03.0105 חיילי מילואים- השתייכות יחידתית

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיף 1  מה16- אוג´ 87

1. חייל, הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל, חייב בשירות מילואים עפ"י חוק שירות ביטחון, (נוסח משולב) התשמ"ו1986-  (להלן "החוק").


2. שירות מילואים פעיל (שמ"פ) - פירושו שירות צבאי של חייל מילואים, מהמועד שנקבע כדין להתייצבותו.


3. שירות מילואים שנתי - פירושו שמ"פ בתקופת השירות, שחייב לשרת חייל מילואים כל שנה עפ"י החוק. השירות יהיה רצוף, אולם ניתן לחלק את תקופת השירות לשניים או יותר, כמפורט בחוק או על פיו.


4. שירות מילואים חודשי - פירושו שמ"פ של יום אחד לכל חודש או יומיים רצופים לכל חודשיים או 3 ימים רצופים לכל 3 חודשים או 12 שעות לשיעורין לכל חודש, עפ"י המפורט בחוק:-


א. חובת השירות החודשי, לסוגיו, אינה מושפעת מהמעבר משנת עבודה אחת לשנייה.


תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אפר´ 91


ב. שירות של יום אחד לצורך הוראה זו הוא שירות, שאורכו 24 שעות, לכל היותר, במסגרת תרגיל גיוס, גם אם הוא חל בשני תאריכים. משך הנסיעה אל מקום השירות וממנו יבוא במניין השעות של יום השירות.


ג. 12 שעות לשיעורין - פירושו שירות של פעמיים בחודש, שלא יעלה על 12 שעות בכל פעם.


ד. יום אחד לכל חודש - פירושו יום אחד עבור כל חודש בשנה, כולל החודש, שבו משרת החייל שירות שנתי.


5. שירות מילואים מיוחד - שירות מילואים שעליו הורה שר הביטחון שיהיה שירות חירום לעניין פרק ו´ 4 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968.


6. שירות מילואים נוסף - פירושו שמ"פ בהתנדבות, בנוסף לתקופות שחייב חייל המילואים לשרת עפ"י החוק.

השארת תגובה

Leave a Message