31.0823 – שירות מילואים-נוהל גיוס חירום-חולים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. פקודה זו קובעת:
תוקף סעיף משנה  א מה- 16 במארס 2000
א. את חובותיו של חייל מילואים חולה שנקרא לשירות מילואים מיוחד (להלן - שמ"ם), כמפורט בנג"ח.
ב. נוהל טיפול בחייל כנ"ל על ידי הגורמים הנוגעים.
2. פקודה זו תופעל לפי הוראה מיוחדת, שתינתן על ידי מטכ"ל-אכ"א.


חולים המסוגלים להתייצב ביחידתם - נוהל
3. חייל מילואים, שנקרא לשירות מיוחד והינו חולה, יתייצב במקום שנקבע לו בצו הקריאה, אם הוא מסוגל לכך.
4. מפקד יחידת חייל כנ"ל יקבל, בהקדם האפשרי, את חוות-דעתו של קצין הרפואה ובהיעדרו של חובש היחידה, על מצב בריאותו של החייל ומשך הזמן הדרוש להבראתו.
5. מפקד היחידה יחליט, לאור חוות-הדעת הרפואית:
א. להשאיר את החייל ביחידתו;
ב. לדחות את התייצבות החייל עד להבראתו.
6. החליט מפקד היחידה על דחיית התייצבותו של חייל חולה יפעל כלהלן:
תוקף סעיף משנה  א מה- 16 במארס 2000
א. אם מולא לחייל טופס 429-1 - "דוח התייצבות לשמ"פ" (להלן - טופס 429-1), ידווח על גמר השירות בטופס 3010 - "אישור על שירות חד-יומי" (להלן - טופס 3010).
ב. יציידו בצו קריאה חדש, המורה על התייצבות החייל ביחידה או במשרד הקישור בדרג ב´ של היחידה למועד שלא יחול למעלה מ- 7 ימים מתאריך התחלת הדחייה.
7. נקבעה לחייל התייצבות בדרג ב´, תועבר על כך הודעה לדרג ב´ שתציין את המועד החדש שנקבע להתייצבותו ביחידה זו לצורך מעקב והמשך הטיפול.
8. התייצב החייל, שהתייצבותו נדחתה בהתאם לאמור לעיל ביחידתו או בדרג ב´ של יחידתו, יפעלו לגביו כלהלן:
א. הבריא החייל - יישאר ביחידה או יישלח ליחידתו על ידי דרג ב´. נוהל הכוונת חיילים ליחידותיהם על ידי דרג ב´ - ראה פ"מ 31.0821.
תוקף סעיף משנה  ב מה- 16 במארס 2000
ב. טרם הבריא החייל - יישלח על ידי משרד הקישור - דרג ב´ של היחידה לרופא מרפאה אזורית/מרחבית הקרוב למשרד היחידה, לבדיקה נוספת, כשהוא מצויד בטופס 102 (מסדר חולים).
תוקף סעיף  9 מה- 16 במארס 2000
9. רופא מרפאה אזורית/מרחבית  ימליץ בטופס הניתן בנספח א לפקודה זו, כלהלן:
א. החייל יוכל לשרת;
ב. שירותו של החייל יידחה עד לתאריך חדש;
ג. החייל ישוחרר משמ"ם. 
   בכל מקרה יוחזר החייל על ידי רופא מרפאה אזורית/מרחבית אל אותו מפקד אשר שלח אותו.
תוקף סעיף 10  מה- 1 ספט´ 76
10. יחידת החייל או דרג ב´ ינהלו מעקב אחר שלבי הטיפול בחייל ויציידוהו בצווי קריאה נוספים בהתאם למועדי ההתייצבות שנקבעו. אם מולא לחייל, עם כל התייצבות טופס 429-1 יש למלא עם שחרורו טופס 3010.
תוקף סעיפים 11 עד 21  מה - 16 במארס 2000
11. קבע רופא מרפאה אזורית/מרחבית שהחייל מסוגל לשרת - תפעל יחידתו-דרג ב´ בהתאם לאמור בסעיף  8 סעיף משנה א לעיל.


חולים מרותקים למיטתם - נוהל
12. חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים מיוחד,  והינו חולה המרותק למיטתו, יודיע על כך מייד (על  ידי בני המשפחה, טלפון או פקס) ליחידתו ולמרפאה האזורית/המרחבית הקרובה למקום מגוריו, בציון פרטיו האישיים,  כתובתו המדויקת ומספר הטלפון.
13. מפקד מרפאה אזורית/מרחבית המקבל הודעה כנ"ל או הודעה מהיחידה, בהתאם לאמור בסעיף 20 להלן, ישגר, בהקדם האפשרי, רופא מרפאה אזורית/מרחבית לביתו של החייל לבדיקה ולחוו"ד.
14. רופא מרפאה אזורית/מרחבית  יבדוק את החייל ויקבע את אחת משלוש האפשרויות שלהלן:
א. החייל מסוגל לשרת מייד או כעבור ימים ספורים (עד 3 ימים).
ב. יש להניח שהחייל יהיה מסוגל לשרת תוך שבוע (7 ימים) ולאחר בדיקה נוספת.
ג. אין להניח שהחייל יוכל לשרת תוך שבוע ימים.
15. רופא מרפאה אזורית/מרחבית ימלא, בכל מקרה, את הטופס הניתן בנספח א לפקודה זו בשני עותקים וינהג כלהלן:
א. מסוגל החייל לשרת או שיש לבדקו שנית ולהחליט על כך אחר כך - ימלא את הטופס בהתאם וימסור את העותק הראשון (המקור) של הטופס לחייל.
ב. אם אין להניח שהחייל יוכל לשרת תוך שבוע ימים - ימלא בטופס את השורה של "שחרור משמ"ם" אך לא ימסור לחייל שום עותק ממנו.
16. רופא מרפאה אזורית/מרחבית ימסור לקצין העיר את העותק השני של הטופס (במקרה של החלטה על שחרור - שני עותקים).
17.
א. קצין העיר יקבל מדי יום בשעה 17:00 את רשימת החיילים, בצירוף עותק של נספח א לגבי כל חייל, עליו מצוינות החלטות הרופא ויעביר במברק או בפקס את תוצאות החלטת רופא המרפאה האזורית/המרחבית ליחידת החייל. כל בירור בנושא ייעשה ישירות בין היחידה למרפאה בה טופל החייל.
ב. במקרה של החלטה רפואית על שחרור החייל משמ"ם יעביר קצין העיר עותק של נספח א ליחידה.
ג. קצין העיר יציין בכל דיווח את היחידה, וכן את דרג ב של אותה יחידה.
ד. קצין העיר יתייק בקלסר מיוחד את עותקי הדיווח היומיים ואת עותקי נספח א של החלטות רופא המרפאה האזורית.
18.
א. חייל שהוזמן על ידי רופא מרפאה אזורית/מרחבית לבדיקה נוספת (ראה סעיף 15 לעיל) והתייצב לבדיקה, יש לנהוג לגביו כאמור בסעיף 9 לעיל.
ב. הודיע החייל בתאריך שיועד לבדיקה, כי הוא עדיין רתוק למיטתו, ורופא מרפאה אזורית/מרחבית  מאשר בביקורו את ההצדקה הרפואית לכך, יש לשחרר חייל זה משמ"ם לפי הנוהל האמור בסעיפים 15 ו- 16 לעיל.
ג. לא נתקבל ביחידה כל דיווח נוסף על החלטת רופא מרפאה אזורית/מרחבית מבדיקתו את החייל בבדיקה חוזרת - תוודא היחידה במרפאה ובקצין העיר שהחייל אכן לא התייצב שם, וכן שלא התייצב בינתיים ביחידה, ובמקרה הצורך תנהג כאמור בפ"מ 31.0824.


פעולות יחידת החייל-דרג ב´
19. קיבלה יחידת חייל-דרג ב´ הודעה מקצין העיר על היות חייל שבטיפולו מרותק למיטתו או שרופא מרפאה אזורית/מרחבית  שיחררו, היא תפעל כלהלן:
א. תגנוז הודעת קצין העיר כנ"ל בתיק מיוחד, לצורך מעקב על התייצבות החייל.
ב. תפסיק כל פעולה לגיוס החייל.
20. נודע ליחידה-דרג ב על חיילים חולים המרותקים למיטתם, שלא התייצבו במועד שנקבע להם בצו הקריאה - תעביר בהקדם הודעות על כך, במברקים, למרפאות האזוריות/מרחביות המתאימות ותבקש את פעולתם, בהתאם לפקודה זו. אף במקרה זה, תופסק כל פעולה לגיוס החיילים. כמו כן, תבוטל קריאתם לשירות.
21. החליט רופא המרפאה האזורית/המרחבית  במועד מאוחר יותר, כי החייל כשיר לשירות, יישלח החייל ליחידתו או לדרג ב´ שיגייסו. במקביל, ישלח קצין העיר מברק ליחידה או לדרג ב´ וידווח על שליחת החייל ליחידה.


חולים המאושפזים במוסד רפואי - נוהל
22. יחידה שנודע לה, כי חייל שנקרא על ידה לשירות מיוחד הינו מאושפז במוסד רפואי, תפעל כלהלן:
א. תוודא את כל הפרטים האפשריים על המוסד הרפואי, כגון: שמו המלא, כתובתו במחלקה בה מאושפז ושם הרופא המטפל - על ידי בני המשפחה או בטלפון.
ב. היחידה תכלול את שמו של החייל המאושפז ברשימת נפקדי גיוס (ראה נספח א לפ"מ 31.0824) ותציין ליד שמו את כל הפרטים הידועים לה (ראה סעיף משנה א לעיל).
ג. בעת חיפוש נפקדי גיוס (ראה פ"מ 31.0824) תפנה חוליית החיפוש למוסד הרפואי ותדרוש מהרופא האחראי תעודה רפואית על אבחנת המחלה של החייל ותקופת אשפוז משוערת בעתיד.
ד. על סמך תעודה רפואית זו תחליט  היחידה (בהתייעצות עם רופא היחידה), אם למחוק את החייל מרשימת הנקראים או כל החלטה אחרת.
ה. אם התברר שההודעה על אשפוז החייל אינה אמיתית, יש לפעול כאמור בפ"מ 31.0824.


חישוב תחילת שירותו המיוחד של חייל חולה
תוקף סעיף  23 מה- 16 במארס 2000
23. תחילת שירותו המיוחד של חייל חולה כנ"ל תהיה ביום בו, לאחר שהבריא, התייצב ביחידתו בשנית או נשלח על ידי דרג ב או על ידי קצין העיר להכוונה ליחידתו.
תוקף סעיף 24  מה- 1 בספט´ 76
24. יחידת החייל, עם התייצבותו בה, תעביר דוח התייצבות שמי לשירות מילואים מיוחד בטופס 429-1.
25. חייל חולה כנ"ל, שהוכנס לאשפוז מלא במיתקן רפואי צבאי על-פי אישור קצין רפואה פיקודי (הגורם המוסמך להורות על אשפוז כנ"ל) - ייחשב יום כניסתו למיתקן כיום תחילת שירותו המיוחד, והמיתקן הרפואי ידווח על תחילת השירות בטופס 429.
26. פקודה זו אינה מבטלת את האמור בפ"מ 33.0203 בכל הנוגע למסדר-חולים.
27. יש להביא תוכן סעיף 12 לידיעת חיילי מילואים בעת התייצבותם אחת לשנה.
 
תוקף נספח א מה- 16 במארס 2000
נספח א לפ"מ 31.0823


דוגמת אישור רפואי
                                                                                          רופא מרפאה אזורית/מרחבית*
________________________________
________________________________


אל: ------------------------------------------------------------------------------------- 
       (מספר אישי)     (דרגה)     (שם משפחה ושם פרטי)     (ד"צ) 
 _________________________________________________ 


קצין עיר ------------------------------------------------------------------------------


אישור


חלק א´ - לשימוש הרופא
1. הנני לאשר, כי בדקתי את החייל הנ"ל ביום__________________________.
2. אבחנה __________________________________________________________.
3. הוריתי לחייל להתייצב בדרג ב´ של יחידתו במחנה ____________________
         בתאריך ____________. קבעתי מועד לבדיקה נוספת בתאריך _________________*.
4. מסמך זה משמש לנ"ל כצו התייצבות ביחידתו או במרפאה אזורית/מרחבית לבדיקה חוזרת.
          _____________                                                                          ______________
        (תאריך)                                                                                                    (חתימה)


___________________________________
                  (מספר אישי)  (דרגה)  (שם משפחה ושם פרטי)  


 * מחק את המיותר


חלק ב´ - לשימוש מרפאה אזורית/מרחבית
טבלת מעקב וטיפול

מספר סודר


תאריך

א


הטיפול

ב


1.
2.
3.
4.
5.


 


 

השארת תגובה

Leave a Message