בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0813 – חיילי מילואים-התנדבות לשירות ביחידה שלא לפי פקודת היעוד

31.0813 – חיילי מילואים-התנדבות לשירות ביחידה שלא לפי פקודת היעוד

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

תוקף סעיף 1  מה1- פבר´ 88
1. חייל מילואים ישובץ ליחידת מילואים בהתאם לצורכי צה"ל ובהתחשב בנתוניו האישיים לפי הפ"ע 3.0281 והק"א ק32-04-01-.
2. חייל מילואים, אשר נתוניו האישיים אינם מתאימים לשירות בפקודת היעוד עליו נמנית יחידתו, כמפורט בהוראות הנ"ל, יוצב ליחידה אחרת הנמנית על פקודת היעוד המתאים.
תוקף סעיף 3  מה1- פבר´ 88
3. למרות האמור לעיל, רשאי חייל מילואים להצהיר בכתב על התנדבותו לשירות ביחידה הנמנית על פקודת היעוד, שאינו מתאים לנתוניו האישיים, והתנדבות זו תיכנס לתוקפה ממועד אישורה ע"י ראש מנה"ס או מפקד בקו"ם או רע"ן תו"ש, כמפורט בהפ"ע 3.0281.
4. בהצהרת ההתנדבות יתחייב החייל לשרת ביחידתו, תוך ביצוע כל המשימות המוטלות על חיילי היחידה.
5. הצהרת ההתנדבות תישאר בתוקפה כל עוד לא הודיע החייל על רצונו לבטל את התנדבותו.
6. נוסח הצהרת ההתנדבות מפורט ב:-
א. נספח א´ לפקודה זו - לגבי ההתנדבות להישארות ביחידה בניגוד להנחיות, מסיבות גיל.
ב. נספח ב´ לפקודה זו - לגבי התנדבות להישארות ביחידה בניגוד להנחיות, מסיבות רפואיות.
ג. הצהרת החייל, בנוסח המפורט בנספחים א´ או ב´ לפקודה זו תוגש בשני העתקים.
1) המקור יועבר ל:-
א) מנה"ס-ענף תו"ב - לגבי קצינים.
תוקף סעיף משנה ג´ 1) ב) מה- 1 פבר´ 88.
ב) בקו"ם-ענף תו"ש - לגבי חוגרים. לאחר הטיפול תועבר ההצהרה למקשל"ר, לגניזה בתיקו האישי של החייל.
2) ההעתק ייגנז במעטפת מסמכים אישיים של החייל.תוקף נספח א´ מה - 25 ספט´ 83
נספח א´ לפקודה 31.0813


אל: מנה"ס-ענף ארגון או בקו"ם-ענף תנועה ושיבוץ
לגניזה במעטפת המסמכים האישיים של החיילהצהרת התנדבות
חלק א´אני החתום מטה:- 


 


 


 


מס´ אישי


דרגה


שם משפחה ושם פרטי


יחידה נוכחית


מצהיר בזה כלהלן:
1. 
א. אני מתנדב לשרת שירות מילואים ביחידה ______________, למרות שהובא לידיעתי ש-עפ"י הוראות הצבא איני חייב לשרת ביחידה זו מפאת גילי.
ב. ידוע לי ואני מסכים לכך, שהתנדבותי זו תיכנס לתוקף עם חתימתה וכי במשך שנתיים מאותו מועד לא אוכל לבטלה.
ג. כן ידוע לי כי אם ארצה לבטל את ההתנדבות לאחר שחלפו שנתיים ממועד כניסתה לתוקף, יהיה עלי להודיע על כך בכתב למפקד יחידתי, בשנת העבודה הקודמת לשנה שבה ברצוני להפסיק את התנדבותי.
ד. כל עוד לא הודעתי על רצוני לבטל את התנדבותי, כאמור בסעיף ג´ לעיל, תעמוד ההתנדבות בתוקף.
2. 
תוקף סעיף משנה א´  מה1- פבר´ 88
א. הואיל ואינני חייב בתקופה המירבית של שירות מילואים שנתי, כמפורט בסעיף 29  (א) לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, הנני מתנדב בזה, בהתאם לסעיף 17 לחוק האמור, לשרת תקופת שירות מילואים נוספת עד להשלמת התקופה המירבית של שירות המילואים השנתי, בהתאם לדרגתי, כל עוד אשרת ביחידה האמורה בסעיף 1 סעיף משנה א´ לעיל.
 
ב. ידוע לי, כי בתקופת שירותי עפ"י התנדבותי זו יחולו עלי הוראות ופקודות הצבא, החלות על חייל בשירות מילואים.
תוקף סעיף משנה ג´  מה1- פבר´ 88
ג. כן ידוע לי כי אם ארצה לבטל התנדבותי, לפי סעיף 17 לחוק, יהיה עלי להודיע על-כך, בכתב, למפקד יחידתי, בשנת העבודה הקודמת לשנה שבה ברצוני להפסיק התנדבותי.
3. הובא לידיעתי, כי פירוש "שנת עבודה" בסעיפים 1 ו2- בהצהרה זו הוא פרק הזמן המתחיל ב1- באפריל של שנה מסוימת ומסתיים ב31- מרס של השנה שלאחריה.

 _________   _________
     (תאריך)         (חתימה)


חלק ב´המלצת מפקד היחידההחייל משרת ביחידתו בתפקיד _________________.
 
 ם  הנני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל.
 
 ם  אינני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל. 


הערות:- ________________________________________________________ ________________________________________________________________.__________  ___________
      (תאריך)        (חתימה)


 ___________________
  (פרטים אישיים) 
*  סמן * במשבצת המתאימה ומחק את המיותר


חלק ג´ (לגבי קצינים בלבד)המלצת המפקדה הממונה


 ם   הנני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל*. 


 ם  אינני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל*.


___________   ___________
  (תאריך)       (חתימה) 
 ____________________
         (פרטים אישיים)  


*  סמן * במשבצת המתאימה ומחק את המיותר


תוקף חלק ד´ מה1- פבר´ 88חלק ד´
החלטת ראש מנה"ס או מפקד בקו"ם או רע"ן תו"ש ם  הנני מאשר,  ם  אינני מאשר 
את קבלת התנדבותו של חייל המילואים הנ"ל לשרת ביחידתו הנוכחית ולשרת תקופת שירות מילואים פעיל נוספת כאמור בסעיף 2 של הצהרה זו* __________   ___________
  (תאריך)       (חתימה) 


 ______________________
         (פרטים  אישיים)  


* סמן X במשבצת המתאימה ומחק את המיותר.


חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו - 1986
סעיף 29


21. 
(א)  תקופת שירות המילואים השנתי היא:
(1) לגבר באחד הגילים שמ18- עד 39 ועד בכלל, ולאשה  באחד הגילים שמ18- עד 34 ועד בכלל - עד שלושים ואחד ימי שירות לכל שנה.
(2) לגבר באחד הגילים שמ40- עד 54 ועד בכלל - עד ארבעה-עשר ימי שירות לשנה.
(3) לגבר או אשה בדרגת רב-טוראי או בדרגה גבוהה מזו - עד שבעה ימי שירות לכל שנה נוסף לימי השירות הנזכרים בפסקה (1) או (2).
(ב) שירות מילואים שנתי יהיה רצוף, אולם מפקד, כאמור בסעיף 19  (ג) רשאי להורות, כי תקופת שירות של יוצא צבא בשנה מסוימת תחולק -
(1) לשניים - אם ראש המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל, או מפקד בדרגת אלוף, שהוסמך לכך על ידיו, הרשה זאת לגבי אותה שנת שירות, בין של יוצא-צבא זה ובין של אותו סוג יוצאי-צבא;
(2) לשניים או יותר - אם הסכים לכך יוצא-הצבא בכתב.תוקף נספח ב´ מה- 1 פבר´ 88


נספח ב´ לפקודה 31.0813


אל: מנה"ס-תו"ב או בקו"ם-ענף תו"ש*
לגניזה במעטפת המסמכים האישיים של החיילהצהרת התנדבות


חלק א´


אני החתום מטה


 


 


 


 


מס´ אישי


דרגה


שם משפחה ושם פרטי


יחידה נוכחית


מצהיר בזה כלהלן: -
1. 
א. אני  מתנדב לשרת שירות מילואים ביחידה........., למרות שהובא לידיעתי שעפ"י הוראות הצבא איני חייב לשרת ביחידה זו לאור כושרי הבריאותי (פרופיל רפואי).
ב. ידוע לי ואני מסכים לכך, שהתנדבותי זו תיכנס לתוקף עם חתימתה ואישורה וכי במשך שנתיים מאותו מועד לא אוכל לבטלה, במידה ולא יחול שינוי במצבי הבריאותי.
ג. כן ידוע לי, כי אם ארצה לבטל ההתנדבות, לאחר שחלפו שנתיים ממועד כניסתה לתוקף, יהיה עלי להודיע על כך בכתב למפקד יחידתי, בשנת העבודה הקודמת לשנה שבה ברצוני להפסיק את התנדבותי.
ד. כל עוד לא הודעתי על רצוני לבטל את התנדבותי, כאמור בסעיף ג´ לעיל, תעמוד ההתנדבות בתוקף.
2. ידוע לי, כי בתקופת שירותי עפ"י התנדבותי זו יחולו עלי הוראות ופקודות הצבא, החלות על חייל בשירות מילואים.
3. הובא לידיעתי, כי פירוש "שנת עבודה" בסעיף 1 לעיל הוא פרק הזמן המתחיל ב1- באפריל של שנה מסוימת ומסתיים ב31- במרס של השנה שלאחריה. __________    ___________
      (תאריך)             (חתימה) 


*מחק את המיותר


חלק ב´המלצת מפקד היחידה


החייל משרת ביחידתו בתפקיד ________________. 


 ם  הנני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל*. 


 ם  אינני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל*. __________  ___________
     (תאריך)           (חתימה) _______________
  ( פרטים אישיים )   


*  סמן * במשבצת המתאימה ומחק את המיותר.


חלק ג´חוות דעת מפקדת קצין הרפואה הראשי


 ם  הנני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל*. 


 ם  אינני ממליץ לאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל*. 


הערות: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. __________  ______________
      (תאריך)             (חתימה) 


*  סמן * במשבצת המתאימה ומחק את המיותר. 
חלק דהחלטת ראש מנה"ס או מפקד בקו"ם או רע"ן תו"ש


 ם  הנני מאשר את קבלת התנדבותו של חייל המילואים הנ"ל לשרת ביחידתו הנוכחית.


 ם  אינני מאשר את קבלת התנדבותו של חייל המילואים הנ"ל לשרת ביחידתו הנוכחית.


___________   ___________
     (תאריך)            (חתימה)  _______________________
     (פרטים  אישיים)  *  סמן * במשבצת המתאימה ומחק את המיותר.


31.0814   בוטלה (בחוזר מספר 96)
31.0815   בוטלה (בחוזר מספר 96)
31.0816   בוטלה (בחוזר מספר 55)

השארת תגובה

Leave a Message