31.0518 – חיילים בר"ם 80 – שירות מילואים-הצבה

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 11  מה31- דצמ´ 931. חייל בשירות מילואים, הנמנה עם האוכלוסיות, המפורטות בסעיף 2 להלן, יוצב לר"ם 80, לפי פקודת הצבה של בקו"ם-ענף תגבורת מילואים.
2. האוכלוסיות, שיוצבו לר"ם -80:
א. שרי ממשלה.
ב. חברי כנסת.
ג. ראשי עיריה או ראשי רשות מקומית.
ד. עובדים מקומיים של האו"ם.
ה. חיילים, שלגביהם קיימת הוראה של אמ"ן-מחב"ש.
ו. חיילים, שלגביהם קיימת הוראה של ראש אכ"א או של רח"ט תכנון כ"א באכ"א.
3. החיילים, שפורטו בסעיף 2, יישארו מוצבים בר"ם -80:
א. לגבי סעיפים א´ – ד´ – כל עוד הם מכהנים בתפקידיהם.
ב. לגבי סעיפים ה´ ו- ו´ – כל עוד קיימת הוראה לגביהם.
4. ביקש חייל מילואים, הנמנה עם האוכלוסיות, המפורטות בסעיף 2 סעיפי משנה א´ עד ד´, להישאר מוצב ביחידתו, או להיות מוצב ביחידה פעילה, לאחר שהוצב לר"ם 80 – ידון בבקשתו ראש אכ"א. נעתר ראש אכ"א לפנייה – יושאר החייל מוצב ביחידתו, או ייגרע ממצבת ר"ם 80, וישובץ ביחידה פעילה, לפי הנחיות אכ"א-חטיבת תכנון כ"א.
נוהל הצבה לר"ם 805. בקו"ם-מדור ר"מות יציב קצינים וחוגרים לר"ם 80, כלהלן:-
א. אוכלוסיות, המפורטות בסעיף 2 סעיפי משנה א´ עד ד´ – לפי רשימות של משרד הפנים, המועברות פעמיים בשנה (ב- 1 אפריל וב- 1 אוקטובר), וחודש לאחר קיום בחירות לכנסת או לרשויות מקומיות.
ב. יתר האוכלוסיות – לפי הנחיות אמ"ן-מחב"ש או אכ"א-חטיבת תכנון כ"א.
6. בקו"ם-מדור ר"מות יידע את היחידה ואת מנה"ס, לגבי קצינים, בדבר ביצוע ההצבה.
נוהל גריעה7. חיילי מילואים, שלפי רשימות משרד הפנים חדלו להימנות עם האוכלוסיות, המפורטות בסעיף 2 סעיפי משנה א´ עד ד´, ייגרעו ממצבת ר"ם 80.
8. גריעתן של האוכלוסיות, המפורטות בסעיף 2 סעיפי משנה ה´ ו- ו´, תתבצע על פי הנחיה של אמ"ן-מחב"ש או של אכ"א-חטיבת תכנון כ"א, בהתאם למקרה.
זימון לשמ"פ9. במשך כל תקופת הצבתו בר"ם 80, לא ייקרא חבר כנסת או שר בממשלה לשירות מילואים פעיל.
10. חבר כנסת, שלא הוצב לר"ם 80, כאמור בסעיף 4 לעיל – קריאתו לשירות מילואים פעיל מחייבת את אישור הרמטכ"ל, וזימונו יהיה על פי בקשתו של חבר הכנסת, בפנייה לראש אכ"א.
11. מפקד בקו"ם מוסמך לקרוא לשמ"פ לראשי עיריה, לראשי רשות מקומית או לעובדים מקומיים של האו"ם, ובלבד שקיבל לכך את אישורו של ראש אכ"א.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים