בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0113 בחירות לרשויות המקומיות-חיילים בשירות סדיר ועובדי צה”ל

33.0113 בחירות לרשויות המקומיות-חיילים בשירות סדיר ועובדי צה”ל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרה
1. "רשות מקומית" - עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.


כללי
2. חייל בשירות סדיר, חייל בשירות מילואים ואזרח עובד צה"ל בכל דרגה שהיא רשאים להיות מועמדים בבחירות לרשות מקומית.
3. 
א. שירותו הצבאי של חייל בשירות סדיר, ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לרשות מקומית יופסק מיום הגשת רשימת המועמדים, הכוללת את שמו, לרשות מקומית ועד ליום הבחירות, ואם נבחר כחבר רשות מקומית - כל זמן היותו חבר ברשות המקומית.
ב. חייל בשירות מילואים, ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לרשות מקומית, לא ייקרא לשירות מילואים פעיל (להלן - שמ"פ) מיום הגשת רשימת המועמדים, הכוללת את שמו, לרשות המקומית ועד ליום הבחירות, ואם נבחר כחבר ברשות המקומית - כל זמן היותו חבר ברשות המקומית.
ג. עבודתו של אזרח עובד צה"ל, ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לרשות מקומית, תופסק מיום הגשת רשימת המועמדים, הכוללת את שמו, לרשות המקומית ועד ליום הבחירות, ואם נבחר כחבר ברשות המקומית - כל זמן היותו חבר ברשות המקומית. 
נוהלי הפסקת השירות, הקפאת השמ"פ והפסקת עבודת אזרח עובד צה"ל מפורטים בפקודה זו.


חיילים מועמדים לרשות מקומית - נוהל הפסקת השירות ונוהל דחייתו
4. הודעה על מועמדות:-
א. חייל בשירות סדיר חייב להודיע למפקד יחידתו על הכללת שמו ברשימת המועמדים בבחירות לרשות מקומית. מפקד היחידה יעביר את ההודעה לאכ"א-מחלקת פרט.
ב. ועדת הבחירות לרשויות המקומיות תעביר לאכ"א-מחלקת פרט רשימת מועמדים לבחירות לרשויות המקומיות, המשרתים בשירות קבע או בשירות חובה באותה תקופה.


חיילים בשירות קבע
5. קצין או נגד בשירות קבע, המודיעים ששמם נכלל באחת מרשימות המועמדים לרשויות המקומיות - תותר התחייבותם לשירות קבע, כמפורט בהפ"ע 3.0501.
 
חיילים בשירות חובה
6. 
א. חייל בשירות חובה, בכל דרגה שהיא, ששמו נכלל באחת מרשימת המועמדים בבחירות לרשויות המקומיות יגיש בקשה לדחיית שירותו הסדיר, ויוצב על ידי בקו"ם לר"ם 8 למשך התקופה שבין מועד הגשת מועמדותו לבין יום הבחירות.
ב. נבחר חייל כחבר מועצה של רשות מקומית או כראש רשות מקומית - ינהגו לגביו כמפורט בסעיף 10 להלן. לא נבחר החייל - תופסק דחיית השירות שניתנה לו, והוא יחזור לשרת את יתרת השירות הסדיר בו הוא חייב.
ג. חייל, המסרב לצאת לדחיית שירות, יוחתם על הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו.


חיילים בשירות מילואים
7. 
א. חייל מילואים, ששמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לרשות המקומית, שפורסמה ביישוב, לא ייקרא לשמ"פ או להתייצבות בתקופה שבין מועד הגשת רשימת המועמדים, לבין יום הבחירות.
ב. חייל מילואים, ששמו נכלל ברשימת מועמדים בבחירות לרשות מקומית, שפורסמה ביישוב, יצויד על ידי פקיד הבחירות ביישוב באישור, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו.
ג. הוגש אישור כנ"ל לוועדת הבחירות הצה"לית, תנחה האחרונה את מפקד יחידת המילואים  לא לקרוא למועמד לשמ"פ או להתייצבות, כאמור לעיל. היה החייל, בעת הגשת האישור,   בשמ"פ - ישוחרר מייד.
ד. שירת חייל מילואים בשמ"פ ביום הגשת רשימת המועמדים - ישוחרר מייד משירותו הפעיל.


יוצא צבא שטרם התייצב לשירות סדיר או להשלמת שירות סדיר
8. 
א. יוצא צבא, שטרם התייצב לשירות סדיר או להשלמת שירות סדיר וששמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לרשות מקומית - יידחה מועד התייצבותו לשירות סדיר או להשלמת שירות סדיר עד יום הבחירות, לפי בקשתו ובהתאם לסעיף 36(3) לחוק שירות ביטחון.
ב. יוצא צבא, המסרב לצאת לדחיית שירות, יוחתם על הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו.


עובד צה"ל
9. 
א. עבודתו של עובד צה"ל, ששמו נכלל ברשימת המועמדים בבחירות לרשות מקומית, תופסק, זמנית,  למשך התקופה שבין יום הגשת רשימת המועמדים לבין יום הבחירות.
 
חיילים בשירות חובה, יוצאי צבא, חיילי מילואים ועובדי צה"ל, שנבחרו כחברי מועצה של רשויות מקומיות או כראשי רשויות מקומיות
10. חייל בשירות חובה, שנבחר כחבר מועצה של רשות מקומית או כראש רשות מקומית - יובא עניינו להחלטת מפקד בקו"ם, המוסמך להחליט על אחד מאלה:-
א. דחיית שירות סדיר (להלן - דח"ש) למשך כל תקופת הכהונה והצבתו לר"ם 8 לתקופת הדח"ש. 
בתום תקופת הדח"ש, יובא עניינו של החייל, שנית, בפני מפקד בקו"ם, שיחליט על אחד מאלה:-
1) החייל ישרת את יתרת השירות הסדיר בו הוא חייב, כולו או מקצתו.
2) שחרור החייל מיתרת השירות הסדיר בו הוא חייב.
ב. שחרור החייל משירות סדיר והצבתו לר"ם 80 למשך כל תקופת כהונתו, כקבוע לגבי חיל בשירות מילואים.
11. חייל מילואים, שייבחר לראש רשות מקומית, יוצב לר"מ 80 למשך כל תקופת כהונתו, ועל שירותו בשירות מילואים פעיל יחולו הכללים המפורטים בפ"מ 31.0518.
12. חייל מילואים בשמ"פ, שהוא חבר מועצה של רשות מקומית, רשאי להשתתף בדיוני מועצת הרשות המקומית ובוועדותיה בהיותו בחופשה, אם תנאי השירות מאפשרים זאת, ובלבד שלא יהיה לבוש במדים.
13. יוצא צבא, שטרם התייצב לשירות סדיר או להשלמת שירות סדיר, שנבחר להיות חבר מועצה של רשות מקומית או ראש רשות מקומית - תוארך דחיית שירותו, החל מיום הבחירות למשך כל תקופת כהונתו כחבר מועצה או כראש רשות מקומית, כאמור בסעיפים 10 - 11 לעיל.
14. נושא המשך העסקתו בצה"ל של עובד צה"ל, שנבחר להיות חבר מועצה של רשות מקומית או ראש רשות מקומית, ידון בפני ועדה של מערכת הביטחון (להלן- הוועדה), ואלה הם חבריה:-
א. הממונה על תעסוקת עובדים אזרחים במשרד הביטחון - יושב ראש.
ב. אכ"א-ראש מרכז תע"ץ - חבר.
ג. נציג מפצ"ר - חבר.
15. הוועדה תחליט אם יש להפסיק את עבודתו של העובד בצה"ל, לאחר שתבדוק אם יש סתירה או חוסר התאמה בין תפקידיו של האיש כעובד  צה"ל לבין תפקידיו כחבר מועצה של רשות  מקומית.
16. למרות האמור בסעיף 5 לעיל, חייל בשירות קבע - המצוי בחופשת פרישה, המתמודד בבחירות לרשויות המקומיות או בבחירות מקדימות לבחירות אלה ("פריימריס"), והנדרש, עקב כך, לפרוש מצה"ל לפני שהשלים את כל חופשת הפרישה לה הוא זכאי לפי הק"א 36-01-03 - יוכל להגיש בקשה לחזור ולנצל חופשת פרישה, אם נכשל בבחירות או בבחירות המקדימות. נוהל הגשת הבקשה מפורט בהק"א 36-01-03.
 


נספח א לפקודה 33.0113
הצהרת מועמד המסרב לצאת לדחיית שירות
אני ____________________________________________________________________________
              (מספר אישי)                             (מספר זהות)                            (שם פרטי ושם משפחה)


לאחר ששמי נכלל ברשימת המועמדים ל ____________________________, בטרם מילאתי את חובת השירות                                                     (שם הרשות המקומית)
הסדיר, הנני מצהיר בזה כלהלן:-
1. ידוע לי, שבהתאם לפ"מ 33.0113 הנני יכול להגיש בקשה לדחיית השירות הסדיר, כאמור בסעיף 36(3) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986- (להלן - החוק).
2. הנני מאשר, שסירבתי להגיש את הבקשה האמורה, לאחר שהדבר הוצע לי.
3. ידוע לי, שבהתאם לסעיף 36(1) לחוק האמור, רשאי שר הביטחון לפטור אותי מחובת השירות הסדיר, בעקבות הכללת שמי ברשימת המועמדים.
4. ידוע לי, שבמידה שלא אזכה בבחירות או במידה שאחדל מלכהן בתפקיד אליו אבחר, יוכל שר הביטחון לבטל את הפטור שניתן לי, בהתאם לסעיף 38(3) לחוק.
5. ידוע לי, שעם ביטול הפטור כאמור, אהיה חייב להשלים את תקופת השירות הסדיר בה הנני חייב על פי החוק, ויהיה עליי להתייצב להמשך שירות.
6. ידוע לי, שאם יוחלט לפטור אותי משירות סדיר, אהיה חייב בשירות מילואים בהתאם לחוק.


____________________      _________________________
          (תאריך)                                         (חתימה)נספח ב לפקודה 33.0113
אישור לדחיית שמ"פ לפי פ"מ 33.0113ניתן בזה אישור ל-_________________________________________________ 
                              (מספר אישי)        (שם פרטי ושם משפחה)          (מספר זהות)
 
ששמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לרשות המקומית _____________, שיתקיימו


ביום __________________________.


בהתאם לפ"מ 33.0113, אין לקרוא לנ"ל לשמ"פ מיום הצגת אישור זה ועד ליום הבחירות. ________________________ ________________________________
           (תאריך)                                          (פרטי הרשות המקומית)

השארת תגובה

Leave a Message