בית  »  פקודות מטכ"ל   »   30.0403 – העברת חומר מיחידות צה”ל לקצין התגמולים במשהב”ט

30.0403 – העברת חומר מיחידות צה”ל לקצין התגמולים במשהב”ט

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


תוקף סעיפים 1 עד 13 מה- 30 יולי 98
1.  חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט1959-, הינו הבסיס המשפטי להגשת תביעות  להכרה בזכות נכה בעקבות חבלה, מחלה או החמרת מחלה, שאירעו בתקופת השירות הצבאי ובעקבותיו.
2.  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י1950- הינו הבסיס המשפטי להגשת בקשות על ידי בני משפחה להכרה בהם כבני משפחה של חייל שנספה במערכה.
3.  קציני תגמולים לעניין החוקים הנזכרים לעיל (להלן - קציני תגמולים) ממונים על ידי שר הביטחון.
4.  לקציני התגמולים סמכויות זהות לאלו של ועדת חקירה שנתמנתה על פי חוק ועדות החקירה, התשכ"ט1968-.


נוהל פנייה של משהב"ט - אגף השיקום ליחידות צה"ל
5.  משהב"ט-קצין התגמולים, או מי שהוסמך לכך על ידו, יפנו, בכתב, ישירות למפקד יחידתו של החייל, כדי לקבל כל חומר רפואי ועובדתי הנמצא ביחידה והדרוש להם לצורך בדיקה, מכוח שני החוקים הנזכרים בסעיפים 1 ו- 2 לעיל.
6.  מפקד היחידה יעביר העתקים של המסמכים הנדרשים, לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הבקשה.


נוהל העברת מידע באמצעות מקשל"ר או חטיבת הסגל
7.  לא קיבל קצין התגמולים מהיחידה את המידע הנדרש בתוך שלושים ימים - יפנה, בכתב, למקשל"ר-רמ"ד תיקיות - לגבי חוגר, או לחטיבת הסגל-רמ"ד רישום - לגבי קצין.
8.  מקשל"ר-רמ"ד תיקיות או חטיבת הסגל-רמ"ד רישום, לפי העניין, יאתרו את המידע המבוקש (במקרה הצורך יפנו ליחידה).
9.  עם איתור המידע המבוקש, ולא יאוחר משלושים ימים מפניית קצין התגמולים למקשל"ר או לחטיבת הסגל, לפי העניין, יועבר החומר הדרוש למשהב"ט-אגף השיקום.


העברת המידע למשהב"ט-אגף השיקום
10. החומר יועבר למשהב"ט-אגף השיקום בדואר רשום, באמצעות המקמ"רים. אין להעביר את החומר באמצעות דואר ישראל.


העברת המידע למשפחות החיילים או לתובעים
11. בטרם יעביר משהב"ט-אגף השיקום מידע למשפחות החיילים או לתובעים, לפי בקשתם, יעבירו לבדיקת אמ"ן-מחב"ש-ענף אבטחת מידע, וזאת במקרים המפורטים להלן:
א. כאשר סוגו הביטחוני של החומר גבוה מ"מוגבל".
ב. כאשר החייל נפגע מקרינה, מחומרים מסוכנים או מלייזר.
ג. כאשר החייל קשור ליחידות מיוחדות, כהגדרתן בהפ"ע 4.0201.
12. בטרם מסירת החומר לידי משפחות החיילים או לתובעים, ימחוק ממנו אמ"ן-מחב"ש את הפרטים הבאים:
א. מספרי יחידות.
ב. שמות קוד של אמל"ח.
13. בטרם יועבר החומר לידי משפחות החיילים או לתובעים, ימחוק ממנו משהב"ט-אגף השיקום את הסימולים המספריים של הפרופיל הרפואי ושל סעיפי הליקוי.


""

השארת תגובה

Leave a Message