בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0108 – התנדבות לשירות מילואים- גברים ונשים שאינם חייבים בשירות הביטחון

31.0108 – התנדבות לשירות מילואים- גברים ונשים שאינם חייבים בשירות הביטחון

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיפים 1 עד 20  מה10- יולי 94 כללי   1. מי שאינו חייב בשירות ביטחון רשאי להתנדב לשירות בכוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, בהתאם לסעיף 17 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-  (להלן - חש"ב). 2. פקודה זו מתבססת על תקנות שירות ביטחון (התנדבות לשירות ביטחון), תשל"ד1974-, המובאות בהפ"ע 5.0615. רשימת המוסמכים על ידי שר הביטחון לאשר התנדבות מפורטת בהפ"ע 5.0651.   הגדרת האוכלוסייה   3. פקודה זו מתייחסת לגברים ולנשים, שעל פי חש"ב אינם חייבים בשירות ביטחון מסיבות שונות, והמבקשים להתנדב לשירות מילואים בצה"ל.   תנאים לקבלת מתנדב לשירות מילואים   4. על המבקש להתנדב לכוחות המילואים של צה"ל למלא אחר כל התנאים האלה:- א. הגיע לגיל שבע עשרה, והוריו או אפוטרופוסו נתנו את הסכמתם להתנדבותו, או הגיע לגיל שמונה עשרה. ב. נמצא כשיר לשירות מבחינה רפואית, בהתאם לפרק השני לחש"ב, או נמצא בלתי כשיר לשירות מבחינה רפואית, או בלתי כשיר ארעית לשירות, בהתאם לפרק השני לחש"ב, וענף מיון רפואי במקרפ"ר אישר, בהתאם למצב בריאותו של המתנדב ולתפקיד, שיועד לו בשירות מילואים, כי ניתן לקבלו לשירות מילואים בהתנדבות - בסייגים או ללא סייגים - הכול כפי שייקבע על ידי ענף מיון רפואי במקרפ"ר. ג. הגיש הצהרה, החתומה בידו, בה הוא מבקש להתקבל לשירות מילואים, לפי סעיף 34 לחש"ב, לתקופה כמפורט בסעיף 14 להלן. 5. לא תתקבל בקשת התנדבות במקרים בהם פוטר החייל משירותו מסיבת "אי התאמה".   הגשת הבקשה והטיפול בה   6. הטיפול בבקשת התנדבות לשירות מילואים ייעשה בהתאם לשיוכו של המתנדב לאחד מסוגי השירות האלה:- א. המתנדב מיועד לשירות ביטחון (להלן - מלש"ב). ב. המתנדב הוא חייל בשירות סדיר. ג. המתנדב הוא חייל בשירות מילואים. ד. המתנדב שירת בעבר בצה"ל, ופוטר משירות ביטחון. 7. הטיפול בבקשות התנדבות לשירות מילואים של מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים):- א. המתנדב יפנה למדור פרט במנהל גיוס, ויגיש בקשת התנדבות לשירות מילואים, שדוגמתה ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. ב. מנהל הגיוס יפעל כך: 1) יבחן אם המבקש עומד בתנאים המוקדמים, שפורטו בסעיף 4 לעיל. 2) יזמן את המתנדב לבדיקה רפואית במקרפ"ר-ענף מיון רפואי - אם סיבת הפיטור היא "בלתי כשיר רפואית" או "בלתי כשיר רפואית ארעית" (פרופיל 24/21). 3) אם נמצא מקום לגיוסו של המתנדב ולשיבוצו במערך המילואים, יפעל כך:- א) יעביר את הבקשה להחלטת ראש מנהל גיוס, או להחלטת סגנו. ב) יעביר את טופס 2289 לאמ"ן-מחב"ש-ענף אבחון כ"א (רמ"ד מלש"ב), בציון תפקיד, מקצוע וחיל מיועדים. 4) אם תאושר הבקשה, יזמן את המתנדב לחיול בבקו"ם. 5) יעדכן את בקו"ם-ענף תגבורת מילואים-מחנה מעבר ארצי 800 על מועד הגיוס, ועל החלטת השיבוץ שנקבע למתנדב (הצבה ליחידה, חיל, מקצוע, סוג מקצוע). ג. בקו"ם-מדור קליטה יבצע את פעולות החיול, הנוגעות לחיילי מילואים, ויפנה את המתנדב למחנה מעבר ארצי 800, תוך הדגשת סוג השירות של החייל. ד. לחייל יוזן סוג שירות "מילואים בהתנדבות" לתקופת ההתנדבות. ה. מחנה מעבר ארצי 800 תשבץ את המתנדב, בהתאם לקביעת מנהל גיוס. 8. הטיפול בבקשות התנדבות לשירות מילואים של חיילים בשירות סדיר:- א. מי שאמור לקבל פטור משירות ביטחון עם סיום תקופת שירותו הסדיר, והוא מבקש להתנדב לשרת במערך המילואים, יגיש בקשת התנדבות לשירות מילואים, שדוגמתה ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. לבקשה יצורפו חוות דעת מפקד היחידה בה שירת המתנדב בשירות סדיר, וחוות דעת מפקד היחידה, המיועדת לקלוט את החייל במערך המילואים. ב. מפקד היחידה יחווה דעתו על טופס הבקשה, ויעביר אותו לטיפול בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-מדור פרט מילואים - לגבי חוגרים, או למנה"ס-ענף תגבורת מילואים - לגבי קצינים. ג. ראש מדור פרט מילואים בבקו"ם, או ראש ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יבחנו אם הבקשה עומדת בתנאים המוקדמים, שפורטו בסעיף 4 לעיל, ואת אפשרות שיבוצו של המתנדב במערך המילואים. ד. הבקשה תועבר לאישור ענף מיון רפואי במקרפ"ר. ה. אם נמצא, כי ניתן לשבץ את המתנדב בהתאם להוראות פקודה זו, תובא הבקשה לאישור רע"ן תו"ש מילואים בבקו"ם - לגבי חוגרים, או לאישור רע"ן תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. ו. אישרו רע"ן תו"ש מילואים בבקו"ם, או רע"ן תגבורת מילואים במנה"ס, את הבקשה - תועבר החלטת השיבוץ לידיעת החייל, לידיעת יחידתו המיועדת של החייל ולידיעת מדור שחרורים בבקו"ם. ז. מדור שחרורים בבקו"ם ישבץ את החייל ביום השחרור, בהתאם לשיבוץ שנקבע, ימסור לידי החייל תעודת מילואים ויזין לחייל סוג שירות "מילואים בהתנדבות". ח. לא אושרה הבקשה - תימסר על כך הודעה לחייל וליחידתו, והוא יפוטר משירות ביטחון בתום תקופת השירות הסדיר. ט. טופס הבקשה יועבר, בכל מקרה, לתיק האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס, בהתאמה. 9. הטיפול בבקשות להתנדבות להמשך שירות מילואים של חיילים, הנמנים עם כוחות המילואים:- א. מי שנמנה בפועל עם מערך המילואים של צה"ל על פי חש"ב, והוא מבקש להמשיך ולשרת במערך המילואים לאחר תום התקופה בה הוא מחויב על פי חש"ב, או בתום התקופה אליה התנדב, יגיש בקשת התנדבות לשירות מילואים, שדוגמתה ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו. הבקשה תועבר למפקד היחידה בה הוא מבקש להתנדב. ב. קיימים שני סוגים של בקשת התנדבות להמשך שירות מילואים:- 1) כאשר סיבת הפטור היא גיל החייל. 2) כאשר סיבת הפטור היא "בלתי כשיר רפואית". ג. בקשות התנדבות לשירות מילואים כאשר סיבת הפטור היא גיל החייל:- 1) הבקשה תועבר למדור שחרורים ופטור במקשל"ר - לגבי חוגרים, או לענף תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 2) מדור שחרורים ופטור במקשל"ר, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יבחנו את הבקשה, לאור התנאים המוקדמים, שפורטו בסעיף 4 לעיל, ואת אפשרות המשך שירותו במערך המילואים. 3) הבקשה תועבר לאישור ענף מיון רפואי במקרפ"ר. 4) אם נמצא מקום להמשך שירותו של המתנדב בתנאים, שפורטו בסעיף 4 לעיל, תובא הבקשה לאישור סגן קשל"ר - לגבי חוגרים, או לאישור רע"ן תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 5) אושרה התנדבותו של החייל - תועבר ההחלטה לידיעת החייל ולידיעת יחידת המילואים בה הוא מבקש להתנדב. 6) מדור שחרורים במקשל"ר, או מנה"ס-ענף תגבורת מילואים, יזינו לחייל סוג שירות "מילואים בהתנדבות" לתקופת ההתנדבות שאושרה. 7) לא אושרה התנדבותו של החייל - תועבר ההחלטה לידיעת החייל ולידיעת יחידת המילואים בה הוא מבקש להתנדב, והחייל יפוטר משירות ביטחון בתום התקופה בה הוא מחויב על פי חש"ב, או בתום התקופה אליה התנדב. 8) טופס הבקשה יועבר, בכל מקרה, לתיק האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס, בהתאמה. ד. בקשות התנדבות לשירות מילואים כאשר סיבת הפטור הינה "בלתי כשיר רפואית":- 1) הבקשה תועבר למדור פרט מילואים בבקו"ם - לגבי חוגרים, או למנה"ס - ענף תגבורת מילואים - לגבי קצינים. 2) מדור פרט מילואים בבקו"ם, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יבחנו את הבקשה, לאור התנאים המוקדמים, שפורטו בסעיף 4 לעיל, ואת אפשרות המשך שירותו במערך המילואים. 3) הבקשה תועבר לאישור ענף מיון רפואי במקרפ"ר. 4) אם אישר רע"ן מיון רפואי במקרפ"ר את המשך שירותו של המתנדב, תובא הבקשה לאישור רע"ן תו"ש מילואים בבקו"ם - לגבי חוגרים, או לאישור רע"ן תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 5) אושרה התנדבותו של החייל - תועבר ההחלטה לידיעת החייל ולידיעת יחידת המילואים בה הוא מבקש להתנדב. 6) מדור פרט מילואים בבקו"ם, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יזינו לחייל סוג שירות "מילואים בהתנדבות" לתקופת ההתנדבות שאושרה. 7) לא אושרה התנדבותו של החייל - תועבר ההחלטה לידיעת החייל ולידיעת יחידת המילואים בה הוא מבקש להתנדב, והחייל יפוטר משירות ביטחון בתום התקופה בה הוא מחויב על פי חש"ב, או בתום התקופה אליה התנדב. 8) טופס הבקשה יועבר, בכל מקרה, לתיק האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס, בהתאמה. 10. הטיפול בבקשות להתנדבות לשירות מילואים של חיילים, ששירתו בעבר בשירות מילואים בצה"ל, ופוטרו משירות ביטחון:- א. קיימים שני סוגים של בקשת התנדבות לשירות מילואים, בהתאם לסיבת פיטורו של החייל מן השירות בצה"ל:- 1) כאשר סיבת הפיטור הייתה גיל החייל. 2) כאשר סיבת הפיטור הייתה "בלתי כשיר רפואית" (פרופיל 24/21). ב. חייל כאמור, שמבקש להתנדב לשירות מילואים בצה"ל, יגיש בקשת התנדבות לשירות מילואים, שדוגמתה ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו, לגוף המתאים, כמפורט להלן. ג. בקשות התנדבות לשירות מילואים כאשר סיבת הפיטור הייתה גיל החייל:- 1) הבקשה תועבר למדור שחרורים ופטור במקשל"ר - לגבי חוגרים, או לענף תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 2) מדור שחרורים ופטור במקשל"ר, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יבחנו את הבקשה, לאור התנאים המוקדמים, שפורטו בסעיף 4 לעיל, ואת אפשרות החזרת החייל לשירות מילואים בצה"ל (כמתנדב). 3) הבקשה תועבר לאישור ענף מיון רפואי במקרפ"ר. 4) אם נמצא מקום להחזרת החייל לשירות מילואים, תובא הבקשה לאישור סגן קשל"ר - לגבי חוגרים, או לאישור ראש ענף תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 5) אושרה התנדבותו של החייל - יבוצעו הפעולות האלה: א) מדור שחרורים ופטור במקשל"ר, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יזינו לחייל סוג שירות "מילואים בהתנדבות" לתקופת ההתנדבות שאושרה. ב) החייל יזומן במכתב (לא בצו) להתייצב בבקו"ם-מחנה מעבר ארצי 800 - אם הוא חוגר, או במנה"ס-ענף תגבורת מילואים - אם הוא קצין. במחנה מעבר ארצי 800, או במנה"ס-ענף תגבורת מילואים, יחליפו לחייל את תעודת הפטור בתעודת מילואים, וישבצו אותו, בהתאם להחלטת סגן קשל"ר או רמנה"ס, בהתאמה. ג) קודם הזמנת החייל להתייצבות יעדכן מדור שחרורים ופטור במקשל"ר (לגבי חוגרים) את מחנה מעבר ארצי 800 בבקו"ם בפרטים אלה: פרטי החייל, תקופת ההתנדבות שאושרה ופרטי השיבוץ, שנקבע לחייל (חיל, יחידה, מקצוע, סוג מקצוע). ד) מדור שחרורים ופטור במקשל"ר, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יטפלו בהעלאת רישומת החייל מקובץ דומם לקובץ רישום אישי, טרם הזמנתו לשיבוץ. 6) לא אושרה התנדבותו של החייל - תועבר ההחלטה לידיעת החייל ולידיעת יחידת המילואים בה הוא מבקש להתנדב. 7) טופס הבקשה יועבר, בכל מקרה, על ידי הגורם המטפל בחייל, לתיק האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס, בהתאמה. ד. בקשות התנדבות לשירות מילואים כאשר סיבת הפטור הייתה "בלתי כשיר רפואית":- 1) הבקשה תועבר למדור פרט מילואים בבקו"ם - לגבי חוגרים, או לענף תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 2) מדור פרט מילואים בבקו"ם, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יבחנו את הבקשה, לאור התנאים המוקדמים, שפורטו בסעיף 4 לעיל, ואת אפשרות החזרת החייל לשירות מילואים בצה"ל (כמתנדב). 3) הבקשה תועבר לאישור ענף מיון רפואי במקרפ"ר. 4) אם נמצא מקום להחזרת החייל לשירות מילואים, תובא הבקשה לאישור מפקד בקו"ם - לגבי חוגרים, או לאישור ראש ענף תגבורת מילואים במנה"ס - לגבי קצינים. 5) אושרה התנדבותו של החייל - יבוצעו הפעולות האלה:- א) מדור פרט מילואים בבקו"ם, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יזינו לחייל סוג שירות "מילואים בהתנדבות" לתקופת ההתנדבות שאושרה. ב) החייל יזומן במכתב (לא בצו) להתייצב בבקו"ם-מחנה מעבר ארצי 800 - לגבי חוגרים, או במנה"ס-ענף תגבורת מילואים - לגבי קצינים. במחנה מעבר ארצי 800, או במנה"ס-ענף תגבורת מילואים, יחליפו לחייל את תעודת הפטור בתעודת מילואים, וישבצו את החייל, בהתאם להחלטת מפקד בקו"ם או רמנה"ס, בהתאמה. ג) קודם הזמנת החייל להתייצבות יעדכן מדור פרט מילואים בבקו"ם (לגבי חוגרים) את מחנה מעבר ארצי 800 בפרטים אלה: פרטי החייל, תקופת ההתנדבות שאושרה ופרטי השיבוץ, שנקבע לחייל (חיל, יחידה, מקצוע, סוג מקצוע). ד) מדור פרט מילואים בבקו"ם, או ענף תגבורת מילואים במנה"ס, יטפלו בהעלאת רישומת החייל מקובץ דומם לקובץ רישום אישי, טרם הזמנתו לשיבוץ. 6) לא אושרה התנדבותו של החייל - תועבר ההחלטה לידיעת החייל ולידיעת יחידת המילואים בה הוא מבקש להתנדב. 7) טופס הבקשה יועבר, בכל מקרה, על ידי הגורם המטפל בחייל, לתיק האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס, בהתאמה.   תוקף ההתנדבות   11. ההתנדבות לשירות מילואים תהיה בתוקף רק מהמועד בו אושרה על ידי הגורם המוסמך, ורק לאחר מועד זה ניתן לקרוא למתנדב לשירות מילואים פעיל. 12. בתקופת ההתנדבות ייחשב המתנדב לחייל מילואים בצה"ל לכל דבר ועניין, על פי חוק שירות ביטחון, וחלות עליו כל הזכויות והחובות, החלות על חייל בשירות מילואים, לפי כל דין ועניין, ועל פי פקודות הצבא. 13. תקופות שירות המילואים החודשי והשנתי, שאליהן ניתן יהיה לקרוא למתנדב, יהיו בהתאם לתקופות השירות, הקבועות בדין, ולפי המגבלות, הקבועות בפקודות הצבא, ושדנות בתקופות שירות המילואים, הכול בהתחשב בגילו ובדרגתו של המתנדב. 14. ככלל, תקופת ההתנדבות לשירות מילואים תהיה לשנתיים, לפחות. הגורם המוסמך לאישור ההתנדבות רשאי לאשר גם התנדבות לפרק זמן קצר יותר, לפי שיקול דעתו. 15. התנדבות לשירות מילואים תבוטל בהתקיים אחד מאלה:- א. המתנדב הודיע, בכתב, למפקד היחידה על רצונו לבטל את ההתנדבות. אם ההודעה הוגשה בתקופת שירות מילואים פעיל, היא תיכנס לתוקף בתוך שבעים ושתיים שעות ממועד הגשתה. ב. הסמכות המאשרת החליטה על ביטול ההתנדבות (ראה נספח ג´). ג. תמה התקופה, שצוינה בהצהרת ההתנדבות. הארכת תקופת ההתנדבות 16. מתנדב, שסיים את תקופת שירותו בהתנדבות, יהיה רשאי להגיש בקשת התנדבות לתקופה נוספת. הארכת ההתנדבות תיעשה על ידי הגשת בקשת התנדבות חדשה, ואישורה על ידי הסמכות המאשרת, כמפורט בפקודה זו. 17. את הבקשה להארכת ההתנדבות יש להגיש כשלושה חודשים לפני תום מועד ההתנדבות הנוכחי. 18. בכל מקרה, אם פג תוקף אישור ההתנדבות, חל איסור להעסיק את החייל בשמ"פ בטרם אושרה התנדבותו החדשה.   ערעור על החלטה לדחות בקשת התנדבות   19. כאשר הסיבה לדחיית בקשת ההתנדבות היא רפואית, יוכל להגיש המבקש להתנדב ערעור לקרפ"ר או לסגנו. 20. כאשר הסיבה לדחיית בקשת ההתנדבות היא אחרת, יוכל להגיש המבקש להתנדב ערעור לקשל"ר - לגבי חוגרים, או לרמנה"ס - לגבי קצינים.       נספח א´ לפקודה 31.0108   הצהרת התנדבות לשירות מילואים בצה"ל   לפי סעיף 17 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-  (להלן - החוק) ותקנות שירות ביטחון (התנדבות לשירות ביטחון), תשל"ד1974-.   חלק א´ - הצהרת המתנדב   אני החתום מטה:- ._____________________________________________________________. (מספר אישי) (מספר זהות) (שם משפחה) (שם פרטי) (כתובת מלאה)   מצהיר בזאת:- 1. הואיל ואיני מחויב בשירות ביטחון על פי החוק, ויש ברצוני לשרת, הריני מבקש בזאת להתנדב לשירות בכוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל לתקופה, שתחילתה מתאריך .__________. ושתסתיים ביום 15 ביולי בשנת ._______.. 2. ידוע לי, כי התנדבותי זאת תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו תאושר על ידי שר הביטחון, או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו. 3. ידוע לי, שאם תאושר התנדבותי זאת, ניתן יהיה לקרוא לי בצו להתייצב לשירות מילואים לתקופות שירות, שאליהן ניתן לקרוא לכל יוצא צבא, הנמנה עם כוחות המילואים, לפי סעיפים  29,28 ו- 34 לחוק. 4. כן ידוע לי, שבמשך כל תקופת השירות לפי התנדבותי זאת, איחשב לחייל , הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל לכל דבר ועניין, ויחולו עליי כל הזכויות וכל החובות, החלות על חיילי מילואים בצה"ל, לפי כל דין ועניין, ולפי הוראות הצבא. 5. כן ידוע לי, כי רשויות הצבא יוכלו להפסיק, בכל עת, את התנדבותי זאת. 6. להלן הנימוקים לבקשתי:   ________________________________________________________________________.   ________________________________________________________________________.   ________________________________________________________________________.   ____________.                                   ____________. (תאריך)                                                (חתימה) *חלק ב´ - המלצת מפקד היחידה   .________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________.   ._____________________________________________________________. (תאריך)  (מספר אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)  (חתימה)   *חלק ג´ - המלצת מפקד היחידה הקולטת   .________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________.   ._____________________________________________________________. (תאריך)  (מספר אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)  (חתימה)   חלק ד´ - אישור הסמכות המאשרת בתוקף הסמכות, שהועברה לי על ידי שר הביטחון, לפי סעיף 17 סעיף משנה ג´ לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, הריני מאשר בזאת את התנדבותו של המתנדב הנ"ל לשירות בכוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, לתקופה המפורטת בהצהרתו:.___________________..   ._____________________________________________________________. (תאריך)  (מספר אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)  (חתימה)   * ימולא לגבי אוכלוסיית החיילים, שמקבלים, עם סיום תקופת שירותם הסדיר, פטור משירות ביטחון.       נספח ב´ לפקודה 31.0108 לפי סעיף 17 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-  (להלן - החוק) ותקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל"ד1974-.   חלק א´ - הצהרת המתנדב אני החתום מטה:-   .__________________________________________________________________. (מספר אישי)     (שם פרטי)     (שם משפחה)     (כתובת מלאה)   מצהיר בזאת:- 1. מכיוון שאיני מחויב בשירות ביטחון על פי החוק, ויש ברצוני לשרת, הריני מבקש בזאת להתנדב לשירות בכוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל לתקופה, שתחילתה מתאריך._____________., ושתסתיים ביום 15 ביולי בשנת._________.. 2. ידוע לי, כי התנדבותי זאת תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו תאושר על ידי שר הביטחון, או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו. 3. ידוע לי, שאם תאושר התנדבותי זאת, ניתן יהיה לקרוא לי בצו להתייצב לשירות מילואים לתקופות שירות, שאליהן ניתן לקרוא לכל יוצא צבא, הנמנה עם כוחות המילואים, לפי סעיפים  29,28 ו- 34 לחוק. 4. כן ידוע לי, שבמשך כל תקופת השירות לפי התנדבותי זאת, איחשב לחייל, הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל לכל דבר ועניין, ויחולו עליי כל הזכויות וכל החובות, החלות על חיילי מילואים בצה"ל, לפי כל דין ועניין, ולפי הוראות הצבא. 5. כן ידוע לי, כי רשויות הצבא רשאיות להפסיק, בכל עת, את התנדבותי זאת. 6. להלן הנימוקים לבקשתי:   .________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________.   .____________.___________ ______________________.____________. (תאריך)                                                 (חתימה) חלק ב´ - המלצת מקשל"ר/מנה"ס*   .________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________.   ._____________________________________________________________. (תאריך)    (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (חתימה)   חלק ג´ - אישור ענף מיון רפואי במקרפ"ר   הריני מאשר/לא מאשר* את התנדבותו של החייל לשירות מילואים בצה"ל.   ._____________________________________________________________. (תאריך)   (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (חתימה)   חלק ד´ - אישור הסמכות המאשרת בתוקף הסמכות, שהועברה לי על ידי שר הביטחון, לפי סעיף 17 סעיף משנה ג´ לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, הריני מאשר בזאת את התנדבותו של המתנדב הנ"ל לשירות בכוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, לתקופה המפורטת בהצהרתו:.____________..   ._____________________________________________________________. (תאריך)   (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (חתימה)   (*מחק את המיותר)       נספח ג´ לפקודה 31.0108   הוראה בדבר שחרורו של מתנדב לשירות ביטחון לפני תום תקופת ההתנדבות   בתוקף הסמכות, שהועברה לי על ידי שר הביטחון לפי סעיף 17 סעיף משנה ה´ לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, אני מורה בזאת על שחרורו של החייל:-   .__________________________________________________________________. (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (יחידה)   (חיל)   משירות המילואים אליו התנדב.   החייל ישוחרר ביום .____________.   .____________________________________________________________________. (תאריך)   (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (תפקיד)   (חתימה)

השארת תגובה

Leave a Message