31.0601 – דחיית חלק משירות חובה-נוהל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיפים 1 עד 33  מה12- אוק´ 93


כללי


1. סעיף 36 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-  (להלן - חש"ב) מסמיך את שר הביטחון לדחות, מטעמים מיוחדים, את המשך שירות החובה של חייל, שביקש זאת.
                     * תוקף סעיף  2 מה- 1 בפבר´ 96
2. שר הביטחון האציל מסמכותו זו, בין היתר, גם לרמנה"ס, לקשל"ר או סגנו, למפקד בקו"ם, לבקו"ם-רע"ן תגבורת סדיר ולבקו"ם-רע"ן תגבורת מילואים (להלן - הגורם המוסמך).
3. שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו רשאים להתנות תנאים לדחיית השירות. אם לא קוימו התנאים, רשאי מאשר דחיית השירות לחזור בו.
4. שירותו של חייל בשירות חובה לא יידחה, אלא אם כן הגיש בקשה בכתב, כמפורט בפקודה זו, והגוף המוסמך הורה על כך בכתב, מכוח סמכותו לפי סעיף 36 לחש"ב, כפי שניתנה לו על ידי שר הביטחון.נוהל הגשת הבקשה ונוהל הטיפול בה


5. הבקשה תמולא על טופס 155, בשני העתקים.
6. על טופס 155 מופיעה בקשה לדחיית שירות. המבקש ימלא את חלק א של הבקשה.
7. אם דחיית השירות קשורה גם בבקשת יציאה לחוץ לארץ בתקופת הדחייה, יצורף גם טופס 56.
8. מפקד היחידה יחווה דעתו על טופס הבקשה, ויעביר את טופס הבקשה המקורי, בצירוף כל המסמכים, שצורפו אליו, לאחד מהגופים האלה, לפי העניין (להלן - "גוף המטפל בדחיית שירות"):-
א. בקו"ם-ענף תגבורת סדיר-מדור תנאי שירות - לגבי חוגרים.
ב. מקשל"ר-מדור תשמ"ש ופרט - לגבי חוגרים, אם דחיית השירות קשורה גם בבקשת יציאה לחוץ לארץ בתקופת הדחייה, או אם דחיית השירות קשורה ליציאה ללימודים אקדמיים בסיום השירות הסדיר.
ג. מנה"ס-הענף המתאים - לגבי קצינים.
        * תוקף סעיף משנה  ד´ מה- 1 פבר´ 96
ד. בקו"ם-רע"ן תגבורת מילואים - לגבי חיילים, השוהים בדחיית שירות במסגרת ישיבות או במסגרת העתודה האקדמאית, העתודה הקרבית או העתודה הטכנולוגית.


          העותק השני של הבקשה יתויק ביחידה.
9. לכל בקשה לדחיית שירות לצורך טיפול רפואי תצורף חוות דעת של מקרפ"ר-רע"ן רפואה. חוות דעת זו תכלול את התקופה המשוערת של האשפוז ושל ההחלמה, ואת המלצתו על משך דחיית השירות.
10. ככלל, אם הבקשה לדחיית שירות החובה היא עקב ניתוח פרטי, ומקרפ"ר-רע"ן רפואה אינו ממליץ על  דחיית שירות לחייל, לא תאושר הבקשה לדחיית השירות.
11. הגוף המטפל בדחיית השירות יוודא, שחתימת החייל מופיעה בחלק ד של טופס 55/1.
12. הגוף אליו הגיעה הבקשה, כאמור בסעיף 8 לעיל, יבדוק את הבקשה, יחווה דעתו על טופס הבקשה ויעבירה להחלטת הגוף המוסמך. הגוף המוסמך יאשר את הבקשה או ידחה אותה.
13. החלטת הגוף המוסמך תירשם בחלק ב של טופס 55/1, ותאושר בחתימתו.
14. אם תאושר בקשתו של החייל, יעביר הגוף המטפל את ההחלטה לאלה:-
א. לתיקו האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס.
ב. למפקד יחידת החייל.
ג. לר"ם 8 בבקו"ם או למנה"ס.
15. אם תידחה בקשתו של החייל, יעביר הגוף המטפל את ההחלטה לאלה:-
א. לתיקו האישי של החייל במקשל"ר או במנה"ס.
ב. למפקד יחידת החייל.
16. מפקד יחידת החייל יודיע לחייל על ההחלטה, ויחתים אותו על חלק ג של טופס 155. הטופס יתויק במעטפת המסמכים האישיים. במקרה של אישור הבקשה, ישלח מפקד היחידה את החייל לר"ם 8 בבקו"ם או למנה"ס, לפי העניין.
17. חייל, שלאחר קבלת אישור הגוף המוסמך מתחרט ורוצה לבטל את בקשתו לדחיית שירות, בגלל שאושרה לו תקופת דחייה קצרה מזו שביקש, או מסיבה אחרת, יעביר הצהרת ויתור לגוף המוסמך, וזה יחליט אם לבטל את דחיית השירות אם לאו.נוהל הוצאת דחיית שירות


18. המפקדה הממונה של חייל בתקופת דחיית השירות, למעט החיילים הנמנים עם קבוצות העתודה ומסלולי בני הישיבות, היא ר"ם 8.
19. ר"ם 8 תבצע את הפעולות, הנדרשות עקב הוצאת החייל לדחיית שירות, בהתאם לסוג דחיית השירות:-
א. דחיית שירות לקראת סיום השירות הסדיר לשם לימודים אקדמיים.
ב. דחיית שירות במהלך השירות הסדיר לתקופה של שלושים ימים, לכל היותר.
ג. דחיית שירות במהלך השירות הסדיר לתקופה של שלושים ימים, לפחות.
20. דחיית שירות לקראת סיום השירות הסדיר לשם לימודים אקדמיים:-
א. החייל יישאר מוצב בר"ם 8, במשך תקופת דחיית השירות.
ב. ר"ם 8 יזין לחייל סוג שירות "דחיית שירות" בסיבת "כניסה ללימודים".
 
21. דחיית שירות במהלך השירות הסדיר לתקופה של שלושים ימים, לכל היותר:-
א. החייל יישאר מוצב ביחידתו במשך תקופת דחיית השירות.
ב. ר"ם 8 יזין לחייל סוג שירות "דחיית שירות" בסיבת הכניסה, המתאימה לנסיבות דחיית השירות.
22. דחיית שירות במהלך השירות הסדיר לתקופה של שלושים ימים, לפחות:-
א. החייל יוצב בר"ם 8 לתקופת דחיית השירות.
ב. ר"ם 8 יזין לחייל סוג שירות "דחיית שירות" בסיבת הכניסה, המתאימה לנסיבות דחיית השירות.ביטול דחיית שירות לפני מועד סיומה


23. הגוף המוסמך רשאי לבטל דחיית שירות לפני מועד סיומה, אם לדעתו צורכי השירות דורשים זאת, אם החייל לא קיים את אחד התנאים, שנקבעו לדחייה, או אם התקיים יסוד אחר, המתיר את ביטול דחיית השירות לפי סעיף 38 לחש"ב. החליט הגוף המוסמך כאמור - ייקרא החייל, באמצעות מפקד יחידתו, בזמן הדחייה לחזור לשירות סדיר, וזאת לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון נגד ביטול צו אישור דחיית השירות, כמפורט בסעיף 38 סעיף משנה ג לחש"ב.
                  * תוקף סעיף  24 מה- 1 פבר´ 96
24. חייל בדחיית שירות, הרוצה שתקופת דחיית השירות שלו תקוצר, יפנה, בכתב, באמצעות קצין השלישות של יחידתו, לגוף המוסמך, וזה יחליט אם להיענות לבקשה אם לאו.
הארכת תקופת דחיית השירות
25. חייל, המבקש להאריך את תקופת דחיית השירות שלו, יגיש בקשה להארכת תקופת דחיית השירות על טופס 155. הטיפול בבקשה יהיה בהתאם לנוהל הטיפול בבקשה הראשונית לדחיית השירות, כמפורט לעיל.
המעמד בתקופת דחיית השירות
26. מעת יציאתו של החייל לדחיית שירות, וכל עוד דחיית השירות בתוקף, יימנה החייל עם כוחות המילואים של צה"ל. בתום הדחייה ישלים החייל את שירותו הסדיר, ויימנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל.
27. על חייל, הנמצא בדחיית שירות, יחולו - בזמן הדחייה, וכל עוד לא חזר לשירות סדיר - כל החובות, החלות על חייל מילואים. למרות זאת, אישור יציאה לחוץ לארץ, בהתאם לפ"מ 31.0703, יינתן לחייל כזה אך ורק מידי הגוף המוסמך ולא מידי קצין הקישור של יחידת המילואים.
28. הנהלים, החלים על דחיית שירות חובה לחיילי קבוצות העתודה ולחיילי בני הישיבות, מפורסמים בהוראות קבע אכ"א.
                * תוקף סעיף  29 מה- 1 פבר´ 96
29. החייל ימסור את תעודת החוגר או את תעודת הקצין שברשותו, ויקבל במקומה אישור על שהייתו בדח"ש.
 
גמר דחיית השירות


30. חייל, הנמצא בדחיית שירות, לא יהיה בשירות מילואים פעיל בארבעה עשר הימים הסמוכים למועד הדחייה. סעיף זה אינו תקף בשעת חירום.
31. שלושה חודשים לפני תום דחיית השירות, יתזכר ר"ם 8 את יחידת החייל על מועד סיום תקופת דחיית השירות. יחידת החייל תשלח מכתב תזכורת לכתובתו האזרחית של החייל (אם החייל שוהה בחוץ לארץ, תישלח התזכורת גם לקונסוליה המתאימה).
32. בגמר דחיית השירות יתייצב החייל בר"ם 8.
33. מפקד ר"ם 8 ייקח מהחייל את תעודת דחיית השירות, ימסור לו תעודת חוגר או תעודת קצין, לפי המקרה, וישלח אותו לאלה:-
א. אם החייל חייב בהשלמת שירות חובה - לבקו"ם-ר"ם 4ב או למנה"ס-הענף המתאים, לפי העניין.
ב. אם החייל אינו חייב בהשלמת שירות חובה, והוא מיועד להשתחרר משירות סדיר - לבקו"ם-מדור שחרורים.

השארת תגובה

Leave a Message