33.0139 – רחיצה בים, בנהרות ובבריכות שחייה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


מתקני רחצה מחוץ למחנה צבאי


1. רחצת חיילי צה"ל בים, באגמים, בנהרות ובבריכות שחייה מחוץ למחנות צה"ל מותרת רק במקומות
שאושרו לרחצה על ידי רשות מקומית או על ידי הממונה על המחוז, ורק כאשר נוכח במקום מציל
מוסמך. מעבר לקו הירוק, רשאים חיילי צה"ל לרחוץ מחוץ למחנות צה"ל, רק אם המקומות אושרו
לרחצה, על-פי צו של מפקד האזור, בפיקוחו של מציל מוסמך,  אזרחי או צבאי.
2. לכל קבוצת חיילים מאורגנת המגיעה למקום רחצה חייב להיות מפקד אחראי שעליו מוטלת החובה
לוודא:
א. קיום הוראות המציל.
ב. שלא ייכנסו למים חיילים שאינם יודעים לשחות.מתקני רחצה במחנה צבאי


האוכלוסיה הזכאית להשתמש במקום הרחצה 
3. אישורים לרחצה ללא תשלום בחוף רחצה או בבריכת שחייה במחנה צבאי יינתנו, בנוסף לחיילים בשירות סדיר ולחיילי מילואים בשמ"פ המשרתים ביחידה המפעילה את המתקן, גם לאוכלוסיות המפורטות להלן:
א. בני משפחות משרתי הקבע המשרתים באותו מחנה בסיסי בו מופעל המתקן או ביחידה המפעילה אותו (לצורך זה  - "בני המשפחה" - קרבה ראשונה בלבד).
ב. בני משפחות עובדי צה"ל המשרתים ביחידה המפעילה את המתקן.
ג. משרתי קבע הגרים בסמוך למתקן, בעדיפות למשרתים ביחידות המסווגות כרמה א.
ד. גמלאים - יוצאי היחידה המפעילה את המתקן.
ה. משרתי קבע הנמנים עם החיל, הפיקוד או האגף אליהם כפופה היחידה המפעילה את המתקן.
ו. מקרים חריגים - אכ"א-רמ"ח הפרט יהיה מוסמך לאשר כניסה לבריכות שחייה, אף למי שאינו נמנה עם האוכלוסיות המופרטות לעיל. בבסיסי ח"א - תהיה הסמכות לאשר כניסה נתונה בידי לכ"א-רמ"ח הפרט.
 
4. מפקדי היחידות יקבעו את היקף האישורים שיוצאו בכל עונה, על-פי הנחיות ביטחון שדה, על-פי קיבולת המתקן ועל-פי סדרי העדיפויות המפורטים להלן:
א. משפחות משרתי קבע ועובדי צה"ל המשרתים ביחידה המפעילה את המתקן (סעיף 3, סעיפי משנה א ו- ב).
ב. האוכלוסיות המפורטות בסעיף 3, סעיף משנה ה - על-פי סדר הדרגות.
ג. בבסיסי ח"א - תותר הכניסה לבריכות השחייה רק למשרתי קבע המשרתים בבסיס, משיקולי ביטחון שדה, ולאורחיהם של משרתי הקבע המתגוררים בשיכון המשפחות באותו בסיס.כללי בטיחות במתקני רחצה


5. במקומות הרחצה יונהגו כללי הבטיחות וסדרי האחזקה והתברואה שנקבעו בחוקי המדינה לגבי מקומות אלה. ההוראות החלות על המתרחצים האזרחיים מחייבות גם חיילים, ובכלל זה ההגבלות הנוגעות ל"קפיצת ראש".
6. הפעלת חופי רחצה מותרת רק בקטעי חוף שמוכרזים כ"מקומות רחצה", כמשמעותם בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד1964-, בתקנות ובצווים שפורסמו מכוחו.
7. אין לאשר הפעלת חוף רחצה או בריכת שחייה, לפני שנקבעו אמצעי הבטיחות המפורטים להלן, ובטרם התקבל אישור להפעלתם על ידי מקרפ"ר ועל ידי מפקדת חיל הים (לגבי חופי רחצה באזורים צבאיים).
8. כללי הבטיחות לגבי בריכות השחייה שנקבעו ב"צו הסדרת מקומות רחצה - בריכות שחייה מוכרזות, התש"ל1970-" וכללי הבטיחות לגבי חופי רחצה שנקבעו ב"צו הסדרת מקומות רחצה - סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, התשכ"ה1965-", מחייבים בצה"ל ויש לנהוג לפיהם.
א. כללים מיוחדים לגבי בריכות שחייה מפורטים בהוראת מפח"ש מספר 12.
ב. לגבי חופי רחצה, יש להדגיש במיוחד את הכללים המפורטים להלן:
תוקף סעיף קטן  1 מה- 16 במארס 2000
1) נוכחות מציל ים אזרחי מוסמך.
2)  קביעת תחנת הצלה הכוללת: סוכת מציל אחת לכל מאה וחמישים מטרים של חוף רחצה, הכוללת תצפית וגישה נוחה למים.
3)   ציון מקומות מותרים ואסורים לרחצה בחוף וקביעת השלטים המתאימים.
4) הימצאות ציוד הצלה, הכולל: רמקול, משקפת, דגלי סימון בצבעים לבן, שחור ואדום, שתי שמיכות חמות, מכשיר להנשמה מלאכותית, גלגל הצלה, סירת הצלה הכוללת משוטים וחצובות לסירה.
5)  כניסת ילדים לחוף הרחצה תותר רק בלוויית מבוגר.
ג. הוראות קבע להפעלת מתקני רחצה יוצאו על ידי מפקד המחנה, על-פי הנחיות אלה ועל פי החוק ובאישור מז"י-המרכז לכושר קרבי ומקרפ"ר.
9. אחזקה תברואתית של מתקן רחצה תבוצע כאמור בהוראות קרפ"ר בפרק 603.008 העוסק בבריכות שחייה.
 
10. בכל מתקן רחצה חובה לקיים את הדרישות האלה:
א. קיום תחנת עזרה ראשונה, ובה חובש וציוד עזרה ראשונה (אם ביחידה, במקום סמוך לבריכה, ישנם רופא וחובש תורן, ניתן להסתפק בחייל שהוכשר כמגיש עזרה ראשונה, ונמצא ליד המתקן בעת הפעלתו).
ב. עזרי תברואה שיכללו: ברזי מים לשתייה, פחי אשפה, בתי שימוש, מלתחות, שטחי הצללה, מתקנים להחלפה, לסינון ולחיטוי מים.
ג. מקום הרחצה/השחייה, על כל עזריו, יוחזק במצב נקי.
ד. שטח הבריכה יגודר בגדר שגובהה שלושה מטרים, לפחות, באחריות מפקד הבסיס שבתחומו נמצאת הבריכה.
ה. לגבי גידור חופי רחצה - ייקבע בכל מקרה לגופו על ידי מפקד הבסיס שבתחומו נמצא החוף, בתיאום עם מקרפ"ר ועם מפקדת חיל הים.
ו. יוקמו מלתחות ונקודות שטיפה בכניסה לשטח הרחצה, שיחייבו את כל המתרחצים לעבור דרכם, לפני כניסתם למי הבריכה.
ז. הרחצה מותרת רק למי שלבוש בבגד רחצה, ושלא נאסרה עליו הרחצה מבחינה רפואית, על פי הוראות קרפ"ר.
ח. הימצאותם של מציל ואחראי תורן שישגיחו על הסדר הטוב באזור הבריכה ובסמוך לה.
ט. הסדרת דרכי גישה ושמירת מקום חניה לאמבולנס.
י. קביעת תאורה מתאימה, במקרה שהכניסה למתקן מותרת בשעות הלילה.
11. בנוסף לאמור לעיל, תיעשה הרחצה בכפוף לאמור להלן:   
א. הפעילות אושרה בהתאם להסדרי פ"מ 33.0240  שעניינה פעילות רווחה במסגרת פעילות צבאית יחידתית.
ב. ככלל, אין לשחות עם ציוד. במידה ויש צורך להעביר ציוד (כגון: נשק, אלונקות ומנשאים שונים, שהם חלק מציוד היחידה) מגדה אחת לגדה שנייה ושאין אפשרות לשאתו מחוץ למים - יש להציפו ולמושכו בחבל.

השארת תגובה

Leave a Message