31.0605 – ועדה לתיאום שירות מילואים אישי בעת חירום

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי1. לצורך טיפול בפניות לשחרר חיילי מילואים משירות מילואים מיוחד (שמ"מ) בעת חירום, תוקמנה, ליד קציני הערים, ועדות לתיאום שירות מילואים (ולת"מ), באחריות הפיקודים המרחביים.
2. לוועדה רשאים לפנות:-
א. חייל שטרם התייצב לשירות ביחידתו, אולם שירותו נדחה ע"י קצין העיר, כאמור ב-פ"מ 31.0606.
ב. בני משפחת חייל או עובד רווחה מטעם רשות מקומית.
3. הוועדות תעסוקנה בבקשות לדחיית שירות או שחרור משירות מהסיבות ה-ר"מ:-
א. בעיות רפואיות של בני משפחה.
ב. בעיות סוציאליות במשפחה.
4. בקשות של חיילים לצאת לחופשות מ-שמ"מ, בעקבות אירועים משפחתיים (לידה, נישואין או מקרה מוות של בן משפחה מדרגה ראשונה) או מסיבה אחרת, תטופלנה ע"י מפקדי היחידות, בהתאם לנוהל המפורט ב-פ"מ 35.0412.
5. בקשות של חיילים לדחיית שירות מילואים מיוחד מסיבות אישיות תטופלנה ע"י מפקדי היחידות, בהתאם לנוהל המפורט ב-פ"מ 31.0606.
הרכב הוועדה6. הוועדה תורכב מהנציגים ה-ר"מ:-
תוקף סעיף משנה א´  מה20- פבר´ 83
א. יו"ר הוועדה בערים הראשיות (ת"א, חיפה, ירושלים) קצין מילואים בדרגת סא"ל. בערים אחרות – קצין בדרגת רס"ן.
ב. חבר – רופא צבאי או רופא אזרחי.
ג. חבר – שמקצועו טיפול בבעיות רווחה – ימונה לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית.
7. כמזכיר הוועדה ישמש קצין או נגד.
כתב מינוי8. הוועדות תורכבנה בזמן רגיעה. כתבי המינוי יוצאו ע"י הגורמים ה-ר"מ:-
א. יו"ר הוועדה – ע"י אלוף הפיקוד (דוגמת כתב המינוי ניתנת בנספח א´ לפקודה זו).
 
ב. חברים ומזכיר – ע"י קציני הערים (דוגמת כתב המינוי ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו).
9. הגורמים הממנים יעדכנו באופן שוטף את המינויים, בהתאם לצורך.
נוהל הפנייה לוועדה10. המבקש יפנה למשרד קצין העיר או לנציגות במקום מגוריו.
11. הפנייה תוגש למזכירות הוועדה ע"ג טופס "בקשה לשחרור או לדחיית שירות מילואים בשעת חירום, מסיבות אישיות" (נספח ג´) בצירוף מסמכים, שיעידו על הסיבה להגשת הבקשה.
סמכויות הוועדה12. לגבי חיילים בשירות מילואים (למעט מערך הג"א) רשאית הוועדה:-
א. לדחות את הפנייה.
ב. להמליץ בפני גורמי מטכ"ל-אכ"א על אחת מהאפשרויות האלו:-
1) לשחרר את החייל.
2) לדחות את שירות המילואים.
13 לגבי חיילים במערך הג"א רשאית הוועדה להחליט על אחת מהאפשריות האלו:-
א. לדחות את הפנייה.
ב. לשחרר את החייל.
14. הוועדה לא תדון בבקשה של אותו חייל יותר מפעם בחודש, אלא אם כן נדחתה הבקשה הקודמת. בנסיבות מיוחדות תהיה רשאית הוועדה לחרוג מכללים אלה, אם תמצא זאת לנכון.
15. החלטת הוועדה כאמור בסעיפים 12 או 13 תועבר, במכתב חתום ע"י יו"ר הוועדה, לידיעת הפונה, שהגיש את הבקשה. דוגמת המכתב ניתנת בנספח ד´ לפקודה זו.
הטיפול בפניות ע"י גורמי מטכ"ל-אכ"א16. מזכיר הוועדה אחראי לקיים קשר עם מגישי הבקשות, על ריכוז הבקשות והעברתן לגורמי מטכ"ל-אכ"א כלהלן:-
א. לגבי קצינים – ל-מנה"ס-ענף תכנון ובקרה.
ב. לגבי חוגרים – ל-של"ר-ענף פרט.
17. מנה"ס-רע"ן תכנון ובקרה – לגבי קצינים ו-של"ר-רע"ן פרט – לגבי חוגרים רשאים לקבל או לדחות את המלצות הוועדה. ההחלטה תועבר למפקד היחידה ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ה´ לפקודה זו. קצין העיר, בקבלו את החלטות מנה"ס או
 של"ר, יעבירן, במכתב חתום ע"י יו"ר הוועדה, אל הפונה, שהגיש את הבקשה (דוגמת המכתב ניתנת בנספח ד´ לפקודה זו).
18. קצין ולת"מ פיקודי, המקבל לידיעה את החלטות מנה"ס או של"ר, ינהל מעקב אחר ביצוע ההחלטות ויהיה אחראי על הקשר בין יחידות הפיקוד לבין מזכירי הוועדות, מנה"ס ו-של"ר.
טיפול בעררים19. הוועדה תדון בעררים שהוגשו ע"י הפונה ה-ר"מ:-
א. בן משפחת חייל מילואים או עובד רווחה של רשות מקומית, אשר בקשתו נדחתה, רשאי לערער על החלטת ה-ולת"מ בפני ראש מנה"ס – לגבי קצינים או בפני השליש הראשי – לגבי חוגרים, תוך 3 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ב. הערר יוגש ל-ולת"מ בו נדונה הפנייה המקורית.
ג. הערר יועבר מיידית ע"י ה-ולת"מ לראש מנה"ס – לגבי קצינים או לשליש הראשי – לגבי חוגרים.
ד. הערר יידון ע"י ראש מנה"ס – לגבי קצינים או השליש הראשי – לגבי חוגרים ותשובה על כך תינתן תוך 5 ימים.
ה. תשובת ראש מנה"ס או השליש הראשי תועבר:-
1) לפונה ע"י ה-ולת"מ ע"ג טופס, הניתן בנספח ו´ לפקודה זו.
2) למפקד היחידה ישירות מ-מנה"ס או של"ר ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ז´ לפקודה זו.
20. ערר שהוגש ע"י מפקד החייל:-
א. מפקד יחידת החייל רשאי לערער בפני ראש מנה"ס או השליש הראשי, רק אם ניתנה הוראה לשחרר את החייל. הערר יוגש לא יאוחר מ48- שעות מקבלת ההוראה ביחידה ע"ג ספח ב´ של הטופס, שדוגמתו מופיעה בנספח ה´ לפקודה זו.
ב. תשובת ראש מנה"ס או השליש הראשי על הערר תינתן תוך 3 ימים מקבלת הערר.
ג. תשובת ראש מנה"ס – לגבי קצינים או השליש הראשי – לגבי חוגרים תועבר כלהלן:-
1) למפקד היחידה מ-מנה"ס או של"ר ע"ג טופס, שדוגמתו מופיעה בנספח ז´ לפקודה זו.
2) לפונה ע"י ה-ולת"מ ע"ג טופס, שדוגמתו מופיעה בנספח ו´ לפקודה זו.
ד. הגשת ערר לא תעכב את ביצוע ההחלטה.
21. ראש מנה"ס והשליש הראשי יהיו סמכות פוסקת עליונה לדון בעררים.
 
22. למרות האמור לעיל, עררים לגבי חיילים במערך הג"א יוגשו לקצין העיר שלידו פועלת הוועדה, אשר דנה במקרהו של החייל, בתנאי שקצין העיר אינו יו"ר או חבר הוועדה. קצין העיר יהיה סמכות פוסקת עליונה לדון בעררים אלה.
 נספח א´ לפקודה 31.0605כתב מינוי ל-יו"ר ולת"מ אישי בעת חירוםקצין העיר_______________ 
________________________ 
קצין ולת"מ פיקוד כתב מינוי
 
 
 
 
מס´ אישי
 
דרגה
 
שם משפחה
 
שם פרטי
 
חיל
1. בתוקף סמכותי לפי פ"מ 31.0605, הינך מתמנה לתפקיד יו"ר הוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"מ) אישי בעת חירום, ליד קצין העיר__________.
2. עליך להפעיל סמכויות ולטפל בבקשות כמפורט בפקודת ה-מטכ"ל הנ"ל.
3. המינוי נכנס לתוקפו ביום_________________.________   ___________________
(תאריך)    (חתימת אלוף הפיקוד)
 נספח ב´ לפקודה 31.0605כתב מינוי לחבר ולת"מ אישי בעת חירום
קצין העיר   
    
יו"ר הוועדה 
קצין ולת"מ פיקודי 
כתב מינוי
 
 
 
 
מס´ אישי
 
דרגה
 
שם משפחה
 
שם פרטי
 
חיל
1. בתוקף סמכותי לפי פ"מ 31.0605, הינך מתמנה לתפקיד חבר וועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"מ) אישי בעת חירום, ליד קצין העיר__________
2. עליך להפעיל סמכויות ולטפל בבקשות כמפורט בפקודת ה-מטכ"ל הנ"ל.
3. המינוי נכנס לתוקפו ביום__________________________      _________________
(תאריך)      (חתימת קצין העיר)
 נספח ג´ לפקודה 31.0605
    אל: הוועדה לתיאום שירות מילואים מסיבות אישיות בעת חירום
(יוגש ב2- העתקים)   
     
  בקשה לשחרור או לדחיית* שירות מילואים מסיבות אישיות בשעת חירום – פניות בני משפחה חלק א´ (ימולא ע"י מגיש הבקשה)
1. פרטי החייל לגביו מוגשת הבקשה:       מספר אישי 
 דרגה 
 שם משפחה 
 שם פרטי 
 מס´ תעודת זהות 
 ד"צ 
 שם האב
2. פרטי מגיש הבקשה (אם אינה מוגשת ע"י החייל);      
 
שם משפחה 
 שם פרטי 
 יחס קרבה לחייל 
 מס´ תעודת זהות 
 כתובת 
 מס´ טלפון 
 קידומת
3. ם נקראתי לשירות מילואים ביחידת ד"צ_______מתאריך________עד תאריך__________. הנני מבקש לדחות את התייצבותי לתאריך___________.  ם  החייל – הנני משרת במילואים מתאריך____________החייל – הנני מבקש לשחררו, לשחררי* משירות.
4. הנימוקים לבקשה: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
הריני מצהיר בזאת שכל הפרטים שנרשמו לעיל הינם נכונים וידוע לי, כי מסירת פרטים עלולה לגרום להעמדתי למשפט פלילי. 
____________________________________________________________________ 
 (תאריך) (מס´ זהות או מס´ אישי) (שם פרטי) (שם משפחה) (חתימת מגיש הבקשה) * מחק את המיותר
 חלק ב´- פרוטוקול הוועדה
1. החלטת הוועדה מיום________________ נימוקי ההחלטה:_____________________________________________
2. חתימת חברי הוועדה יו"ר הוועדה____________ נציג חבר – רופא________    נציג נוסף מייצג את______חתימה________ נציג עובד רווחה________    נציג נוסף מייצג את______חתימה________
3. דעות מסתייגות (במקרה שההחלטה לא נתקבלה פה אחד) הנציג המסתייג:_________     הנציג המסתייג:_____________________ נימוקים:_______________     נימוקים:____________________________ 
_______________________      ___________________________________  __________   __________ 
  (חתימה)       (חתימה)  
חלק ג´ (לשימוש של"ר או מנה"ס)
 החלטת רע"ן תכנון ובקרה (לגבי קצינים) או רע"ן פרט (לגבי חוגרים)    ם  לאשר את המלצת הוועדה.    ם  אחרת  ___________________________________________________ 
 ______________________________________________________________       __________          _____________________________________ 
       (תאריך)            (חתימת רע"ן תכנון ובקרה או רע"ן פרט)**מחק את המיותר ם  סמן * במקום המתאים
 נספח ד´ לפקודה 31.0605 הוועדה לתיאום שירות מילואים
 ___________________________
 טל´ _______________________
 כא – ______________________
 תאריך: ____________________
 לכבוד  
 _______________  
 _______________  
 _______________  
 הנדון: החלטת הוועדה לתיאום שירות מילואים – 
     _______________________________________    מ/_______________________________________ 
    (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם משפחה)   (שם פרטי)
1. בתשובה לבקשתך מיום ____________, הנני להודיעך כי הוועדה לתיאום שירות מילואים דנה בישיבתה מיום ____________ בפנייתך והחליטה:- 
 ם  לדחות את שירות הנ"ל עד תאריך ____________ 
 ם  לשחרר את הנ"ל משירות מילואים. 
 ם  לדחות את הבקשה מאחר ששלטונות הצבא המוסמכים, לא ראו לנכון להיעתר     לבקשה לאור צורכי הצבא.2. הינך רשאי להגיש ערר לראש מנה"ס (לגבי קצינים) ולשליש הראשי (לגבי חוגרים) באמצעות קצין העיר, תוך 3 ימים ממועד קבלת הודעת ההחלטה.3.  _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. בכבוד רב ___________
   (חתימה)  ___________________________
 (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה)      מזכיר הוועדה         
סמן * במקום המתאים.
 נספח ה´ לפקודה 31.0605מנה"ס –  ענף תכנון ובקרה*
של"ר        –     ענף פרט*
טל´ ___________________
כא – __________________
תאריך: ________________יחידת   מפקד (2)מפקדת ………….             
מפקדת ………….             
פיקוד ה- ………- קצין ולת"מ  
קצין העיר                        הנדון: הוראה לשחרור או דחיית שירות או חופשה  מ/_______________________________________________
   (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם משפחה)   (שם פרטי)   (יחידה)
1. ל-ולת"מ אישי בעת חירום הוגשה ע"י משפחת החייל או עובד רווחה של רשות מקומית* בקשה לשחרר או לדחות* את שירות המילואים של החייל.
2. קראתי את המלצת הוועדה והנני מורה: 
  ם  לשחרר את החייל לתקופה של ……. ימים. 
  ם  לדחות את שירות החייל לתאריך ……..
3. בידכם הזכות להגיש ערר תוך יומיים מקבלת ההוראה*. מודגש כי הגשת ערר לא תעכב ביצוע ההוראה.
4. יש לדווח ל-מנה"ס-ענף תכנון ובקרה או של"ר-ענף פרט ע"ג הספח המצורף.
5. נימוקי ההחלטה:-  _______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 (תאריך) (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה) (תפקיד**) 
** רע"ן פרט, רע"ן תכנון ובקרה.___________________________________________________________________   ספח ב´ 
אישור קבלת הוראה
 ם  הנני מאשר שקבלתי את הוראתכם והיא תבוצע. 
 ם  הנני מערער על ההוראה; נימוקי הערעור:- 
 _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 
 (תאריך)  (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)  (חתימת מפקד היחידה) *מחק את המיותר. ם סמן * במקום המתאים.  נספח מספר  ו לפקודה 31.0605הוועדה לתיאום שירות מילואיםטל´ ______________________
כא – _____________________
תאריך: ___________________
לכבוד  
______________  
______________  
______________  
 הנדון: דיון בערר על שחרור או על דחיית שירות מילואים פעיל של:- 
     ___________________________________________________________מ/____________________________________________               (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם משפחה)  (שם פרטי)בתשובה לערר שהגשת או שהוגש* ע"י מפקד היחידה מיום ________, הנני להודיעך כי הוחלט:- 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________בכבוד רב  
 _________  ____________
   (תאריך)      (חתימה) 
___________________________
(דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)    מזכיר הוועדה     *מחק את המיותר
 נספח ז´ לפקודה 31.0605מנה"ס – ענף תכנון ובקרה*
של"ר       –      ענף פרט*
טל´ ___________________
כא – __________________
תאריך: ________________
יחידה    – מפקד  
מפקדת _______________________ 
מפקדת _______________________ 
פיקוד ה-___________קצין ולת"מ 
קצין העיר ___________________  הנדון: דיון בערר על דחייה או שחרור* משירות מילואים פעיל של 
________________________________________________ מ/____________________________________________________ 
  (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם משפחה)  (שם פרטי)  (יחידה)  בהמשך לערר שהוגש על ידך או ע"י בן משפחה או עובד רווחה של רשות מקומית* מיום _____________ לגבי הנ"ל, הנני להודיעך, כי ראש מנה"ס או השליש הראשי* דן בערר והחליט:- 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
___________    __________________________
  (תאריך)     ראש מנה"ס או השליש הראשי*מחק את המיותר.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים