31.0801 – שירות מילואים שנתי

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. סעיף 29 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), תשמ"ו1986-, מגדיר את הכללים לגבי תקופת שירות מילואים בצה"ל.
2. עפ"י צו שר הביטחון, שהוצא מכוח סעיף 34  (א) לחוק שירות ביטחון, תשמ"ו1986-, (נוסח משולב), ניתן לקרוא ליוצאי צבא לשירות מילואים שלא בהתאם לכללים שבסעיף 29 לחוק.
                    תוקף סעיף 3  מה15- פבר´ 93
3. בעקבות צו זה של שר הביטחון יוצא כל שנה קובץ הוראות זימון לשירות מילואים (להלן "הקובץ") ומופץ ליחידות ולמפקדות צה"ל על ידי אכ"א - תכנון במהלך חודש נובמבר.
4. ההגדרות, הכללים והפרטים בדבר הקריאה לשירות מילואים שנתי מפורטים בקובץ.
5. קובץ הוראות זימון לשמ"פ הוא פקודה כללית בכתב, המחייבת את כלל צה"ל.
6. המזמן חייל מילואים בניגוד לאמור בקובץ עובר על סעיף 133 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-  (אי קיום הוראות המחייבות בצבא), ובנסיבות מסוימות עובר גם על סעיפי חוק אחרים.
7. מפקדי היחידות נדרשים לעיין בהוראות הקובץ. כמו כן, מוטלת עליהם אחריות להנחות את סגלי השלישות ואת הפיקודים ביחידותיהם בהתאם להוראות אלה.משך השירות


8. חייל מילואים לא ייקרא לשירות מילואים שנתי, העולה על התקופה המרבית הקבועה בקובץ, בהתאם למינוי, לגילו ולדרגתו.
9. מותר לצרף לתקופת שירות שנתי ימי שירות חודשי בתנאים המפורטים בקובץ, ובלבד שלא יחולו ימי השירות בשבתות ובמועדי ישראל.
10. חייל מילואים הנקרא לשירות שנתי ולשירות חודשי ברציפות, ייקרא בצו קריאה אחד (טופס 525).רצף השירות


11. התקופה המרבית, שאליה ניתן לזמן חייל לשירות מילואים בתקופת שירות אחת, מפורטת בקובץ.
 
מרווח הזמן בין שירות סדיר ובין שירות מילואים


12. חייל, שסיים שירות סדיר לא ייקרא לשירות מילואים של יומיים ויותר, אלא אם כן עברו מיום שחרורו משירות סדיר פרקי הזמן האלה:-
א. שנה מיום השחרור, ואולם לאחר 180 יום מיום שחרורו אפשר לזמנו:-
1) חוגרים - עד 14 יום לצורך אימונים ותרגילים;
2) קצינים - עד 21 יום לתע"מ או לאימונים.
ב. חייל שערב שחרורו היה בדחיית שירות, בגרעין נח"ל, או חייל ששירת בשירות סדיר פחות מ6- חודשים - 42 יום מיום השחרור.פרק הזמן בין שמ"פ אחד למשנהו


13. מרווח הזמן בין שירות מילואים אחד לשירות מילואים שני יהיה כמפורט בקובץ.פיצול


14. תקופת השירות השנתי תהיה רצופה, אך יהיה ניתן לפצל את השירות כמפורט בקובץ.
15. שירות, שהתחיל בשנת עבודה אחת ומסתיים בשנת העבודה שלאחריה, נמנה לצורך חישוב פיצול לשנה היוצאת ואינו נמנה לצורך חישוב פיצול לשנה הנכנסת.שירות מילואים המתחיל בסוף שנת עבודה ונמשך לתוך שנת העבודה הבאה


תוקף סעיף 16  מה15- פבר´ 93
16. חייל מילואים יכול להיקרא לשירות מילואים שנתי בכל תאריך באותה שנה, גם אם חלק משירות זה יימשך בשנה שלאחריה. במקרה זה תחושב תקופת השירות השנתי כך:-
א. תקופת השירות עד 31 בדצמ´ - תיזקף על חשבון שנת העבודה היוצאת.
ב. תקופת השירות מ1- בינו´ ואילך - תיזקף על חשבון שנת העבודה הנכנסת.
17. האמור לעיל לא יחול על שירות מילואים ביחידות שייקבעו ע"י אג"מ - מבצעים מידי שנה. ביחידות אלה תקופת השירות כולה תיזקף על חשבון שנת העבודה המסתיימת או על חשבון שנת העבודה החדשה, הכל כפי שייקבע ע"י אג"מ - מבצעים (ראה נספח א´ בפקודה זו).
18. רשימת היחידות תופץ ע"י אג"מ-מבצעים לקציני אג"מ, לקציני השלישות בפיקודים, לקציני השלישות בחילות, לקציני השלישות בזרועות וכן למזכירות הפיקוד העליון, ושם תהיה פתוחה לעיון גורמי צה"ל המוסמכים.שירות מילואים - חיילות - הוראות מיוחדות


19. חיילות המילואים האלה ייקראו לשירות שנתי:-
 
א. חיילות מילואים רווקות, שטרם מלאו להן 24 שנים.
ב. חיילות מילואים רווקות במקצועות מיוחדים המפורטים בקובץ, שמלאו להן 24 שנים, אך טרם מלאו להם 34 שנים.
20. זימונן של חיילות מילואים לשמ"פ מותנה באישור מוקדם של ראש עתכ"א מילואים במטכ"ל-אכ"א.
21. אפשר לקרוא לשירות מילואים שנתי גם לחיילות מילואים שאינן מוזכרות לעיל, אם שירותן דרוש עקב נסיבות הנובעות ממצב ביטחוני מיוחד. הקריאה תהיה באישורו של ראש אכ"א או באישורו של סגן הרמטכ"ל.חריגי קריאה


22. זימון לשירות מילואים בחריגה מן הכללים שנקבעו בפקודה זו מחייב קבלת "אישור קריאה - חריג" מאחד מבעלי התפקידים האלה:-
א. ראש אג"מ - במקרים האלה:-
1) מבצעים מיוחדים - המחייבים גיוס חיילי מילואים בודדים.
2) עיכוב שחרור - של מסגרות כתוצאה ממצב כוננות או כתוצאה מצורך מבצעי אחר.
3) גיוס חירום - המחייב הוצאת צווי קריאה בעת חירום (טופס 525/1).
ב. ראש אכ"א - ביתר המקרים, לדוגמה: תעסוקה מבצעית, עיכוב שחרור לחיילים בודדים, מבצעים שלגביהם קיימת התראה ארוכה מ3- ימים, אימונים, קורסים או תעסוקה מנהלתית.
23. חייל רשאי להסכים להיקרא לשירות מילואים שלא עפ"י הכללים המפורטים בפקודה זו. הסכמת החייל תינתן בכתב על הטופס שדוגמתו ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו.
24. הסכמת החייל להיקרא לשירות מילואים ארוך מהמפורט בקובץ תיעשה עפ"י האמור בפ"מ 31.0822.


 


נספח א´ לפקודה 31.0801
צו לחלוקה של תקופת שירות מילואיםבתוקף סמכותי, לפי תקנה 4 לתקנות שירות ביטחון (שירות מילואים), תשכ"ד1964-, הנני מורה לאמור:-
1. יוצא צבא, הנמנה עם כוחות המילואים, ומשרת ביחידה, שנקבעה לשם כך בידי אג"ם - מבצעים - תקופת שירות המילואים השנתי שלו המתחילה בשלהי שנה אחת ומסתיימת בשנה שלאחריה, תיחשב כאילו היתה כולה בשנה היוצאת או כולה בשנה הנכנסת, הכל כפי שייקבע בידי אג"ם - מבצעים.
2. הוראת אג"ם-מבצעים, כאמור לעיל, תופץ ליחידות צה"ל ותופקד במזכירות הפיקוד העליון, ושם תהיה פתוחה לעיונם של גופי צה"ל, המוסמכים לכך.
3. לגבי יוצאי צבא, הנמנים עם כוחות המילואים ואינם משרתים ביחידות האמורות בסעיף 1 לעיל, תפוצל תקופת השירות: חלקה - כאורך התקופה שעד 31 בדצמ´ כתקופת שירות שהיתה בשנה היוצאת, וחלקה - כאורך התקופה הנותרת, כתקופת שירות בשנה הנכנסת.


 י´ טבת תשנ"ג    אהוד ברק, רב-אלוף
(3  ינו´ 93)    ראש   המטה   הכלליתוקף נספח ב´ מה- 15 פבר´ 93נספח ב´ לפקודה 31.0801
כתב הסכמה לחריגי קריאה


 


א. אני הח"ם:-


 .___________________________________________________________. 
      (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי ושם משפחה)   (חיל)   (יחידה)


1. מסכים, לאחר שהובאו לידיעתי המגבלות והסייגים, הנוגעים לקריאתם של חיילי מילואים לשמ"פ בשנת העבודה ._________., להיקרא לשירות מילואים בלא שהגוף המזמן יהיה כפוף למגבלות ולסייגים, כמפורט להלן (כולם או מקצתם): 


 .__.התראה.


 .__.פיצול (מספר פיצולים .__________.).


 .__.פרק זמן בין שמ"פ לשמ"פ.


 .__.פרק זמן מתום שירות סדיר.


 .__.רצף שירות.


 .__.משך השירות*.____________                                             _____________  
   (תאריך)                                                        (חתימה)
ב. חיילים, שאושר זימונם במסגרת שמ"פ מפוצל, כמפורט בהק"א 3106-05:
2. ידוע לי, שאני נמנה עם אוכלוסית החיילים, החייבים בדיווח, ועל כן חובתי, בהתאם לפקודות הצבא, לדווח לקצין הקישור של יחידתי, בכתב או בטלפון, על מועד יציאתי לחו"ל ועל מועד חזרתי המשוער מחו"ל, שבעה ימים, לפחות, לפני מועד היציאה המתוכנן.
3. ידוע לי, שיציאה לחו"ל ללא דיווח כמפורט בסעיף 2 לעיל מהווה עבירה על פקודות הצבא, ובגינה אהיה צפוי להעמדה לדין.____________                                             _____________  
    (תאריך)                                                        (חתימה)


*בהתאם להגשת הצהרת התנדבות, כמפורט בפ"מ 31.0822.
 
ג. אישור מפקד היחידה או קצין הקישור:- 
הריני מאשר, כי כתב הסכמה או כתב ההוראה ** נחתם בנוכחותי 
בתאריך .____________. ._____________________________________________________. 
  (מס´ אישי)    (דרגה)     (שם פרטי ושם משפחה)  (חיל)  (יחידה)


 


._______________.
(חתימת המפקד)


**מחק את המיותר.


 


 


31.0802-805  בוטלו (בחוזר מס´ 172)
31.0806    בוטלה (בחוזר מספר 73)
 
נספח ג´ לפקודה 31.0801


כתב הסכמה לחריגי קריאה
אני ה - ח"מ: -
._____________________________________________________. 
  (מס´ אישי)    (דרגה)     (שם פרטי ושם משפחה)  (חיל)  (יחידה)


מסכים בזה, לאחר שהובאו לידיעתי המגבלות והסייגים הנוגעים לקריאתם של חיילי מילואים ל - שמ"פ בשנת העבודה _________, להיקרא לשירות מילואים בלא שהגורם המזמן יהיה כפוף למיגבלות ולסייגים כמפורט להלן (כולם או חלקם). 
ם  התראה.
ם פיצול (מספר פיצולים ________).
ם מרווח זמן בין שמ"פ ל- שמ"פ.
ם מרווח זמן מתום שירות סדיר.
ם רצף שירות.
ם משך שירות*
   ________         ________ (תאריך)                       (חתימה)
אישור מפקד היחידה או קצין הקישור
הריני לאשר, כי כתב הסכמה האמור נחתם בנוכחותי בתאריך___________.
._____________________________________________________. 
  (מס´ אישי)    (דרגה)     (שם פרטי ושם משפחה)  (חיל)  (יחידה)
           _____________            (חתימת המפקד)
* בכפוף להגשת הצהרת התנדבות, כמפורט ב- פ"מ 31.0822.

השארת תגובה

Leave a Message