בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0522 – נפקדים ועריקים-חיילי מילואים שלא נענו לצו קריאה

31.0522 – נפקדים ועריקים-חיילי מילואים שלא נענו לצו קריאה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. הפקודה עוסקת בחיילי מילואים שנעדרו משירות לאחר שלא נענו לצו קריאה.הגדרות


2. "נפקד" - כהגדרת מושג זה בפ"מ 31.0513.
3. "עריק" - חייל בשירות מילואים שלא התייצב לשירות מילואים פעיל והיה נפקד למעלה משלושים ימים רצופים, או שמפקד היחדיה הכריז עליו כעריק לאחר שהיה נפקד עשרים ימים, כמפורט בסעיף 22 להלן.
4. "נגד בכיר" - כהגדרת מושג זה בפ"מ 31.0513.
5. "יחידה" - כהגדרת מושג זה בפ"מ 31.0513.טיפול בנפקדים עד שבעה ימים


6. מיד עם היוודע דבר היעדרו של חייל מילואים, שלא נענה לצו קריאה לשמ"פ שנשלח אליו, תיערך בדיקה יסודית - רישומית ופיזית - וזאת בטרם ייקבע כי החייל נעדר שלא ברשות. בבדיקה הרישומית ייבדקו:-                         
א. אם הוגשה בקשה על טופס 58 - את התשובה המצורפת.
ב. אם הוגשה בקשה להיבדק על ידי רופא - את התוצאות הרפואיות.
ג. אם החייל הופנה לוועדה רפואית - את תוצאותיה.
ד. אם מוזנת לחייל אינדיקציית חוץ לארץ במערכת הממוכנת - את תאריך היציאה.
ה. אם קיימת תכתובת עם החייל או עם בני משפחתו בנושאים כגון:-   
שינוי כתובת, אשפוז בבית חולים, מעצר או מאסר בכלא אזרחי וכד´.
ו. אם יש החלטת ולת"ם בעניינו.
7. בתום ארבעים ושמונה שעות ממועד ההתייצבות המיועד יירשם דבר היעדרותו של החייל ביומן השינויים.
8. התברר כי החייל אינו ביחידה - ישלח המפקד עד היום השישי ממועד ההיעדרות חייל מחפש, כמפורט להלן:-
א. דרגת החייל המחפש תהיה כלהלן:-
1) לגבי חוגר - חייל, שדרגתו רב"ט, לפחות.
2) לגבי קצין - חייל, שדרגתו כדרגת הנפקד, לפחות.
ב. אם לא אותר החייל בכתובתו, ייערך חיפוש במקום עבודתו של החייל, בכתובת למקרה אסון, או בכתובת שאר בשר קרוב (אם כתובות אלה שונות מכתובת מקום מגוריו).
ג. החייל המחפש יצויד בפקודות מעצר נגד החייל הנפקד, ובסמכותו לעצור אותו. בתום החיפוש, יגיש המחפש למפקד היחידה או לקצין, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, דוח ברור ומפורט על מהלך החיפוש. הדוח ימולא בשלושה העתקים, ויתויק - לאחר שעיינו בו מפקד היחידה או קצין, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, כאמור לעיל, ואישרו אותו - בתיק טופסי 347, סמוך לטופס הדיווח המתאים.
ד. חייל, שצויד בפקודת מעצר, רשאי להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד להניח שהנפקד נמצא בו, וכן להשתמש בכוח סביר כנגד אדם או רכוש לצורך ביצוע המעצר.
ה. אם לא חזר החייל ליחידתו, או לא נעצר במהלך החיפוש, יש לציין את הסיבות לכך על טופס 347-2, וכן את הפעולות שנעשו להחזרתו.
9. לא נמצא החייל, או שנמצא וסירב להצטרף לחייל המחפש - יושאר בביתו מכתב, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו.
10. בגמר החיפוש יגיש החייל המחפש למפקד היחידה או לקצין, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, דוח בשלושה העתקים על מהלך החיפוש, על טופס 347-2. בדוח יירשמו סיבת אי מעצרו של החייל הנפקד והפעילות שנעשתה להחזרת החייל ליחידה. הדוח יאושר על ידי מפקד היחידה או קצין בתקן רס"ן, לפחות.
11. נעצר החייל הנפקד, או שב ליחידה ביוזמתו - יפעל המפקד כמפורט בסעיפים 17 - 21 להלן.    
12. התייצב החייל ביחידה לאחר שבעים ושתיים שעות ממועד ההתייצבות המיועד - ישקול קצין שיפוט בכיר את מעצרו עד להעמדתו לדין.
13. התקבלה ביחידת החייל הודעה מבסיס משטרה צבאית על מעצר חייל, שנפקד מהיחידה - ישלח מפקד היחידה חייל, שדרגתו כדרגת הנפקד, לפחות, ושאינה נמוכה מדרגת סמל, כדי להחזירו ליחידה, לא יאוחר מעשרים וארבע שעות מהמועד בו התקבלה ההודעה.
14. דיווח:-
א. נפקדות, שאינה ארוכה משבעה ימים, תירשם ברישומי המחשב לפי טופס 630, שלפיו נידון החייל על נפקדות (תקופת הנפקדות תירשם בטופס).
ב. לא ידווח בטופס 347 על נפקדות ועל חזרה מנפקדות, שאינה ארוכה משבעה ימים.
נפקדים - תקופה ארוכה משבעה ימים
15. דיווח על נפקדות, ושליחת מכתב למשפחת החייל:-
א. ביום השמיני לנפקדות רצופה, לאחר שייבדק, שהחייל אינו קלוט ביחידה אחרת, יעביר מפקד היחידה שממנה נפקד החייל דיווח על טופס 347. אם חל היום השמיני ביום שישי, שבת או חג, יועבר הדיווח ביום העבודה שלאחריו.
ב. לגבי כל מקרה של נפקדות, יודפס מכתב אישי נפרד, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. אין להשתמש במכתב ששוכפל או צולם.
ג. מפקד היחידה, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, או קש"ל היחידה, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, יחתמו אישית על דיווח הנפקדות. בהיעדר מפקד היחידה או קש"ל היחידה, יחתום קצין בדרגה מקבילה, מהמפקדה הממונה על היחידה, על דיווח הנפקדות. טופס 347 ימוספר במספר סודר שוטף מתוך סדרת הטפסים לדיווח, ויירשם ביומן השינויים.
 
ד. טופס 347 יופץ כך:-
1) למקשל"ר-מסו"ר - לגבי יחידות שאינן ממוכנות, ולתיקיית מקשל"ר - ביחידות ממוכנות.
2) למקמצ"ר-רמ"ד עריקים.
3) למפקד יחידת האם של החייל - אם החייל נפקד מהיחידה שאליה היה נספח.
4) העתק אחד יישאר ביחידה ויתויק בתיק מיוחד, שייקרא "תיק דיווח על נפקדות ועריקות", סמוך לטופס הדיווח המתאים.
ה. לאחר הדיווח על נפקדות, ייערך חיפוש פיזי נוסף, כאמור בסעיפים 8 - 10 לעיל, אך לא לפני היום העשירי לתחילת הנפקדות, ולא יאוחר מיומיים לפני הכרזת העריקות, כמפורט בסעיף 22 להלן.
16. במידת הצורך, תוכל היחידה להיעזר במשטרה הצבאית המרחבית לביצוע המעצר, וזאת לאחר תיאום מראש.
חזרה מנפקדות
17. מיד עם חזרת הנפקד, או מעצרו לאחר שהוכרז כנפקד, תדווח היחידה על חזרתו על טופס 347, שיישלח לאותן כתובות, שאליהן נשלחה ההכרזה עליו כעל נפקד. תאריך החזרה מנפקדות יהיה יום התייצבות החייל ביחידה, או יום מעצרו. למען הסר ספק - אם חזר הנפקד ביום השמיני עצמו, יש לדווח על הכרזת נפקדות ועל סיומה על אותו טופס 347, או - לחילופין - לדווח באמצעות טופס 630, בתנאי שנשפט באותו יום.
18. מפקד יחידת החייל יוודא, שמיד עם שובו של החייל או החזרתו מנפקדות - הוא ייעצר, תוגש כנגדו תלונה (טופס 630) ויינקטו כל הצעדים להעמידו לדין, כמפורט בפ"מ 33.0301 ובפ"מ 33.0302.
19. לגבי חייל, שכבר נפקד בעבר - יוכל מפקד היחידה להביא את עניינו בפני פרקליט צבאי פיקודי או חילי, על מנת שישקול להורות על העמדתו לדין בפני בית דין צבאי.
20. 
א. היחידה תדווח על
ב. חזרת הנפקד או על מעצרו על טופס 347.
ג. אם נשפט חייל המילואים ביום חזרתו מהנפקדות, או ביום מעצרו, תדווח היחידה רק על טופס 630.
ד. הטופס יישלח לגורמים, שאליהם נשלחה ההכרזה על חייל כנפקד. תאריך החזרה מנפקדות יהיה יום התייצבות החייל ביחידה. חזר החייל ביום השמיני עצמו - יש לדווח על הכרזת נפקדות, ועל סיומה. 
21. מעקב אחר דיווח על חזרה מנפקדות:-
א. סיום נפקדות ידווח על טופס 347, או על טופס 630, וכל זאת אם החייל חזר ליחידה. אם לא חזר החייל ליחידה, יש לדווח עליו כעל עריק (כמפורט להלן).
ב. מקשל"ר-מדור עריקים יערוך מעקב חודשי אחר הטיפול בנפקדויות.
ג. מכתב על כך יישלח, לפי הנחיות רע"ן רו"ב, לפיקוד או ליחידה.
ד. המעקב על ידי מקשל"ר-מדור עריקים אינו גורע מאחריות מפקד היחידה לגבי חובת דיווח על פי פקודה זו, או לגבי חובת העמדתו לדין של החייל.הטיפול בעריקים


22. חייל מילואים, שלא נענה לצו קריאה, ושנפקד יותר משלושים ימים ברציפות, הינו "עריק". למרות זאת, רשאי מפקד היחידה לדווח על חייל כעריק, החל מהיום העשרים לנפקדותו.
23. מפקד היחידה, שהכריזה על החייל כנפקד, אחראי לוודא, מעל כל ספק, בכל דרך שתיראה לו, לרבות באמצעות מכתבים ושיחות טלפון, כי נפקדותו של החייל נמשכה עשרים ימים, לפחות, ברציפות, ורק אז יפעל הכרזתו כעריק. (למען הסר ספק, יובהר כי אם הוכרז החייל נפקד  על ידי יחידה שאליה הוא נספח, תכריז זו על היותו עריק).
24. מפקד היחידה יטיל על קצין או על נגד בכיר להגיש לו דוח, בכתב, (טופס 347-1) על נסיבות היעדרותו של החייל מן היחידה, או על אי התייצבותו ביחידה.
25. הדוח יפרט את הפעולות, שנעשו על ידי היחידה לאיתור החייל, תוך ציון תאריכים מדויקים.הכרזה על עריקות


26. הכרזה על עריקות תיעשה על טופס 347-1. הדיווח יתבצע מהיום העשרים ואחד, ולא יאוחר מהיום השלושים ושלושה לנפקדותו של החייל, ורק לאחר שתיבדק הרשומת, ויובהר שהחייל אינו קלוט ביחידה אחרת.
27. מפקד היחידה, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות, או קצין שלישות, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות, יחתמו אישית על טופס 347-1, לאחר שווידאו, שהוראות פקודה זו בוצעו במלואן. פעולת ההכרזה על עריקות תירשם ביומן שינויים. 
ביחידות, שבהן אין מפקד יחידה או קש"ל, שדרגתם לפי תקן סא"ל, לפחות, או בעת היעדרם, יאשר את הדיווח קצין מטה בדרגה מקבילה, מהיחידה או מהמפקדה הממונה. מפקד היחידה ימלא חוות דעתו על טופס הדיווח (347-1), לשימוש קצין השיפוט בכלא, ולשם העמדת החייל בפני ועדת התאמה לשירות.
28. טופס 347-1 יופץ לגורמים האלה:-
א. מקשל"ר-מדור עריקים, בצירוף המסמכים האלה:-
1) העתק מטופסי 347-2 לגבי כל החיפושים שנערכו (שניים לפחות).
2) העתק מטופס 347, שנשלח בעת ההכרזה על הנפקדות.
3) מעטפת המסמכים האישיים, וכל המסמכים האישיים האחרים של העריק, הנמצאים ביחידה.
4) כל המסמכים האפסניים של העריק, כמפורט בפ"מ 55.0207, כולל העתק מטופס 1065, אם קיים.
5) אישור על קבלת צו הקריאה, או העתק מתעודת משלוח של צו הקריאה, שנשלח בדואר רשום.
ב. מקמצ"ר-רמ"ד עריקים, בצירוף העתקים מטופסי 347-2 לגבי כל החיפושים שנערכו.
ג. מפקד יחידת האם של החייל - אם החייל נפקד מהיחידה, שאליה היה נספח.
ד. העתק אחד מטופס 347-1 יישאר ביחידה, ויצורף להעתק מטופס 347 המתאים, המתויק בתיק "דיווחים על נפקדות ועריקות".
29. מקשל"ר-מדור עריקים יפעל כך:-
א. יבדוק את תקינות הדיווח.
ב. יבדוק אם בוצעו כל הפעולות, ואם צורפו לטופס הדיווח כל המסמכים, המפורטים בפקודה זו.
ג. מקשל"ר-רמ"ד עריקים רשאי לדרוש מהיחידה לערוך ביקור בית נוסף.
ד. בדיקות תקינות הדיווח ואישור דיווח העריקות יבוצעו בתוך שבעה ימים מיום קבלת דיווח העריקות במדור עריקים, למעט במקרים חריגים המחייבים נקיטת פעולות נוספות או השלמת חומר חסר - כאמור בסעיפי משנה ב ו- ג לעיל.
30. לאחר שיבדוק את הפרטים, המפורטים לעיל, וימצאם תקינים, יפעל מקשל"ר-מדור עריקים כמפורט:-
א. יאשר את דיווח העריקות, ויוודא הזנתה לרישומי המחשב. עקב ההזנה יוצב החייל לר"ם 6ב, מתאריך תחילת נפקדותו. אולם, עריקות של קצין תאושר אך ורק על ידי קשל"ר או סגן קשל"ר.
ב. יודיע ליחידה המדווחת, באמצעות הודעה ממוכנת, כי אושר הדיווח על העריקות.
ג. דוח אודות חומר הראיות והמסמכים שישמשו בסיס לאישור המעצר יועברו לעיון הפרקליט הפיקודי או החילי.
ד. יעביר למקמצ"ר-מדור עריקים אישור לעצור את החייל.פעולות היחידה לאחר הכרזת חייל המילואים כעריק


31. לאחר הכרזת החייל כעריק, תפעל היחידה כך:-
א. תעקוב אחר קבלת הודעה ממוכנת ממקשל"ר-מדור עריקים, לגבי אישור עריקות החייל, ואישור גריעתו ממצבתה.
ב. אם בתוך עשרה ימים מיום משלוח הדיווח למקשל"ר לא התקבל אישור ממקשל"ר, ולא הוזנה עריקותו של החייל לקובץ רישום אישי, יברר נציג היחידה את סיבת העיכוב, ויפעל לקבלת אישור העריקות ממקשל"ר-מדור עריקים.
32. מלבד האמור לעיל, תדווח היחידה למקשל"ר-מדור עריקים ולמקמצ"ר-מדור עריקים על כל ידיעה, שהגיעה אליה אודות העריק, בכתב או בעל פה, לאחר שדווח על עריקותו. היחידה תפעל לגבי אותה ידיעה לפי הנחיות מקשל"ר-מדור עריקים ומקמצ"ר-מדור עריקים.
33. חייל, שנתפס על ידי נציג יחידתו, או שהתייצב ביחידתו לאחר שהוכרז עריק או לאחר שלושים ימי היעדרות, ייעצר על ידי היחידה, ויועבר לבסיס המשטרה הצבאית המרחבי הקרוב ביותר.
34. על היחידה לדווח, מיד, בטלפון ובמברק, למקמצ"ר-מדור עריקים ולמקשל"ר-מדור עריקים על חזרתו ליחידה או על מעצרו של החייל העריק.
35. ביקשו מפקד היחידה או מישהו מטעמו לשפוט את העריק ביחידה מטעמים מיוחדים - יוכלו לפנות לפרקליט צבאי (פיקודי או חילי) לקבל אישור על שיפוט העריק ביחידה.
36. נתקבל אישור כאמור - תדווח היחידה, מיד, בטלפון ובמברק, למקמצ"ר-מדור עריקים ולמקשל"ר-מדור עריקים על שיפוט החייל.
37. היחידה תוודא, כי הפרקליט הצבאי ישלח אישור בכתב אודות שיפוט כאמור, ותצרף אישור זה לדיווח סגירת העריקות.
 
* תוקף נספח א מה- 30 יוני 96
נספח א לפקודה 31.0522
דוגמת מכתב בדבר נפקדות של חייל מילואים שלא נענה לצו קריאה לשמ"פ
צבא   ההגנה  לישראל
דואר צבאי __________
סימננו ______________
תאריך ______________
אל
_____________________
אדון/גברת* נכבד/ה*
1. בתאריך ______________ נשלח אליך צו קריאה לשירות מילואים פעיל בין התאריכים _______________ ו- ______________.
2. כיוון שלא התייצבת במועד הרשום לעיל, הינך נעדר/ת* מן השירות ללא היתר (נפקד/ת*).
3. היעדרות מן השירות ללא היתר היא עבירה חמורה, הפוגעת בעצם חובת שירות ביטחון. לכן, קבעה הכנסת בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-, שניתן להטיל עונש של עד שלוש שנות מאסר על היעדרות כזאת.
4. יתר על כן, אם תיעדר/י* מן השירות עשרים ימים, לפחות, ברציפות, תוכרז/י* על ידי הצבא כעריק/ה*, תטופל/י* בהתאם על ידי רשויות הצבא ומוסדותיו, ותהיה/י* צפוי/ה* לעונשי מאסר כבדים כקבוע בחוק. הריני להזהירך, כי אם תורשע/י* על ידי בית דין צבאי, יירשם הדבר במרשם הפלילי, רישום העלול להיות לך למכשול, הן בהמשך שירותך הצבאי, והן בחייך האזרחיים.
5. כמו כן, קובע חוק שירות הביטחון, כי כל יום של היעדרות מהשירות שלא כדין, וכן כל יום של מאסר שניתן כעונש על היעדרות משירות או עריקה, לא ייחשבו כימי שירות מילואים פעיל, ולא יינתן עבורם שכר.
6. הריני מדגיש כל זאת, כדי שיובן באיזה מידה חמור המעשה, ובמטרה להבהיר, שככל שתקדים/י* להתייצב ביחידתך, כן יגדל הסיכוי להקלה בעונשך.       
 


                                                                                                                                   בברכה,
*מחק את המיותר
                                                                                                                              מפקד היחידה 

השארת תגובה

Leave a Message