31.0807 – קריאת חיילי מילואים להתייצבות

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הסמכות לקריאת חיילי מילואים לשירות


1. הסמכות לקרוא חייל מילואים לשירות הינה בידי מפקדו, שהוא קצין, שדרגתו סג"ם, לפחות.
* תוקף סעיפים 2 עד 8 מה- 16 פבר´ 97
2. מפקדו של חייל מילואים רשאי לקרוא לו לשירות מילואים באמצעות צו קריאה חתום על ידו, או באמצעות צו החתום על ידי חייל שהורשה לכך על ידו, כמפורט בסעיף 3 להלן.סמכות חתימה על צווי קריאה
 
3. על צו הקריאה לשירות מילואים (טופס 525 ידני או טופס 525-3 ממוכן) רשאי לחתום כל חייל                                                  ובתנאי שהוסמך לכך על ידי הקצין, הקורא לחייל המילואים לשירות, כמפורט בסעיף 1 לעיל.
4.  
א. חייל שהוסמך על ידי מפקד לחתום בשמו על צו הקריאה לשירות מילואים חייב לציין על הצו את שמותיהם, דרגותיהם ותפקידיהם שלו ושל המפקד הקורא לשירות.
ב. מפקדו של חייל מילואים, הקורא לו בצו לשירות מילואים, ומסמיך חייל לחתום בשמו על צו הקריאה, חייב לוודא קיומה של ההוראה האמורה בסעיף משנה א על ידי החייל החותם.פעולות היחידה
 
5. חייל מילואים ייקרא לשירות מילואים רק אם יש בידי היחידה אשרת ימי מילואים.
6. כל צו קריאה,  המוצא למשלוח או למסירה לחייל, חייב להירשם בכרטיס אישי לחייל המילואים, בעמודה "שירות מילואים פעיל". במערכת הממוכנת, בעמודה "סיבת הקפאה" תירשם הסיבה "מיועד ליציאה לשירות מילואים פעיל".
7. גורם, כמפורט בסעיף 3 לעיל, המזמן חייל מילואים לשירות שנתי, יוודא שצו הקריאה יישלח לחייל המילואים שישים ימים, לפחות, לפני תאריך ההתייצבות לשירות. התראה זו כוללת את יום משלוח הצו ואת יום ההתייצבות.
8. מפקד, המזמן חייל מילואים לשירות חודשי, יוודא, שצו הקריאה יישלח לחייל המילואים שנים עשר ימים, לפחות, לפני תאריך ההתייצבות לשירות, אם צו הקריאה נשלח בדואר, או שבעה ימים, לפחות, לפני תאריך ההתייצבות לשירות, אם צו הקריאה נמסר אישית לידי החייל. ההתראה בעת משלוח בדואר כוללת את יום משלוח הצו ואת יום ההתייצבות, ההתראה בעת משלוח בטלפון כוללת את יום ההתייצבות.
 9. במקרים יוצאים מן הכלל, אפשר לקרוא לחייל מילואים לשירות שנתי או לשירות חודשי בהתראה קצרה יותר מהמפורט בסעיפים 7 ו- 8 לעיל, וזאת אם התקיים אחד מהתנאים האלה:-
א. לאחר קבלת אישור קריאה חריג, בכתב, מהגורמים האלה:-
1) סגן הרמטכ"ל - לגבי מבצעים מיוחדים, כוננות וגיוס חירום.
2) ראש אכ"א - לגבי יתר הנושאים (כגון: קורסים ואימונים).
ב. לאחר שהחייל ויתר על התראה, כמפורט בסעיפים 7 ו- 8 לעיל, ובתנאי שהסכמתו זו ניתנה בכתב ומצויה בידי היחידה.
ג. לאחר שנתקבלה ביחידת החייל החלטת ולת"ם, כמפורט בפ"מ 31.0603, בדבר דחיית שירות                                                                                                                                                            המילואים שלו למועד שאינו עולה על ארבעים וחמישה ימים מיום קבלת ההודעה ביחידה,                                                                            ובתנאי שצו הקריאה נשלח לחייל בתוך שבעים ושתיים שעות ממועד קבלת החלטת ה- ולת"ם.                                                                                                  
* תוקף סעיף משנה  ד´ מה- 16 פבר´ 97
ד. אם חייל מילואים שוחרר משירות מילואים שנתי מסיבות רפואיות לאחר ה- 1 באוק´ בכל שנה, ניתן יהיה לקרוא לו לשירות מילואים שנתי באותה שנת עבודה. צו הקריאה יישלח לחייל המילואים שלושים ימים, לפחות, לפני תאריך ההתייצבות לשירות. התראה זו כוללת את יום משלוח הצו ואת יום ההתייצבות.
10. אישור קריאה חריגה לקריאה מוקדמת על ידי אחד הגורמים המפורטים בסעיף 9 סעיף משנה א לעיל, ייחתם, אישית, בידי הגורם המוסמך לאשרו, כמפורט בסעיף זה, ויועבר ליחידה. במקרים דחופים ניתן להעביר את הידיעה בעל פה או בטלפון, ובמקביל להוציא הוראה בכתב, המאשרת את ההוראה שניתנה בעל פה, או בטלפון.חובת חיילי מילואים בנושא יציאה לחוץ לארץ
* תוקף סעיפים 11 עד 15 מה- 16 פבר´ 97
11. נוהל יציאת חייל מילואים לחוץ לארץ, ונוהל קריאת חייל מילואים השוהה בחוץ לארץ לשירות, מפורטים בפ"מ 31.0703. חובת החייל להודיע למעבידו


12. חייל מילואים הנקרא לשירות יודיע למעבידו, מיד עם קבלת צו הקריאה - אם הזמן העומד לרשותו מאפשר זאת - על מועד התייצבותו לשירות ועל משך השירות (אם הוא צוין בצו הקריאה). אם יידרש לכך, יציג בפני מעבידו את צו הקריאה לפיו נקרא לשירות.
 13. חייל מילואים, שנקרא להתייצב לשירות בקריאה באמצעי קריאה פומביים (רדיו, טלויזיה, כרזות, רמקולים וכד´) בלבד, יודיע למעבידו - אם הזמן העומד לרשותו מאפשר זאת - על היקראו לשירות באמצעים פומביים.
14. חייל מילואים אינו רשאי לומר למעבידו את שם יחידתו, את כינויה או את מקום המפגש.
התייצבות לשירות חודשי קבוע מראש (התייצבות תקופתית)
15. קצין הקישור ייתן לכל חייל מילואים, שאינו בשירות, פקודת התייצבות לשירות חודשי, על טופס 524, לצורך שמירת הקשר.
16. טופס 524, כשהוא מקופל לשניים, יהיה צמוד, בכל עת, לתעודת חייל מילואים (טופס 410 או טופס 411). הטופס יהווה חלק מהתעודה, וישמש אמצעי ביקורת על התייצבות החייל ואמצעי לשמירת הקשר עם יחידתו.
 
17. בטופס 524 יהיו רשומים, בכל עת, תאריך ההתייצבות האחרון של החייל ותאריך ההתייצבות הקרוב שנקבע לו. כמו כן, יירשמו בטופס 524 פעולות הביקורת שנעשו ביחידה בעת התייצבות החייל (כמצוין על הטופס).
18. בטופס 524 תוטבע חותמת צבא ההגנה לישראל עם סמל צה"ל, או חותמת דואר צבאי של היחידה,          ויחתום עליו אחד מבעלי התפקידים, המפורטים בסעיף 3  לעיל. התייצבות לשירות שנתי או לשירות חודשי
        * תוקף סעיף  19 מה- 16 פבר´ 97
19. לצורך קריאת חייל מילואים לשירות, יש להשתמש בצו קריאה (טופס 525 ידני או                       טופס 525-3 ממוכן).  הצו יישלח, ביחידות לא ממוכנות, במעטפה למשלוח דברי דואר לחיילי מילואים (טופס 525-5).
  20. במקרה שהמפקד, הקורא לחייל להתייצב לשירות, מעוניין להביא לידיעתו פרטים נוספים על אלה המפורטים בצו הקריאה, יצרף לצו הקריאה מכתב לוואי, שעליו ירשום את ההוראות הנוספות, ויכניסו למעטפה. נוהל הכנת הצו למשלוח
21. אופן מילוי צו הקריאה ואופן שליחתו:-
* תוקף סעיפי משנה א´ עד ה´ מה- 16 פבר´ 97
א. על צו הקריאה יירשמו מספר האשרה או מספר אישור ההוראה החריגה כמפורט בסעיפי משנה י - יא להלן.
ב. מקור טופס 525 ידני או טופס 525-3 ממוכן יישלח לחייל בהתראה, כמפורט בסעיפים 9-7 לעיל.
ג. יש לשלוח את צו הקריאה לכתובת מגוריו של החייל. אם דווח על כתובת מגורים משנית (נוספת), יש לשלוח את הצו גם לכתובת זו.
ד. ביחידות לא ממוכנות, יישמר העתק מטופס 525 ביחידה במשך שנה מתום שירותו של החייל, שישמש למעקב אחר התייצבותו וקליטתו של החייל לשירות מילואים ואחר שחרורו.
ה. ביחידות ממוכנות, לאחר הפקת צווי הקריאה תופק תעודת עובד ציבור ממוכנת, שדוגמתה ניתנת בנספח ג לפקודה זו. התעודה תישמר ביחידה במשך שנה מתום שירותו של החייל.
ו. נמסר צו הקריאה אישית לידי החייל על ידי היחידה - יחתום החייל על אישור קבלת צו הקריאה, המופיע בספח צו הקריאה.
* תוקף סעיפי משנה ז´ עד י´ מה- 16 פבר´ 97
ז. אין לכתוב על צו הקריאה את פרטי היחידה או את מספרה. יש להחתים את הצו ואת המעטפה בחותמת הדואר הצבאי של היחידה, הכוללת תאריך. התאריך המוטבע יהיה זהה לתאריך משלוח הצו ויוחתם באופן ברור.
ח. בסעיף "מקום הקריאה" יש לציין את שם המקום או את שם המחנה ולא את שם היחידה או את מספרה.
ט. בסעיף "סיבת הקריאה" תירשם הסיבה, בהתאם לטבלה הניתנת בנספח ב לפקודה זו. 
י. ניתן צו קריאה לשירות מילואים על פי אישור לחרוג מן הכללים הרגילים לגבי קריאה לשירות מילואים פעיל - יירשם על צו הקריאה, בסעיף "הערות", הנוסח הזה:    "קריאה זו הינה לפי אישור חריג של___________________________________                                                                                   (יצוין הגורם שאישר את הקריאה)         בתוקף סמכותו לפי פקודות הצבא, לפי מספר אישור קריאה חריגה______________.
יא. בכל מפקדה ויחידה ינוהל רישום של האישורים לקריאה חריגה, שניתנו לאותה יחידה, כמפורט בסעיף 9 לעיל. דוגמת הרישום ניתנת בנספח א לפקודה זו. מספר האישור לקריאה חריגה, שיירשם בצו הקריאה, יהיה המספר שנתן הגורם המוסמך, כמפורט בסעיף 9 לעיל.
* תוקף סעיפי משנה יב´ ו- יג´ מה- 16 פבר´ 97
יב. הוצא צו קריאה לשירות מילואים בחריגה מכללי הקריאה לשירות מילואים פעיל הקבועים בפקודות הצבא בטרם אושרה החריגה על ידי הגורם המוסמך לאשר חריגה כאמור - יירשם על צו הקריאה, בסעיף "הערות", הנוסח הזה:  
"קריאה זו, שנעשתה תוך חריגה מכללי הקריאה לשירות מילואים פעיל הקבועים בפקודות הצבא, טרם אושרה על ידי הגורם המוסמך לפי פקודות הצבא לאשר חריגה כאמור. עם קבלת אישור לחריגה זו יישלח לך אישור לצו הקריאה. אם לא יתקבל אישור חריג כאמור, עד ארבעה עשר ימים לפני המועד המיועד לתחילת השירות, בטל צו זה."
יג. נחתם צו קריאה על ידי חייל שהוסמך לכך בסעיף 3 לעיל, יציין החייל החותם את הפרטים הקבועים בסעיף 4 לעיל, בסעיף "הערות", בנוסח הזה: 
"צו זה ניתן בהוראתו של ________________________________________________"  
                                   (מספר אישי)   (דרגה)    (שם פרטי)     (שם משפחה)    (תפקיד)
יד. בעת התייצבות החייל לשירות, יושאר בידו צו הקריאה לפיו נקרא לשירות.אישור קבלת צו קריאה
* תוקף סעיפים 22 עד 40 מה- 16 פבר´ 97
 22. חייל מילואים, שקיבל צו קריאה לשירות שנתי, חייב לאשר את קבלתו בתוך שבעה ימים מיום קבלתו.
23. חייל המילואים ישלח ליחידתו את ספח צו הקריאה, ואת האישורים הנוספים שברצונו להביא לתשומת לב מפקדיו.
24. לא אישר חייל המילואים את קבלת צו הקריאה בתוך עשרים ושלושה ימים מתאריך משלוח הצו - תשלח היחידה תזכורת (טופס 524-2), בדואר רשום, לא יאוחר משלושים ימים לפני מועד ההתייצבות, לכתובות האלה:-
א. לכתובתו האזרחית.
ב. לכתובתו המשנית (מקום בו לן החייל שני לילות, לפחות, בשבוע).
ג. לכתובת מקום עבודתו האזרחי.
25. אישור קבלת התזכורת יהווה אישור לקבלת צו הקריאה.
 
משלוח צווי קריאה בדואר ישראל


26. צו קריאה לשירות מילואים יישלח בדואר רגיל, אלא אם כן מפקדת הפיקוד, מפקדת הזרוע, מפקדת החיל או מפקדת המפח"ש הורו לשלוח את הצו בדואר רשום, או אם הורה על כך מפקד, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות, וזאת כדי להבטיח התייצבותו של חייל בעל עבר בעייתי בכל הקשור להתייצבות לשירות מילואים פעיל.
27. צו קריאה, שלפיו נקרא חייל מילואים להתייצב לשם העמדתו לדין משמעתי, יישלח תמיד בדואר רשום או יימסר ביד.
28. מותר לשלוח מברק לחייל מילואים, הדן בקריאתו לשירות או בביטול התייצבותו לשירות רק במקרים האלה:-
א. אם תאריך ההתייצבות חל בתוך ארבעים ושמונה שעות ממשלוח המברק - אם הנמען גר באותו מקום יישוב ממנו נשלח המברק.
ב. אם תאריך ההתייצבות חל בתוך שבעים ושתיים שעות ממשלוח המברק - אם הנמען גר במקום יישוב אחר.
29. המברק יאושר על ידי מפקד היחידה, או על ידי קצין שהוסמך לכך על ידו, ויישלח כמפורט בפ"מ 3.0310.טיפול בצו קריאה שחזר


30. חזר צו קריאה - תפעל היחידה כמפורט להלן:-
א. חזר צו הקריאה עם הערות הדואר "לא ידוע" או "עזב" - תפעל היחידה כמפורט בפ"מ 31.0515.
ב. חזר צו הקריאה עם הערות הדואר "לא נדרש" או "מסרב לקבל" - יהווה הדבר אסמכתה ליחידה לפעול לפי נוהל נפקדים ועריקים, כמפורט בפ"מ 31.0513 ובפ"מ 31.0522.
ג. חזר צו הקריאה עם הערות הדואר "כתובת לא מספקת" או "כתובת לא ברורה" - תאתר היחידה, בכל האמצעים העומדים לרשותה, כולל פנייה למקשל"ר-תא אישורים ותעודות על טופס 37, את כתובת חייל המילואים ותשלח אליו את צו הקריאה.התייצבות בשעת חירום לשירות מיוחד


31. הוראות בדבר קריאת חיילי מילואים לשירות מיוחד בשעת חירום מפורטות בהוראת קבע           אכ"א     40-01-01.חובת התייצבות לפי קריאה
32. 
א. חייל מילואים עשוי להיקרא בכל עת לשירות מילואים על ידי פוקד או על ידי מפקד המוסמך לכך, לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986- (להלן - החוק), בצו כללי או בצו אישי, בכתב. על הצו לעמוד בכללים הקבועים בחוק שירות ביטחון.
 
ב. בנוסף, לפי פרק ד לחוק ניתן לקרוא לשירות מילואים לא רק בצו, אלא גם בדרך אחרת. קריאה בכל דרך שהיא, שלא בצו, תיעשה רק במקרים חריגים ומיוחדים שאין אפשרות להמציא לאיש המילואים צו בכתב, ובהתקיים הכללים הקבועים בפרק ד לחוק לגבי משך שירות המילואים השנתי ורציפותו.
ג. צו קריאה לשירות מילואים מחייב את חייל המילואים להתייצב לפיו מן הזמן שהגיע דבר קיומו של הצו לידיעתו, בין במסירת הצו לידיו ובין בדרך אחרת, לרבות מסירת הודעה בעל פה על דבר קיומו של צו בכתב הקורא לאותו אדם להתייצב לשירות.שחרור מוקדם משירות פעיל ופיצול שירות


33. הוראות בדבר שחרור משירות מילואים שנתי, קיצור שירות מילואים שנתי, דחייתו או פיצולו ניתנות בפקודות האלה:-
א. דחיית שירות מילואים בזמן רגיעה מסיבות משקיות ולימודים בבתי ספר גבוהים - ועדות תיאום - פ"מ 31.0603.
ב. דחיית שירות מילואים בעת חירום - פ"מ 31.0605.
ג. דחיית שירות מילואים בעת חירום מסיבות אישיות - פ"מ 31.0606.
ד. ביטול או דחיית קריאה לשירות מילואים מסיבות אישיות בזמן רגיעה - פ"מ 31.0607.
ה. דחיית שירות מילואים מסיבות משקיות בזמן חירום - פ"מ 31.0608.
ו. פיצול שירות מילואים, שחרור פעיל ושחרור מוקדם - פ"מ 30.0315.
ז. דחיית שירות מילואים, קיצורו או ביטולו - תלמידים ומרצים בבתי ספר גבוהים - פ"מ 31.0825.
  34. ההודעה על ביטול שירות מילואים פעיל או על דחייתו, כאמור, תועבר למפקד יחידת המילואים ולקצין השלישות של הפיקוד, לקצין השלישות של החיל או לקצין השלישות של הזרוע. במידה שההודעה הועברה בעל פה תינתן תגובה, תוך שבעים ושתיים שעות, לכל היותר, במכתב. 
35. צו קריאה שבוטל לא יוצג על ידי חייל מילואים כאילו הינו בר תוקף. חייל מילואים, העושה שימוש בצו קריאה מבוטל, בניגוד לאמור לעיל, עובר בכך עבירה פלילית, על פי חוק העונשין, התשל"ז1977-, והוא עלול להיתבע על כך לדין בפני בית משפט אזרחי.חובת החייל לשמור על צו הקריאה


36. חייל מילואים חייב לשאת עמו את צו הקריאה שברשותו במשך כל תקופת שירותו במילואים, ובכלל זה בתקופת חופשתו. אישור על שהייה בשירות מילואים פעיל  (טופס 525 ידני או 525-3 ממוכן ספח א), שייחתם בידי אחד מבעלי התפקידים, המפורטים בסעיפים לעיל, ישמש אישור על היותו בשירות מילואים פעיל.הוראות בדבר אזרחים עובדי צה"ל


37. מלבד הוראות פקודה זו, ניתנות לגבי אזרחים עובדי צה"ל הוראות נוספות בפ"מ 41.0524 ובפ"מ 41.0540.
 
בקרה וביקורת


38. המפקדות הממונות ינהלו בקרה ומעקב אחר ביצוע הוראות פקודה זו, בעיקר בהיבט זמני התראה לשירות מילואים פעיל, משכי שירות מילואים פעיל וחריגה מהם.
39. אכ"א-חטיבת תכנון כוח אדם-עתכ"א מילואים ינהל בקרה ומעקב אחר ביצוע הוראות פקודה זו, בעיקר בהיבט זמני התראה לשירות מילואים פעיל, משכי שירות מילואים פעיל וחריגה מהם.
40. בירור עבירות בנושא גיוס וניצול מילואים יבוצע כמפורט בהפ"ע 5.0301.


 


נספח א לפקודה 31.0807

יומן רישום אישורי קריאה חריגים


מספר


סודר


 


 


 


 תקופה


 


 


 


אסמכתה


 


 


 1.


 מהות


החריגה


משימה


מ-


עד


סה"כ


חיילים


יחידה


 


תאריך


 


סימוכין


מספר


אישור


לקריאה


חריגה


מספר


אשרה


 2.


א

השארת תגובה

Leave a Message