33.0136 – פעולות סיוע צבאיות למגזר האזרחי בשעת רגיעה

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"להגדרה
1. פעולות סיוע – פעולות, שנעשות במאורגן על ידי יחידה צבאית או על ידי חלק ממנה עבור גוף אזרחי, ושאינן כלולות בתכנית העבודה של צה"ל.כללי
2. פקודה זו אינה חלה על פעולות סיוע במקרים האלה:-
א. פעולות סיוע לגופים אזרחיים בשעת חירום – לגביהן יפעלו כמפורט בהחלטות הממשלה בנוגע למשק בשעת חירום, ובהתאם לתחיקת החירום, כפי שתהיה בתוקף.
ב. פעולות סיוע לגופים אזרחיים במקרה אסון – לגביהן יפעלו כמפורט בהוראות אג"ם-מבצעים.
ג. עבודות ביצורים – ייחשבו כעבודות צבאיות לכל דבר ועניין.היתרים לפעולות סיוע
3. לא יבוצעו פעולות סיוע, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש על ידי הסמכות המאשרת, לאחר שזו נועצה בפרקליטות הצבאית.
4. הסמכויות המאשרות פעולות סיוע (להלן – הסמכות המאשרת) הן:-
א. אלוף הפיקוד או מפקד הזרוע – פעולת סיוע של יומיים (בתקופה רצופה או לסירוגין), לכל היותר, אלא אם כן קבעו הרמטכ"ל או ראש אכ"א, כי אישור פעולת סיוע מסוימת ייעשה רק על ידם.
ב. ראש אכ"א – פעולת סיוע של שבעה ימים (בתקופה רצופה או לסירוגין), לכל היותר.
ג. הרמטכ"ל – פעולת סיוע של ארבעה עשר ימים (בתקופה רצופה או לסירוגין), לכל היותר.
ד. שר הביטחון – פעולת סיוע, שמשכה ארוך מארבעה עשר ימים (בתקופה רצופה או לסירוגין).
5. למען הסר ספק, יובהר כי גם פעולת סיוע, הנעשית במסגרת הסדר כללי להושטת סיוע לגוף אזרחי, טעונה אישור הסמכות המאשרת.אופי פעולות הסיוע
6. פעולות סיוע יאושרו אך ורק לבקשת משרדי הממשלה, לבקשת מוסדות מדינה אחרים, לבקשת רשויות מקומיות או לבקשת גופים אחרים, הממלאים תפקיד ציבורי לפי דין, בכל הקשור לתפקידם זה.
7. אין מניעה, כי לבקשת הגופים, המפורטים בסעיף 6 לעיל, תבוצע פעולת סיוע אף לגוף, שאינו נמנה עם הגופים הנ"ל.
8. לא יבוצעו פעולות סיוע, אלא אם כן אין גורם אחר, שביכולתו להגיש את הסיוע הנדרש, או אם הסיוע נחוץ באופן מיידי.
9. יאושרו לביצוע פעולות סיוע, שהן בעלות אופי לאומי בלבד.
10. פעולות הסיוע יהיו משימות, ההולמות את ערכי היסוד של צה"ל ואת ערכי היסוד של המדינה, ולא תהיה בהן משום פגיעה בכבודו של צה"ל ובמעמדו.הקצאת כוח אדם
11. אג"ם-חטיבת מבצעים-ענף תע"ם, בתיאום עם אכ"א-חטיבת תכנון-עתכ"א סדיר, יהווה את הגוף האחראי להקצאת כוח אדם לביצוע פעולות הסיוע.
12. בפעולות סיוע של שבעה ימים, לפחות, אכ"א-חטיבת תכנון-עתכ"א סדיר יפיץ, אחת לשבוע, תכנית שבועית להקצאת כוח אדם לביצוע פעולות הסיוע.
13. חיילים, ששירותם משולם על ידי גורם חיצוני מצה"ל, לא יוקצו לביצוע פעולות סיוע.חתימה על הסכם
14. בפעולות סיוע – ללא תמורה כספית – לגופים, המפורטים בסעיף 6 לעיל, שיימשכו יומיים, לכל היותר, תדווח הסמכות המאשרת, קודם למתן הסיוע, לראש אכ"א ולעוזר ראש אג"ם, על אישור הסיוע ועל פרטיו. לפעולות אלה אין צורך בחתימה על הסכם, כמפורט בסעיף 15 להלן.
15. פעולות סיוע, שאינן עומדות בתנאים הקבועים בסעיף 14 לעיל, מותנות בחתימה על הסכם בין נציג משרד הביטחון לבין נציג הגוף המבקש את הסיוע, כמפורט בהמ"ב 59.12.
16. לאחר אישור הסמכות המאשרת, כמפורט בסעיף 4 לעיל, יהיה מפצ"ר הגוף המתווך בין צה"ל לבין משרד הביטחון.
17. כל שינוי בתנאי מתן הסיוע טעון תיקון ההסכם. הגוף היחיד המורשה לבצע שינויים בהסכם הינו משרד הביטחון, בתיאום עם מפצ"ר.אספקת צורכי החיילים
18. אג"א-מחלקת תחזוקה אחראית להנחות בדבר שירותי ההובלה, המזון, המים והאספקה, שיינתנו ליחידות הצבאיות שישתתפו בפעולות הסיוע.
19. פנייה לקבלת השירותים, המפורטים בסעיף 18 לעיל, תיעשה דרך קציני התחזוקה בפיקודים או דרך קציני התחזוקה בסמכויות, לפי העניין, ותאושר על ידי אג"א-מחלקת תחזוקה-רע"ן תחזוקה.
20. מפקד היחידה ימנה לחיילים מפקד אחראי מטעמו, שעליו תהיה האחריות להסדרת צורכיהם של החיילים בעת פעולות הסיוע, לרבות מגורים, לינה, הסעה, כלכלה, ביגוד וכד´.טיפול רפואי
21. טיפול רפואי יוענק לחיילים, המשתתפים בפעולות הסיוע במסגרת צה"ל, בהתאם לפקודות הצבא.
22. באחריות מפקד היחידה לוודא, כי בכל קבוצת חיילים מצוי חייל בעל הכשרה נאותה במתן עזרה ראשונה.
23. לכל קבוצה, המונה כחמישים חיילים, יוקצה רכב פינוי אחד. האחריות לוודא הקצאת רכב פינוי היא על מפקד היחידה.
 
אבטחה, אחריות מפקדים ומשמעת
24. רע"ן פנים ואבטחה באג"ם-מבצעים אחראי להנחות בדבר סידורי האבטחה הנאותים בעת פעולות הסיוע, וזאת לאור תנאי האזור, לאור אופי העבודות ולאור כמות החיילים. הפיקוד המרחבי, שבתחומו מתבצעת הפעילות, ינחה את היחידות המבצעות בפקודת אבטחת יישובים משלימה, בכפוף להנחיות אג"ם-מבצעים, ויוודא ביצועה, כולל תדרוך חיילים ומפקדים ותיאום כלל פעילות האבטחה מול גורמי משטרת ישראל.
25. תעסוקת חיילות תיעשה אך ורק בזוגות, וזאת כתנאי מקדים להתקשרות עם הגוף האזרחי. אי עמידה בתנאי זה תחייב את ביטול ההתקשרות.
26. מפקד היחידה ימנה לקבוצת החיילים מפקד אחראי ומפקדי משנה אחראיים, במקרה של פיצול לקבוצות קטנות יותר.
27. דרגת המפקד האחראי תהיה בהתאם לגודל הקבוצה, ובהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 24 לעיל.
28. מפקד היחידה ינחה את החיילים לביצוע פעולות הסיוע, לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות נציג הגוף מקבל הסיוע. החיילים יהיו כפופים לפקודות מפקד היחידה או לפקודות מי שהוסמך לכך על ידו ולהוראותיהם בלבד.
29. החייל ימשיך להיות נמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל לכל דבר ועניין, לרבות לעניין משטר ומשמעת, לעניין כפיפות ארגונית וכפיפות פיקודית ולעניין תחולת חוקי השיקום. השתתפות חייל בפעולת סיוע תיחשב כמילוי תפקיד צבאי לכל דבר ועניין.
30. החייל ילבש מדים, בכל עת, כמתחייב מפקודות הצבא, אלא אם כן תורה הסמכות המאשרת אחרת.
31. בתום כל יום עבודה, יבצע המפקד האחראי תחקיר ביחידה, במטרה לאתר בעיות:-
א. אושר הסיוע על ידי אלוף הפיקוד או על ידי מפקד הזרוע – יופנו החריגים לאלוף הפיקוד או למפקד הזרוע.
ב. אושר הסיוע על ידי הרמטכ"ל או על ידי ראש אכ"א – יופנו החריגים לפיקוד העורף-קצין אג"ם.
32. אלוף הפיקוד, מפקד הזרוע או פיקוד העורף-קצין אג"ם, לפי העניין, יביאו את החריגים, מייד, לידיעת ראש אכ"א.מימון פעולות הסיוע
33. בסמכות משרד הביטחון לפעול לקבלת התקציב המתאים בעד פעולות הסיוע. הסמכות המאשרת יכולה להתנות הסכמתה בהסדרת הנושא התקציבי.
34. יודגש, כי יחידה צבאית, חיילים או כל גורם צבאי אחר לא יקבלו בעד העבודה שכר או טובת הנאה אחרת, בכסף או בשווה כסף.פיקוח על מצבת כוח האדם
35. פיקוח מרוכז על מצבת כוח האדם היומיומית, המשתתפת בפעולות הסיוע, יבוצע על ידי פיקוד העורף-אג"ם, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי אג"ם-מבצעים.
36. פיקוד העורף-אג"ם יעביר דיווח יומי על מצבת כוח האדם, המשתתפת בפעולות הסיוע, לאג"ם-מבצעים ולאכ"א-חטיבת תכנון-עתכ"א סדיר.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים