31.0819 – שמ"פ חד-יומי-רישום, דיווח ומתן אישור לחייל מילואים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי
1. חוק הביטוח הלאומי קובע, כי חייל מילואים, אשר שירת שירות חד-יומי יותר משש פעמים במהלך שנת כספים אחת, זכאי לתשלום מן המוסד לביטוח לאומי עבור כל יום שירות, החל מיום השירות החד-יומי השביעי ואילך.
2. עבור ששת ימי השירות החד-יומיים הראשונים אין החייל זכאי לתשלום.
3. ימי השירות החד-יומיים יהיו ע"ח מכסת ימי המילואים השנתית או החודשית, שעל פיה ניתן לקרוא לחייל המילואים, בכפוף להנחיות הזימון לשמ"פ של אכ"א – תכנון – עתכ"א מילואים.
4. פקודה זו אינה חלה על אנשי צוות אוויר, צוללים וצוללנים. התשלום לאוכלוסייה זו ייעשה כמפורט בהוראות קבע אכ"א.
תוקף סעיפים 5 עד 32  מה5- יוני 91
5. סמכות מקצה המוזכרת בפקודה זו מפורטת בפ"מ 1.0114.הגדרה
6. שירות חד-יומי – שירות, שאורכו 24 שעות, לכל היותר, שחל בתאריך אחד, או שירות שאורכו 24 שעות, לכל היותר, במסגרת תרגיל גיוס, גם אם הוא חל בשני תאריכים. משך הנסיעה אל מקום השירות, שאליו זומן חייל המילואים ע"י יחידתו, ייכלל במניין השעות של יום השירות. חייל מילואים, שהגיע ביוזמתו אל היחידה, אינו זכאי לאישור על שירות חד-יומי או לתשלום בעבור יום זה, גם אם תיאם את מועד הגעתו עם בעל תפקיד ביחידה.שיטת התשלום ע"י המוסד לביטוח לאומי
7. התשלום יינתן ע"י המוסד לביטוח לאומי, אחת לרבעון (3 חודשים), עבור ימי השמ"פ החד-יומיים, שבוצעו במהלך הרבעון שקדם למועד ביצוע התשלום ושעבורם זכאי חייל המילואים לתשלום.
8. לצורך כך מחולקת שנת העבודה לארבעה רבעונים, כמפורט להלן:-
א. רבעון ראשון מ1- באפריל עד 30 ביוני.
ב. רבעון שני מ1- ביולי עד 30 בספט´.
ג. רבעון שלישי מ1- באוק´ עד 31 בדצמ´.
ד. רבעון רביעי מ1- בינו´ עד 31 במרס.
9. כדי לשמור על הערך הריאלי של התגמול, יחושב התגמול עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי) תשמ"ז1986-, לגבי ימי שירות חד-יומי, שעבורם מגיע תגמול באותו רבעון, על בסיס ההכנסה, שהיתה לאיש המילואים בשלושת החודשים שקדמו לחודש האחרון שברבעון, תוך שקלול תוספות היוקר, ששולמו במהלך הרבעון.
 
נוהל דיווח על שמ"פ חד-יומי
10. על כל שירות מילואים חד-יומי (המזכה בתשלום או שאינו מזכה בתשלום) יש לדווח בתוך 48 שעות ממועד התייצבות החייל. על התייצבות של חייל בודד לשמ"פ חד-יומי יש לדווח על טופס 3015; על התייצבות של קבוצת חיילים לשמ"פ חד-יומי יש לדווח על טופס 3015-1.
11. הדיווח ימולא בשני העתקים. העתק ראשון יישלח למקשל"ר-מסו"ר, והמידע יוזן למערכת הממוכנת. העתק שני יתויק ביחידת החייל. ההעתק הראשון ייגנז במקשל"ר, לאחר שהנתונים הרשומים בו יוזנו למחשב באופן שיאפשר עריכת בירורים.
12. מקשל"ר – רע"ן רישום ובקרה רשאי לאשר ליחידות מסוימות דיווח מרוכז על ימי שמ"פ חד-יומיים, אם אופי שירות חיילי המילואים ביחידות אלה מצדיק זאת.שליטה ובקרה על ימ"מ
13. בכל אחת מן הזרועות (אוויר, ים, חמ"ן), המהוות סמכות להקצאת ימ"מ, ייפתח סעיף הקצאה מיוחד עבור שירות חד-יומי.
14. לצורך שירות חד-יומי בכוחות היבשה (פרט לחמ"ן והזרועות) ייפתח סעיף הקצאה מיוחד במסגרת סמכות הקצאה אכ"א, אשר רשאית לבזרו לסמכויות הקצאה משניות כמפורט בפ"מ 1.0114.
15. כל סמכות מקצה תתכנן את סעיפי ההקצאה המיוחדים לפי הפיקודים, לפי העוצבות, לפי היחידות וע"י הקצאת הימ"מ, שהועמדו לרשותה.
16. מת"ש ירכז את הנהלת החשבונות של ניצול ימי המילואים החד-יומיים בהתייחס לסעיפי ההקצאה המיוחדים הנ"ל ולפי סמכויות מקצות, באופן זהה למתקיים לגבי כלל ימי המילואים.
17. ימי שירות חד-יומי, המזכים בתשלום, יאושרו עפ"י אשרה ובהתאם לקובץ הנחיות זימון לשמ"פ, המתפרסם ע"י אכ"א-תכנון.
18. הבסיס לשליטה ולבקרה על ניצולם של ימי השירות יהיה קובץ רישום אישי, המנוהל ע"י אכ"א.רישום המידע במערכת הממוכנת ומתן אישור ממוכן על השירות לחייל מילואים
19. על בסיס הדיווחים על שמ"פ חד-יומי, שיועברו מהיחידות למקשל"ר-מסו"ר, יירשמו ימי השמ"פ שביצע כל חייל מילואים במערכת הממוכנת המרכזית.
20. לכל חייל מילואים, אשר שירת במהלך הרבעון ימי שמ"פ חד-יומיים המזכים בתשלום, יופק אישור ממוכן לקראת סוף כל רבעון.
21. האישור יישלח ע"י מקשל"ר לכתובו של חייל המילואים.
22. באישור יפורט מספר הימים, המזכים בתשלום, ותאריכי הימים האלה. לבירור בנושא האישור יפנה חייל המילואים למשרד הקישור של יחידתו.
 
23. האישור יהווה אסמכתה, שעל פיה יוכל חייל המילואים לתבוע תשלום מהמוסד לביטוח לאומי.מתן אישור על שירות חד-יומי ביחידה
24. חייל, אשר שירת שירות מילואים חד-יומי, יצויד, לבקשתו, באישור על שירותו.
25. האישור יינתן לחייל על טופס 510 לצורך הצגתו למעביד. טופס זה אינו משמש לתביעת תשלום מן המוסד לביטוח לאומי.
26. אין לתת אישור לחייל הנמנה עם האוכלוסייה המצוינת בסעיף 4 לעיל. כאישור ישמש טופס 3010-1.אישור על התייצבות שלא עפ"י קריאה
27. חייל מילואים, אשר התייצב ביוזמתו ביחידתו או במשרד הקישור שלו למטרה כלשהי, ואשר מבקש אישור על התייצבותו, יצויד ב"אישור התייצבות חייל מילואים שלא נקרא לשירות", שיינתן על טופס 511.
28. האישור ייחתם ע"י קצין או נגד או עובד צה"ל, המוסמך לחתום על צו קריאה, כמפורט בפ"מ 31.0807 בציון פרטיו האישיים, ותוטבע עליו חותמת דואר צבאי.רישום ובקרה – עזרי היחידה
29. שירות חד-יומי יירשם בכרטיס אישי לחייל מילואים בעמודה: התייצבות חד-יומית.
30. כל מפקדה ברמת חטיבה או ברמה מקבילה לה, לפחות, תקבל ממקשל"ר, אחת לשלושה חודשים, דוח תקופתי, שבו יפורטו שמות חיילי המילואים, שנקראו לשמ"פ, החל מתחילת שנת העבודה, כמפורט:
א. חיילים ששירתו 5 או 6 ימי שירות חד-יומיים. תשומת לב מפקד היחידה תוסב לכך, שחיילים אלה עומדים לפני השלמת מכסת הימים שאינם מזכים בתשלום, וכי עליו לפקח על המשך הזימון לשירות חד-יומי במגמת חיסכון.
ב. רשימת החיילים ששירתו שירות חד-יומי 7 ימים ומעלה. תשומת לב קצין הקישור תוסב לכך, שכל יום שירות חד-יומי נוסף מזכה בתשלום.פניות למקשל"ר-מסו"ר
31. בכל מקרה של בירור לגבי רישומי החייל.
32. אם לא הגיע לידי חייל המילואים אישור על ימי שמ"פ חד-יומי, שעליהם דיווחה יחידתו, רשאים היחידה או החייל לפנות למקשל"ר – תא אישורים ותעודות לקבלת העתק מהאישור המקורי.  31.0820   בוטלה (בחוזר מס´ 26)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים