31.0110 – התנדבות לשירות סדיר נוסף

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל
התנדבות לשירות סדיר נוסף – בתנאי שירות חובה

 

1. התנדב חייל להמשיך בשירות סדיר נוסף בתנאי שירות חובה, לאחר שיסיים את תקופת השירות, בה הוא חייב עפ"י חוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) (להלן – שירות חובה נוסף), ישרת באותם תנאים, בהם משרת חייל בשירות חובה.
2. חייל, המבקש להתנדב לשירות חובה נוסף, ימלא הצהרה בנוסח הניתן בנספח א´ לפקודה זאת ויגיש אותה למפקד יחידתו.
3. המליץ מפקד היחידה על בקשת החייל, יעבירה לשל"ר.
4. אושרה בקשת החייל – תועבר הודעה על כך לחייל, באמצעות מפקדו, ותאריך שחרורו יידחה בהתאם.
5. על חייל שהתנדב, כאמור, יחולו כל אותן החובות והזכויות החלות על חייל בשירות חובה, לרבות האמור בסעיף 14 לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב). חייל בשירות סדיר נוסף בתנאי שירות חובה, הכלוא בגלל עבירה, עפ"י פסק דין של בי"ד צבאי או של בית משפט אחר או עפ"י פסק של קצין שיפוט בכיר, וכן חייל, כאמור, הנעדר מן השירות שלא כדין או ברשות שהושגה בטענות כוזבות ונענש על כך כדין – לא תובא תקופת הכליאה או ההיעדר במניין תקופת השירות הסדיר הנוסף, שאליו התחייב החייל, אלא אם כן הורה ראש מנה"ס או השליש הראשי אחרת.

 

התנדבות לשירות סדיר נוסף – בתנאי שירות קבע

 

6. חייל, אשר בתום שירות החובה שלו התנדב להמשך שירות סדיר, לתקופה קצובה, במשכורת מקבילה לשירות קבע, ימלא הצהרה בנוסח, הניתן בנספח ב´ לפקודה זו, ויגיש אותה למפקד יחידתו.
7. המליץ מפקד היחידה על בקשת החייל, יעבירנה לשל"ר – ענף קבע.
8. אושרה התנדבותו של החייל, יודיע על כך ענף קבע בשל"ר לחייל, באמצעות מפקדו, ולמת"ש; תאריך שחרורו ייקבע בהתאם.
9. לא אושרה בקשת החייל – הוא ישוחרר לפי פקודת השחרור שהוצאה לו.
10. תנאי השירות של החייל כנ"ל מפורטים בפ"מ 35.0211.

 

הפסקת התנדבות לשירות סדיר נוסף

 

11. ראש מנה"ס או השליש הראשי יוכל לבטל, בכל עת, את הסכמת הצבא להמשך השירות הסדיר (בתנאי חובה או קבע) ולהורות על שחרורו או פיטורו של החייל, לפני תום התקופה אליה התנדב.

 

 

 

נספח א´ לפקודה 31.0110

 

הצהרת התנדבות לשירות סדיר נוסף בתנאי שירות חובה
1. אני הח"מ:-

 

——————————————————-
(מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה) (יחידה) (חיל)

מצהיר בזאת, כי הנני מתנדב לשרת בשירות סדיר תקופה נוספת של_____________ חודשים, החל מגמר תקופת שירות החובה או החל מתאריך_________________*, והנני מוותר על זכותי להשתחרר או לקבל פיטור מן השירות הסדיר, בתום תקופת שירות החובה.

 

הנני מסכים לשרת בזמן שירותי הנוסף הנ"ל בתנאי השירות, בהם משרתים חיילים בשירות חובה, כמפורט בפ"מ 31.0110.

 

בהצהרה זו: "שירות חובה" – השירות הסדיר, שמשרת החייל לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב).
2. נימוקים לבקשה ______________________________________________________
3. הנני מקבל, אינני מקבל* תשלומים נוספים מהצבא:
תשמ"ש, חייל בודד, תשלום אחר __________________*.
4. הארכתי שירות מתאריך _____________, לא הארכתי שירות בעבר*.
______________       _______________
(תאריך)       (חתימת המתנדב)

 

המלצת מפקד היחידה
1. הנני ממליץ לקבל את התנדבותו של הנ"ל.
2. הוא משובץ בתפקיד __________________ הערכת התנהגות _______________
3. נימוקים להמלצה __________________________________________________
_______________________________________________________________________.

 

___________    _______________
(תאריך)          (חתימה)
_________________________________________
(מס´ אישי)    (דרגה)     (שם משפחה ושם פרטי)

 

*מחק את המיותר
 

נספח ב´ לפקודה 31.0110

 

הצהרת התנדבות לשירות סדיר נוסף – בתנאי שירות קבע
אני ה-ח"מ
———————————————————————————————
(מס´ אישי) (דרגה) (שם משפחה ושם פרטי) (יחידה) (חיל)

 

מצהיר בזה, כי הנני מתנדב לשרת בשירות סדיר תקופה נוספת של __________חודשים, החל מגמר תקופת שירות החובה או החל מתאריך___________*, והנני מוותר לכן על זכותי להשתחרר או לקבל פיטור מן השירות הסדיר, בתום תקופת שירות החובה.

 

הנני מסכים לשרת בזמן שירותי הנוסף הנ"ל בתנאי שירות, כמפורט בפקודות מטכ"ל 31.0110 ו35.0211-.

 

בהצהרה זו "שירות חובה" – השירות הסדיר בו משרת חייל לפי חוק שירות ביטחון תשי"ט1959-  (נוסח משולב).
____________    ________________
(תאריך)        (חתימת המתנדב)

 

המלצת המפקד

 

1. הנני ממליץ לקבל את התנדבותו של הנ"ל.
2. הוא משובץ בתפקיד____________________.

 

___________    _______________
(תאריך)          (חתימה)
_____________________________________
(מס´ אישי) (דרגה) (שם משפחה ושם פרטי)
*מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים