• בית
  • פקודות מטכ"ל
  • 08.0102 - ביקורי אזרחים ואורחים ביחידות צה"ל, במחנותיו ובמתקנים צבאיים

08.0102 - ביקורי אזרחים ואורחים ביחידות צה"ל, במחנותיו ובמתקנים צבאיים

הגדרות 1.בפקודה זו:א. "מתקן צבאי" - כהגדרתו בפ"מ 2.0105.ב. "חטיבת דובר צה"ל" - לרבות מי שהוסמך על

הגדרות


1.בפקודה זו:
א. "מתקן צבאי" - כהגדרתו בפ"מ 2.0105.
ב. "חטיבת דובר צה"ל" - לרבות מי שהוסמך על ידי דובר צה"ל לפעול מטעמו.
ג. "אמ"ן-מחב"ם" - לרבות מי שהוסמך על ידי אמ"ן-ראש מחב"ם לפעול מטעמו.
ד. "ביקור" - לרבות ביקור בתרגיל, השתתפות בטכס, כינוס או אירוע וכיוצא באלו.
ה. "גורם אחראי לביקור" - לכל סוג ביקור נקבע גורם בהתאם לעניין וכמפורט בסעיף 7.
ו. "ביקורים עם סיכון גבוה" - ביקורים בהם המבקר אקטיבי והפעילות מבחינתו של המבקר היא בעלת סיכון גבוה.
ז. "גורם מאשר" - הגוף שבסמכותו לתת את האישור הרשמי לקיום הביקור.


כללי


2. צה"ל זוכה להתעניינות של גורמי תקשורת, ארגונים, מוסדות ואורחים, מהארץ ומחוץ לארץ. כמו כן מזמין צה"ל אליו, בנסיבות שונות, אזרחים ואורחים.


3. הפקודה מפרטת את הסמכויות לטיפול בביקורי אזרחים לסוגיהם ואנשי צבא זרים ביחידות צה"ל ובמחנותיו, במתקניו, בשטח צבאי סגור ובמקומות אזרחיים שהועמדו לרשות הצבא לזמן מוגבל ובהם מתקיים אירוע צבאי. על אירועים אחרים בהם מתקיימים מפגנים, תערוכות, הפקות, כנסים ואירועים הנערכים על ידי צה"ל, בהשתתפותו או בסיועו, יחולו הוראות פ"מ 8.0103.


4. הפקודה מפרטת את אחריות הגופים השונים בכל הקשור לביקורים שבסמכותם. פירוט נוסף ניתן בפקודות ובהוראות הגופים.


הנחיות כלליות


5. הגורם האחראי נושא באחריות לתיאום הביקורים שבסמכותו.


6. כניסת מבקרים למחנות צה"ל תתבצע כמפורט בפ"מ 21.0203.


סמכויות


7. להלן פירוט סוגי המבקרים השונים, פירוט נסיבות הביקור וגורם המטה האחראי לריכוז הטיפול בנושא, לרבות פרסום פקודות:


""
""
 


מס´ סודר


סוג המבקרים


הגורם האחראי לביקור


עיקרי ההנחיות


הגורם המאשר


1.


    נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון


לשכת הרמטכ"ל,


באמצעות הגורם


הצבאי הנוגע לביקור


כמפורט בפקודה זו


לשכת שר הביטחון, באמצעות לשכת הרמטכ"ל


2.


א. שגרירים ואורחים רשמיים של מדינת  ישראל המבקשים לבקר בצה"ל (למעט ביקורים מסוג המתואר בסעיף 4 להלן)


 


ב. גורמים רשמיים ישראלים


(שרי הממשלה, למעט שר הביטחון, חברי ועדת החוץ והביטחון, חברי כנסת ואישים אחרים)  


חטיבת דו"ץ


כמפורט בפקודה זו


 


 


 


לשכת שר הביטחון, באמצעות לשכת הרמטכ"ל


3.


א. אורחים מחוץ לארץ מטעם מוסדות ציבוריים (כגון: הסוכנות היהודית, הבונדס, המגבית היהודית המאוחדת, גורמים אקדמיים, האגודה למען החייל וקרן ליב"י)


 


ב. אזרחים מהארץ (אנשי קולנוע,      


תעשיינים, סופרים, חוקרים, עיתונאים וכד´) לצורך מידע, ראיונות, הסברה, קשרי ציבור וסיוע צה"ל 


חטיבת דו"ץ


כמפורט בפקודה זו


חטיבת דו"ץ


4.


אנשי צבא זרים וגורמים רשמיים מחוץ לארץ, לרבות אורחי משרד הביטחון, שהוזמנו רשמית על ידי גופי צה"ל השונים לביקור בצה"ל, במסגרת שיתוף פעולה ביטחוני או לצורך קידום הייצוא הביטחוני


אמ"ץ-חטיבת קשרי החוץ


 


אמ"ן-ענף קש"ח


כמפורט בפקודה זו ובהנחיות המשלימות של אמ"ץ-קש"ח  ב"מנחה  לקשרי חוץ של צה"ל" ובנהלי אמ"ן-חמ"ן


כמפורט בהנחיות המשלימות של הגופים


5.


א. הורים בבסיסי טירונים ובבסיסי 


    הדרכה


ב. עתודאים


ג. גורמים אזרחיים מאמצים


ד. חניכי  מרכז ההכנה לצה"ל,       מרוו"ה, "חץ וקשת"


אכ"א


כמפורט בפ"מ 33.0235


 


 


 


אכ"א


6.


כניסת אורחים ואזרחים אחרים לצורכי עבודה, תרומה וכד´ (לרבות ועדות הביטחון של ההתיישבות העובדת לגווניה)


הגורם המזמין לפי העניין


על פי פ"מ 21.0203


 


""
""
 

נוהל כללי לביקורים ולטיפול בהם


8. חייל, שנתבקש על ידי אזרח, גוף אזרחי או גוף רשמי לאפשר ביקור במתקן צבאי, או חייל, המבקש להזמין מבקר, יפנה את המבקש, או יפנה בעצמו (במקרה של הזמנה) אל הגורם האחראי בהתאם לסוג המבקר ובהתאם לסעיף 7 לעיל. אם לא נקבע גורם אחראי כאמור, תופנה הבקשה אל חטיבת דו"ץ.


9. הגורם האחראי לביקור:
א. יבחן את הבקשה ויתאמה עם גורמי צה"ל הנוגעים לעניין, לרבות קבלת אישור אמ"ן-מחב"ם.
ב. נושא באחריות להסדרת ביטוח מתאים למבקרים, אל מול חטיבת התביעות והביטוח במשרד הביטחון, טרם כניסת המבקרים למתקן צבאי כל שהוא. במקרה של ביקורים בעלי סיכון גבוה יפעל להחתמת האזרח או הגוף על כתב התחייבות ונטילת אחריות וביטוח .


10. מפקד המתקן או האתר בו ייערך הביקור, יוודא כי הביקור, לרבות תכניו, מתבצע בכפוף להוראות ולתנאים שייקבעו על ידי הגורם האחראי ועל ידי אמ"ן-מחב"ם, בנוגע לאותו ביקור או לאותו סוג ביקור, כולל צרוף נציג אמ"ן-מחב"ם לביקור, כולו או חלקו, אם נדרש.


11. במקרה של ביקור שבתחום סמכותה של חטיבת דו"ץ, יש לפעול, בנוסף לאמור לעיל,  כמפורט להלן : 
א. מינוי קצין מלווה לביקור מטעם דובר צה"ל.
ב.הגורם האחראי לביקור יסדיר את תקצוב הביקור, על פי הוראות משלימות מטעם חטיבת דו"ץ.


נוהל פרטני לגבי ביקורים מיוחדים


12. ביקורי קבוצות ילדים ישראלים  - לא יורשה ביקור במתקן צבאי למי שגילם פחות משלוש עשרה שנים, בקבוצה מאורגנת, למעט באישור מיוחד של חטיבת דו"ץ.


13. ביקורי אזרחים במוזיאון חיל האוויר - פקודה זו אינה חלה על ביקורי אזרחים במוזיאון חיל האוויר. ביקורים אלו מוסדרים בהוראת זרוע האוויר - 133.01.00.04


14. ביקורים במתקן צבאי שסוגו "סודי", לפחות, יבוצעו באישור אמ"ן-רמחב"ם וקצין שדרגתו אלוף, ומפקד המתקן בו מתקיים הביקור בסמכותו, או מי שיוסמך לכך על ידו. האחריות לקבלת האישור תהיה של הגורם האחראי לביקור, כמפורט בטבלה שבסעיף 7 לעיל.


15. ביקורי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (לרבות הוועדה לתקציב הביטחון) - בקשה כאמור תועבר אל משרד הביטחון, תאושר על ידי לשכת השר ועל ידי לשכת הרמטכ"ל ותתואם, לאחר האמור, על ידי חטיבת דו"ץ, הן מול היחידה הצבאית הנוגעת לעניין והן מול מזכירות ועדת החוץ והביטחון. לביקור הוועדה יתלווה קצין ליווי מטעם חטיבת דו"ץ ובאם יש צורך, גם קצין ליווי מטעם המטכ"ל, לפי קביעת לשכת הרמטכ"ל.


16. ביקורי מבקר המדינה בצה"ל מוסדרים בפ"מ 1.0109 וביקורי מבקר מערכת הביטחון מוסדרים בהפ"ע 2.0607 .


ביקור גורמי צבא זרים


17. חטיבת קשרי החוץ תכין תוכנית ביקורים שנתית לביקור גורמי צבא זרים שבסמכותה בשנה העוקבת. התוכנית תוצג לאישורו של ראש אמ"ץ.


18. במקרה של ביקור אוניה צבאית זרה בארץ יש לפעול, בנוסף לאמור בפקודה זו, גם על פי נוהל ח"י 25.919 "ביקורי אוניות וציי מלחמה זרים בארץ - נוהל".


19. במקרה של מעבר או נחיתה של מטוסים זרים יש לפעול, בנוסף לאמור בפקודה זו, גם על פי נהלים משלימים של חטיבת הקש"ח ושל חיל האוויר.


20. ביקורים בתחום המודיעיני יטופלו על ידי אמ"ן-ענף קש"ח.


הנחיות משלימות
הגורמים האחראיים, ואמ"ן-מחלקת ביטחון המידע יפרסמו נהלים משלימים לפקודה זו, לפי העניין והצורך.

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה