33.0124 – הגבלות לאחר פרישה משירות בצה"ל

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל



כללי
1. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט1969-  (להלן החוק) מטיל על חייל, שפרש משירות ב-צה"ל, מיגבלות ואיסורים מסוימים בעניין פעולות שמותר לו לעשות וזכויות שמותר לו לקבל מגורמים, שהיה להם קשר עימו במסגרת תפקידו ב-צה"ל.
2. פקודה זו מפרטת את האיסורים והמיגבלות, שנקבעו בחוק, וכן את הדרך לקבל היתר לעיסוק מסוים, כאשר נדרש לכך היתר עפ"י החוק.



הגדרות
3. קרוב – הורה, צאצא, אח, אחות או בן זוג וכן הורה, צאצא, אח או אחות של בן הזוג.
4. זכות בעסק:- 
זכות כבעל, כשותף, כחבר הנהלה או כבעל מניות בעסק המתנהל לשם הפקת רווחים; ולעניין זה "חבר הנהלה" ו-"בעל מניות" בעסק – לרבות חבר הנהלה ובעל מניות בתאגיד אשר לו השליטה, במישרין או בעקיפין, בתאגיד אחר, שהעסק נמצא בשליטתו.



איסורים והגבלות לאחר מילוי תפקיד בארץ
5. חייל שטיפל, אגב מילוי תפקידו ב-צה"ל, בעניין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג אחרי פרישתו מהשירות, את האדם באותו עניין כלפי גורם מגורמי מערכת הביטחון; "אדם" לעניין זה – הן יחיד והן חברה, שותפות וכו´.
6. חייל, שפרש משירות קבע, וערב פרישתו נשא דרגת רס"ן או דרגה גבוהה יותר או מילא תפקיד שדרגתו, לפי תקן, רס"ן לפחות, ונוסף לכך נתקיים בו אחד מהתנאים המנויים בסעיף משנה ב´ להלן, לא ייצג אדם לפני חייל או לפני עובד של מערכת הביטחון, שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו להעניק לו זכות, לו עצמו ולצורך עסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשהענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו חייל או של אותו עובד.
7. ואלה התנאים הנוספים, כאמור בסעיף -:6
א. החייל הפורש היה מוסמך לתת החלטה, לבדו או עם אחר, בקשר לעסקה, או לתת רישיון, היתר, פטור, מענק או זכות אחרת.
ב. החייל הפורש היה מוסמך לתת המלצה או חוות-דעת, לבדו או עם אחר, בקשר לדבר האמור בסעיף משנה א´.
ג. החייל הפורש היה ממונה על חייל או על עובד של מערכת הביטחון המוסמך לתת החלטה, המלצה או חוות-דעת, כאמור בסעיפי משנה א´ או ב´.
8. האיסורים שבסעיף זה אינם חלים לאחר שעברה שנה מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות.
9. חייל, שבעת שירותו בצה"ל, נתקיים בו אחד מהתנאים המנויים להלן, לא יקבל זכות מאדם (לרבות חברה, שותפות וכו´), שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום סמכויותיו:
א. החייל הפורש היה מוסמך להחליט עפ"י שיקול דעת, לבדו או עם חייל אחר או עובד של מערכת הביטחון, על רכישתם של טובין או שירותים מגורם אזרחי או על הענקת זכות אחרת לגורם אזרחי.
ב. החייל הפורש היה מוסמך להמליץ, לבדו או עם אדם אחר, כמפורט בסעיף משנה א´ על רכישה או על הענקת זכות אחרת כאמור.
ג. החייל הפורש היה ממונה על חייל המוסמך להחליט או להמליץ כאמור בסעיפי משנה א´ או ב´.
10. בסעיף זה, "גורם אזרחי" פירושו אחד מאלה:
א. יחיד שאינו חייל, שוטר או עובד אחר בשירות הציבור.
ב. חבר בני אדם, מואגד או שאינו מואגד, שהשליטה בו איננה בידי המדינה או בידי תאגיד, שיש למדינה שליטה בו.
11. לעניין סעיף זה אין הבדל:
א. אם ההחלטה או ההמלצה היא על הענקת זכות או על קביעתה.
ב. אם ההחלטה היתה דרך הסכם או כמעשה של רשות.
ג. אם הזכות שקיבל החייל הפורש מהאדם, שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום סמכותו, היא משרת שכיר בשירותו של אותו אדם, זכות עפ"י התקשרות עם אותו אדם לשירות לתקופה מסוימת או בלתי מוגבלת או זכות בעסק שנזקק להחלטתו או להמלצתו או שלטובתו החליט או המליץ.
ד. אם הזכות האמורה נתקבלה ע"י החייל הפורש עצמו או ע"י קרובו.
12. האיסור שבסעיף 9 לא יחול בכל אחד מהמקרים ה-ר"מ:-
א. עברה שנה מיום פרישת החייל מ-צה"ל.
ב. הוועדה האמורה בסעיפים16- עד 21 להלן אישרה, שעברו שנתיים מהיום בו סיים החייל את הטיפול בהחלטה או בהמלצה, וזאת כאשר טרם עברה שנה מיום פרישת החייל מ-צה"ל.
ג. הוועדה האמורה נתנה לחייל היתר לפי החוק לקבלת הזכות.



איסורים והגבלות לאחר מילוי תפקיד ב-חו"ל
13. חייל, שנשלח להשתלמות או למילוי תפקיד ב-חו"ל מטעם צה"ל, במסגרת משלחת של משרד הביטחון או לכל תפקיד אחר מטעם המדינה, לא יעשה אחד מהדברים המנויים להלן בכל ארץ בה השתלם או מילא את תפקידו, תוך שנתיים לפני סיום ההשתלמות או התפקיד:
א. קבלת משרה, תפקיד או עבודה כשכיר או בדרך של התקשרות לתקופה מסוימת או בלתי מוגבלת מראש.
ב. רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת.
14. איסורים אלה לא יחולו בכל אחד מהמקרים הר"מ:-
א. הוועדה האמורה בסעיפים 16 עד 21 להלן נתנה לחייל היתר לפי החוק לעשות אחד מהדברים המפורטים בסעיף 13 לעיל.
ב. עברו שנתיים מהיום בו סיים החייל את השתלמותו או את מילוי התפקיד בחו"ל.
15. האיסור לרכוש זכות בעסק כאמור בסעיף 9 ו11- סעיף משנה ג´ ובסעיף 13 סעיף משנה ב´ לעיל לא יחול, אם התקיימו כל התנאים ה-ר"מ גם יחד:
א. הזכות היא מניות בתאגיד בלבד.
ב. החייל לא שימש מנהל לאותו תאגיד.
ג. חלקו של החייל או החלק של קרובו בהון הנפרע וברווחים של התאגיד לא עלה על חמישה אחוזים או על 5000 שקלים, הכל לפי הקטן יותר.



ועדה למתן היתרים לפי החוק
16. בהתאם לחוק הקים שר המשפטים ועדה בת שלושה חברים, לשם מתן היתרים ואישורים עפ"י´ו. 
בראש הוועדה עומד שופט מחוזי, אחד מחבריה הוא נציג ציבור, שאינו מבין העובדים בשירות הציבור, והחבר השלישי – כשמדובר בחייל הפורש משירות ב-צה"ל – הוא רמ"ח פרט ב-אכ"א או רע"ן תנאי שירות ב-אכ"א-פרט.
17. חייל, העומד לפרוש מ-צה"ל והמתכוון לקבל משרה או זכות אחרת, שלקבלתה דרוש היתר לפי החוק, כמוסבר בפקודה זו, יגיש בקשה לקבלת ההיתר לפי הכתובת הוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט1969-, בית-המשפט המחוזי, ירושלים.
18. את הבקשה יש להגיש בהתאם להוראות שבתקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דיון בוועדה), תשל"א1971-.
19. חייל פורש הרוצה בכך יוכל לקבל ייעוץ משפטי וסיוע בהכנת הבקשה במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי – ענף ייעוץ וחקיקה.
20. בקשה שהגיעה אל יו"ר הוועדה מועברת להערות לראש אכ"א. ראש אכ"א מתייחס לבקשה, לאחר קבלת הערות היחידה, שבה שירת החייל הפורש.
21. לאחר קבלת תשובה מראש אכ"א, דנה הוועדה בבקשה ומחליטה בדבר מתן ההיתר. אם הוועדה מוצאת זאת לנכון, היא עשויה לזמן לדיון את המבקש וגורמים נוספים מטעם צה"ל העשויים לסייע לה בבירור הבקשה.



עבודה בתקופת חופשת שחרור
22. חייל, היוצא לחופשת שחרור לקראת פרישתו משירות ב-צה"ל, והמבקש להתחיל בעבודה אחרת, בתקופת חופשת השחרור, חייב לקבל אישור לכך בהתאם ל-פ"מ 33.0115.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים