              א.                         ראש אכ"א - לגבי קרפ"ר ופצ"ר;

                               ב.                         ראש אג"מ - לגבי קשר"ר, קחל"ר ומפקד פיקוד הנח"ל.

מינוי לדרגה

              4.        בהוראה זו מינוי לדרגה ייחשב מינוי מלא לתפקיד המחייב לפי תקן אותה דרגה.

דין משמעתי של מי שאינם חיילים

              5.        הוראה זו חלה, בכפוף לכל הוראה אחרת, אף על דין משמעתי של נידון, שאינו חייל, כמשמעותו בסעיף 1 לחוק; על נידון גבר, כאמור, יחולו ההוראות החלות על חייל, ועל אישה, כאמור, יחולו ההוראות החלות על חיילת בשירות קבע.

שירות ביחידה

              6.        רואים חיייל כמשרת ביחידה, אם מתקיים בו אחד מאלה:

                              א.                         הוא מוצב בה;

                               ב.                         הוא נספח אליה;

                                ג.                         הוא סמוך אליה, ונתקיימו התנאים האלה:

                                                  1)                     החייל עבר עבירה, הפוגעת בסדר ובמשמעת של היחידה, שאליה הוא סמוך;

                                                  2)     מפקד יחידת האם הסכים, כי החייל ידון ביחידה אליה הוא סמוך; תנאים אלה אינם מתחייבים לגבי חייל, הסמוך לספינה הנמצאת בהפלגה, ולגבי חייל הסמוך לחדר בידוד או לחדר חולים מרחבי;

                               ד.                         עובד בשירות הצבא ביחידה;

                              ה.                         עובד בשליחות הצבא ביחידה;

                                ו.     אדם שקיבל מהיחידה נשק כדי להחזיקו על פי תעודות הרשאה לפי סעיף 5ב(ג) לחוק כלי ירייה, התש"ט1949-;

                                ז.                         אסיר, הנמצא ביחידה לצורך אימונים, הכשרה או עבודה צבאית.

תחולה

              7.        הוראה זו חלה על דין משמעתי לפי כל הוראה או פקודה, בכפוף לכל הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בפקודות הצבא.

העמדה לדין משמעתי

הכלל

              8.        חייל יועמד לדין משמעתי בפני קצין שיפוט, המוסמך לדון אותו לפי הוראה זו או לפי כל הוראה או פקודה אחרת או לפי כתב הסמכה, אישי או כללי, שהוצא על ידי רשות מוסמכת, הכל - בכפוף לסייגים ולהגבלות המפורטים בפרק ד´ בהוראה זו או בכל הוראה או פקודה אחרת או על פיהן. 

חיילות

              9.        חיילת לא תועמד לדין משמעתי, אלא בפני קצינת שיפוט; ואולם קצין שיפוט ביחידת נח"ל  וקצין שיפוט בבקו"ם מוסמכים לדון כל חיילת בגין עבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי לפי סעיף 80 לחוק.

חיילות בשירות קבע

          10.        חיילת בשירות קבע תועמד לדין משמעתי על פי כל הכללים וההוראות, החלים על חייל, ולא יחולו עליה ההורראות המיוחדות החלות על חיילות, הכל - בכפוף לאמור בסעיפים 11 ו- 12 להלן.

          11.        חיילת בשירות קבע, המועמדת לדין בפני קצין שיפוט, זכאית לפני תחילת הדיון או במהלכו, ולא יאוחר מהזמן שהשיבה לשאלת קצין השיפוט, אם היא מסכימה להידון בפניו, לבקש, כי הדיון יועבר לקצינת שיפוט.

          12.        חיילת בשירות קבע, שביקשה להעביר את הדיון כאמור בסעיף 11 לעיל, תועמד לדין בפני קצינת הח"ן הפיקודית, קצינת הח"ן הזרועית או קצינת ח"ן מפח"ש, לפי העניין, ויחולו עליה כל ההוראות החלות על החיילת. 

פרק ב: סמכויות קציני שיפוט

13. הסמכויות המסורות לקציני שיפוט לפי הוראה זו באות להוסיף על כל סמכות שיפוט, המוקנית להם לפי כל הוראה, פקודה או כתב הסמכה, ולא לגרוע מהן.

סמכויות מפקדים וסגל ח"ן

לגבי חיילים

14. קצין שיפוט מוסמך לדון כל חייל, הכפוף לו בשרשרת הפיקוד.

15. קצין שיפוט, שהוא מפקד יחידה, מוסמך לדון כל חייל, המשרת ביחידה.

16. קציני שיפוט ביחידה, שנקבעו לכך על-ידי מפקד היחידה, מוסמכים לדון חיילים המשרתים ביחידה, אף אם אלה אינם כפופים להם בשרשרת הפיקוד, הכל - בתנאים ובסייגים שקבע מפקד היחידה.

לגבי חיילות

17. קחנ"ר, סגנית קחנ"ר ועוזרת קחנ"ר מוסמכות לדון כל חיילת.

18. קצינת ח"ן מוסמכת לדון כל חיילת, המשרתת במרחב פיקוד, בזרוע, בחיל, במפקדה, במחנה או ביחידה, שלגביהם יש לה מינוי של קצינת ח"ן, סגנית קצינת ח"ן או עוזרת לקצינת ח"ן.

תוקף סעיפים 19 עד 63 מה- 28 דצמ´ 89

19. קצינת שיפוט בכירה, שאינה קצינת ח"ן, מוסמכת לדון כל חיילת המשרתת באותה יחידת רישום, אם אין ביחידה זו קצינת ח"ן יחידתית או קצינת ח"ן מרחבית.

סמכויות שיפוט מיוחדות

20. קצין שיפוט מוסמך לדון בכל תלונה, שהועברה לפני כן לשפיטה בבית דין צבאי, וראש המחוז השיפוטי או הפרקליט הצבאי הורה להעבירה לדיון בפני קצין השיפוט.

21. קצין שיפוט, המוצב במפקדת קמצ"ר, מוסמך לדון כל חייל, המושם בחמ"צ.

22. קצין שיפוט במפקדת חטמ"ר, במפקדת מחוז או במפקדת נפה של אזור ממשל מבאי מוסמך לדון כל חייל, המוצב ביחידת של"ת, אשר מקום שירותו בישוב הנמצא במרחב החטיבה, במרחב המחוז או במרחב הנפה.

23. קצין שיפוט, שהוא מפקד מתקו צבאי מוסמך לדון כל חייל, הנמנה עם יחדת שמירה. קצין שיפוט במפקדת חטמ"ר, במפקדת מחוז או במפקדת נפה של אזור ממשל צבאי מוסמךלדון כל חייל הנמנה עם יחידת שמירה, שהוקצתה לאבטח את המתקן, בגין עבירות משמעת, הופעה ולבוש, אבטחת המחנה והתנהגות בניגוד לסדר הטוב של הצבא, שנעברו בתחום המתקן, זולת אם ביחידת השמירה נמצא קצין שיפוט, המוסמך לדון את החייל.

24. קש"ב, שהוא רופא, המוצב במקרפ"ר, מוסמך לדון כל רופא בעבירה של רשלנות מקצועית או אי קיום הוראה מקצועית.

25. קש"ב, ששיוכו החילי חמ"ן, מוסמך לדון כל חייל בעבירה, הנוגעת לביטחון מקורות המודיעין.

26. קש"ב, שהוא מפקד מתקן אימונים או סגן המפקד, מוסמך לדון כל חייל, הנמנה עם יחידה המתאמנת במתקן, בעבירות של אובדן או נזק לרכוש צבאי, שהועמד לרשות החייל על-ידי מפקדת המתקן.

27. קש"ב שהוא מפקד מרכז תחמושת, מרכז דלק או מרכז ציוד או סגנו וכן קש"ב, שהוא מפקד בסיס תחמושת, בסיס דלק או בסיס ציוד, מוסמך לדון בדין משמעתי כל חייל עד דרגת סמ"ר ועד בכלל, העובר בתחומי הבסיסים הנ"ל עבירה מהעבירות המפורטות להלן: א. עישון או הבערת אש במקומות שהדבר אסור בהם לפי פקודות הקבע של המרכז או של הבסיס; ב. אי קיום הוראות הבטיחות במרכז או בבסיס; ג. הפרעה חמורה לפעילות או למתן השירות במרכז או בבסיס;

28. קש"ב שהוא מפקד יחידת חר"פ פיקודית או סגנו, וכן קש"בית, המשרתת ביחידה זו ואשר נקבעה על ידי קחנ"ר, מוסמכים לדון כל חייל עד דרגת סרן ועד בכלל, או כל חיילת, לפי העניין, אשר עברו בתחום היחידה עבירת משמעת, הופעה ולבוש, עבירה של התנהגות בניגוד לסדר הטוב של הצבא או עבירה בנושא אבטחת היחידה.

שיפוט כלואים

תוקף סעיף 29 מה- 29 נוב´ 90

29. הקש"ב ייקבע לשבת בדין כמפורט:

א. על-ידי ראש אכ"א - לגבי כל החיילים המשרתים בצה"ל. ב. על-ידי קחנ"ר - לגבי כלואות. ג. על-ידי רלכ"א - לגבי חיילים המשרתים בחיל האוויר. ד. על-ידי רמכ"א - לגבי חיילים המשרתים החיל הים. ה. על-ידי קשל"פ - לגבי כלואים, הנמצאים במתקן כליאה שבתחום הפיקוד המרחבי.

30. הקש"ב ייקבע לשבת בדין, כדלקמן:

א. על-ידי קחנ"ר - לגבי כלואות; ב. על-ידי רלכ"א - לגבי חיילים, המשרתים בחיל האוויר; ג. על-ידי רמכ"א - לגבי חיילים, המשרתים בחיל הים; ד. על-ידי קשל"פ - לגבי שאר הכלואים, שבמתקן כליאה, הנמצא בתחום הפיקוד המרחבי.

31. מפקד מתקן הכליאה או סגנו מוסמכים לדון על כלוא, שאינו חייל, הנתון לשיפוט מכוח סעיף 8(1) לחוק (אזרחים, הנמצאים כדין במשמורת הצבא).

מחנות רב-יחידתיים

32. א. קש"ב שהוא מפקד מחנה רב יחידתי, למעט מחנה מטכ"ל, או קצין מטה במחנה, וכן קש"בית, המשרתת במחנה זה ואשר נקבעה על ידי קחנ"ר, מוסמכים לדון כל חייל עד דרגת סרן ועד בכלל, או כל חיילת, לפי העניין, אשר עברו בתחום המחנ העבירת משמעת הופעה ולבוש, עבירה של התנהגות בניגוד לסדר הטוב של הצבא או עבירה בנושא אבטחת המחנה. ב. מפקד מחנה מטכ"ל או קצין מטה במחנה זה, וכן קש"בית, המשרתת במחנה זה ואשר נקבעה על-ידי קחנ"ר, מוסמכים לדון כל חייל עד דרגת רסן ועד בכלל, או כל חיילת, לפי העניין, למעט חייל או חיילת המשרתים בח"א או בח"י, אשר עברו בתחום המחנה עבירת משמעת הופעה ולבוש, עבירה של התנהגות בניגוד לסדר הטוב של הצבא או עבירה בנושא אבטחת המחנה.

עבירות הנתונות לשיפוט מהיר

33. אלה העבירות הנתונות לשיפוט מהיר:

א. עבירות משמעת, הופעה ולבוש; ב. עבירות תנועה, הנתונות לדין משמעתי, לפי נספח א´ לפ"מ 33.0313; ג. כל עבירה, שנעברה כלפי שוטר צבאי, בעת מילוי תפקידו במהלך מבצע לשיפוט מהיר; ד. עבירה של נשיאת נשק כשבתוכו מחסנית, בניגוד להוראות המחייבות בצבא.

מבצעים הנערכים בכל צה"ל

34. א. סמכות לגבי חיילים - קש"ב, המשרת בפיקוד, בזרוע או באגף שראש אכ"א הטיל עליהם לערוך את המבצע, שנקבע לשבת בדין על ידי קצין השלישות של הגוף המבצע את המבצע מוסמך לדון בשיפוט מהיר, במסגרת המבצע, כל חייל עד דרגת רס"ן ועד בכלל, שעבר ביום המבצע עבירה הנתונה לשיפוט מהיר. ב. סמכות לגבי חיילות - קש"בית, המשרתת בפיקוד, בזרוע או באגף שראש אכ"א הטיל עליהם לערוך את המבצע, שנקבעה לשבת בדין על ידי קצין השלישות של הגוף המבצע את המבצע מוסמכת לדון בשיפוט מהיר כל חיילת עד דרגת רס"ן ועד בכלל, שעברה ביום המבצע עבירה הנתונה לשיפוט מהיר.

מבצעים פיקודיים

35.

א. סמכות לגבי חיילים - קש"ב, המשרת במרחב פיקוד, שנקבע לשבת בדין ביום פלוני על ידי קשל"פ או על ידי עוזרו מוסמך לדון במסגרת מבצע פיקודי לשיפוט מהיר כל חייל עד דרגת רס"ן ועד בכלל, שעבר באותו יום בתחום מרחב הפיקוד עבירה הנתונה לשיפוט מהיר. ב. סמכות לגבי חיילות - קש"בית שנקבעה לשבת בדין ביום פלוני על ידי קשל"פ או על  ידי עוזרו מוסמכת לדון במסגרת מבצע פיקודי לשיפוט מהיר כל חיילת שעברה באותו יום בתחום מרחב הפיקוד עבירה הנתונה לשיפוט מהיר.

מבצעים זרועיים 

36. א. סמכות לגבי חיילים - קש"ב, המשרת בח"א או בח"י, שנקבע

השארת תגובה

Leave a Message