31.0107 – פיטור חיילי מילואים משירות ביטחון

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
כללי   תוקף סעיף 1 מה- 5 באוק´ 95   1. פקודה זו קובעת את נוהלי הפיטור של חיילי מילואים, כהשלמה לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-. תוקף סעיף 2 מה- 22 בספטמבר 99   2. פקודת פיטור תוצא על ידי אחד מהגורמים האלה: א. בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-תא פטור - לגבי חוגרים. ב. מקשל"ר-מדור העריקים - לגבי חוגרים שדווחו כנפקדים וכעריקים. ג. חטיבת הסגל-מדור המילואים - לגבי קצינים.   תוקף סעיף 3 מה- 5 באוק´ 95   3. תש"ם הפרישה הרשמי לפטור שנתון תורן הוא ה- 15 ביולי בכל שנה. פעולות בקו"ם, חטיבת הסגל ומקשל"ר   תוקף סעיף 4 מה- 22 בספטמבר 99   4. חודשיים לפני פיטור שנתון תורן של חיילי מילואים, ישלחו הגופים המפורטים בסעיף 2 לעיל ליחידותיהם של חיילי המילואים את המסמכים האלה: א. פקודת פיטור (טופס 809). ב. תעודת פטור משירות ביטחון (טופס 830-2). ג. איגרת פרידה (טופס 447) - לחיילים העומדים במדדים המפורטים בפקודה זו. ד. איגרת מפקד הבקו"ם ואיגרת רח"ט הסגל (אחת מכל סוג לכל יחידה). האיגרות יעדכנו את קציני הקישור ואת קציני השלישות של היחידות על מבצע הפיטור שעומד להתקיים, ויפרטו את הפקודות המסדירות את נוהל הפיטור.   מדדים לחלוקת איגרת פרידה   תוקף סעיפים 5 עד 19 מה- 5 באוק´ 95   5. איגרת הפרידה (טופס 447) תימסר לחיילים, המפוטרים משירות ביטחון, ושמתקיים לגביהם אחד מהמדדים האלה, לפחות: א. חיילי מילואים שהיו עשר שנים, לפחות, בשירות מילואים, וצברו מאתיים עשרים וחמישה ימי שמ"פ, לפחות. ב. חיילות מילואים שהיו ארבע שנים, לפחות, בשירות מילואים, וצברו שישים ימי שמ"פ, לפחות. ג. חיילים או חיילות שאינם עומדים במדדים הנ"ל, אך שירתו גם בשירות קבע, גם בשירות מילואים וגם כעובדי צה"ל, וצברו שלושים נקודות (חיילים) או עשרים נקודות (חיילות), לפי שיטת החישוב הזו: 1) כל שנת שירות קבע - שלוש נקודות. 2) כל שנת הימנות עם כוחות המילואים והשלמת חמישה עשר ימי שמ"פ, לפחות - שתי נקודות. 3) כל שנת שירות כעובד צה"ל - שתי נקודות. 6. התקופה בה ישהה החייל בר"ם 70, במאגרי חירום או בימ"ם ד לא תימנה עם השנים בשירות מילואים לצורך חישוב הזכות לקבלת איגרת פרידה. 7. חיילי מילואים שפוטרו משירות ביטחון בשל אי התאמה או בשל גירוש, אינם זכאים לקבל איגרת פרידה. 8. על איגרות הפרידה יחתמו בעלי התפקידים האלה:   תוקף סעיפי משנה א ו- ב מה- 22 בספטמבר 99   א. מפקד בקו"ם - לגבי מפוטרים שדרגתם עד דרגת רס"ם ועד בכלל. ב. ראש אכ"א - לגבי מפוטרים שדרגתם מדרגת רס"ב עד דרגת רנ"ג ומדרגת סג"ם עד דרגת סא"ל. ג. רמטכ"ל - לגבי מפוטרים שדרגתם אל"ם, לפחות.   ביצוע הפיטור   9. פיטור החייל יבוצע ביחידת המילואים בה הוא מוצב. 10. לצורך ביצוע הפיטור, יזומן החייל להתייצב ביחידה, סמוך למועד הפיטור, כמפורט בפ"מ 33.0914. היחידה תשלח לחייל צו קריאה שלושים ימים מראש, לפחות. 11. בהתייצב החייל ביחידה לביצוע הפיטור, יבצע קצין הקישור את הפעולות האלה: א. ידאג שכל הציוד הצבאי שברשות החייל יוחזר לאפסנאות היחידה, בהתאם לפ"מ 55.0201. חיילת אינה חייבת להחזיר כל ציוד שנשאר ברשותה בעת שחרורה משירות סדיר. ב. ימסור לחייל את תעודת הפטור משירות ביטחון ואת איגרת הפרידה (אם החייל זכאי לה), ויקבל מהחייל את תעודת המילואים שלו.   תוקף סעיף משנה ג מה- 22 בספטמבר 99   ג. ימלא טופס  2/7 - "דוח  על ביצוע פיטור משירות ביטחון - מילואים", בו ידווח על גריעתו של החייל ממצבת היחידה בתאריך המצוין בפקודת הפיטור, ויזין אותו לרשומת הממוכנת. ביחידות בהן אין מסוף, יישלח הטופס להזנה במפקדה הממונה. במידה וגם במפקדה הממונה לא ניתן להזין את הטופס, יישלח עותק של הטופס למקשל"ר-מדור בקרת הרשומת, בצירוף המסמכים האלה: 1) תעודת חייל מילואים. 2) מעטפת מסמכים אישיים (טופס  77-4). 3) טופס 1003 - "טופס הזמנה, ניפוק וקבלה" וטופס 1004 - "תעודת ציוד אישי". 12. אם בתום עשרים וחמישה ימים ממועד ההתייצבות, שנקבע בצו הקריאה, לא התייצב החייל, יישלח לו בדואר רשום צו קריאה נוסף. מפקדו של החייל או קצין הקישור ביחידה אחראים לבירור הסיבה לאי התייצבותו של החייל. 13. לאחר שננקטו הפעולות שפורטו בסעיף 12 לעיל, ולאחר שעברו ארבעים וחמישה ימים, לפחות, ממועד משלוח הצו הראשון, תפנה היחידה לגורם המוסמך לשם פיטורו של החייל שלא בפניו, כמפורט בפ"מ 31.0117. 14. ניתן לפטור חייל מילואים, מייד, שלא בפניו, בנוהל המפורט בפ"מ 31.0117, גם אם לא חלפה התקופה האמורה, והחייל אכן לא התייצב במועד שנקבע לו בצו הקריאה, בתנאי שהוא עומד בתנאים האלה: א. חייל מילואים שהוחלט לפטרו משירות ביטחון מסיבת "אי התאמה". ב. חייל מילואים המוצב במחנה מעבר ארצי 800 - בעל פרופיל 21, יוצא כלא אזרחי ויוצא כלא צבאי. ג. חייל מילואים המוצב בימ"ם ד 182 - בעל פרופיל 24, יפוטר פטור ארעי עד להעמדתו בפני ועדה רפואית חוזרת. ד. חייל מילואים המוצב בימ"ם 191 - מנהלה. ה. חייל מילואים המוצב בר"ם 70, ושוהה, לפי הרשומת הממוכנת, בחוץ לארץ. 15. בהתייצב החייל לביצוע הפטור, תיבדק נכונותו להתנדב עם רכבו הפרטי, לצורך הפצת צווי קריאה ואיסוף מתגייסים בשעת חירום. 16. נוהל פיטור  קצינים, שדרגתם סא"ל, לפחות, משירות ביטחון מפורט בהק"א 31-01-16. 17. לגבי חיילי מילואים, השוהים בחוץ לארץ שהיית קבע: א. חיילים המוצבים לבקו"ם-ר"ם 70 ונמצאים בחוץ לארץ - ינהגו כלפיהם כאמור בסעיף 14, סעיף משנה ה, לעיל. ב. חייל המוצב ביחידה צבאית אחרת - עם קבלת פקודת הפטור, תזמן היחידה את החייל, כמפורט בסעיף 10 לעיל. לא התייצב החייל במועד התש"ם - ינהגו לגביו כמפורט בסעיפים  12 ו- 13 לעיל. ג. בתקופות בהן החייל שוהה בארץ - יבוצע לגביו האמור בסעיפים 12 ו- 13 לעיל. 18. נוהל התנדבות לשירות מילואים של חיילים המפוטרים משירות ביטחון מפורט בפ"מ 31.0108. 19. נוהל פיטור חייל מילואים, הנמצא במצב משפטי מיוחד, משירות ביטחון מפורט בפ"מ 31.0106.

השארת תגובה

Leave a Message