30.04.04 – טיפול בפניות חיילי מילואים

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי1. חיילי מילואים פונים למפקד היחידה או למשרד הקישור שלהם בכתב ובעל-פה בבעיות 
   שונות.
2. מטרת פקודה זו לפרט את נוהל המעקב והטיפול בפניות חיילי המילואים.
3. פקודה זו אינה מתייחסת לפניות חיילי המילואים לביטול או לדחיית קריאה לשירות
   מילואים מסיבות אישיות או משפחתיות. הנוהל במקרים אלה מפורט בפ"מ 31.0607. 
נוהל טיפול בפניות
4. מפקד היחידה או קצין הקישור שקיבל פניית חייל, יטפל בה כמבוקש על ידי החייל.
5. לאחר טיפול בפניית החייל תינתן תשובה בכתב (רצוי מודפסת). התשובה לחייל המילואים
        תינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלתה של פניית החייל ביחידה.
6. פניית החייל והעתק ממכתב התשובה יישמרו ביחידה ויוחזקו באוגדן שיישמר למעקב אחר
        דואר חיילי המילואים.
7. האוגדן יחולק לתאים על ידי 22 חוצצים (חוצץ לכל אות), ויישמרו בו מכתבי החיילים לפי
        האות הראשונה של שמות משפחתם.
8. פנה חייל בעל-פה, יירשמו פרטי הפנייה כולל פרטי החייל ותאריך הפנייה בטופס שדוגמתו
        ניתנת בנספח לפקודה זו. יתר הטיפול יהיה כמפורט בסעיפים 4 עד 7 לעיל.
9. מודגש, שאין לשמור התכתבות זו במעטפות המסמכים האישיים (טופסי 77-4). תוקף סעיף 10 מה- 15 במרס 9210. בתחילתה של כל שנת עבודה (1 בינואר) ייפתח תיק חדש.
11. התיק של שנת העבודה הקודמת יישמר במשרד היחידה לשנה נוספת ולאחר מכן יועבר
   לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, כמפורט בפ"מ 30.0601.
שינון
12. פקודה זו תשונן על ידי המפקדים וקציני השלישות לכל סגל הקישור, העוסק בטיפול בחיילי  
   מילואים פעמיים בשנה.          
נספח לפ"מ 30.0404רישום פניית חייל מילואים1. פרטי המבקש
     
מספר אישי דרגה שם פרטי שם משפחה יחידה יחידת משנה2. פירוט הבקשה:
______________________________________________________________________________3. מצורפים מסמכים או תעודות בהתאם לפירוט הר"ם:
                 ______________________________________________________________________________
4. נתקבלה הודעה______________________  על ידי_________________________
      _____________         ____________________________________________________________
            (תאריך)               (מספר אישי)               (דרגה)               (שם פרטי)               (שם משפחה)
5. הטיפול שנעשה בפניית החייל:
       _____________________________________________________________________________
6. ניתנה תשובה בכתב לחייל (העתק התשובה יצורף לדף זה) בתאריך:
      _____________        ____________________________________________________________
           (תאריך)               (מספר אישי)          (דרגה)          (שם פרטי ושם משפחה)          (תפקיד)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים