33.0144 נוהל הטיפול בנזקים לרכוש צבאי ולרכוש אזרחי בצבא

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי
1. יחידת ביטוח ותביעות במשרד הביטחון (להלן – יחידת ביטוח ותביעות) מטפלת בכל התביעות של אזרח נגד מערכת הביטחון עקב נזקים, שנגרמו לו ע"י גורמי הביטחון, וכן בתביעות של מערכת הביטחון נגד אזרח בגין נזקים, שנגרמו על ידו למערכת הביטחון.
2. חייל, אשר גורם נזק לאזרח, תוך כדי שירותו הצבאי במסגרת מילוי תפקידו, ונתבע על ידו לפצותו בגין הנזק שנגרם, לא יידרש לשלם את הנזק שנגרם, אלא אם כן מנהל יחידת ביטוח ותביעות בדיעה, שהנזק נגרם על ידו בזדון. 
אין האמור בסעיף זה גורע מאחריות של החייל לפי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955- ולפי כל חוק כללי אחר מזכותו של בית-דין צבאי או של קצין שיפוט, להטיל על החייל תשלום פיצויים.
3. אם הוגשה התביעה נגד החייל, בגין נזק שנגרם על ידו בזמן השירות ובמסגרת מילוי תפקידו, יודיע החייל על כך למפקדו וזה יוודא, כי החייל יתייצב, עם כתב התביעה, במשרד הביטחון – יחידת ביטוח ותביעות, הקריה ת"א.
4. בכל מקרה בו גרם החייל נזק לאזרח במסגרת תפקידו, לא ינהל משא ומתן עם הצד האזרחי ולא ימסור כל פרטים או הצהרות, אולם יהיה חייב למסור את מספרו האישי, דרגתו ושמו, אם יידרש ע"י האזרח.
5. בכל מקרה שאזרח פונה אל חייל בתביעה לפיצויים על נזקים, שנגרמו לו ע"י הצבא, יפנה החייל את האזרח ליחידת ביטוח ותביעות.
6. חייל בשירות חובה, שביצע את המעשה שגרם לנזק תוך זמן השירות אך לא עקב השירות, יהיה זכאי לסעד משפטי, בהתאם למפורט בפ"מ 35.0814.
7. חייל בשירות מילואים או מפוטר משירות ביטחון, שביצע את המעשה שגרם לנזק תוך זמן השירות אך לא עקב השירות, לא יהיה זכאי לסעד משפטי פרט למקרה המפורט בפ"מ 35.0814.

חובת דיווח על נזקים
8. בכל מקרה של גרימת נזק לרכוש צבאי ע"י אזרח או צד אזרחי, או בכל מקרה של פגיעה באזרח או ברכוש אזרחי ע"י חייל או חיילים, יעביר מפקד יחידת התחזוקה, לו כפופים החייל או החיילים הפוגעים או שהרכוש הנפגע רשום ברישומי יחידתו, הודעה על כך תוך 72 שעות, למשרד הביטחון – יחידת ביטוח ותביעות – ראש מדור נזקים. ההודעה תכלול את הפרטים ה-ר"מ:-
א. תאריך המקרה, בציון השעה המדויקת.
ב. מקום המקרה.
ג. שם הצד האזרחי או האזרח המעורב וכתובתו.
ד. תיאור מקרה הפגיעה ברכוש צבאי או באזרח או ברכושו.
ה. הפעולות שננקטו בקשר למקרה.

ו. הערכת נזק משוערת.
ז. הודעות צד אזרחי בדבר נכונות לשלם את הנזק כולו או חלקו, אם ניתנו הודעות כאלה.
ח. שמות האזרחים או החיילים היכולים להעיד על נסיבות המקרה.
9. בכל מקרה שבו נודע לגורם צבאי, שישוב אזרחי או בעליו של מיתקן אזרחי קיבלו או עומדים לקבל פיצוי כספי, מכל מקור שהוא, עבור רכוש צבאי שאבד או ניזוק בישובים או במיתקנים, תועבר הודעה מתאימה, באמצעות מפקדי יחידת התחזוקה שברישומיו רשום: רכוש משרד הביטחון – יחידת ביטוח ותביעות – ראש מדור נזקים, תוך פירוט הפרטים המפורטים בסעיף 8 לעיל.
10. משרד הביטחון – יחידת ביטוח ותביעות – ראש מדור נזקים רשאי לדרוש מינוי ועדת חקירה או קצין בודק בקשר לנושא, שלגביו יש להעביר דו"ח, לפי האמור בסעיף 8 לעיל.
11. מטרת החקירה או הבדיקה היא לקבוע את כל העובדות הקשורות בגרימת הנזק ולבדוק את הפרטים הר"מ:-
א. מקום מדויק של הנזק (נקודת ציון) ותאריך (תוך ציון השעה).
ב. היקף הנזק (אין הכוונה להערכת כספים אלא לפרטים על גודל השטח או המבנה שניזוק, סוג השימוש והיקף ניצולו וכו´).
ג. פעילות היחידות או החיילים שגרמו לנזק.
ד. הטיפול שנעשה מייד משהתגלה הנזק, הן מבחינת דיווח והן מבחינת האמצעים שננקטו, כדי להגביל את הנזק.
ה. מידת ביצוע או הוראות אחרות, אשר המרתן גרמה או עלולה היתה לגרום לנזק או להוות גורם מסייע לכך (כגון: פקודות מטכ"ל 33.0109 ו59.0206- ונספח 2 לפקודות מטכ"ל).
12. חומר החקירה או הבדיקה יועברו למשרד הביטחון – יחידת ביטוח ותביעות – ראש מדור נזקים, לאחר הגשתו לרשות הממנה (לגבי ועדת החקירה) או לאחר מתן החלטת הפרקליט הצבאי (לגבי תיק בודק). במקרה זה תועבר יחד עם החומר גם חוות-דעתו של הפרקליט הצבאי. ראש מדור נזקים יפעל בהתאם לקבוע בהפ"ע 2.0602.
13. כל חייל, אשר מוזמן ע"י יחידת ביטוח ותביעות או פרקליטות מחוז תל-אביב בקשר לבירור הנוגע לנזק שנגרם ע"י הצבא או לצבא, חייב להתייצב בהתאם לזימון. מפקד היחידה יוודא התייצבות החייל במקום ובמועד שנקבע בזימון.
נזק לרכוש פרטי של החייל
14. אין צה"ל אחראי לשלמותם של בגדים אזרחיים או רכוש פרטי של חיילים, המוחזקים ע"י החייל במחנה או במיתקן או בשטח צבאי, כאמור ב-פ"מ 33.0507.
 

מתן ציוד צבאי לאזרח
15. בכל מקרה שמותר לפי פקודות הצבא לספק לאזרח רכוש צבאי, שלא לצורכי הצבא, יחויב האזרח לחתום על התחייבות להחזיר לצה"ל את הרכוש או את שוויו. אם קצין בדרגת סא"ל ומעלה שוכנע, כי אין אפשרות להחתים את האזרח על התחייבות כאמור, ומסירת הרכוש הצבאי הכרחית למניעת נזק כבד לאזרח ולהשגת מטרות שיש לצבא עניין בהן, יוכל הקצין כאמור לאשר את מסירת הרכוש לאזרח ללא החתמתו על התחייבות כאמור.
16. אם ניתנה התחייבות כנ"ל, תועבר ההתחייבות מייד בצינורות הפיקוד ליחידת ביטוח ותביעות, יחד עם הסבר לגבי הסיבה למסירת הרכוש ודיווח על נסיבות העניין.
17. גם אם סופק ציוד לאזרח, בלי שהאזרח הוחתם על התחייבות, תועבר מייד הודעה על כך ליחידת הביטוח והתביעות בצינורות הפיקוד, תוך ציון נסיבות מתן הרשות ושמות העדים היכולים להעיד על העניין, וכן הסבר הקצין, שאישר את הספקת הציוד, וסיבת אי החתמת האזרח על התחייבות להחזיר את הציוד או את שוויו.

דיווח על נזק לרכוש הצבא
18. דיווח עפ"י פקודה זו אינו משחרר מהחובה לפעול לגבי הציוד הצבאי, נושא הדיווח, בהתאם לאמור בפ"מ 52.0301. מפקד יחידת התחזוקה יציין במשבצת, המיועדת למילוי על ידו בטופס 1065, את עובדת גרימת הנזק ע"י גורם אזרחי או בתוך יישוב או מיתקן אזרחי ויצרף לטופס העתק ממכתב הדיווח. מנהל יחידת ביטוח ותביעות יעביר לרשות המחליטה, לפי דרישתה, הודעה על תוצאות טיפולו בנדון.

אחריות יצרנים וספקי שירותים
19. צה"ל רוכש מיצרנים בארץ ובחו"ל פריטי ציוד מגוונים וכן מקבל שירותי תיקונים ואחזקה מגורמים אזרחיים, באמצעות מינהל ההרכשה במשרד הביטחון.
20. היצרנים וספקי השירותים אחראים לטיב המוצרים והשירותים המסופקים על ידם, מכוח אחריותם החוזית ובהתאם להוראות הדין הכללי.

חובות מפקד היחידה
21. מפקד יחידה, המגלה פגם בציוד שברשותו, המונע או המצמצם את אפשרויות השימוש בו, והוא סבור, כי מקור הפגם בתהליכי היצור או בתחזוקה של הציוד, יודיע על מהות הפגם וטיבו למרכז המשביר האחראי על הציוד, שבו התגלה הפגם. מפקד היחידה יורה מיידית על הפסקת השימוש במוצר או בציוד, וכן יוודא את סימונו והחסנתו בנפרד (מהות הפגם תצוין ע"ג הפריט הפגום).
22. בהודעה יפרט מפקד היחידה את נסיבות גילוי הפגם, מהות התקלה בפעולתו הסדירה של הציוד, המועד שבו התגלתה, וכן יציין את מספרי פריטי הציוד הפגום שברשותו וסוגיו.
 

פעולות המרכז המשביר האחראי על הציוד
23. המרכז המשביר, לאחר שיבדוק את האמור בהודעה, יפנה, במידת הצורך, בנהלים המקובלים, ליחידת הבחינה או לגופים הטכניים במפקדת החיל המקצועי, לבדיקה נוספת של הנושא.
24. אם התברר, שהיצרן או ספק השירותים אחראים לפגם, בהתאם להסכמים והוראות הדין, יפנה המרכז המשביר, האחראי על הציוד, למנה"ר בדרישה למימוש אחריות היצרן או ספק השירותים.
תוקף סעיף 25  מה10- יוני 92
25. בכל מקרה של פנייה, כאמור, יועבר הנושא לידיעת רח"ט התכנון באג"א או לידיעת רמ"ח הצטיידות באג"א.
נוהל הטיפול בזרועות האוויר והים
26. מפקד יחידה ב-ח"א או ב-ח"י יעביר הודעה, כאמור בסעיפים 21 ו22- לעיל, ללהק ציוד או למספן ציוד, לפי העניין.
27. הגופים בזרועות האוויר והים, שאליהם הועברו הודעות כאמור, יחליטו על אופן הטיפול בפניות לפי האמור בסעיפים 23 ו24- לעיל.
28. פקודה זו אינה גורעת מהאמור בפ"מ 33.1106 לגבי תאונות, שבהן מעורב רכב צבאי.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים