31.0607 – ביטול או דחיית קריאה לשירות מילואים מסיבות אישיות, בזמן רגיעה

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי1. חייל מילואים, אשר נקרא לשירות פעיל ואשר אינו יכול להתייצב לשירות במועד שנקבע לו, מסיבות אישיות או משפחתיות, יפנה ליחידתו ויגיש בקשה לביטול הקריאה לשירות או לדחיית השירות.
2. אם אין לחייל אפשרות לפנות ליחידתו, רשאי הוא לפנות לקצין העיר הקרוב, אשר יעביר את פנייתו בדרך המהירה ביותר אל יחידת החייל.
3. הבקשה תוגש ע"ג טופס 58 בהעתק אחד בלבד. יש לטפל גם בבקשה שהוגשה במכתב, כאשר למכתב יצורף, ע"י היחידה, טופס 58, שעליו יירשמו המשך הטיפול וההחלטה.
4. הגשת בקשה, כאמור, אינה משחררת את החייל מהחובה להתייצב לשירות בהתאם לצו הקריאה שבידיו כל עוד לא בוטל הצו לפי האמור בפקודה זו.
 ""
""
 

נוהל טיפול בבקשות


""
תוקף סעיף 5  מה20- פבר´ 83
5. מפקד היחידה, אשר קיבל בקשת חייל לביטול קריאה לשירות מילואים, להקדמת הקריאה, לדחייה או לקיצור תקופת 
   השירות מסיבות אישיות או משפחתיות, יטפל בה בעצמו או יעבירה מייד לטיפול הגוף המוסמך לכך, בהתאם לסעיף 10   להלן.
6.  החלטת הגוף המוסמך תובא בהקדם לידיעת החייל.
7. סמכויות ממלאי תפקידים לאשר בקשה לביטול או לדחיית קריאה לשירות –

 מספרסודרהגוף המוסמךהסמכות הנתונה בידיוהערות אבג*1. 1) מפקד יחידת הרישום אשר דרגתו    לפי תקן סרן, לפחות. 2) קצין קישור של יחידת מילואים.    אשר דרגתו לפי תקן סרן לפחות.  לבטל הקריאה לשירות מילואים חודשי לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.   *2. 1) מפקד יחידת הרישום אשר דרגתו    לפי תקן סא"ל לפחות. 2) מפקד המפקדה הממונה על יחידת    הרישום של חייל שדרגתו לפי    תקן סא"ל לפחות. 3) קצין שלישות שדרגתו לפי תקן    רס"ן, לפחות. 4) מפקד יחידת רישום או קצין מטה    שלישות שדרגתו לפי תקו רס"ן,    לפחות, שהוסמך לכך ע"י אלוף    הפיקוד, ע"י מפקד ח"א, ע"י    מפקד ח"י או ע"י מפקד המפח"ש. 1) להורות על הקדמת שירות    מילואים שנתי. 2) לקצר את תקופת שירות    המילואים השנתי. 3) לבטל את הקריאה לשירות    מילואים בלי לקבוע    מועד חדש לשירות שנתי. 4) לדחות את מועד תחילתו    של שירות מילואים שנתי.   3. קצין העיר 1) רשאי לאשר דחיית התייצבות    לתקופה שלא תעלה על    72 שעות לאחר שהוכח    לשביעות רצונו כי אמנם    יש צורך חיוני בדחיית    השירות וכי אין באפשרות    החייל להגיע ליחידתו. 2) במקרה של אבל, כאשר הקרבה    המשפחתית מחייבת ישיבת    "שבעה" – רשאי קצין העיר    לאשר דחיית התייצבות    החייל לתקופה של ישיבת    ה"שבעה".   דחה קצין העיר את מועד התייצבותו של חייל, יפעל כלהלן:-  1) ימסור לידי     החייל אישור     מתאים 2) יודיע במברק     דחוף ליחידת    הרישום     של החייל    על הדחייה,    תוך ציון    תקופת הדחייה.*4. 1) ראש מנה"ס 2) קשל"ר או סגנו 1) לדחות או לקצר את תקופת    השירות השנתי. 2) לבטל קריאה לשירות    מילואים חודשי או שנתי.  הוראת ראש מנה"ס או קשל"ר או סגנו, תועבר באמצעות המפקדה הממונה לידיעת מפקד יחידת הרישום בה משרת החייל ומפקד יחידת הרישום יביאה לידיעת החייל. * תוקף מספר סודר 1 מ- 10 ביולי 90; תוקף מספר סודר 2 מ-1 באפר´ 91;      
*תוקף מספר סודר 4 מ1- באוג´ 88.""
""
 

הטיפול לאחר אישור הבקשה


""8. אם ניתנה החלטה חיובית לבקשת החייל כאשר הוא נמצא בשירות, ישוחרר החייל מייד. אם החייל טרם התייצב לשירות – יבוטל מייד צו הקריאה שניתן לו.
9. תקופת השירות, אותה הספיק החייל לשרת עד שחרורו, תחושב לו כשירות על אף ביטול הקריאה.
          תוקף סעיף 10  מה1- ספט´ 76
10. אם הוגש דיווח בטופס 429 או 1-429 על תחילת השירות, ידווח על סיום השירות בטופס 3010, גם אם החייל אינו זכאי לתשלום עבור התקופה ששירת.
            תוקף סעיף 11  מה1- אוג´ 72
11. אושרה בקשתו של חייל שהתייצב לשירות לביטול הקריאה לשירות ועל החייל להתייצב מחדש לשירות במועד אחר או להמשיך השירות באותה שנה, יש להחתימו על ההצהרות המפורטות להלן, אם לא חתם על הצהרות אלה בגוף טופס -58:
א. על הסכמה בכתב לפיצול השירות, כאמור בפ"מ 30.0315.
ב. על ויתור לקבל הודעה מוקדמת בהתאם לפ"מ 31.0807, לפי הנוסח הניתן בנספח א´ לפקודה זו.
12. ניתנה החלטה חיובית לבקשת החייל לדחיית שירותו מסיבות אישיות וידוע ביחידה שהוגשה במקביל בקשה לוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם) לדחיית שירותו של החייל מסיבות משקיות, חייב מפקד היחידה להודיע לולת"ם, על החלטתו בקשר לדחיית השירות מסיבות אישיות.
תוקף סעיפים 13 עד 21  מה10- יולי 90
13. כל אחת מן הסמכויות בסעיף לעיל רשאית לקבוע, שחייל, שנדחה שירותו, לא יתחיל את השירות מייד בתום תקופת הדחייה, אלא במועד שתקבע.
14. בכל מקרה שהוחלט לדחות את מועד תחילת או המשך שירות המילואים למועד אחר באותה שנה, יימסר צו קריאה לידי החייל, והוא יוחתם על קבלתו. אישור קבלת הצו יישמר במעטפת מסמכים אישיים של החייל.
15. ביטול הקריאה לשירות או לדחיית השירות יירשמו על טופס 77-5 "כרטיס אישי לחייל מילואים".
16. טופסי 58 יישמרו ביחידה לאחר גמר הטיפול ויוחזקו בתיק קלסר מיוחד שבו מתויקות גם פניות חיילי המילואים בנושאים אחרים, כמפורט בפ"מ 30.0404 ולפי אותו סדר.
חופשות מיוחדות
17. חופשה מיוחדת או חופשת משפחה לחייל בשירות מילואים פעיל תינתן רק בהתאם לאמור בפ"מ 35.0415.
 
ביטול קריאה לשירות מילואים או דחיית מועד תחילת שירות מילואים ביוזמת המפקד
18. אין בהוראת פקודה זו כדי לגרוע מסמכותו של מפקד בדרגת סג"מ ומעלה לבטל, ביוזמתו ומטעמים הכרוכים בצורכי השירות, קריאה לשירות מילואים או לדחות את מועד תחילת שירות המילואים של חייל הכפוף לפיקודו.
19. זומן חייל לשירות מילואים שנתי אך שוחרר ביום הראשון להתייצבותו, תיחשב התייצבות זו כשירות חד-יומי (שירות חודשי), ויום זה יימנה במניין ימי השירות שחייב החייל לשרת באותה שנת עבודה.
20. זומן החייל לשירות מילואים שנתי אך שוחרר ביוזמת היחידה במהלך השירות (החל מהיום השני להתייצבותו), ייחשב שירות זה כשירות שנתי לכל דבר ועניין.
שינון
21. פקודה זו תשונן ע"י המפקדים לכל סגל הקישור הסדיר העוסק בקריאה לשירות מילואים פעיל פעמיים בשנה.
 

נספח א´ לפקודה 31.0607
הנני מצהיר בזאת, שאם צה"ל יחליט שבעקבות בקשה זו יש לקראני לשירות ללא הודעה מוקדמת, הריני מסכים מרצוני הטוב לוותר על הודעה מוקדמת של שישה שבועות לפני תאריך התייצבותי לשירות. ויתור זה יחול במקרה שהמועד החדש ליציאתי לשירות מילואים, שייקבע בעקבות בקשתי זו, ייקבע במועד שהוא קצר משישה שבועות ממועד תחילת השירות, אותו ביקשתי לדחות או לבטל.____________    ____________________
  (תאריך)          (חתימת החייל)   
               ________________________________________
                  (מס´ אישי)    (דרגה)    (שם פרטי ושם משפחה)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים