בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0141 – ביקורת הופעת חיילים, מניעת שירותים וכניסתם למתקנים צבאיים

33.0141 – ביקורת הופעת חיילים, מניעת שירותים וכניסתם למתקנים צבאיים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
* תוקף סעיפים 1 עד 7  מה- 15 דצמ´ 97
1. בפקודה זו - "חייל" - לעניין סעיפים 2 ו- 3 להלן, הינו חוגר, שדרגתו סמ"ר, לכל היותר, ולעניין סעיפים 4 עד 7 להלן, הינו חייל כהגדרתו בחש"ץ.
2. חייל, היוצא מהמחנה - הופעתו תיבדק על ידי מפקדו או על ידי הנגד היחידתי או על ידי מש"ק משמעת, ולאחר מכן הוא יקבל אישור שהייה מחוץ למחנה, כמפורט בפ"מ 33.0205.
3. חייל, שהופעתו לקויה, לא יורשה לצאת מהמחנה כל עוד לא תיקן את הופעתו, אלא אם כן הוחלט לבטל חופשתו, בנוסף לנקיטת אמצעים משמעתיים נוספים או ללא נקיטתם, לפי המקרה.
4. על חיילים בעלי הופעה מרושלת יחולו ההגבלות האלה:-
א. לא תותר כניסתם למתקן צבאי או למחנה צבאי (למעט לשם קבלת טיפול רפואי ולמעט ליחידה אליה שייך החייל), וכן לכלי רכב צבאיים, למטוס צבאי או לכלי שיט צבאי.
ב. לא יינתנו להם השירותים האלה:-
1) שירותי קנטינה ושירותי מועדון יחידתיים.
2) שירותי תשלום בשלמיית היחידה.
3) שירותי בידור הניתנים באמצעות קציני הערים.
4) שירותי בירורים במת"ש.
5) שירותי סדנות וטיפול ברכב, למעט במקרים, שבהם הטיפולים דרושים לשמירה על בטיחות השימוש ברכב.
5. ההגבלות, הנזכרות בסעיף 4 לעיל, לא יחולו על חייל במקרה ששיפר את הופעתו, או בכל מקרה שהנסיבות מחייבות להתיר את כניסתו, כגון: מצב בו יוכל החייל לשפר את הופעתו רק במתקן הצבאי או במחנה.
6. מפקדי יחידות יוודאו קיום הוראות הפקודה ביחידותיהם וינקטו את האמצעים האלה:-
א. יקבעו בעלי תפקידים (כגון: נגד משמעת, מש"ק משמעת, סמל תורן וכד´), שיוודאו קיום הוראות סעיפים 4 ו- 5 לעיל.
ב. יוודאו, שבכניסה למקומות, כאמור בסעיף 4 לעיל, יותקן שילוט מתאים; על השלט ייכתב: "הכניסה אסורה לחיילים בעלי הופעה מרושלת".
7. אין בהוראות פקודה זו כדי לגרוע מחובתו של מפקד יחידה לאכוף את ההוראות בעניין משמעת הופעה ולבוש על כל חיילי יחידתו ועל חיילים המזדמנים ליחידתו.

השארת תגובה

Leave a Message