אישורים צבאיים 30.0401

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיפים 1 עד 25 מה9- ביולי 2002  

הגדרה

1. בפקודה זו: חייל - לרבות איש מילואים.

כללי

2. חיילי צה"ל ומפוטרים משירות ביטחון זכאים לקבל אישורים שונים בנושא השירות בצה"ל. פקודה זו מפרטת אילו גופים בצה"ל מוסמכים להנפיק אישורים אלה, מהם סוגי האישורים השונים, ומהן הדרכים לקבלת אותם אישורים. 3. נוהל הטיפול בבקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח1998-, מפורט בפ"מ 8.0104. 4. נוהל מסירת מידע רפואי בנוגע לשירות בצה"ל בעניינם של חיילים ומפוטרים משירות ביטחון ששירתו בצה"ל, מפורט בפ"מ 30.0411. 5. נוהל מסירת מידע רפואי המצוי בידי צה"ל בעניינם של מלש"בים ושל מפוטרים משירות ביטחון שלא שירתו כלל בצה"ל, מפורט בהקמ"א מג04-03-.  

זכאות לקבלת אישור בנושא השירות בצה"ל

6. הגורמים הבאים זכאים לקבל אישור בנושא השירות בצה"ל (להלן - הגורם המורשה): א. חייל צה"ל או מיופה כוחו. ב. מפוטר משירות ביטחון או מיופה כוחו. ג. במקרה של מות חייל או מות מפוטר משירות ביטחון - יורשו של החייל או יורשו של המפוטר משירות ביטחון, עם הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה. 7. עריק אינו זכאי לקבל אישור בנושא שירותו בצה"ל. 8. א. מתן אישור בנושא השירות בצה"ל לחייל או למפוטר משירות ביטחון עשוי להיות כרוך   בתשלום אגרה. שיעור האגרה ואופן גבייתה ייקבעו על-פי הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח1998- והתקנות מכוחו, ועל-פי הנוהל המפורט בפ"מ 8.0104. ב. מספר האישורים להם זכאי כל חייל וכל מפוטר משירות ביטחון ללא תשלום, ייקבע על ידי מקשל"ר-רע"ן תוה"ם בתיאום עם היועכ"ל ועם מפצ"ר-יעח"ק.  

תוכן האישורים בנושא השירות בצה"ל

9. האישורים השונים בנושא השירות בצה"ל כוללים את הפרטים הבאים: א. תקופות השירות. ב. סוגי השירות (סדיר, מילואים וכדומה). ג. אופי השירות (לוחם או אינו לוחם). ד. דרגות (דרגת קבע, דרגת ייצוג והדרגה שנשא חייל במועד שחרורו משירות סדיר). ה. שמות קורסים והשתלמויות שעבר חייל בהצלחה (פרט לקורסים שפרסום שמם אסור מטעמי ביטחון שדה). ו. מקצועות בהם הוסמך חייל (פרט למקצועות שפרסום שמם אסור מטעמי ביטחון שדה). ז. תפקידים (תיאור כללי, ללא אזכור שם יחידה) - לקצינים ונגדים בלבד (פרט לתפקידים שפרסום שמם אסור מטעמי ביטחון שדה). ח. דירוג התנהגות, בהתאם לאמור בפ"מ 30.0117. ט. סמלים, אותות וציונים לשבח שהוענקו לחייל. י. תקופות שהייה בכלא צבאי. יא. פרטים שונים בנוגע להשתכרותו של חייל. יב. פרטים אחרים בנוגע לחייל שיאושרו על ידי מקשל"ר-רע"ן תוה"ם בתיאום עם אמ"ן-מחב"ש.   10. אישור בנושא השירות בצה"ל לא יכלול פרופיל רפואי צבאי של אדם, סעיפי ליקוי שיוחסו לו או כל נתון אישי צבאי אחר המציין את מידת התאמתו לשירות הצבאי (קב"א, דפ"ר וכדומה). 11. אישור בנושא השירות בצה"ל לא יציין את מספר שנות הלימוד של חייל או כל נתון אחר המעיד על השכלתו. 12. סוגו הביטחוני של אישור בנושא השירות בצה"ל לא יעלה על בלמ"ס. במקרה של ספק לגבי סוגו    הביטחוני של האישור, יש להיוועץ באמ"ן-מחב"ש או בכל גורם שהוסמך לכך על ידה, לפני מתן האישור.  

הגופים המוסמכים להנפיק אישורים בנושא השירות בצה"ל

13. ככלל, אישורים בנושא השירות בצה"ל יונפקו לגורם המורשה על ידי קציני הערים והמרכז לשירות הפרט. 14. אישורים מיוחדים או אישורים העוסקים באוכלוסיות מוגדרות יונפקו על ידי הגופים הרלוונטיים לנושא האישור או לאוכלוסיות בהן עוסקים האישורים. 15. אישורים חריגים ואישורים המחייבים עיון בתיק האישי של חייל או מפוטר משירות ביטחון יונפקו על ידי חטיבת הסגל-ענף תו"ב-מדור הרישום - לגבי קצינים ונגדים וממכ"א-ענף תוב"ם-מדור בקרת המידע - לגבי חוגרים ומפוטרים משירות ביטחון שלא שירתו כלל בצה"ל. 16. רשימת הגופים המוסמכים להנפיק אישורים בנושא השירות בצה"ל ורשימת האישורים אותם הם מוסמכים להנפיק מפורטת בנספח לפקודה. נספח זה יעודכן, מעת לעת, בנפרד מגוף הפקודה עצמו, על ידי מקשל"ר-ענף תוה"ם בתיאום עם מפצ"ר-יעח"ק ובאישור ראש אכ"א, ועדכונו אינו טעון סבב הערות או סבב חתימות. 17. א. אף גורם בצה"ל, למעט הגורמים המפורטים בפקודה זו ובנספח, אינו רשאי להנפיק אישור בנושא השירות בצה"ל או למסור פרטים כלשהם בנוגע אליו, לגורם המורשה או לכל גורם אזרחי אחר, אלא אם קיבל אישור מיוחד לכך ממקשל"ר-ענף תוה"ם לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- והתקנות מכוחו. ב. אין באמור בסעיף זה כדי להגביל מסירת פרטים בנוגע לשירות בצה"ל במסגרת תשובה פרטנית לבקשה המוגשת לצה"ל על ידי הגופים המוסמכים לכך בפקודות הצבא, ובלבד שמסירת הפרטים תיעשה לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-. 18. אישורים בנושא השירות בצה"ל המונפקים בקציני הערים, ייחתמו על ידי קצין העיר המתאים או בשמו. אישורים המונפקים על ידי גופים אחרים, כמפורט בנספח לפקודה, ייחתמו על ידי קצין שדרגתו, לפי תקן, רס"ן, לפחות.  

נוהל הנפקת אישור בנושא השירות בצה"ל

19. גורם מורשה המבקש אישור בנושא השירות בצה"ל יפנה, ישירות או באמצעות הטלפון, לקצין העיר, למרכז לשירות הפרט או לגוף המנפק את האישור לו הוא זקוק, כמפורט בנספח לפקודה, על מנת שישלחו את האישור ליחידתו של החייל או לביתו של האדם בו עוסק האישור (לפי רצונו של מבקש האישור) לאחר שווידאו את זהותו של הפונה. 20. ניתן להזמין אישורים בנושא השירות בצה"ל באמצעות אתר צה"ל באינטרנט ובאמצעות אתר האישורים בצהלנט. האישורים יישלחו לביתו של האדם בו עוסק האישור. 21. אישורים הנשלחים לביתו של האדם בו עוסק האישור, כאמור לעיל, יישלחו לכתובת המתאימה המצויה בקובץ כוח-האדם ברישומי צה"ל - לגבי חיילים ומלשבי"ם, ולכתובת המתאימה המצויה    ברישומי משרד הפנים - לגבי מפוטרים משירות ביטחון. 22. אישור בנושא השירות בצה"ל יישלח למבקש האישור בתוך שבוע ממועד קבלת הבקשה. לחלופין, יודיע הגוף מנפיק האישור למבקש, כי בקשתו מטופלת והאישור יישלח אליו בהקדם האפשרי. אם אין ביכולתו של צה"ל להנפיק את האישור המבוקש, תישלח הודעה מתאימה למבקש האישור.  

אישור על פרטים שאינם מופיעים ברישומי צה"ל

23. גורם מורשה המבקש אישור על פרטים בנוגע לשירות בצה"ל, שאינם מופיעים ברישומי צה"ל, יתבקש לצרף תצהיר בנושא האישור, בחתימת עורך-דין, וכן כל ראיה המעידה על נכונות הפרטים שאישורם מתבקש. הבקשה תופנה לממכ"א-ענף תוב"ם-מדור בקרת המידע. מדור בקרת המידע לא ינפיק את האישור המבוקש, אלא לאחר שקיבל אישור לכך על ידי מפצ"ר-יעח"ק. האישור יציין במפורש, כי ברישומי צה"ל לא אותר המידע הנוגע לבקשתו של הפונה ויצורף אליו תצהירו של הפונה. אישור על פרטים שאינם מופיעים ברישומי צה"ל יונפק אך ורק על ידי מדור בקרת המידע. ככלל, לא ינפיק צה"ל אישור על פרטים שאינם מופיעים ברישומיו מבלי שהומצאה לו ראיה המעידה על נכונות פרטים אלה.

אחריות

24. מקשל"ר-ענף תוה"ם אחראי על תחום האישורים בנושא השירות בצה"ל. 25. גורם המבקש להנפיק אישור חדש בנושא השירות בצה"ל יעביר את דוגמת האישור לאישורו של מקשל"ר-רע"ן תוה"ם.  

נספח לפקודה 30.0401

  הגופים, המוסמכים להנפיק אישורים בנושא השירות בצה"ל וסוגי האישורים 1. קציני הערים והמרכז לשירות הפרט רשאים להנפיק את האישורים המפורטים להלן: א. אישור על חובת שירות סדיר; ב. אישור על חובת שירות מילואים; ג. אישור על שירות סדיר; ד. אישור על תקופות שירות מילואים פעיל (שמ"פ); ה. אישור על שירות מילואים חד-יומי; ו. אישור על מהלך שירות צבאי; ז. אישור על פטור זמני משירות ביטחון; ח. אישור על שהייה בכלא צבאי; ט. אישור על קורסים והשתלמויות; י. אישור על הסמכה למקצוע והעסקה בתפקיד; יא. אישור על שירות צבאי כחוקר מצ"ח; יב. אישור על פרטי משרד הקישור; יג. אישור על הכרה בחייל כבודד; יד. אישור על קבלת תשלומי משפחה; טו. אישור על כשירות לנהיגה - לגבי חיילים בשירות סדיר בלבד; טז. העתק תעודת הערכה לחייל המשתחרר משירות סדיר. 2. חטיבת הסגל-ענף תו"ב-מדור הרישום רשאי להנפיק את האישורים הבאים: א. האישורים המפורטים בסעיף 1 לעיל, בעניינם של קצינים ונגדים; ב. אישורים חריגים ואישורים המחייבים עיון בתיק האישי בעניינם של קצינים ונגדים. 3. ממכ"א-ענף תוב"ם-מדור בקרת המידע רשאי להנפיק את האישורים הבאים: א. האישורים המפורטים בסעיף 1 לעיל, בעניינם של חוגרים; ב. אישורים חריגים ואישורים המחייבים עיון בתיק האישי בעניינם של חוגרים, מועמדים לשירות ביטחון ומפוטרים משירות ביטחון שלא שירתו כלל בצה"ל; ג. אישורים על פרטים בנוגע לשירות בצה"ל, שאינם מופיעים ברישומי צה"ל; ד. אישור על משך שירות סדיר לנכי צה"ל. נכה צה"ל, המעוניין באישור על משך השירות הסדיר בו היה חייב אלמלא הפגיעה שבגינה שוחרר או פוטר מהשירות, יפנה לאכ"א-מחלקת הנפגעים-ענף הקשר למשפחות-מדור המאושפזים, ישירות או באמצעות ארגון נכי צה"ל. רמ"ד המאושפזים יוודא במשהב"ט-אגף השיקום שהמבקש אכן הוכר כנכה צה"ל, ויפנה את בקשתו למדור בקרת המידע. 4. א. מקשל"ר-ענף הנפגעים וקציני הערים, והוא בלבד, רשאי להנפיק את האישורים הבאים: 1) אישור על פטירה במהלך שירות צבאי - על אף האמור בפקודה, אישור זה יינתן לבן זוג, הורה או ילד של חלל צה"ל מבלי שיידרש להציג צו ירושה או צו קיום צוואה; 2) אישור על פדיון משבי; 3) האישורים המפורטים בסעיף 1 לעיל, בעניינם של חללי צה"ל. ב. אישורים אלה יימסרו רק למחלקת הנפגעים-ענף הקשר למשפחות ולקצינות הנפגעים, שיעבירו אותם, באופן אישי, למבקש האישורים. 5. בקו"ם רשאי להנפיק את האישורים המפורטים בסעיף 1 לעיל, בעניינם של חיילים המוצבים ביחידות רישום הכפופות לבקו"ם ובעניינם של חיילים הנמנים עם אוכלוסיית המשתחררים. 6. מנהל האוכלוסיות רשאי להנפיק את האישורים המפורטים בסעיף 1 לעיל, בעניינם של חיילים בני מיעוטים. 7. מת"ש רשאי להנפיק אישורים שונים בנוגע להשתכרותו של חייל, לרבות אישורים בנושא דרגות שכר, ותק, מענקים, קצבאות, ניכויים, פיצויים, עיקולים וכיוצא באלה פרטים הנוגעים לתחום עיסוקו של מת"ש, כמפורט בפקודות הצבא. 8. אכ"א-מחלקת הפרט-ענף תכנון השכר והגמלאות רשאי להנפיק אישורים שונים בנוגע לגמלה לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה1985-, לרבות אישורים בנושא זכאות לקיצבה, תקופות שירות המזכות בקיצבה, תקופות שירות המזכות בקיצבה מוגדלת, גובה הקיצבה ומרכיביה. 9. מבט"ם-ענף הבטיחות בדרכים רשאי להנפיק אישור על מעבר השתלמות נהיגה מונעת. 10. אכ"א-מחלקת הפרישה רשאית להנפיק לאוכלוסיית הפורשים את האישורים הבאים: א. האישורים המפורטים בסעיף 1 לעיל, בעניינם של פורשים; ב. אישור על מועדי חופשות ללא תשלום; ג. אישור על שחרור ללא זכאות לפנסיה; ד. אישור על מועד הפרישה מצה"ל; ה. אישור על מעבר לשירות המדינה.   11. מרכז תע"ץ רשאי להנפיק לעובדי צה"ל את האישורים הבאים: א. אישור על העסקה בצה"ל; ב. תעודת עבודה בצה"ל (טופס 756), כמפורט בפ"מ 41.0204; ג. אישור על השתתפות בקורסים ובהשתלמויות מחוץ לצה"ל (טופס 463). 12. מקרפ"ר-מדור סגל סדיר רשאי להנפיק לרופאים צבאיים אישור על משך העסקתם כרופאים בצה"ל ועל התחום הרפואי בו עסקו. 13. לשכות הגיוס רשאיות להנפיק למלש"בים אישור על שהייה בלשכת הגיוס (טופס 7241).   30.0402   בוטלה (בחוזר מס´ 72)

השארת תגובה

Leave a Message