בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0202 – התנדבות לשירות קבע – חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים

31.0202 – התנדבות לשירות קבע – חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. פקודה זו קובעת את נוהלי ההתנדבות והקבלה של חיילים לשירות קבע.
מעבר משירות חובה לשירות קבע
2.        
א. חייל,  המבקש להתנדב לשירות קבע, יחתום על התחייבות לשירות קבע על טופס 300. התחייבות זו תהפוך לברת תוקף רק לאחר שהרשות המאשרת (רמנה"ס - לגבי קצינים, או קשל"ר - לגבי חוגרים) תאשר את ההתחייבות. הודעה בדבר החלטת הרשות המאשרת תועבר לחייל וליחידתו.
ב. ככלל, חייל בשירות חובה, המבקש להתקבל לשירות קבע, יחתום על ההתחייבות חודשיים, לפחות, לפני תום השירות הסדיר, שבו הוא חייב על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-.
ג. אם הגיש החייל את בקשתו להתקבל לשירות קבע עד חודש ימים לפני תום שירות החובה, והרשות המאשרת קיבלה את הבקשה עשרים ואחד ימים, לפני תום שירות החובה, חייבת הרשות המאשרת לתת החלטתה לפני תום שירות החובה. אם, מסיבות מיוחדות, טרם ניתנה החלטת הרשות המאשרת עד למועד תום שירות החובה, יעבור החייל לשירות סדיר נוסף בתנאי קבע, ממועד תום שירות החובה, ובלבד שבמקרה כזה ניתנה לגבי החייל המלצה חיובית לגבי גיוסו לשירות קבע על ידי מפקד יחידת הרישום, על ידי המפקדות הממונות ועל ידי מפקדת קצין החיל הראשי. החליטה הרשות המאשרת לגבי חייל, שכבר החל בשירות האמור, כי אין הוא מתאים לשירות קבע - תורה הרשות המאשרת על שחרורו, מייד, מהשירות, בהתאם לפ"מ 31.0110. החליטה הרשות המאשרת על קבלתו של החייל לשירות קבע - תאשר את גיוסו לקבע, בדיעבד, ממועד תום שירות החובה.
ד. אם הגיש החייל את בקשתו במועד מאוחר מחודש ימים לפני תום שירות החובה, ובקשתו הגיעה לרשות המאשרת בפחות מעשרים ואחד ימים לפני תום שירות החובה, ועקב כך לא נתנה הרשות המאשרת את החלטתה עד למועד תום שירות החובה, ימשיך החייל בשירות סדיר נוסף ממועד תום שירות החובה ועד למועד בו תינתן החלטת הרשות המאשרת, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על חודש מיום תום שירות החובה. מעמדו של חייל, כאמור, בתקופת השירות הסדיר הנוסף ייקבע לאור החלטת הרשות המאשרת, כמפורט להלן:-
1) החליטה הרשות המאשרת לאשר את קבלתו של חייל לשירות קבע - יעבור החייל לשירות קבע בדיעבד ממועד תום שירות החובה, ויזוכה בשכר של שירות קבע, בהתאם.
2) החליטה הרשות לא לאשר קבלת החייל לשירות קבע - תורה מייד על שחרורו של החייל, ותזכה אותו בעד תקופת השירות הסדיר הנוסף ששירת, בשכר בתנאי שירות סדיר נוסף. הרשות המאשרת תהיה רשאית להורות, מטעמים מיוחדים, על תשלום שכר בתנאי שירות קבע בעד תקופה, כאמור.
3. חייל בשירות חובה יחתום על התחייבות לשירות קבע (טופס 300)  בנוכחות קצין מיחידתו, שיאשר את חתימת החייל על הטופס. כמו כן, ימלא החייל טופס 2289-1 בשלושה העתקים.
 
4. 
א. קצין השלישות של היחידה ימלא את כל הפרטים, ויעביר את טופס 300, בצירוף שלושה  העתקים של טופס 2289-1, למפקדה הממונה.
ב. אם החייל לא עבר בדיקה לקביעת כושרו הבריאותי, בתוך שנים עשר החודשים, שקדמו להגשת טופס 300, חייב קצין השלישות של היחידה לשלוח את החייל לבדיקה רפואית, לקביעת כושרו הבריאותי, במקביל להעברת הטפסים.
ג. אם מתנהלת חקירה, כמוגדר בפ"מ 33.0332, נגד חייל, המבקש להתקבל לשירות קבע, יצרף קצין השלישות לטפסים, הנשלחים למפקדה הממונה, מכתב, שבו יודיע על עובדת קיום החקירה ועל נושא החקירה. הרשות המאשרת תשקול אם החקירה מהווה מניעה לקבלת החייל לשירות קבע.
5. הטופס יועבר למפקדת קצין החיל הראשי דרך המפקדות הממונות, בצירוף חוות דעת גורם מוסמך בכל מפקדה ממונה באשר למידת התאמתו של החייל לשירות קבע.
6. החייל ירואיין במפקדת קצין החיל הראשי, שתעביר את הטפסים, בצירוף המלצותיה, למנה"ס-הענף המתאים או למקשל"ר-מנהל הנגדים.
7. מנה"ס או מקשל"ר יפעלו כך:-
א. 
1) יעבירו, מייד, את טופסי 2289-1 לאמ"ן-מחב"ש, לביצוע בדיקה ביטחונית.
2) יבדקו את טופס 300 וישלימו פרטים.
ב. יבצעו בדיקה ראשונית, כדי לקבוע אם קיימת מניעה לקבלת החייל לשירות קבע, עקב נתוניו האישיים.
ג. התברר בבדיקה הראשונית למנה"ס או למקשל"ר, כי החייל אינו מתאים לשירות קבע - יורו על שחרורו משירות חובה במועד שנקבע בפקודת השחרור.
ד. במקרה בו המפקדות הממונות ומפקדת קצין החיל הראשי ממליצות על קבלת החייל לשירות קבע, ואין סיבות להתנגד לקבלתו מצד הרשות המאשרת - יוזמן החייל, באמצעות יחידתו והמפקדה הממונה, להתייצב במנה"ס-הענף המתאים או במקשל"ר-מנהל הנגדים, לשם חתימה על יתר הטפסים, הקשורים בהפעלת התחייבותו לשירות קבע.
ה. במקרה בו מפקדה  ממונה, אחת או יותר, או מפקדת קצין החיל הראשי אינן ממליצות על קבלת החייל לשירות קבע - תשקול הרשות המאשרת את קבלתו של החייל לשירות קבע, ותפעל כלהלן:-
1) החליטה לאשר את קבלתו של החייל לשירות קבע - יוזמן החייל לחתימה, כמפורט בסעיף 7 סעיף משנה ד לעיל.
2) החליטה שלא לאשר את קבלתו של החייל לשירות קבע - תישלח על כך הודעה מתאימה לחייל, באמצעות קצין השלישות של יחידתו, ותישלח הודעה כנ"ל לידיעת המפקדה הממונה ומפקדת קצין החיל הראשי.
ו. חייל, שיתייצב במנה"ס-הענף המתאים, או במקשל"ר-מנהל הנגדים, מצויד בטופס 300 ובטופס 2289-1, שבהם מופיעות המלצות מפקד יחידה, המפקדות הממונות ומפקדת קצין החיל הראשי, יוחתם על יתר הטפסים, הקשורים בהפעלת התחייבותו לשירות קבע, אך התחייבותו לא תמומש עד לקבלת החלטתה של הרשות המאשרת. אם החליטה הרשות המאשרת לדחות את בקשתו, תישלח הודעה לחייל, באמצעות קצין השלישות של יחידתו, ותישלח הודעה כנ"ל לידיעת המפקדה הממונה ומפקדת קצין החיל הראשי.
8. אמ"ן-מחלקת ביטחון שדה תפעל כך:-
א. תבצע את הבדיקות הדרושות, כדי לאשר את מועמדותו של החייל לשירות קבע מבחינה ביטחונית, ותיתן תשובה (חיובית או שלילית), בכתב, למנה"ס או למקשל"ר, בתוך עשרים ואחד ימים מיום משלוח הטופס על ידי מנה"ס או על ידי מקשל"ר.
ב. תודיע אם יש לה התנגדות לקבלת חייל לשירות קבע, בנוסף לאמור בסעיף משנה א לעיל, בטלפון, למנה"ס או למקשל"ר.
ג. לא התקבלה תשובת אמ"ן-מחלקת ביטחון שדה עד תום עשרים ואחד ימים - תפעל הרשות המאשרת כאילו ניתנה תשובה חיובית, אלא אם כן התקבלה הודעה מאמ"ן-מחלקת ביטחון שדה, כי אין לאשר את גיוסו של החייל לשירות קבע, ללא קבלתן של תוצאות הבדיקה הביטחונית.
ד. ניתנה תשובה שלילית, לאחר שהחייל אושר לשירות קבע - תפעל הרשות המאשרת להתרת התחייבותו של החייל לשירות קבע, כמפורט בהפ"ע 3.0501.
9. 
א. אישרה הרשות המאשרת את קבלתו של חייל בשירות חובה לשירות קבע - תחתום על טופס 300,  במקור ובהעתק.
ב. מנה"ס או מקשל"ר יעבירו אל החייל הודעה על קבלתו לשירות קבע, על פלט מחשב.
ג. החליטה הרשות המאשרת לאשר את התחייבות החייל בשירות חובה לשירות קבע, אולם לתקופה שונה מזו שהתחייב לה החייל - יוזמן החייל למנה"ס או למקשל"ר, ויתבקש לחתום על התחייבות חדשה, בהתאם.
ד. סירב החייל לחתום על התחייבות חדשה, כאמור - יש להודיעו, כי בטלה התחייבותו הקודמת, והוא ישוחרר משירות סדיר. הודעה מתאימה על כך תועבר, מייד, לקצין השלישות של  יחידת החייל ולמפקדות הממונות.
ה. הרשות המאשרת תוודא, שקיים שיבוץ  בתקן קבע, שאושר על ידי אג"ת-מחלקת תקינה.מעבר משירות מילואים לשירות קבע


10. חוגר בשירות מילואים, קצין בשירות מילואים ואזרח יוכלו לעבור לשירות קבע,  עם חתימתם על התחייבות לשירות קבע (טופס 302), בתנאי שהרשות המאשרת תאשר את קבלתם לשירות קבע, בהתאם לנוהל המפורט להלן.
11. חוגר או קצין בשירות מילואים או אזרח, המבקשים להתקבל לשירות קבע, יעשו אחת מאלה:-
א. יפנו למפקדם הישיר, וזה יפנה אותם לראיון במנה"ס או במקשל"ר, לפי העניין.
ב. יפנו לחיל או לסמכות תגבורת, ויוזמנו על ידם לראיון במנה"ס או במקשל"ר, לפי העניין.
12. להלן שלבי תהליך המעבר משירות מילואים לשירות קבע:-
א. התייצבו החייל או האזרח במנה"ס או במקשל"ר - ירואיינו, במטרה לקבוע אם יש מקום לגיוסם לשירות קבע.
ב. הוברר בעת הראיון, כי עקב נתוניהם האישיים אין מניעה לגייסם לשירות קבע - יוחתמו על התחייבות לשירות קבע (טופס 302), וימלאו טופס 2289-1, בשני העתקים.
ג. המועמד יישלח לראיון ביחידה שיש בה תקן פנוי.
ד. המועמד יישלח, מייד, לבדיקות רפואיות בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריו, כשבידיו המסמכים האלה:-
1) טופס מועמד לשירות קבע - בדיקה רפואית.
2) שאלון רפואי ממולא וחתום בידי הרופא המטפל (קופת חולים, בית חולים וכד´).
3) תעודת זהות ותעודת חייל מילואים.
ה. מועמד בשירות מילואים לא יישלח לבדיקות רפואיות, אם חלפו פחות משנים עשר חודשים  מיום שחרורו משירות סדיר, ועבר בדיקה לקביעת כושרו הבריאותי במשך שלושים ושישה החודשים, שקדמו להגשת מועמדותו לשירות קבע.
ו. בנוסף למשלוח המועמד לבדיקות רפואיות, יופנה המועמד גם לבדיקה במכון מיון ואבחון לגיוס לשירות קבע, כמפורט להלן:-
1)  המועמדים הבאים לא יופנו לבדיקה במכון מיון ואבחון לגיוס לשירות קבע:-
א) מועמדים לשירות קבע, שדרגתם במילואים סא"ל, לפחות.
ב) מועמדים לשירות קבע, ששירתו בעבר שנים עשר שנים, לפחות, בשירות סדיר.
ג) מועמדים לשירות קבע, המשוחררים משירות שנתיים, לכל היותר, למעט חריגים, כמפורט בסעיף קטן 4 להלן. יחד עם זאת, רשאים רמנה"ס או קשל"ר, לפי העניין, לפטור מועמד לגיוס מבדיקות במכון, או, לחילופין, לחייב מועמד, הפטור לפי הכללים המפורטים לעיל, להיבחן במכון, לפי שיקול דעתם.
2) מנה"ס או מקשל"ר, לפי העניין, יקבעו, בתיאום עם המכון, מועד למבחנים ויזמנו את המועמד, בכתב.
3) ממד"ה ישלח את תוצאות המבחנים לרשות המאשרת. תוצאות המבחנים לא יימסרו לידי המועמד. יש לציין, כי תוצאות אלה מהוות כלי תומך להחלטה אם לגייס את המועמד לשירות קבע אם לאו. בידי מנה"ס או מקשל"ר תישאר הסמכות לקבוע אם האדם מתאים מבחינה מקצועית לתפקיד שהוא מועמד אליו אם לאו.
4) נוהל בחינת חייל מילואים שאינו קצין, המועמד לגיוס לשירות קבע לתפקיד קצונה, יתבצע כך:-
א) חייל מילואים, כאמור, ייבחן במכון לגיוס לשירות קבע כתחליף למבד"ק. ציון התאמה לקצונה יוזן על ידי תא זימון ומעקב בבקו"ם.
ב) בבוקר יום הבחינה, משהתייצב המועמד, ישלח המכון לגיוס לשירות קבע טופס לתא זימון ומעקב בבקו"ם, שבו ידווח על התייצבות המועמד לבחינות. תא זימון ומעקב יזין תאריך התייצבות זה בו ביום, וכך תתאפשר הזנת ציון ההתאמה לקצונה, בדיעבד, משתתקבל החלטת המכון לגיוס לשירות קבע בנושא.
ז. עם שליחת המועמד לבדיקות רפואיות ולבדיקה במכון למיון ואבחון, יעבירו מנה"ס או מקשל"ר, לפי העניין, את טופסי 2289-1 לאמ"ן-מחלקת ביטחון שדה, לצורך ביצוע בדיקה ביטחונית.
ח. החלטת מנה"ס או מקשל"ר על קבלת המועמד לקבע חייבת להינתן בתוך עשרים ואחד ימים מיום התייצבות המועמד לראיון הראשוני במנה"ס או במקשל"ר. לצורך זה יוזמן המועמד להתייצב שנית במנה"ס או במקשל"ר, ולתאם מועד.
13. 
א. התייצב המועמד בלשכת גיוס, עם הוראה ממנה"ס  או ממקשל"ר, להיבדק בדיקות רפואיות - תערוך הלשכה את הבדיקות הרפואיות הדרושות לפי הנחיות מקרפ"ר ומנה"ג-ענף גיוס.
ב. בתום הבדיקות יוזן הפרופיל, מייד, על ידי יושב ראש הוועדה הרפואית בלשכת הגיוס. המועמד יצויד באישור, שלפיו סיים את הבדיקות הרפואיות, ונמצא כשיר או בלתי כשיר לשירות.


14. התקבלו באמ"ן-מחלקת ביטחון שדה שני העתקים של טופס 2289-1 - תפעל מחלקת ביטחון שדה כאמור בסעיף 8 לעיל, ותיתן את תשובתה עד תום עשרים ואחד ימים ממועד משלוח הטופס על ידי מנה"ס  או על ידי מקשל"ר. לא התקבלה תשובה מאמ"ן-מחלקת ביטחון שדה עד לאותו מועד - תפעל הרשות המאשרת כאילו ניתנה תשובה חיובית, אלא אם כן התקבלה הודעה מאמ"ן-מחלקת ביטחון שדה, כי אין לאשר את גיוסו של החייל לקבע ללא קבלת תוצאות הבדיקה הביטחונית.
15. 
א. גיוסו של אדם לשירות קבע, אם הוא נמנה עם כוחות המילואים של צה"ל ואם אינו נמנה עמם, מותנה באישור של הרשות המאשרת. החלטת הרשות המאשרת תירשם על טופס גיוס לשירות קבע  עליו חתם החייל.
ב. החלטת הרשות המאשרת מותנית בכך, שהמועמד נמצא כשיר לשירות בבדיקות הרפואיות, ואושר על ידי אמ"ן-מחלקת ביטחון שדה.
ג. הרשות המאשרת תאשר את קבלת המועמד לשירות קבע, החל ממועד שיבוצו ליחידה, שבה הוא מיועד לשרת בשירות קבע. שום גורם צבאי לא יעסיק מועמד לקבע בתור חייל בשירות קבע, אלא אם כן נשלח אליו על ידי הרשות המאשרת.
ד. הרשות המאשרת תוודא, שקיים שיבוץ בתקן קבע, שאושר על ידי אג"ת-מחלקת תקינה.
ה. הרשות המאשרת תוציא תוציא פקודת הצבה להצבת חייל מילואים מיחידת המילואים, שבה היה מוצב, ליחידת הרישום הסדירה, שאליה יוצב לאחר גיוסו.
ו. החייל יישלח לסמכות או ליחידה, שאליה גויס לשירות קבע.
ז. לאחר אישור ההתחייבות, תשלח הרשות המאשרת ליחידת החייל הודעה על אישור ההתחייבות והפעלתה. להודעה יצורפו עבור החייל:-
1) אישור לתלושי נקודות לביגוד.
2) אישור לתא תעודות ואישורים במקשל"ר, לניפוק תעודת קצין או תעודת חוגר.
16. התקבלה ביחידת המילואים של החייל פקודת הצבה להצבת החייל מיחידת המילואים ליחידה סדירה, בעקבות גיוסו לשירות קבע - תשלח יחידת המילואים את כל מסמכיו האישיים ליחידתו החדשה, ותגרע את החייל ממצבתה בתש"ם שנקבע בפקודת ההצבה.

השארת תגובה

Leave a Message